De wereld rond. Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, 29" April 1909. Vijfde jaar. ATr 25. De polilieke strijd Een doorluchtig slachtoffer. Eendracht maakt Macht. Verschijnende des 3) onderdfags Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50. Men handelt bij overeenkomst. Nog 45,000 lijken in Messina. Tot heden zijn omtrent 25,000 lijken uit het puin van Messina gehaald en begraven. Er wordt aangenomen dat onder de puinhoopen van alle slag nog 45,000 lijken bedolven zijn 3000 dronke ratten. Londen. Rond het puin eener groote brandewijnstokerij van Belfast door een brand vernield, kon men een eigenaardig tooneel zien. Duizenden ratten liepen er rond in benden, dol en schreeuwend. Dra zag men in dat de gevreesde knaagdieren dronke waren, na te veel whisky te hebben genomen. Inderdaad, twee millioen liters waren in de riolen en kelders der huizen geloopen. De alcool had de ratten nog stout moediger gemaaktzonder vrees hol den zij de straten in, de openbare plaatsen op, en vielen zelfs de voorbij gangers aan. Klopjachten werden inge richt en men doodde 3000 ratten. Gevangenen ontsnapt. Toulon. Maandag namiddag te 2 uur zijn twee gevaarlij ke gevangenen, die in de gevangenis alhier hunne ver schijning voor het assisenhof afwacht ten, kunnen ontsnappen, waarschijn lijk dank aan de medeplichtigheid van andere opgeslotenen. Zij slaagden er in op een muur te klauteren van 12 meters hoogte, be reikten zoodoende het dak der gevan genis en daarna dit van een naburig huis. Tot nog toe zijn de vluchtelingen niet opgespoord kunnen worden. Moordenaar van zijn zoon. Montlugon. Sinds verscheidene weken was de 55 jarige Jeau Moreau onderhevig aan geestverwarringen en hij meende dat zijn huis steeds over rompeld werd door dieven. Tegen de zen loste hij steeds geweerschoten. Zoo ook Maandagavond. Toen zijn 20 jarige zoon te huis kwam, aanzag hij dezen als een dief en schoot den ongelukkige neer. Op bevel van het parket werd Moreau aangehou den. Een drama te Florence. Florence. De markiezin Carmeli- ne de Fornari, weduwe van baron de Ruggeri, besteeg de trap van haar pa leis, na eene wandeling door de Cas- cienes te hebben gedaan, toen haar minnaar, de student Laschi toesprong, en haar in 't hoofd schoot. Mevr. de Fornari zonk doodelijk gewond neer. Na de ongelukkige te hebben zien vallen, zelfmoordde zich de student. Beide stierven na enkele oogenblikken. Men zegt dat de jongeling zijne misdaad pleegde in een aanval van jaloersch- heid. Een tenor verdwenen. Londen. Te Londen toekomend, bemerkten de leden van een Italiaan- schen troep dat hun eerste tenor M. Ventura te Southampton, waar de troep was ontscheept, verdween. Men heeft geen nieuws over hem. Een familiedrama. Berlijn. Te Rixdorf, bij Berlijn, doodde de genaamde Ivoenig zijne vrouw en zijne 14 jarige dochter met revolverschoten, waarna hij zich door f hoofd schoot. Hij ligt op sterven. Men schrijft in bij den Uitgever, bixtnudestraat, nr 53, te Yper. De'aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Nolariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Üijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. De Czaar te Rome. Rome. Men denkt dat de czaar Rome zal bezoeken in de eerste helft van Mei. Nicolaas II zal te Italië toeko men langs de zee en te Napels ont schepen. Te Rome zal hij officieel wor den ontvangen. Aan dit bezoek hecht men een groot politiek belang. Verdronken om aan een trein te ontkomen. Turijn. Twee 20 jarige jongelingen kwamen 's nachts van Olengo naar Novara, langs de spoorbaan. Zij hadden nogal wat gedronken en zongen luid. Plots zagen zij een trein aanrijden. Om niet te worden verpletterd, liepen zij de hoogte af waarop zij zich bevonden. Maar zij hadden niet gezien dat de Quintino Seilo vaart, wier bedding daar diep is, er stroomde. Zij vielen in 't water en, niet kunnende zwemmen, verdronken zij Vermoord gevonden in zijn bed. Chartres. In het dorpje Viervilli werd de 21 jarige voerman Marquis, welke boven de stal sliep, in zijn bed gedood met een revolverschot. Hij werd in 't hart geschoten. De herder der hoeve waar Marquis verbleef, wordt van de misdaad ver dacht. Men spreekt van een liefdedra ma. Hoevelen vragen zich niet af waarom men zich nog met politiek bezig houdt in 't openbaar leven. An deren nog vinden het zelfs onnuttigs en overbodig zich daarmede in te laten en kunnen hoegenaamd maar niet begrijpen wat men beoogt met politiek maken Zij die aldus redeneeren, overwegen niet het nut tige en het belangrijke dat er beslo ten ligt in de politiek. Zij ontkennen wel niet dat hij welke In het poli tiek leven treedt, zich groote opof feringen getroost, maar 't kan er maar niet binnen waarom men poli tiek maakt Weihoe, maar de politiek isonmis- baar voor den regeeringsvorm, zoo wel van Staat, Provintie, als Gemeen te. Stelt u eens voor wat de regee ringsvorm (openbaar bestuur) wel zijn zou wanneer de politiek er niet bestond. De strijd thans op politiek en economisch terrein gevoerd zou geleverd worden op gebied van ge hucht tegen gehucht, wijk tegen wijk, ja, straat tegen straat. Een strijd, welke evenals in de vroegere eeuwen steeds aanleiding gaf tot jalouzie, twisten haat, tus- schen buurten, volkeren van eene stad, inwoners van deze of gene straat, ware eene ramp voor de huidige tij den Thans staan verschillende partijen tegenover elkander, bevattende ver schillende standen, hebbende nauwe betrekkingen tot elkander, doch slechts verschillende van meening daar waar het de opinie of het gedacht geldt. Helaas, een zwar te kant heeft nu ook wel eens deze wijze van strijden. Terwijl de vrijzinnige partijen en inzonderheid de Liberale partij, met eerlijke wapens strijdt en geene mid delen aanwendt om zijn evennaaste, van een ander gedacht zijnde, kwaad te doen bij middel van brood roof, dwang of vervolging, legt de klerikale partij (de trouwe navolgers der leer en den strijd der middeleeu wen) er het op toe om juist die mid delen aan te wenden welke hare han delwijze in den politieleen strijd laag en deloyaal maken Is de politiek niet immer en altijd de baanbreker voor de lotsverbete ring van den burger, boer en werk man geweest Is het niet te danken aan den strijd naar hooger en beter doen tusschen de verschillende par tijen dat de werkersstand geniet van deze politieke levendigheid Zulks is evenmin te ontkennen als dat het te danken is aan de politiek dat de verzuchtingen van de werkende klas hunne oplossing vinden. Nog dank aan dezelfde politiek welke de partijen tegenover elkan der stelt worden wij bevrijd van sociale of autocratische tyrannie De verschillende strekkingen der partijen welke hunne partijgenooten of volgelingen hebben zullen steeds voorkomen dat anarchie of ty rannie-» het volk zouden overmees teren Men moet dus politiek maken Buiten dat politiek onmisbaar is, en voor den regeeringsvorm, én voor de lotsverbetering van burger, boer en werkman, én voor den vooruit gang van volk en vaderland, is het onbetwistbaar dat de politiek eene uitspanning daarstelt voor de mannen. Inderdaad, terwijl de eénen zich bezighouden of hunnen ledigen tijd doorbrengen met sport, zang, muziek, tooneel, letterkunde en wat dies meer verkiezen de andere en dit wel het grootste gedeelte de politieke werkzaamheid. Benevens de nuttige zijde heeft de politiek dus tevens zijne aangename zijde. Ook de vrouwen moeten politiek maken. Hun steun is onschatbaar voor de partij. Zij moeten hunne man nen welke den politieken strijd strijden steunen en aanmoedigen. Zij zelve moeten het hunne bijdragen hoe weinig het dan ook wezen moge, doch immer verdienstelijk en ge zocht voor de verheffing van 't volk, voor de verbetering van het lot van burger, boer en werkman, kortom voor den vooruitgang van zijnen evennaaste De vrouwen hebben dus voor plicht hunne mannen te steunen in den schoonen strijd voor menschen- verheffing welke zij voeren in 't openbaar leven, terwijl zij zelve in de polietiek veel goeds verrichten door den man aan te moedigen in zijn streven. Ook doen wij een krachtig beroep op de vrouwen om zich van dien ede len plicht te kwijten, dit in 't voor deel van de lotsverbetering der ver schillende maatschappelijke klassen in 't bijzonder en de verheffing van 't volk in 't algemeen. Een goed liberaal abon neert zich aan DE WEER GALM Dezer dagen vierde men te Rome eene godsdienstige plechtigheid, die in Frankrijk bijzonderlijk, maar ook gansch de wereld over, veel indruk heeft gemaakt 't was de gelukzalig- verklaring van Johannetta Day, beter gekend in de geschiedenis onder den naam van Jeanne d'Arc. Frankrijk lag stuiptrekkend onder den hiel der Engelschen de nationale partij was bijna ten onderen gebracht, en den koning, van Frankrijk zelf was de wettigheid zijner geboorte ontkend door eene ontaarde moeder, Isabella van Beieren, die niet aarzelde haren haat tegen al wat fransch was, met hare eigene oneer te ondersteunen. Op eens, daar treedt eene eenvoudi ge meid te voorschijn, die beweert met eene goddelijke zending bekleed te zijn zij beurt de gemoederen op, ver slaat keer op keerde vijanden van haar vaderland, doet haren koning kroonen te Reims, en valt eindelijk in de handen harer vijanden, die ze te Rouanen levende doen verbranden, op 31 Mei -1431. Over de godsdienstige plechtigheid willen wij zwijgen zij valt buiten onze bevoegdheid, 't Zij genoeg van te zeg gen dat Jeanne d'Arc, door de grootsch- heid van haar werk en de reinheid van haar leven, alle bewondering verdient, en dat, welke eer de menschen haar ook mogen bewijzen, die eer toch altijd zal blijven beneden hare verdienste. Maar onder politiek en geschiedkun dig oogpunt behoort Jeanne d'Arc ons toe, en wij hebben het recht van de vraag te stellen Wie heeft Jeanne d'Arc vermoord, en waaróm heeft men ze verinoord Wie heeft Jeanne d'Arc vermoord Zij is tot tweemaal toe veroordeeld geweest door eene geestelijke recht bank, die voorgezeten was door mees ter Pieter Gauchon, licentiaat in kano- niek recht, meester in wetenschappen, doctor in godheid, oudrector der hoo- geschool A~an Parijs en bisschop van Beauvais, bijgestaan door meester Jan Lemaitre, prior van het klooster der Dominicanen te Rouanen, vertegen woordiger der Inquisitie, en door meester Jan Delafontaine meester in wetenschappen en licentiaat in cano niek recht. Deze drie mannen waren de bijzonderste tusschen de beulen. Verderszeteldennogaan de rechtbank, afgeveerdigden der hoogeschool van Parijs en talrijke abten en geestelijke hoogweerdigheidsbekleeders. Waarom wierd Jeanne d'Arc ver moord Zij wierd veroordeeld voor ketterij, en door haar tweede vonnis, wierd zij als hervallig (relapse), aan den wereld- schen arm overgeleverd, 't is te zeggen aan den brandstapel. Wij staan dus in tegenwoordigheid van een dier talrijke schelmstukken, die het godsdienstig fanatismus voor oorzaak hadden. 't Is overdreven van dien moord ten laste te leggen der Romeinsche Kerk. 't Is genoeg van te bestatigen, dat Jeanne d'Arc veroordeeld is geweest door eene geestelijke inrichting, die voor doel had Frankrijk van ketterij te vrijwaren, en dat ten minste die inrich ting, de inkwisitie, die door de Rooin- sche kerk ingesteld en goedgekeurd was, de verantwoordelijkheid draagt van het vonnis en de schande. De Roomsche kerk heeft sedert lang die schande gevoeld die onrechtstreeks op haar woeg, en nu tracht zij te her- Cj

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1909 | | pagina 1