De wereld rond. Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, 13" Mei 1909. 5 centiemen. Vijfde jaar. J\r 27. Verschijnende des iïonderdays. Den berg ai' DE RA MEK. Voor de werklieden van den spoorweg. Eendracht maakt Macht. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-üO. Voor stad Een jaar, Fr. 3-5G. Men handelt bij overeenkomst. Een Belgische boot gezonken. Londen. De stoom visscherssloep Albert, nit Caen Donderdag vertrokken, zonk Zondag nacht in het kanaal ten gevolge van aVarij. veroorzaakt door eene zware zee. De bemanning werd gered door eene Engelsche visschers- boot. Waarom een Duitsche afgevaardigde zich verhangt. Berlijn. Een afgevaardigde van 't Parlement van Oldenburg heeft zich uit wroeging verhangen, daar hij het betreurde in eene stemming over de kwestie van vergoeding aan de ambte naars, eene ongunstige stem te hebben uitgebracht. Kiezingen in China. Peking. De kiezingen voor de ge meente- en provinciale raden duren voort in de grootste orde en te midden der volksbegeestering. Zij beginnen nu in de provinciën van het centrum van Yang-Tsé en van het Zuiden. Te Canton en in Kwantoeng zijn de politieke harts tochten zeer opgewonden. Al de kandi daten hebben een programma steu nend op de grondwet. De revolutionnairen bekommeren zich niet om de kiezingen. Zij verkla ren niets te verwachten te hebben van het huidige gouvernement, niettegen staande zijne liberale strekkingen. Dood van den jongen galeiboef Courtois. Parijs. Georges Courtois, betrok ken in de zaak van den moord op M. Remy is gestorven op 't eiland Ré, al vorens naar Fransch Guyana te zijn overgebracht geworden. Men weet dat hij 20 jaar dwangarbeid kreeg, terwijl een andere beschuldigde tot levenslan gen dwangarbeid is verwezen. Dit laat ste arrest is verbroken geworden en men weet dat de veroordeelde eerlang voor een ander assisenhof komt. Courtois bezweek, heelenai opge- knaagd door de tering. Hij zal te St- Martin de Ré worden begraven. Een verwoestend orkaan. Mexico, Een orkaan heeft de kus ten van Yucatan verwoest. Huizen in vele steden werden verwoest en ver scheidene schepen zijn verdwenen. Daling van de graanprijzen. Chicago, Kooplieden, aangemoe digd door 't gunstige weer en geen be lang hechtend aan den aangekondigden terugkeer van M. Patten, deden het graan met drie per honderd dalen. Een schip in nood. Cardiff. Een Fransch brigatijner kwam in aanvaring met een ongeken- den Belgischen steamer op de kust van Devonshire en werd Zaterdag aange stipt als zijnde in nood. De boot werd op sleeptouw genomen dooreen Engel- schen steamer en naar Carciff gebracht. Men schrijft in Lij den Uilgever, bixiiiudestraai, nr 53, te Yper. De aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten hureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk legen Dijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Al de katholieken die zich met geene droombeelden in slaap laten wiegen en den moed hebben den toestand in zijne wezenlijkheid te beschouwen, zien de dood voor hunne oogen zwe ven en den afgrond voor hunne voeten al meer en meer dreigend gapen. De Vlaamsche katholieke organen hebben hetzelfde voorgevoelen, dat gedeeld wordt door de tolken uit het Walenland. Ook bij onze.Zuiderburen rijzen stemmen op, niet alleen om te wijzen op de steeds .aangroeiende macht en populariteit van de liberale partij, maar om eenen noodkreet aan te heffen in 't vooruitzicht van het dreigend gevaar dat in 1910 niet meer zal kunnen ontweken worden. De hardnekkige stijfhoofdigheid van de klerikale leiders en regeerders om de volksgezinde hervormingen, meer gelijkheid voor het stemrecht, meer rechtvaardigheid in de toepassing der evenredige vertegenwoordiging, ver plichtend onderwijs, persoonlijke dienstplicht, enz., te verwezenlijken, zal den val van de katholieke partij verhaasten. De dag der verlossing nadert en nooit zal men in Belgie eene algemee- nere uitbarsting van geestdriftige vreug de bijgewoond hebben, gelijk op dezen dag. Zoo zal, na 25 jaren verdrukking en miskenning, het jubelfeest van de vrijmaking van gansch het volk volgen op het ellendig jubileum van de 25ja- rige klerikale overheersching. Itetlevoei-liig- va.ii ill. AOLF. M. Nolf. Mijnheeren, de onder vraging en bespreking bedoelt te ge lijk het overwerk, dat den werklieden opgelegd is en de kwestie der werk- loónen. Voor wat het overwerk betreft, nie mand zal betwisten dat er hervormin gen noodig en dringend zijn. Zpkere diensten leggen aan het personeel daguren op, die waarlijk bovenmatig zijn. Het is alzoo dat de werkdag voor de arbeiders der exploitatiedienst van 12 uren zou moeten zijn volgens het re glement, maar het reglement van het be stuur legt aan de onmiddelijke oversten geene andere verplichting op dan aan den arbeider eene rust van acht uren te verzekeren te huis tusschen tweenaeenvolgende werkdagen. Zooda nig dat de werkman in pratiek, met de onderbrekingen van dienst die hem verleend zijn, zich verwijderd vindt van zijne woonst en ter beschikking van het bestuur gehouden wordt ge durende veertien, vijftien uren, zelfs vijftien uren en half daags. Dat is een toestand waartegen het personeel met reden protesteert. In den dienst van wegen en werken hebben de wisselwachters en de ka- bienwachters eenen werkdag van veertien naeenvolgende uren, het is te zeggen dat deze werklieden gedurende veertien uren hunnen dienstnietmogen verlaten en verplicht zijn hunne maal tijden en zelfs hunnen bijzondersten maaltijd op de werken te nemen. Dit is nog een toestand die een spoe dige tusschenkomst vraagt, want in dien er werklieden zijnaanwieal over werk zou moeten vermeden worden, het zijn de wisselwachters en de ka- bienwachters die eene groote verant woordelijkheid op zich nemen in den dienst der treinen. Hun ambt eischt eene aanhoudende oplettendheid, de minste verstrooiing- kan noodlottig zijn. In de statiën van West-Vlaanderen, vooral waar er geene wederzijdsche verbintenis bestaat tusschen de naal den en de seinen waar, bijgevolg de wisselwachter somtijds versehillige tWrkën te doen heeft voor een enkel manceuver dit beroep bijzonderlijk op slorpend is en eenen afmattenden dag zou moeten vermeden zijn. Ik bid den achtbaren minister daar te willen tusschenkomen zonder langer te vertoeven. Het is eene kwestie van menschlievendheid deze overdrevene werkingen te doen verdwijnen. Het ware te zelfder tijde eene daad van goed bestuur, want de arbeiders, onderworpen aan die lange dagen, geven gedurende de laatste uren de zelfde som van nuttig werk niet en, van den anderen kant, de afmatting, in zake van uitbating van spoorwegen is gevaarlijk en verbindt maar te dikwijls de verantwoordelijkheid van het be stuur. De achtbare minister zal ons zeker zeggen dat deze kwestie aan zijne op lettendheid niet ontsnapt is, ik twijfel er niet aan, tnaar ik betreur de ver traging die men brengt om ze op te lossen. Wanneer aanvragen verschijnen met zooveel gegrondheid ais deze welke ik kom aan te wijzen, is het eene fout misbruik te maken van de ver duldigheid van dezen die ze aanbieden. Een woord nu over de kwestie der dagloonen. Ant woordende op eene vraag gedaan door mijn achtbaren collega en vriend M. Thooris, heeft de heer minister den 24 Noveynber 11. gezegd dat de werk lieden der versehillige diensten, wier loon aan de Compagnie van West- Viaanderen minder bedroeg dan het minimum door den Staat bepaald, dit minimum bekomen hadden. M. de Minister moet slecht ingelicht zijn geweestde waarheid is dat zeke re klassen van werklieden dit minimum bekomen hebben, maar dat anderen het nog altijd verwachten. Onder de werklieden wier loonen op den voet van den Staat gebracht zijn geweest,- zijn er een groot ge tal die bij de Compagnie een loon wónnen dat op een klein na overeen kwam met het minimum van den Staat. Voor dezen heeft de maatregel geen gevoelig uitwerksel gehad eeni- ge centiemen daags, somtijds vijf cen tiemen ten hoogste. Andere werklieden, integendeel, hebben uit den maatregel voordeel getrokkenhet ware onrechtveerdig het te miskennen. Het zijn de werklie den die, mits eene verhooging van 20 tot 25 centiemen daags het minimum van den Staat hebben kunnen beko men. Het zijn ook de werklieden van den trekdienst, de machinisten, bij voorbeeld, die het minimum bij de Compagnie wonnen, het zij 3 fr. 60 daags, en die heden het maandeiijksch minimum loon van den Staat ontvan gen dat van 120 fr. is, het zij 4 fr. daags Maar er zijn werklieden die heden nog het minimum loon van den Staat niet ontvangen, het zijn al dezen die eene verhooging zouden moeten ont vangen hebben van meer dan 20 of 25 centiemen daags. Wat dezen betreft, is het antwoord van den achtbaren minister dus ver keerd en aangezien er daar schijnt eene vergetelheid te zijn, ik dat zij AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. hersteld worde. M. Helleputte, minister van spoorwe gen, posterijen en telegrafen. Wijst mij de gevallen aan. M. Nolf Ik zal het doen. Maar het is niet alleen de toestand der werklieden die in den dienst der com pagnie den minimum van den Staat niet bereikt hadden die belangrijk is, maar het behoort ook dat men zich bezig houdt met de" werklieden die op het oogenbiik der overname een loon wonnen gelijkwaardig of hooger dan het minimum van den Staat. Onder deze werklieden bevinden zich onder andere de zaalwachters, de kaartjes afnemers en de laders, die bij de compagnie het minimum hadden van den Staat en wier loon tot heden niet verhoogd is geweest. Welnu er dient op te merken, dat er onder dezen, agenten zijn die tot vijftien jaren dienst hebben en meer en die altijd het loon ontvangen van 2 fr. 85 c. daags, die het minimum is van den Staat, terwijl dezelfde agenten van den Staat met den zelfden diensttijd sedert lang het maximum hebben, het zij 3 fr. 40 c. voor de wachters en kaartjes afnemers en 3 fr. voor de la ders. Dezelfde toestand biedt zich aan voor de machinisten. Deze die tijdens de overname het minimum van den Staat wonnen, dus 4 fr. daags en meer 'hebben tot' hiertoe geen verhooging van loon bekomen, overeenkomende met hunne dienstjaren, ofschoon er onder hen zijn die van vijf-en-twin tig tot twee-en-veertig jaren dienst tellen. Ik maak den heer minister opmerk zaam op dezen toestand hij verdient, al zijne aandacht. Er is, overigens, ten voordeele der algemeene verhooging der werkioonen van het overgenomen personeel, eene bemerking die niet mag uit het oog verloren zijn-: het is dat sedert de overname, de werklieden der oude lijnen van West-Vlaanderen groote af trekkingen op hunne werkioonen on dergaan. Men houdt hen 4 t. h. af uit hoofde van hunne aanneming aan de werklie- denkas van den Staat, daarenboven nog 2 t. h. om de diensten door die kas aan de compagnie bewezen te be krachtigen, dus te samen 6 t. h. ter wijl de aftrekkingen die hun opgelegd waren in den dienst der compagnie maar van 3 t. h. waren. Men hield hen daarenboven tot in deze laatste tijden 2 fr. te maande af voor de kieedingsmas, en 4 fr. te maande aan de werklieden, zaalwach ters en recoleurs maar door eenen maatregel die dient goedgekeurd te worden, komt de heer minister te be slissen dat de deelneming aan de kiee dingsmas voortaan willekeurig is. De aftrek van 6 t. h. alleen is behou den. Ik wil de wettelijkheid van dezen aftrek niet betwisten. Ik heb gezegd wat ik er over dacht tijdens de bespre king van het ontwerp van overna me. Welke de denkwijze zij die men kan hebben daarover niemand zal betwis ten dat dit aftrek van 6 t. h. het budjet der werklieden grootelijks belast. Deze toestand had de aandacht der midden afdeeliug getroffen die gelast was met het onderzoek van het ont werp van overname en zij had de meening uitgebracht dat het nooit zou kunnen aangenomen worden dat ten gevolge der overname de toe stand van eenen werkman zou mogen verergeren in den zin eener vermin dering van dagloon hoe klein zij ook kon zijn. Het zijn de woorden van het verslag gedaan in naam der afdee- ling. Het is nochtans hetgeen heden ge beurt niet alleen voor de werklieden wier loon niet verhoogd is geweest tot hiertoe, maar zelfs voor vele van dezen wier loonen gebracht zijn geweest tot

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1909 | | pagina 1