Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Zij vieren Feest Donderdag, 10" Juni 1909. Vijfde jaar. i\r 31. Gemeenteraad van Yper. Eendracht maakt Macht. 1 emchijtlCHlle de8 iïonderdttfJS.Vires acquirit eundo. .Men schrijft in bij den Uitgever, Uixmudestraat, nr o3, te Yper. De aankondigingen van garisch België en't buitenland evenais de Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Dijnsdag middag vrij en onJerteekend toe te zenden. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-OÜ. Voor stad Een^jaar, Fr. 3-50. Men handelt bij overeenkomst. Openbare zitting van den Zaterdag 29 Mei 1909. De openbare zitting wordt ten 5 ure 10 m. geopend. Zijn tegenwoordigde heeren Colaert, Burgemeester-VoorzitterFraeys, Van denboogaerde, Schepenen; Fiers, Van- derghote, Rouquet, D'Huvettere, Sobry, Iweins, Lemahieu, Biebuyck,Begerem, Boone, Raadsleden. M. Biebuyck, het jongste raadslid zijnde, vervult den dienst van Secre taris. Afwezig M. Struye, onpasselijk. Het proces-verbaal der laatste zitting, geene aanleiding gegeven hebbende tot eenige opmerking, wordt goedge keurd. M. D'Huvettere vraagt om den Raad te mogen spreken over den met steenlaag te bedekken buurtweg van het Paddegat, waarvan er reeds spraak geweest is in den ge meenteraad er is dan geen gevolg gegeven geweest aan deze zaak sedert, heeft de gemeente Sint Jan haren plicht volbracht, zij heeft het deel dat op haar grondgebied gele gen is, met eene steenlaag doen be dekken. M. D'Huvettere zou willen dat de stad insgelijks het deel van den weg dat op haar rust met eene steenlaag bedekke. M. Colaert. Deze zaak is korte lings onderzocht geweest in eene vergadering van 't College het zal niet voldoende zijn eene steenlaag te leggen, maar men zal ook den weg moeten verbreeden. Ik zal het feit aan den Schepen van openbare werken doen opmerken. M. D'Huvettere. Aangezien er spraak is van Schepen, zal ik eene bemerking doen over den staat der boomen in de buiten wandeling. Zij zijn in goeden staat maar men zou de drooge takken moeten afnemen. Dat werk kan gemakkelijk gedaan wor den. M. Vandenboogaerde. Dat kan nu niet gedaan worden men moet op de boomen klimmen met sporen. Het ware dus de schors beschadi gen en het plantensap zou uitloopen. M. D'Huvettere. Ik laat het ge mak aan het College dat werk op bekwamen tijd te doen. M. Colaert. Wij mogen zeer voldaan zijn ons tot den opzichter der beplantingen van Brussel gewend te hebben en zijnen raad te hebben ge volgd met aldus te handelen zijn onze boomen gered. 1. Kosteloos lager onderwijs bijge voegde lijst. Er dient bij de lijst der rechtheb benden tot het kosteloos lager onder wijs ii knechtjes en n meisjes te voegen. 2. Middelbare schoolrekening 1908. De ontvangsten beloopen tot de som van fr. 32,621-44 De uitgaven tot deze van3i,744-°° Overschot fr. 877-44 Goedgekeurd. 3. Stadsharmonie deelneming aan de festivals van Oostvleteren en van Wer- yick krediet. Het College vraagt aan den Raad een krediet van 300 franks om te voorzien in de kosten veroorzaakt door de deelneming der stadsharmo nie aan gezegde festivals van Oost vleteren dat plaats gehad heeft den Zondag 23 Mei en dat van Wervick welk plaats gehad heeft den Zondag 30 Mei. Goedgekeurd. 4. Stadseigendommen vraag van aankoop van eenen grond. De heer VoorzitterHet geldt eenen grond aanhoudende aan de stadsschool, maar welken zij niet gebruikt. Die grond kan maar bevallen aan twee geburen. Een eigenaar biedt 3 franks den vierkanten meter. Die grond is niet meer waard. Er is dus geene hinder nis bij hem te verkoopen. M. Vanderghote. Zijt gij zeker dat de tweede eigenaar hem niet koopen zal M. VandenboogaerdeIk heb mij ter plaats begeven en de tweede ge- buur was niet geneigd hem te koo pen. Ik heb echter geen afdoende antwoord gehad. Het ware misschien beter zijn toevlucht te nemen tot de openbare aanbesteding. M. Colaert. Ik ben van het ge voelen van M. Vandenboogaerde. Men zou kunnen overgaan tot de openbare aanbesteding, op eenen instel van 3 fr. den vierkanten meter. Het is blijkbaar dat niemand, be halve de twee geburen, zal deel ne men aan deze aanbesteding, daar de grond niet kan bevallen aan andere personen. M. Begerem. Aan eenen kluize naar, misschien. Gelach. J 5. Verordening op de begraafplaatsen wijziging aan de tarief der vergunningen. De heer BurgemeesterHet arti kel 39 der verordening op de begraaf plaatsen bedoelt de vergunningen. Zij diende veranderd te worden. Tot hiertoe is de toegepaste tarief van 100 fr. den vierkanten meter voor de eeuwigdurende vergunningen en van 30 fr. voor de tijdelijke vergunningen. Er zijn op het kerkhof bevoorrechte vergunningen en wij zouden er meer voordeel kunnen uittrekken. Alzoo de grond langs den afsluitingsmuur is een bevoorrechte grond. Men zou bij het art. 39 kunnen voegen ten minsteAlzoo in plaats van den gelijkmatigen prijs van 100 en van 30 fr. den vierkanten meter te behou den, zouden wij het recht hebben eenen prijs te vragen gelijk staande met de waarde van den "rond. M. Sobry, (in 't vlaamsch). De be doeling van het College is zekere gronden duurder te verkoopen dan andere. Misschien indien de stad den prijs beperkte op den eenigen grond langs den muur, zou het bestuur in de noodzakelijkheid zijn het kerkhof geheel met eenen muur te omrin gen. M. Colaert. De concessionnaris- sen kiezen den grond die hun best bevalt. Volgens het voorstel van M. Sobry, zouden wij niet kunnen duur der verkoopen dan den grond gele gen nevens den muur van den steen weg van Zonnebeke. Er zijn nochtans andere gronden die zeer gezocht zijn, deze gelegen rond den Calvarie berg, bij voorbeeld. Indien in het toe komende het huis en den hof van den grafmaker onteigend zijn, zullen wij nog een zeer droogen grond hebben die zal verkozen worden. Men zal geene tijdelijke vergunningen toe staan langs de muren. Ik stel dus voor het artikel 39 te wijzigen als volgttegen 100 fr. den vierkanten meter ten minste. M. Vander, ghote. Ware het niet beter te zettengerekend tegen 100 fr. ten minste de vierkanten me ter M. Colaert. Het zij zoo, het is eene kwestie van redactie. De tekst voorgesteld door den heer Burgemeester-Voorzitter, wordt met eenparigheid goedgekeurd, min de .onthouding van M. Sobry, 6. Kerkfabrieken rekening 1908 der S^Nico laus kerk De ontvangsten beloopen tot de som van fr. 6,370-90 De uitgaven tot deze van 6,290-54 Overschot fr. 141-36 7. Kerf abrieken rekening 1908 der kerk van S-.Jacobs. De ontvangsten beloopen tot de som van fr. 7,831-26 De uitgaven tot deze van 6,545-36 Overschot fr. 1,285-90 Goedgekeurd, min de onthoudin gen der heeren Fiers en Iweins, leden der kerkfabriek. De heer Voorzitter vindt dat de fa- briekraad van S'-Jacobs dient geluk te worden gewenscht. Eertijds sloten de rekeningen altijd met een te kort, heden bestatigdt hij met genoegen een overschot van fr. 1,285-90. 8. Kerkfabrieken grafschriften in Sl- Jacobskerk. De heer Voorzitter geeft lezing eener beraadslaging van denfabriek- raad, vragende om het verzoek góed te keuren gedaan door de familie Iweins d'Eeckhoutte, een grafschrift in S'-Jacobskerk te mogen plaat sen. Eenpariglijk goedgekeurd, behal ve de onthouding van M. Iweins. 9. Bareel van Weldadigheid afstand van pacht. Op het voorstel van het College, keurt de Raad den afstand van pacht goed van eenen grond gebruikt door den heer Bamelis van Poelcapelle, aan den heer Decoene derzelfde ge meente M. Biebuyck, lid van het Bureel van weldadigheid, onthoudt zich. 10. Burgerlijke godshuizen processen- verbaal van verkooping van boomen, enz. De heer V oorzitter geeft lezing der processen-verbaal van verkoopingen van boomen, hakhout, enz., korte lings gehouden door de burgelijke Godshuizen. De Raad keurt deze processen- verbaal goed M. Fraeys, voorzitter der Godshuizen, onthoudt zich. 11. Herstelling van het Belfort. M. Colaert. In de laatste zitting hebben wij een crediet gestemd van AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Rekiamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. 40,000 fr. voor de vernieuwing van ons karillon. Ten einde dat werk uit te voeren, zal noodig zijn openingen te maken, hetgeen zonder gevaar kan gedaan worden. Verscheidene deelen van het belfort bevinden zich in eenen slechten staat. Bij den min sten wind vallen er steenen af, dat biedt een groot gevaar. Wij zullen dus nu, een deel der herstelling van het belfort doen. De uitgaven zullen beloopen totde som van 13,338-89 fr. De karillon kamer zal begiftigd zijn met eenen vloer in lood, van 5 milimeters dikte. De vensters open zijnde zouden de regen en de sneeuw doorzijpelingen veroorzaken op een plankier of alle andere bevloering. De Staat en de provincie zullen tus- schenkomen gelijk in de andere her stellingen, 't is te zeggen wedezijds voor2/5en 1/5. Het isdringend tot dit werk over te gaan. Het crediet, in stemmen gelegd, wordt eenpariglijk aangenomen. Niemand het woord vragende, is de openbare zitting ten 6 ure gehe ven. Maken wij eens hun hilnn. De klerikalen van ons arrondisse ment vieren feest, omdat het dom- persbestuur het land 25 jaren lang onder den hiel heeft gehouden om dat zij het vierde eener eeuw het land hebben gefopt. Feestvieren Maar wat heeft onze bevolking aan deze langdurige regeering gewonnen Welke zijn de weldaden van dit vierde eeuwsch be stuur Laat ons dat eens onderzoeken, beste lezer, en eens zien wat zij op hunne vergaderingen en feest-mee- tingen met gesloten deuren en zonder tegenspraak weten te ver zwijgen Sedert 1884 jaar dat zij aan het bestuur gekomen zijn is de Staats schuld verdriedubbeld de belastin gen zijn vermeerderd, de krijgslasten verzwaard en de legerwetten geens zins veranderd nog altoos moeten de kinderen der werkende klas alleen den last dragen van de verdediging des lands, nog altoos bestaat tot groote schande van ons vrij België, den handel in menschenvleesch. Sedert 1884 zÜn in een groot getal gemeenten de goede scholen, be stuurd door verdienstlijke onderwij zers, vervangen door gestichten die enkel voor doel hebben den geest onzer jeugd te verstompen en van de opkomende geslachten onwetende slaven te vormen die gedwee de ke tenen der dwingelandij zullen dragen, en waarvan men wezens zal gemaakt hebben, die tot de laagste misdaden in staat zijn. De onwetendheid wint van dag tot dag meer veld en zal weldra eindigen met de zegepraal te behalen op de verstandelijke volks ontwikkeling, indien de Belgische bevolking niet gaat begrijpen dat het doel der klerikalen is van het volk onder den domper te houden om des te gemakkelijker te kunnen uitbui ten. Ze vieren feest Waarom Sedert 1884 zÜn de gevangenhui zen verdubbeld, richt men gedurig meer en meer gendarmeriën in, zijn DE WEERGALM O

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1909 | | pagina 1