Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, 12" Oogst 1909. Vijfde jaar. lVs 58-59. Gemeenteraad van Yper. DE KAMER. Begrooting der Justicie. Eendracht maakt Macht. Verschijnende deS JFJonderdtif/S. Yires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50. Men handelt bij overéénkomst. Openbare zitting van den Zaterdag 31 Juli 1909. De openbare zitting, voor 5 ure aan gekondigd, wordt ten 5 ure 20 m. ge opend. Zijn tegenwoordigde heeren Colaert, Burgemeester - Voorzitter Fraeys, Schepen Fiers, Vanderghote, D'Hu- vettere, Bouquet, Sobry, Iweins, Le- inahieu, Biebuyck, Begerem, Boone, Raadsleden. M. Biebuyck, het jongste raadslid zijnde, vervult den dienst van Secre taris. Afwezig M. Struye. De heer Schepen Vandenboogaerde is belet door huwelijken. Het proces-verbaal der laatste zitting, geene aanleiding gegeven hebbende tot eenige opmerking, wordt goedge keurd. Mededeelingen. De heer Voorzitter geeft lezing van eenen brief van M. Hector Vander- donck, advokaat te Brussel, die het gemeentebestuur bedankt over zijne benoeming als gemeente secretaris. Er wordt insgelijks lezing gegeven van een schrijven van den gemeente raad aan den principaal van het bis schoppelijk college, ter gelegenheid van den 75en verjaardag. 1. Stadseigendommen verkooping van gras. De verkooping van gras tot de welke er overgegaan is geweest, heeft ditmaal 343 fr. meer opgebracht dan vroeger. Goedgekeurd. 2. Bureel van Weldadigheid overla ting eener pacht. De heer Voorzitter geeft lezing van een kontrakt van overlating van pacht, gesloten tusschen den heer Dochy van Kemmel en de toekomen de echtgenooten Lemahieu-Lepla. Deze overlating zal voor uitwerk sel hebben de pacht van 250 fr. te verhoogen. 3. Bureel van Weldadigheid ruiling van eenen grond. De heer Voorzitter geeft lezing van eene vraag tot toelating van het Bureel van Weldadigheid om 51 aren 60 centiaren grond, gelegen te Pas- schendaele, te ruilen tegen eenen grond van 62 aren gelegen te Lange- marck, en toebehoorende aan M. Van Tieghem de ten Berghe, grond eigenaar te Gent, en zijne twee kin deren. 4. Bureel van Weldadigheid en Gods huizen verkooping van onroerende goe deren, verdeeling van gemeenschappelij ke goederen. Deze twee besturen vragen de toelating om 2 hectaren 43 aren en 35 centiaren bouwgrond te verkoo- pen gelegen te Waasten en voortko mende van de erflating Désiré Del- motte, om uit gemeenzaamheid te scheiden. Goedgekeurd. Men schrijft in bij den Uitgever, bixmudestraat, nr 53, te Yper. De aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Dijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. 5. Burgerlijke Godshuizen verpach ting van goederen. De verpachting der goederen van de Hospicen heeft de som bereikt van 18,040-14, 't zij eene vermeerde ring van 4,530 fr. op het vroegere cijfer. M. Begerem komt terug op het ar tikel van het lastenkohier, den pach ter toelatende zelf over het jacht- recht te beschikken, artikel dat niet aangenomen was geweest door de bestendige deputatie. Wij moeten ons niet buigen vóór de bestendige depu tatie wij mogen een beroep naar den Koning sturen. M. Colaert. Wij mogen niet in beroep gaan, maar de Hospicen wel. M. Begerem. De Raad moet niet altijd van dezelfde meening zijn als de bestendige Deputatie en de Koning zal demokratisch genoeg zijn om onze meening te aanvaarden. (Gelach). Wij zijn op den goeden weg. Het is de bestendige Deputatie die onge lijk heeft. Zij kan van meening ver anderen gelijk het Beroepshof van Gent het .edaan heeft in de zaak der spelen. Eene lange bespreking vangt aan over dit artikel tusschen de heeren Colaert, Begerem en D'Huvettere. Eindelijk stelt M. Begerem voor het lastenkohier in zijn geheel te stem men dit voorstel in stemmen ge legd, wordt gestemd met 7 stemmen tegen 3 en 2 onthoudingen (M. Fraeys, voorzitter der Hospicen, en M. Co laert). M. D'Huvéttere. De heer burge- meester onthoudt zich, het is voor zichtiger. M. Colaert. Het is mijn recht. 0. Burgerlijke godshuizen aanvaar ding der f undatie van een bed in het Na zareth. Het weldadigheidsbestuur vraagt de toelating om eene gift te aanvaar den van M. Goethals Henri, wiens familie ;Yper bewoond heeft. Deze gift beloopt tot de som van franken 13,400. Goedgekeurd 7. Eeredienstrekening 1908 der kerkfabriek van St Pieters. De rekening dezer kerkfabriek sluit met een te kort van 550 fr. ver schuldigd aan buitengewoneomstan - digheden. 8. Stadseig endommen verkooping van gronden. De heer Burgemeester vraagt de hoogdringendheid voor dat voorwerp dat niet op de dagorde komt. De hoogdringendheid wordt aan genomen. Het geldt twee gronden, de eene van 130 v. m. gelegen bij de Malou- laan, te verkoopen aan den instel van 15 fr. 50 den v. m., en de andere van 20 meters voorgevel naar de straat, gelegen in de Waterkasteel straat, te verkoopen op eenen instel van 5 fr. 50 den v. k. meter. M. Vanderghote vraagt of er nog geen gevolg geweest is aan de vraag van aankoop van eenen grond der lagere school voor meisjes. M. Colaert. De onderhandelin gen zijn nog niet geëindigd. De zitting wordt ten 6 ure gehe ven. Openbare aanbesteding. M. Nolf. Mijnbeer ik veroorloof mij de aandacht van den achtbaren minister te roepen op de verschillige smeekschriften die hem toegestuurd zijn geweest door kooplieden en leve raars van Poperinghe en van Yper, die vragen dat de te doene leveringen aan de liefdadige gestichten dezer twee ste den, burgerlijke godshuizen en buree le n van weldadigheid in openbare aan besteding zouden gesteld worden. Het besluit van 6 Messidor (6 Oogstmaand) jaar VII is duidelijk te dien opzichte. Zijn artikel 8 bepaalt dat alle koop voor levering van eetwaren of andere voorwerpen noodzakelijk voor de bur gerlijke godshuizen, bij afslag zal toe gewezen worden in eene openbare zit ting der Commissie, in tegenwoordig heid van de meerderheid der leden na plakbrieven uitgegeven te hebben eene maand voor de afkondiging op straf van nietigheid. Al de schijvers zijn het eens om te erkennen dat de formaliteit der aanbe steding bij openbaar opbod voorge schreven is niet alleen voor de leverin gen te doen aan de hospicen, maar ook voor deze noodzakelijk aan de weldadigheidsbureelen. Het is, overi gens, hetgeen gedaan wordt in andere steden, te Antwerpen, te Brussel, te Luik, te Gent, te Hoei, te Verviers, te Bergen, te Leuven, te Charleroi, te Doornijk, al plaatsen waar ik inlichtin gen genomen heb. M. Colaert. Uwe vrienden van Yper hebben nooit openbare aanbeste dingen gedaan, terwijl men tegenwoor dig te Yper de aanbesteding doet van verscheidene voorwerpen. M. Nolf. Er waren geene klachten gelijk nu, zoo niet zoudt gij gedaan hebben wat ik nu doe. M. Colaert. Men heeft dikwijls ge klaagd maar omdat men uitsluitend was. M. Nolf. Gij mocht tusschenko- men. Wat er van zij, de openbare aan besteding is voorgeschreven door de wet en er is maar uitzondering aan den regel wanneer het afgezonderde voor werpen geldt of artikelen van dagelijks verbruik, die moeilijk zijn zich bij mid del van aanbesteding aan te schaffen. Welnu, de verzoekschriften voor Yper berichten dat de hospicen maar drie artikelen in aanbesteding stellen het vleesch, de kolen en de cokes en dat het grootste deel hunner leveringen er aan ontsnappen. Het is alzoo dat volgens het verslag der stad voor 1904, de hospicen, zonder openbare aanbe stedingen te doen, onder andere ver teerd hebben Voor uitdeelingen van brood aan de ten huize geholpen fr. 2,198-48 Voor drooge peulvruchten 719-88 Voor groenten 43,413-30 Voor boter, vet, olie 13,554-86 Voor specerijen 2,364-65 Voor eieren, melk en kaas 8,465-40 Voor drank (bier, koffij, thé) 45,539-47 Voor wijnen 1,387-32 Voor kleedingen 26,051-25 Voor bedgerief 4,440-62 AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. Voor vermaking van ge bouwen in stad 12,496-22 Voor vermaking van ge bouwen der hofsteden enz. 4,947-50 Wat het bureel van weldadigheid be treft dit bestuur stelt niets in aanbe stedingen er spruit uit het verslag der stad voor 1904 dat het onder ander® verteerd heeft Voor uitdeeling van brooden fr. 3,414-60 Voor brandstoffen 4,590-95 Voor kleedingstukken en beddegoed, enz., enz. 15,802-87 De toestand is dezelfde gebleten se dert 1904. Zooals men ziet, het geldt bestellin gen die belangrijke cijfers toelaten. Nu dan, de onderteekenaars bestatigen dat zij voorbehouden zijn voor een groot getal bevoorrechten, waaruit zij uitgesloten zijn. Dewetmoet in achtge nomen worden. Zij wil dat de openba re aanbesteding deregel zij. lkvraagdat het besluit van Messidor, dat van kracht is geëerbiedigd worde te Yper gelijk overal elders, en dat de achtbare minister gelieve met dit doel tusschen te komen. (1) M. Colaert. Ik vraag het woord. De heer Voorzitter. Volhardt gij, mijnheer Colaert M. Colaert. Ja, mijnheer de voor zitter, maar ik wil de oogenblikken der Kamer niet langer bezig houden dan het betaamt. Wat de kwestie betreft welke door M. Van Langendonck be handeld is geweest, wij zullen de gele genheid hebben dezelve binnen kort te onderzoeken, aangezien zij in ver band staat met een zeer belangrijk voorstelik wil spreken van het wets voorstel op de bescherming der kinds heid, dat aan de dagorde is en dat on getwijfeld zal behandeld worden in den loop van den aanstaanden zittijd. Wat de opmerking aangaat, welke gedaan is geweest door den achtbaren heer Nolf, in zeer gematigde bewoor dingen overigens, voor v/at betreft de weldadigheidsbesturen van Yper ik denk te moeten doen opmerken aan het achtbare lid, gelijk de onderteeke naren der verzoekschriften, overigens, dat het zeer gewichtig bestuur der godshuizen van Yper verscheidene voorwerpen in aanbesteding stelt, wan neer eertijds de vrienden van het acht bare lid nooit iets in aanbesteding ge steld hadden. M. NolfGij zijt aan het bewind ge komen zeggende dat gij beter doen zoudt. M. Nolf. Volkomen, en ik herhaal het, wij stellen in aanbesteding, ten minste gedeeltelijk, dan wanneer uwe vrienden het niet deden. M. Nolf. Men moet alles in aanbe steding stellen 't is de wet. M. Colaert Dan moet gij beginnen met de handelwijze onzer achtbare voorzaten, uwe vrienden af te keuren. Mijnheeren, deze kwestie der aanbe stedingen kan gediscuteerd worden. Ik aarzel niet te zeggen dat dé aanbeste dingen zekere zwarigheden aanbieden en ik zal u onmiddelijk er eenige be kend maken. M.Nolf. Uwe aanbestedingen zijn niet algemeen (2). fl) Er is op te merken dat in elkeen der besturen magistraten zetelen die de wet moeten kennen en wier eerste plicht het is dezelve toe te passen. (N. d. R.) f2) Zij worden niet toegepast aan al de artikelen. Buiten drie artikelen zijn al de bestellingen voorbehouden voor de vrien den van het bewind. Het is favoritisme (N. d. R.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1909 | | pagina 1