I* E. LAË8IN-MATHÉE État-Civil d'Ypres. Lijsl tier Apothekers De Zon- en Feestdagen, 11. <u. LI BOTTE, \ieuwsl ijdiogeii. Telegraphïsche tijdingen. a b 1-g.i s g* 53, OIXMUOESTRMT, 53, YPER. Voor de herbergiers Wel op de Dronkenschap va» dienst zijnde \,ni iiiiiiilag.s l»|. i() urt'ii s'ii vu tuis VOOR 'T JAAR 1909. ZONDAG 2 ■SliPTÊUüEK 1909, "BOTERMARKT n" 51, Y TE li. De Koning in het Hedendaagsch Museum. De Koning, vergezeld van baron Gof- iinet, bezocht Zaterdag de zalen van het Hedendaagsch Museum. Men zegt dat het doel van het bezoek was de plaats te kiezen welke zou worden voorbehouden aan de verzameling mo derne schilderijen van den Soeverein. Dramatische dood van een koetsier des Konings. Zaterdagmorgen, rond 7 ure, kwam de koetsier van het hof, Victor Hans- sens, met een break bespannnen met twee paarden in de Wetstraat gereden, wanneer hij plots getroffen werd door eene beroerte en levenloos op zijnen I bok neerzeeg. De paarden, niet meer j in toom gehouden zijnde, sloegen op hol en reden in woeste vaart de Wet straat af. Aan het roodpunt sloeg de break tegen een lantaarnpaal die werd gebroken en omgeworpen. Victor Hanssens werd door dien schok ten gronde geslingerd. Voorbijgangers snelden toe en droegen hem in de apotheekPattou, waar men hem tracht te tot het bewustzijn te brengen. Alle pogingen bleven vruchteloos. De man was reeds dood. Het slachtoffer, geboortig van La ken, is 47 jaar oud en was sinds twin tigjaar in dienst des Konings. D' Delbastée blijft geen Volksvertegenwoordiger. Dr Delbastée schreef aan de socialis tische partij van Brussel tegen Mei a. s. te verzaken aan de hernieuwing van zijn mandaat van volksvertegen woordiger. Hij wil zich voortaan nog enkel aan de geneeskunde wijden. Drama in een wapenwinkel te Brussel. Zaterdag namiddag nam de werk man-portier van het huis Jansen, Mag- dalenastraat, wapenhandelaar, eene karabijn Albin in de uitstalling. Hij laadde het wapen en trok den haan over. De kogel ging den zoon Jansen treffen die juist achter den werkman stond en doorboorde zijnen rechten pols. De kogel, zijnen weg voortzet tend, trof eenen anderen werkman van het huis in den buik, welke doodelijk gewond werd. De werkman, ziende wat hij gedaan had, vluchtte, nam de revolver en schoot zich een kogel in het hoofd. Het is de genaamde Baiat, 62 jaar, wonen de Groenstraat te Ten-Noey. Men denkt dat hij zinneloos geworden was. De drie slachtoffers zijn naar het St- Jans-Hospitaal overgebracht. Zondagavond was de toestand van M. Ernest Jansens zoo bevredigend mogelijk. Balat lag nog altijd in ijlende koort sen, en smeekte onophoudelijk Ik heb dorst Geeft mij te drin ken De geneesheerên vreezen dat de ko gel de hersenen getroffen heeft. In den loop van den avond is de kogel verwij derd kunnen worden. In den toestand van den ongelukki ge is sedert volstrekt geene verbete ring gekomen. Bloedige wraak van eenen werkman te Luik. Vrijdagnamiddag, rond 5 ure, is in de proefbank voor vuurwapens te Luik een bloedig drama afgespeeld. Een be waker van bet nijverheidsgesticht, zekere Jan Loyèn, 42 jaar oud, werd wegens onregelmatigheid in zijnen dienst berispt door den onderbestuur der, ingenieur Marchand. Loyen nam die berispingen zeer euvel op en hij zwoer zich op den onderbestuurder te wreken. 's Namiddags gaf hij zich over aan den drank en daarna vroeg hij om den ingenieur M. Marchand te mogen spre ken. In het bureel van den onderbe stuurder gebracht, had hij met dezen eene hevige woordenwisseling. Plots trok Loyen eén revolver uit den zak en schoot zijn wapen in de richting van M. Marchand af, die getroffen werd aan het hoofd. Beambten én werklieden snelden op de losbranding toe, doch de moorde naar schoot viermaal op de toegesnel de personen, zonder evenwel iemand t.e raken. Eindelijk kon hij overmees terd worden'en overgeleverd in handen der politie, die hem ter beschikking van het gerecht opsloot. De toestand van den onderbestuur- I, dat alle contra-spioneering gekend en kunnen alle dagen aangehouden worden. De cholera in Holland. Rotierdam. Zaterdag heeft men voorteekenen der kwaal bemerkt bij den persoon van kapitein Espersen van den Noorschen steamer Hekla, komen de van Archangel. De zieke is naar de barakken overgevoerd waar hij kort daarop overleed. AI de personen aan boord zijn in ob servatie gesteld, der Marchand is zoo hoop opgegeven wordt. inlichting- zonderling nietige Opzienbarende aanhouding in volle rechtbank. Een 26jarige jongeling, zekere L..., zeggend van Berlijn te wezen, werd aangehouden. Hij zeide advocaat te wezen, ingeschreven ter bailie van Brussel, en op zoek te wezen naar rechterlijke zaken waarin deze of gene zijner landgenooten zou zijn betrokken. Hij ging dan dezen opzoeken en stelde hun voor hunne rechten te verdedigen, wat steeds werd aangenomen, en hij deed zich voorschotten betalen, ver schillend van 50 tot 1000 fr. Om hun betrouwen in te boezemen, stelde hij zijne klienten eene bijeenkomst voor 't gerechtshof, waar men hein, gekleed mot eene toga, de gangen zag afloopen, evenals daar waar men zetelde. En om aan zijne landgenooten te bewijzen dat hij in betrekking was met advocaten, sprak hij dezen of genen aan om eene te vragen. Maar iets was dat nooit een zijner klienten was ontvangen geworden in zijn kabinet. Steeds kwamen zij bijeen aan dezen of geenen hoek der straat of in een café. En om die zonderlinge doenwijze uit te leggen, zeide hij dat hij substituut werd benoemd te Boma en hij dra naar Congo zou vertrekken. Enkele personen gingen nietemin in lichtingen nemen Defacqzstraat, waar hij had gezegd te wonen, maar men kende er meneer den advocaat niet. Daar hij ook aftruggeiarij had gepleegd met vaische wissels, zoo werd de kerel, die lont rook en nog maar zelden in 't justitiepaleis verscheen, aangehouden terwijl hij in toga zich bevond ter recht bank van simpele politie, en dat onder algemeene verbazing. Jan L..., om de politie te misleiden, siiep thans in een keidei' der Goudstraat, op eene matras. De aftruggeiarij en die hij te Brussel pleegde sinds twee jaar, worden ge schat op 30,000 fr. Jonge prinsen voor 't gerecht. Weenen. Voor doodslag door on voorzichtigheid werden de drie zonen van prins von Fudstenberg voor de rechtbank verzonden. Op 16 Aug. vaar den zij op 't meer van Gonstanz met hun leeraar, een Franschman. Tijdens den tocht verdronk deze. De jonge prinsen vertelden dat deze dood toe te schrijven was aan een ongeval, maar tengevolge van het enkwest, be sloot de rechtbank de drie prinsen te vervolgen, als hebbende den clood van hun leeraar veroorzaakt. Mirakeleuze haringvangst. Londen. Men meld dat 150 vis- schers van Grimsbij Zaterdag terug keerden met meer dan vijf millioen haringen die zij tijdens den nacht had den gevangen. Er waren er zooveel dat men ze niet alle kon verzenden. De spionnen in Frankrijk. Parijs. Men zet nog alle dagan de aanhoudingen wegens spionneering voort. In 't ministerie van oorlog verklaart men geen belang aan die zaak te hech ten. De spionnen zijn meestentijds arme drommels die niet weten van wat hout pijlen te maken, trachten eenige stuk ken te ontvreemden om die te verkoo- pen. Zij zijn allen van den dienst der Voor alle gebruiken, het onderhoud van een huishouden is bij de helft verminderd wanneer Sunlight zeep in huis komt. Naissances Lambert, Raoul, rue S' Jacques. Lepercq, Marguerite, chaussée de Po- peringhe. Gardyn, Emile, chaussée de Dixmude. Dejonekheere, Blan che, rue Grimminck. Billiet, Mauri ce, Hoornwerk. Neyrinck, Adrien- ne, rue S'-Jean. Engelen, Mathias, chaussée de Menin. Thomas, Suzan ne, rue Carton. Décès Eeckhout, Jean, Böans, sans profes sion, veuf de Vanwynsberghe, Sophie, Zaalhof. Couletnbier, Marie, 1 an, chaussée de Menin. Lesaffre, Au- guste, 62 aus, agent d'Assurances, veuf de Beharelle, Marie, rue de la Bouche.Slembrouck, Pierre, 87ans, eultivateur, veuf de Maerten, Barbe, chaussée de Bruges. Dehille, Cathe rine, 71 ans, sans profession, veuve de BiebauwIvon,chausséedeDickebusch. Vanhee, Nathalie, 85 ans, dentelliè- re, eélibataire, rue des Riches Glairep. Deleu, Maurice, 7 mois, rue Longue de Thourout. Gheysens, Alphonse, 58 ans, menuisier, éponx de Santy, Marie, rue des Riches Claires. Ver- waerde, Alois, 1 au, rue Grimminck. Burggraeve, Marcelline, 29 ans, sans profession, eélibataire, rue de la Bouche. Ui 0 G rP u cö 8 •oü s 5 8 2 6 '-g .5? g .Zf B s fa c/i <1 pl, fa pi, cq D BOEKHANDEL PLAKSCHRIFT HV KLA HE DRUKLETTERS op stevig papier Inl905 sticht zij eene bijzondere afdeeling- met onderscheiden kapitaal niet oud-leer lingen, bestemd voor de personen die het geluk niet gehad hebben de gemeente knechtjesschool te verkeeren. Alzoo kwa men zich 12u leden bij de ooü leden der oude afdeeling- voegen. In 1905 wordt het comiteit der oude af deeling bewogen over het lot zijner leden, bijna allen arme werkers het wil hunne zedelijke gesteltenis opbeuren, hun na een gansche leven van arbeid de schande bespa ren uitsluitelijk ten laste te vallen, hetzij van hunne kinderen, hetzij van de liefda- digheidsbesturen het zocht het middel »m den werkman onafhankelijk te maken, al het budjet der burgerlijke godshuizen en van het bureel van weldadigheid te ontlas ten. En bij middel van een jaarlijksch boni dat het kan verwezenlijken dank aan de mildheid zijner hooggeachte begiftigers, doet het comiteit eene jaarlijksche storting van drie franks per hoofd aan de pensioen kas onder de waarborg van den Staat om een ouderdomspensioen te verzekeren aan de leden. Eindelijk de aangekondigde tombola heeft voor doel om het gebrek aan te vullen der hulpmiddelen van de nieuwe afdeeling met eene aanmoedigingskas te stichten voor stortingen op pensioen boekjes. De prijzen aan het publiek aangeboden bestaan uit stadsloten met premie eener nominale waarde van 1,500 fr. De loterijbriefjes zijn te koop aan den prijs van 10 centiemen bij den Voorzitter, M. Arthur Stoffel, en bij de andere leden van het comiteit. eigenwaarde tegen te gaan. De blik van zelfbewuste teeüerheid, die haar onder scheidde en de voorname onverschilligheid waarmede haar voetje legen den drempel tikte, kon dus veilig aan hare overtuiging Worden toegeschreven, dat Bella Clinton, de rijkeen schooue jonge jufvrouw terwijl zij daar zat, met haar blauw zijden kleedje, dat zij van voren liet openwaaien om een even kostbaren rok van geborduurd kamer doek te laten uitkomen, er uitnemend goed uitzag. En het is nauwelijks te verwon deren, dat niet missen kon den strengsten beoordeelaar te voldoen. Op een laag bankje aan hare voeten zat Kitty, in voorkomen, manieren en groofen- deels ook in karakter vo.komen het tegen deel van harenicht, Kitty was een van die meisjes, die men doorgaans lief en aardig neemt vroolijk, dartel en vriendelijk. Zij was zoo klein, dat hare kinderlijke ma nier haar nog zeer goed stonden, zoo leven dig, dat haar om die reden nu en'dan eene lompheid vergeven moest worden te onbe dacht om altijd beminnelijk of verstandig te zijn en voor al hare andere gebreken moesten hare goedhartigheid en teergevoe ligheid eene verontschuldiging zij n bij hem, die haar zoo lief hadden, als zij wenschte en vewachtte dat iedereen haar zou lief hebben. Zij was een bevallig meisje, altijd blij geestig en vergenoegd zij hield veel van haar nichtje Bella, en liet zich in vele op zichten door haar leiden, hoewel zij bij op komende geschillen somtijds met aile macht tegen haar partij trok Hierin juist het te gendeel van Bella was zij zelden wel ge kleed daartoe was zij, hoewel zij er ruim de midieleu toe bezat, veel te zorgeloos. Op het oogenblik was haar donker zijden mor- gendjasje half verborgeu onder eeuen schou- dermantel van rood flaneel, dien zij dichf om zich toe trok want zij vond het een vreesdij k konden morgend en zegde dat zij zat te bibberen en zich zeker bij het keuken vuur zou gaan warmen, als zij niet bang was dit serpent, jufvrouw Ellis, te ont moeten en zij begreep niet, als zij da in de lucht moesten zitten, waarom Bella niet aan de zijdeur wilde komen, waar de zon zoo heerlijk scheen. Maar o ja, voegde zij erbij ik vergat daar u we kleur. Mijn kleur, zegde Bella Ik ben even min bang voor mij ne kieur als gij behoeft te zijn Ik krijg nooit zomersproeten Dal weet. ik wel maar gij verbrandt geheel en al, en dan ziet gij er uit om van te schrikken. Welnu, dat mag wezen zoo als h-t wil, ik heb toch geenen lust om daar te gaari zitten. Ik zit gaarne iri het voorhuis, waar ik de voorbijgangers kan zien ik ben be nieuwd wie die mtnschen zijn die daar op den weg aankomen ik heb al eeoigen tijd op hen gelet. Kitty stond op en keek in de richting die Bella haar wees. Nadat zij het paar, dat zij zag naderen, eene poos had gadegesla gen, riep zij uit Geertrui Flint. Waar zou zij naar toe zijn geweest, en wien kan zij bij zich hebben Ik wist niet dat hier in den omtrek een cavalier te krijgen was. Cavalier zegde Bella spottend. En waarom geen cavalier, niehije Bella Hij ziet er wel naar uit om hem zoo te noemen Ik zou niet veel geven voor een van hare cavaliers, liet Bella hierop volgen. Wordt Voortgezet.) Declarations dn 27 Aoiit.'in 5 Sepi. 1909. O G <p o* O co c ui •4-» *3 o/o A -*-• Ui O D (DQ P <D Ui <D öjo CO <D CO 4-J O (IJ G cd "m b r3 G 5 fcüQ H H •W oooooooao 2QOO O O O O CD ri Oi ."O O C O O 5' <3^1 T- GS O O «r- co o o o o o o o OSOG^IOOOOCD hXriOOCO^l 3D O O X> O O O O O O CD o o o o o o rc SO OS G <L> D - -jj V MET DE

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1909 | | pagina 1