TE KOOPSTELUNG Jan de Lichte ADOLPHE DELHAIZE O A do lp he Delhaen Cie ADOLPHE DELHAIZE Cle ADOLPHE DELHAIZE C' Stbulpltc DcUia en C" Adoiphe DELHAIZE en C" BRUSSEL BRUSSEL Lambin-Mathée, CREDIT GENERAL HYPOTHECAIRE II. GRONDPANOELIJKE OBLIGSTIËN VI» Julius HOLZ SPECIALE NAAiMACIIENEK ADOLPHE DELHAIZE EN C ADOLPHE DELHAIZE EN Ce u Gallaerts-IJzerenweg-Horlogie Opzending franco van den kataloog. van stalen en van eiken aankoop vanaf de 20 franken. op schoon ivoor van af 5-00 fr. de 100 I. LEENINGEN op Hypotheek BREI MACHIENEIN M M El ER, heel-en tandmeester spe cialist van Koiirijk, is Ie raadplegen te YPER, als voorheen, drie dagen te week De Maandagen Donderdagen en Zater dagen van 9 ure lot 's middags, bij Mevr. Vau- Kemmel .Groole Markt, 5. Mond- en landziekten. Volledige kunstgebitten vanaf 100 fr. gewaar borgd voor bel leven, kunsttanden vanaf 5 fr. en zijne bende Verkrijgbaar bij 55, Dixmudestraat55, YPER Visietkaarten van af K-50 fr. de 5 00 Kostelooze lessen ten huize IUIiIUS HOM PHOlYOS-CALLAEKTS TE BEKOMEN TEN BUREELK VAN DIT BLAD de nieuwe uitgave ónthoofd te Aalst den 47 November 4847. Boekdeel van 368 bladz. groot formaat. PRIJS 3 FR. NIEUWIGHEID op schoon ivoor gesteendrukt. NIEUW II! M San it as M Deze zijn geen gewone voorbehoedmiddelen vraagt de Kssielooie inlichtingen 7per, drukkerij LAMBIN-MATHÉE Dixmudestraat. S3 ten Kapitale van 7,500,000 frank Maatschappelijke Zetel BRUSSEL, 65, Koninklijke straat Die obligatiën zijn verpand door hypotheeknemingen op eigen dommen van eerste orde. Bovendien zijn ze gewaarborgd door het maatschappelijk kapitaal van 7,500,000 frank. De intrestkoepons worden zesmaandeiijks uitbetaald. Zij bepalen eene vergeldende plaatsing van volstrekte zeker heid. Men kan ze verkrijgen bij alle wisselagenten en bankiers, als mede ten zetel der Maatschappij te Brussel. Sleden Op deze machienen kan men maken KOUSEN, CHALES, VAREUZEN GILETS, CHARPEN, enz. Voor prospectussen en te zien werken 61, Putter/jstraat, BRUSSEL Naalden veor allo stelsels SCHOENMAKERIJ - Om de zolen te naaien. SCHOENMAKERIJ Sehoenen In 't algemeen. ZAKKER - Om te remailleeren. BACHEH - Haaien en Sordeeran. ZADELMAKERIJ - In alle grootten. KLEERMAKERS, KLEERMAAKSTERS, HUISHOUDENS La Perle, Colombia, Royale, Velêcitas La Rose, New Williams, enz., enz. in alle stelsels Om te zien werken, Prijzen «f Agentschappen Öl, Putterijstraat, Brnssel Algemene Fonrnitaren voor de Rijwielen HUIS GESTICHT IN 1866 Het eerste dat in België de firma AU BON MARCHÉ (Ia den Goeden Koop) sticlite voor den verkoop der Koloniale waren, Bieren, Wijnen en Likeuren. Allerbeste Eetwaren Borstels, Sponsen, Matten, Kaarsen, Ingelegde Groenten, Vruchten, Visclisoorten, enz. Specialiteit van Koffie, Granen van allen aard, Eeldeegen, Smout, Spek, Hespen, enz. 64T Hulpimizen in België Het huis sticht altijd nieuwe hulphuizen in de plaatsen waar hel niet vertegenwoordigd is. Chocoladefabriek en Suikerbakkerij, gewaarborgde waren Üe Chocolade Adoiphe ÜELHAiZE kan mededingen met de meest gekende merken. Wijnen van alle bei komsten, Stapelplaats altijd meer dan 600,000 flesscnen bevattende. Beroemde Likeuren. Huizen van verkoop en van tentoonstelling BRUSSEL, Nieuwstraat, 139-141 (Telef. 4618 LUIK, Rue du Pont-d'Avroy, 42 (Tel 2565) S3RAING, Rue Cockerill, coin Rue Leopold (Tel. 75 Middenbestuur, 24-26, DE SGHAMPHËLBbKSTKUT, BKUSS6L. BERICHT. De aanvragen voor de plaats van Bestuurder in Hulphuizen alsook degene voor jonge lieden die ten minste 16 jaren heb bereikt en die den handel zouden willen leeien, moeten aan het hoofbestuu 26, De Schampheleerstraal, Brussel, gedaan worden. in Nikkel, 5 jaar gewaarborgd. Aanbevolen voor STATIE-OVERSTEN, IJZEREN WEG- eri TRAM BEDIENDEN, LANDBOUWERS, AMBACHTEN, WERKLIEDEN, enz. Kost 25 frank met secoudwijzer en 20 fr. zonder secondwijzer. Wordt geleverd 5 frank bij ontvangst en voorts 2-50 frank per maand, bij de talrijke Agenten in België en Holland, of onderstaand builetijn invullen en sturen, onder geslo ten envelop, naar de bureelen der fabriek, De fjoohtstraat, 13, Brussel. De ondergeteekende verklaart de Uallaërts- I.izerwnweg Horlogib met second van 25 frank of zonder second van 20 frank, in, nikkel, 5jaar\ waarborgte koopen 5 frank bij onitangst en voorts A 5 O fr op den ,a dMn maand, m t Postkwitancien do„r dm Fabrikant te onl'fiigen Handteeken Straat en nummer Gemeente of Stad N 6. Aaiidu'dru m-cuiiO of zonder second Sp.eekmaelueiien, de be>ie gekende der wereld 41. 88, 150 fr enz kunnende 4 ma, ken tweezijdige ronde schijven spe'eu, (disquen) Gewaarborgd geen geruiscb. ion. „raplirn zijn piai.luig, maar men betaalt de pracht niet gelijk elders. i V,aagt de Kataloog of komt de Phonos-CALLAÏBTS hooien spelen in onze bureelej Uf l.ocliIsiMinl13, Bllliiül" -4 AU CBE NIEUWIGHEDEN TAN HET SEIZOEN VAN Geïllustreerde beschrijving dezer Nieuwe arti kels met geheime raad a&n beide geslachten is verzonden met f staal SANITAS f Fr. voor Mannen, tegen 12 Fr. voor Vrouwen door SANITARIA, O, Anspachtaan P HOSSEL ||P DTD A f*l kip lier MAANDSTONDEN lEn I nA'jllfU wonderbare uitval Gthenmoudmg. BETALING NA DE GENEZING. SANITARIA, 70, ANSPACHLfiAN BRUSSEL. BELBIE NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ MET STERK MAAKSEL. HEMTCLLINQKN (point naturel) MERKEN REP ARATIEN EN NAALDEN VAN ALLE STELSELS Huis gesticht in 1883 Au Bon Marché "O Cu O

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1909 | | pagina 2