LET OP Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, 16" September 1909. 5 centiemen. Vijfde jaar. iVr 44. Met dwang. ten Snlerxiew van H. Plancquaert. De Aartsbisschop en de kiezingen. De militaire kwestie. Voor de herbergiers. De spoorwegen in West-Vlaanderen. Tol overweging. Eendracht maakt Macht. Verschijnende tii'S ËïonderdlUjS. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50. Men handelt bij overeenkomst. Men schrijft in bij den Uitgever, Uixfnudestraat, nr 53, te Yper. De aankondigingen van gansch België en't buitenland evenals de Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Dijosdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. De voorloopige kiezerslijsten voor 1910 zijn verschenen. Ze liggen ter inzage in het Se cretariaat der Liberale Associa tie, Seniinariestraat. Zorg er voor, niet alleenlijk dat uwe rechten, maar ook deze van uwe bloedverwanten, vrienden en geburen geëerbiedigd wor den Zorg er voor, liever morgen dan overmorgen De klerikalen willen hunne princie pen met dwang bij het volk inprenten, dat is een ontegensprekelijk bewijs dat hunne leerstelsels op bedrog en valsch- heid steunen. Want, de waarheid eischt noch dwang, noch geweld om tot het volk door te dringen zij werkt op het geweten van den mensch, dat gemak kelijk het goede van het kwade zal we ten te onderscheiden. De klerikalen schreeuwen luidkeels Lees geene liberale gazetten Zij bedreigen met allerlei geestelijke straf fen degenen die dit gebod niet willen nakomen zij gaan nog verder daar waar zij vreezen dat de schrik voor de geestelijke kastijdingen weinig of gee- nen invloed uitoefenen op de bevol king, aarzelen zij niet lichamelijke dwangmiddelen te bezigen om het le zen van vrijzinnige schriften te keer te gaan. Welnu, wij herhalen het nog, dat is geenszins de leer van Christus, die het gebod van liefde tot grondslag stelde van gansch zijne leer en die pre dikte Bemin uwen naaste, bemin uwe vijanden, bemin hen die u ha ten Maar zijdie zich beroemen de ware volgelingen te zijn van den God-inensch, roepen uitHaat hen, die van ons gedacht niet zijn, onttrek het brood aan uwe tegenstrevers, vlucht diege nen, die het volk de waarheid voor houden, want wij willen het licht aan de menschen niet laten zien. En nochtans leiden al die dwangmid delen tot den ondergangofschoon alles in het werk wordt gesteld om de vrijzinnige schriften te bevechten, al hoewel de geestelijken van den buiten den verkoop van De Weergalm willen belemmeren, groeien onze lezers we kelijks aan, omdat De Weergalm de waarheid voorhoudt en omdat onze po litieke vrienden hunne leerstelsels door geene dwangmiddelen willen versprei den. In plaats van het ordewoord der klerikalen Lees geene liberale ga zetten roepen wij het volk toe Lees alle bladen en oordeel welke de beste zijn. Gij bezit gezond verstand ge noeg om de waarheid van den leugen te onderscheiden, uw geweten weze uw eeni- ge rechter. Wij, liberalen, dwingen niemand liberale schriften te lezen over dit punt laten wij elkeen vrijomdat wij overtuigd zijn dat het licht eens de duisternis moet overwinnen. Maar zij, die de klerikale dompers bladen voorschrijven en dezelve met dwang onder het volk willen versprei den hebben een doel, een doel dat, wel is waar, met den vooruitgang des tijds weinig overeenstemt, maar dat toch eventwel voor zekere partij een krach tig middel is om hare heerschappij staande te houden. Ces Messieurs weten ma9.r al te wel dat zij hun meesterschap alleen te danken hebben aan de domheid des volks, zij weten dat hoe dommer de massa is, hoe gemakkelijker zij zich laten overreden, en hoe beter de men schen zich laten uitpluizen, en daarom roepen deze achteruitkruipers Lees niets dan hetgene wij u voorhouden. Onderzoek niet of wij de waarheid of de logen verkondigen, gij zijt daartoe niet bekwaam wij alleen zijn in staat daar over te oordeelen, gij moet ons schrijven als Evangelie beschouiven en gij moogt geene andere schriften in uwe handen nemen Zoo vormt men eenen hoop gedwon gen dommerikken, wier oogen voor de waarheid gesloten blijven, maar die, eens ontwakende, de grootste vijanden van het klerikalisme zullen worden. De heer Hector Plancquaert is thans de oude majoor geworden van de poli tiek. Ondervraagd over den polietieken toestand in het Kortrijksche, verklaar de hij het volgende De socialisten hebben aan de chris- tene volkspartij eenen brief gericht om een kiesverbond voor te stellen. Wij hebben daarop niet geantwoord en zul len er niet op antwoorden, daar wij met de socialisten niets gemeens wil len hebben. De liberalen van hunnen kant heb ben ons insgelijks een voorstel gedaan. Daarop zal door ons op 19 dezer een besluit worden genomen, doch het staat reeds vast dat het cartel met de liberalen door de christene democra ten met groote meerderheid zal wor den verworpen. Dan voorziet gij, werd aan M. Plancquaert gevraagd, dat de liberalen afzonderlijk met de socialisten zullen strijden Hoegenaamd niet de liberale burgerij heeft sinds lang genoeg van de socialisten, en moest een nieuw ver bond tot stand komen, dan zouden vele liberale stemmen afvallen. Gezel De Bunne zou dus niet meer herkozen worden Vast en zeker niet hij mag zijne matten oprollen. En te Roeselaere Hadden de liberalen, vier jaar ge leden zich met de democraten verstaan, zij waren verzekerd geweest een zetel aan de katholieken te ontnemen. Doch zij waren onhandelbaar, willende de beste plaatsen voor zich behouden. In 1910 zal geen kartel met de liberalen worden gesloten. Men kan ons wel eenmaal in de doeken leggen, zooals te Kortrijk, maar geen tweemaal. En te Yper Hier ook zal geen cartel tot stand komen, doch mijne overtuiging is dat M. Nolf terug zal herkozen worden. Te Brugge, anderzijds, zullen wij al leen strijden. Wij hebben er grooten vooruitgang gemaakt en tellen er vele partijgangers. Te Veurne-Dixmude-Oostende, waar wij over 2000 stemmen beschikken, zullen wij den strijd niet aangaan, daar wij geen ernstigen kandidaat bezitten. Onze partijgenooten zullen er hunne stemmen over de liberale en de socia listische lijst verdeelen. Te Brussel, vervolgde M. Planc quaert, hebben de christene democra ten een verbond gesloten met een groep Flaminganten en een groep on- afhankelijken aan wier hoofd staat M. Parmentier van Schaarbeek. Priester Fonteyne zal aan 't hoofd der lijststaan. Te Mechelen en te Leuven zullen wij den strijd niet afzonderlijk aangaan of geen cartel sluiten. Onderhoudt ge nog betrekkingen met den heer P. Daens Op politiek gebied kennen wij malkander niet meer. De heer Daens heeft ongelijk gehad te Dendermonde partij te kiezen voor M. Van Damme tegen mij. Alle betrekkingen tusschen ons zijn verbroken, Uit deze ondervraging willen wij maar één dingen onthouden, het is dat volgens de bekentenis zelve onzer tegenstrevers, de toestand in Yper steeds verbetert. In igoo, 1902 en 1906 voorzegde men ons de nederlaag korts voor elke kiezing heden bekent men dat ons succes verzekerd is. Waarvan akt. Wij hebben altijd gezegd dat wij onze stellingen versterkt hadden en dat na den harden aanval van 1906, jaar der inventarissen, het bewijs gedaan was. De kiesstrijd is aangevangen en deze die de eerste in het strijdperk treedt is wel Mgr Mercier, Aartsbisschop van Mechelen. De hoogste vertegenwoordi ger van Christus hier in België, van Christus die verklaarde dat zijn rijk van deze wereld niet was, is de eerste om den strijd aan te gaan tegen de an dersdenkenden. Hij heeft een mandement in het dag licht laten verschijnen, waarin hij ge biedt aan al de priesters bijzondere gebeden te doen om van God eenen goeden uitslag te bekomeu voor de kie zingen van aanstaande jaar. In dit mandement doet hij verschijnen welk den invloed der kiezingen kan zijn on der opzicht van goden en godsdienst. In al de kerken van het Mechelsche werd die herderbrief gelezen, mis schien wel ook in al die van het Aarts bisdom. Zoohaast ook hebben al de onder- pastoorkens van den buiten den strijd aangegaan, nu niet meer tegen het Goinbisme, maar het gelijkt er verdui veld aan. Neen, 't is nu de gods dienst die bedreigd is door de vrijmet selarij en die thema wordt uiteenge zet in vergaderingen van eene nieuwe soort. Iedereen weet dat de samenwerken de landbouwmaatschappijen of mutua liteiten verdeeld zijn in afdeelingen van alle slach vee, kiekens, geiten, aspergen, aardbeziën, enz. en het land- bouwministerie is niet weinig milde om toelagen daaraan te geven. Nu, in al de mutualiteiten van het arrondisse ment bestaat eene afdeeling, waarvan de mutualisten moeten deel maken, van retraitisten. Die maatschappij verplicht .hare le den, jaarlijksch eene retraite te doen. De winter komt daarvoor wel te pas bij de boeren. Om tot een groot getal aanhangers te geraken, krijgt ieder samen werker drie franken daags, met slaping en eten. Om mede te doen moet men aanwezig zijn aan de voor drachten, waarin de politiek natuurlijk de hoofdrol speelt. Want hedendaags is het niet meer genoeg kiezerslijsten te vervalschen, dat wordt te veel in het oog gehouden. In de nonnekensscholen zijn de leer lingen gelast propagandaboekjes en andere uit te deelen, waarin de libera len en socialisten als vijanden van va derland en godsdienst worden uitge schilderd. Ten overvloede bewijst ditdat de klerikalen met de poepers zitten. Re den te meer voor onze vrienden niet te slapen De middenafdeeling der Kamer kwam Woensdag morgend bijeen. Op eene vraag van M. Mechelynck werd geantwoord dat de nieuwe wet in man schappen een grooter aantal zal leveren dan werd voorzien. In de stemming over artikel I werd het amendement verworpen van M. Mechelynck met 3 stemmen tegen 2 en •1 onthouding, Dit betrof den persoon lijken dienstplicht. Dit van M. Melot, het contingent vaststellend, werd aan genomen met 4 stemmen tegen 2, Vrij dag en Zaterdag nieuwe zitting, De klerikalen hebben het zooverre gebracht, dat de rechten op den al- cool jaarlijksch 92 miljoen franks in de staatkas brengen, En dat is juist de reden, waarom de klerikalen nooit het drinken van jene ver zullen durven beperken door eene wet Zij hebben de miljoenen te vele noodig om een schijn van evenwicht in 's lands zaken te brengen. Minister Liebaert heeft nu een nieuw wetsontwerp op het vergunningsrecht neergelegd, en zoo dit ontwerp door gaat, zal het, ten minste gerekend, eene verhooging van 35 miljoen lasten, dus 35 miljoen franks 's jaars inkomen meer, ten voordeele der staatskas, ten gevolge hebben zooveel miljoenen, die de herbergiers en de drankslijters alleen zullen te betalen hebben Waarom belasten de klerikale mi nisters en hunne meerderheid niet lie ver de brouwerijen en jeneverstoke rijen Dan zou ieder drankverkooper evenveel betalen, naarmate zijn ver koop groot is. Herbergiers 't is op u dat de kleri kalen het meest gemunt hebben de kleine herbergiers vooral willen zij doen verdwijnen om op die wijze al het werkvolk naar hunne lokalen, waar zij drank verkoopen zonder patent en zonder vergunningsrecht. Hoelang zullen het grootste deel on der u, in gemeente- en andere kiezin gen nog voor de klerikalen stemmen Als gevolg der overname van de ijze renwegen van West-Vlaanderen, heeft de Staat een dubbel spoor doen leggen tusschen Thourout en Rouselare. Te rekenen van 1 October aanstaande zal het tweede spoor in dienst gesteld wor den, en het verkeer zal daardoor groo- telijks vergemakkelijkt worden. Een der bijzonderste factoren van het kiesplatform onzer klerikalen, is het onderwijs. Waanzinnig verdedigen^ DE ÏVEERGALI

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1909 | | pagina 3