Wetgevende Kiezing GROOTE MEETING. MEETINGEN. Zondag 8 Mei. M. Masson, M. Vande Walle, M. Nolf, M. Glorie, Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. YPER, PLOEGSTEERT, BIZET, Donderdag, 5" Hei 1910. Zesde jaar. l\r 25. I erschijnende des i^omierdaf/s. van 22 Mei. Zij zullen zegepralen! Geen cent méér Mij tl lieer Van Merris in (Ie ka uiers Zij alléén, zijn onafhankelijk... Eendracht maakt Macht. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50 Men handelt bij overeenkomst. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. ERNEST NOLF plaatsvervanger EUDOXE VIGTOOR Zaal der Oud-Pompiers, om 3 ure Volksvertegenwoordiger te Burgen, in het Fransch. Volksvertegenwoordiger te Mechelen, in het Vlaamsch. om il ure, in de ETOILE BELGE. om 4 ure, in de BELLE PROMENADE. uittredend Volksvertegenwoordiger A dvokaat te Yper. VRIJEN INGANG. Volgens het klerikaal kiësbladje Het Ypersche Volk gedrukt in de Beroep- school van Yper en opgesteld door gees telijken die volgens de leering van Christus, hun geenszins met wereldlijke en politieke zakenmögen bemoeien, zullen de katholieken, op 22" Mei aanstaande, zegepralen I. Omdat zij gedurende 25 jaren de vrede en de orde hebben gehandhaafd Het bladje vergeet te zeggen dat het onder het klerikaal bestuur was, dat we al die bloedige en droeve werkstakingen en op roeren hadden, door de klerikale partij digheid en onverdraagzaamheid veroor zaakt en door de klerikale ministers en Pourbaix' aangevuurd II. Omdat zij alle overtuigingen en opinies hebben geëerbiedigd En, och arme't is niet mogelijk nog het minste plaatsje te bekomen, als men niet als strijdend klerikaal is gekend III. Omdat zij het land grooter en rijker hebben gemaakt Zoude men niet zeggen, boerkens 'èn werklieden, dat het onze ministers zelf zijn die den grond bemesten en bewerken, de kolen en steenen uit de aarde halen en den slafelijken ar beid in de nijverheid verrichten IV. Omdat zij ons land op handels- en nijverheids gebied op den vijfden rang hebben gebrachtNog eens, dat hebben wij niet aan onze grrrroote mi nisters, genre Descamps en Hubert te danken, maar wel aan de bedrijvig heid onzer nijveraars, handelaars, ar beiders- en landbouwbevolking V. Omdat zij het lot der nederigen, werklieden en boeren hebben verbe terd Is dat niet met u den spot drij ven-, neringdoeners, wier zaken meer en meer 'achteruitgaan werkers, wier lot zwaarder en zwaarder om dragen wordt; boerkens, die zwoegt van den morgen tot den avond en dan nog met moeite de twee eindjes van 't jaar aaneenbrengt IV. Omdat zij de grootste vrijheid aan alle burgers verzekeren En, is men niet als zij klerikaal, dan wordt men vervolgd en gebroodroofd VIL Omdat zij wijs en voorzichtig besturen En de 30 miliioen van den Congo; waar zijn die naartoe gegaan VIII. Omdat zij goede politiek en goede financiën maken Politiek in alles en overal, en financiën in hun eigen voordeel- IX. Omdat zij de belastingen niet hebben verhoogd We bewijzen het hier verder X. Omdat zij geene nieuwe belastin gen hebben geschapen En het ver gunningsrecht, en de belasting op de haver, op het meel, op den génever, op de boterop de azijnen, .enz."? Zijn dat al geen nieuwe lastenEn het ontwerp Lie boertdat voor doel heeft 20 MILL 1.0EN frank nieuwe lasten te kloppen XI. Omdat zij jaarlijks met aanzien lijke bonis de budgetten sluiten Als ze zooveel millioenen boni hebben, waar om verminderen zij dan de belastingen nietWaarom geven zij dan geen behoor lijk pensioen aan de oude werklieden BURGERS, BOEREN, WERKLIE DEN! Laat U niet langer uitbuiten en om den tuin leiden, en stemt allen op 22" Mei aanstaande voor de heer NOLF UW GELUK, UWE TOEKOMST, U WE LOTS VERBETERING zijn er aan gehecht Na 25 jaar klerikale regeering en om zonder veel .woorden heeJ kort te zijn, deelenwij enkel met cijfers de millioe nen mede, die ons land sedert 1884 rijker is geworden. We zullen maar dit herinneren in 1884 streden de ka tholieken tegen de liberalen onder den kreet Weg met de belastingenIn 1884 viel het liberaal ministerie en de katho lieken namen het bewind over. Ziehier nu hoe zij hunne belofte vervulden Grondlasten In 1885 23,429,400 fr. In 1908 28,300,000 fr. vermeerderitjg 2,870,000 fr. Personeele belastingen In 1885 18,723,000 fr. In 1908 24,440,000 fr. vermeerdering 5,717,000 fr. Patentrecht ln 1.885 7,048,000 fr. In 1908 13,000,000 fr. vermeerdering 5,942,000 fr. Belasting op de mijnen In 1885 329,000 fr. I-n 1908 1,770,000 fr. vermeerdering 1,441,000 fr. Invoerrechten In 1885 30,060,000 fr. In 1908 56,000,000 fr. vermeerdering 26,060,000 fr. Accijnzen I. Euitenlandsche wijnen In 1885 4,506,000 fr. In 1908 8,516,000 fr. vermeerdering 4,010,000 fr. II. Inlandsche sterke dranken In 1885 29,570,000 fr. In 1908 59,743,000 fr. vermeerdering 30,173,000 fr. III: Bieren In 1885 14,038,000 fr. In 1908 21,000,000 fr. vermeerdering 6,962,000 fr. IV. Azijnen In 1885 12,000 fr. In 1008 60,000 fr. vermeerdering 48,000 fr. V. Azijnzuren In 1885 niets. Iu 1908 95,000 fr. vermeerdering 95,000 fr. VI. Suikers en Siropen In 1885 3,103,000 fr. In 1908 17,600,000 fr. vermeerdering 14,503,000 fr. VII. Margarine In 1885 niets. In 1908 550,000 fr. vermeerdering 550,000 fr. VIII. Tabak In 1885 1,200,000 fr. In 1908 2,400,000 fr. vermeerdering 1,200,000 fr. IX. Vischverloven In 1885 niets. In 1908 200,000 fr. vermeerdering 200,000 fr. X. Vergunningsrecht In 1885 niets! In 1008 5,000,000 fr. vermeerdering 5,000.000 fr. Er zijn nog honderd andere posten in evenredigheid even sterk aange groeid. De hier medegedeelde zijn ver meerderd met eene som van 107 mil iioen 51 duizend frank 's jaars, en ze zullen nog elk jaar stijgen. In 1880, onder 't lil>ei*aal beheer, was de openbare schuld van België van fr. 1.422.814.049. In 1907, na S3 jaren klerikaal bestuur 3,41ii,6:ïl.»30, ofl miljard 993 miljoen 217 duizend üOl frank meer Ilou onze belangen verdedig*! worden door de klerikale vertegenwoordigers In de zitting van 21 April 11. tijdens de besprekingen van het budget van het ministerie van spoorwegen zag men opeens onzen beroemden Popering- schen volksvertegenwoordiger recht staan en met kloeke stem een amende ment neerleggen, strekkende het kre diet betrekkelijk de treinwachters en oppertreinwachters, met eene som van 200.000 franken te verhoogen. Alle hoofden keerden zich verbaasd naar Mijnheer Van Merris, want de Kamer heeft niet dikwijls het geluk, den grooten man te mogen hooren redevoeren. Minister Helleputte zet een paar groote oogen op, verbluft over die on verwachte ontwaking, doch hij her neemt al ras zijne koelbloedigheid en doet grammoedig aan Mijnheer Van Merris verstaan, dat dezes amendement niet in zijnen smaak valt. De brave volksvertegenwoordiger trekt de ooren in, en terzelfdertijd zijn amendement en hij gaat zich be deesd nederzetten onder het algemeen gelach der aanwezigen, net als een droeve jongen die eene poedering komt te ontvangen. Mijnheer Nolf herneemt aanstonds het amendement, ondersteunt het en bekomt zijne aanvaarding, met eene groote meerderheid der Kamer. Ziedaar, kiezers, hoe uwe belangen verdedigd worden door onze klerikale kamerheeren Ziedaar de man die, tijdens zijne aan spraak in het volkshuis, aanspraak die hij ongetwijfeld als eenen papegaai nageleerd had, den moed had, uit te roepen, dat onze liberale volksverte genwoordiger, Mijnheer Nolf, het vijf de wiel aan een wagen was. De tijd is voorbij, dat men verstan dige lieden kan bij den neus leiden met ijdelen praat. Het zijn slechts de daden die tellen. Kiezers, leest de verslagen der Ka merzittingen en gij zult er zien hoe Mijnheer Nolf zijn mandaat vervult. In 188Ö, liberaal bestuur, brachten de aecijnsrechten op de bier-en 14.719,000 ft*, op. In 1907, klerikaal be stuur S2.S72.000 fr., ol' 7 miljoen 343 duizend frank meer. Tijdens zijne ondervraging aan den heer minister van spoorwegen, over de wijze waarbij zekere private belan gen door het bestuur van de Nationale Maatschappij der buurtspoorwegen werden bevoordeeld ten nadeele van het openbaar belang, heeft M. Royer gehandeld over de jaarwedden der beheerders om ze in tegenstelling te brengen met de magere loonen be taald aan de werklieden. Ziehier dit gedeelte De heer Royer. De beheerders trek ken 14,000 frank, meer dan de algemeene bestuurders onzer ministeriën. Dit zijn vet- betaalde plaatskens, met ongeveer twintig zittingen van een uur per jaar. Toen de heer Helleputte in 1908 minister werd, was hij van meening dat vier beheer ders niet voldoende warengebruik makend van de macht hem door de wet gegeven, benoemde hij twee beheerders meer en gaf eene van die twee nieuwe plaatsen aan Ridder de Borman, voorzitter van den pro vincialen raad van Limburg. De heer Colaert, advokaat-pleitbezorger te Vper, burgemeester van die stad, lid der Kamer, verslaggever van belangrijke be grootingen, zooals die van wetenschappen en kunsten, is tevens ook beheerder van de spoorwegmaatschappij van Oostende op Blankenberge, beheerder van verscheidene andere vennootschappen en dus met aller hande werk overlast welnu, niettemin wordt hij benoemd tot beheerder van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwe gen. De heer Vandervelde. Door het geld zult gij vergaan zegde de Courrier de Bruxelles. De HEER Royer. Ziedaar dus dien bui tengewonen man, die nog den tijd heeft voor 14,000 fr., te werken voor buurtspoor wegen, Lodewijk XIV vergunde pensioe nen aan zijne hovelingen en de heer Helle putte, van zijnen kant, schenkt jaarwedden van beheerders aan zijne politieke vrienden. Men zou waarlijk niet zeggen dat de revo lutie ons scheidt van die langvervlogene grootsche eeuw WEERGALM Men schrijft in bij den Uitgever, üixtnadeslraat, nr 53, te Yper. De aankondigingen van ganscli België en 't buitenland evenals de Notarial» en Keehterlijke aankondigingen mogen gvxonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naajöde artikels uiterlijk legen Uijnsdag middag vrij en on.Ier eekend ine te zenden. SPREKERS SPREKERS F^qöE8tos$ES2S£

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1910 | | pagina 1