Kiezing van drie Volksvertegenwoordigers :i -■ Aan 't hoofd der lijst nr 2. ij suï bi:, De groote meeting Onderrichtingen voor den kiezer. Aan de Kiezers van 9t arrondissement Yper VERLOSSING kohs:i>i\\tï:\ MEETINGEM. Zonday 15 Mei, BARBIER. BLYL, NOL'F, BllYL, GLÖBIE, XOLF, der liberalen Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Maakt allen het wit punt zwart van het vierkantnevens het nummer 2j geplaatst. KIEZERS ROUSBRUGGE, POPERINGHE, Donderdag, 12n Mei 1910, 5 centiemen. Zesde jaar. I\r 20. I e r schijnende des ÊPondecdays. Eendracht maakt Macht. Vxres acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50 Men handelt bij overeenkomst. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. ARRONDISSEMENT YPER. DEN 22 MEI 1910. Golaert Van Merris Begerem Thevelin Brutsaert D'Hondt NOLF VICTOOR De stemming is verplichtend. Het panacheren is verboden. Onze vrienden die hunnen plicht verstaan, hebben maar EEfXE MANIElt van stemmen Kiezers van het arrondissement Yper, Het beslissend oogenblik nadert Op 22 dezer maand zullen de kiezers van ons arrondissement naar de stembus geroepen zijn, om de mannen te kiezen, die hun het bekwaamst en het waardigst schijnen om het bestuur van ons land in handen te nemen Gezien de onmacht der klerikale partij, de verregaandste onbekwaam heid van een partijdig en dweepziek Staatsbestuur, dat, sedert 26 jaren, maar een doel gehad heeft zich aan het bestuur vast te klampen ten prijze van al de opspraakwekkende daden Gezien de vernieling van ons openbaar onderwijs, in zijne grondvesten ondermijnd door deze zelf, die voor plicht hebben het te verdedigen Gezien de overgroote en schandelijke toelagen, waarmede men, zonder t minste toezicht, de kloosterscholen begiftigt, die vijandinnen van onze dierbaarste grondwettelijke vrijheden Gezien de stelselmatige en toomlooze klerikalizeering der openbare machten, de aanstootelijke partijdigheid op alle gebied, de gedurige inbreuken op de vrijheid van 't geweten der burgers, de grenzelooze be scherming, waarmede men de groote geldmannen begunstigt Gezien dat verdorven bestuur, hebben wij de vaste en volledige over tuiging dat de kiezers, die er tot daar van hebben, al hunnen afkeer too- nen zullen, met de partij van begunstiging en onverdraagzaamheid vaP het bestuur te jagen Zij zullen hunne lotsbestemming aan de liberale partij toevertrouwen, wier lang verleden als staatsbestuur voor de toekomst verantwoordt. Zij zullen zich herinneren dat zij aan haar de grootste hervormingen ver schuldigd zijn, waarover Belgie trotsch zijn mag, dat het aan liberale ministers is dat zij de aanlegging der ijzerwegen, de vrijmaking der Schelde, de afschaffing der octrooirechten, de instelling der Spaar- en Pensioenkassen, enz., enz. te danken hebben. Zij zullen er aan denken dat de liberale partij, die door haar wezen geene klassenpartij is en alle personen, tot welke klas van burgers zij ook behooren, kan bevatten, het staatsbestuur van morgen is, de partij van de orde, van de wettigheid en terzelfdertijd van den vooruitgang, de eenige bekwaam om ons land naar hoogere en waardigere bestemmingen te leiden en ook de eenige bekwaam om het verstandelijk peil van België te verheffen Tegenover het gemis van programma der klerikalen stellen wij de groote volksgezinde hervormingen, die op het onze voorkomen gelijkheid der krijgslasten gelijkheid in zake van stemrechtmet evenredige vertegenwoordi ging verplicht onderwijs werkmanspensioenenenz. Het is daarom dat wij volle vertrouwen hebben in den geest van onpar tijdigheid, van rechtvaardigheid en van billijkheid, die de kiezers bezielen Het uur der duurzame gerechtigheid gaat slaan Het uur van eene menschheid, die beter, rechtveerdiger en meer toe gankelijk is voor het menschelijk lijden, is aangebroken Het uur der herstelling is geslagen voor de tallooze slachtoffers van dat verfoeilijk stelsel Wij begroeten vol hoop den 22 Mei, de dageraad van een nieuw tijdvak van vooruitgang, van ware broederlijkheid en van gerech tigheid Wij begroeten den 22 Mei, de ontslaving van het geweten Dat die dag voor gansch België deze zij der Te Yper, de clericale kopstukken spreken gedurig van samenhang tusschen liberalen en socialisten. Maar die komedianten vergeten te zeggen aan de kiezers dat de katho lieken van Gent een verbond aange gaan hebben metde socialisten om de schepenzetels te bemachtigen en dat zij samen werken om de liberalen te bevechten Oh die komedianten (Sinxendag). om 3 ure stipt, in het lokaal A I'OMNIBUS De heeren Geneesheer te Yeurne Volksvertegenwoordiger te Oos- tende-Dixmude-Venrne Advokaat te Veurne Volksvertegenwoordiger te Yper, zullen ei- het woord voeren. om 7 7/4 ure stipt, in de Zaal der Muziekmaatschappij Welluidendheid), Hondstraat. De heeren Volksvertegenwoordiger te Oos- tende-Dixmude-Veurne Advokaat te Yper Volksvertegenwoordiger te Yper, z uil en «er* het woord voeren op Zondag 8" Mei 1910 TE YPER. Eene groote menigte verdrong zich, Zondag namiddag, in de Zaal der Oud- Pompiers, op de meeting ingericht door de Liberale Vereeniging dezer stad. Meest al de notabiliteiten van het arrondissement waren tegenwoordig. Wij hebben nogmaals veel buitenlieden bemerkt die, niettegenstaande het slecht weder, het als een plicht gezien hadden de woorden van waarheid en vrede der heeren Vandewalle en Mas- son te komen aanhooren. De Meeting was voorgezeten en werd geopend door den heer Masschelein, Voorzitter. Aan het bureel hadden DE WEERGALM Men schrijft in bij den Uitgever, üixfmidestraat, nr 53, te Yper. De aankondigingen van gansclt België en 't buitenland evenals de Nolariale 'en Reeft te rlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bnreele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naatnde artikels uiterlijk legen Dtjnsdag middag vrij en onderieekend toe te zenden. D PLAATSVERVANGERS B PLAATSVERVANGER B O O -«SS»"

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1910 | | pagina 1