Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, 2" Juni 1910. Zesde jaar. !Vr 29 Krijgen wij meer Volksvertegenwoordigers en hoeveel Aangroei der bevolking en nieuwe Kamerleden. De Kiesstrijd. De nieuwe Kamerleden. I\ DE KAMER. De nieuwe Gendarmerie. Eendracht maakt Macht. Ierschijnende des Donderdags. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50 Men handelt bij overeenkomst. Alen schrijft in hij den Uitgever, Uixffiurlestraai, nr 53, te Yper. - De aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Notariale en Hechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Dijosdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. Wij spraken dezer dagen over den aangroei van het aantal volksverte genwoordigers, na de volksoptelling van igio. De vraag is gesteld of de vermeer dering van het getal Kamerleden verplichtend is, luidens de wet. Hoegenaamd niet, doch tot heden is het steeds het gebruik en de ge woonte geweest den aangroei der bevolking in acht te nemen voor het vaststellen van het aantal volksver tegen woordigers Art. 49 der Grondwet zegtde kieswet stelt het aantal volksxerte- genwoordigers vast naar het bevol kingscijfer. Dit aantal mag de ver houding van een volksvertegenwoor diger op 40,000 inwoners niet over schrijden Dus wordt het aantal Kamerleden beperkt doch geenszins vast bepaald door de wet. De vaders der Grondwet die eer der de kwaliteit dan de hoeveelheid op het oog hadden, waren eersfczin nens het maximum Kamerleden te bepalen op 100, doch het voorstel werd afgewezen, zoowel als dit strekkend, om de verhouding te be palen op 1 Kamerlid voor elke 50,000 inwoners. Dus van den oogenblik dat men de verhouding van 1 lid voor 40,000 inwoners niet overschrijdt, mag de Kamer het aantal volksvertegen woordigers vaststellen naar beliefte. Wordt nu beslist dat er 22 nieuwe Kamerleden bijkomen, dan vragen wij ons af waar men deze volksver tegenwoordigers in de Kamer zal plaatsen. De bouw van eene nieuwe staten kamer, sinds zoo lang gevraagd en hoogst noodzakelijk, zou dan te de zer gelegenheid kunnen beslist wor den. Er zijn lieden die de verhouding van 1 Kamerlid voor40,000 inwoners overdreven vinden. Zoo wij eene vergelijking maken, vinden we dat in Pruisen, in Italië en in Spanje deze verhouding is vast gesteld op 50,000 inwoners in 't Duitsch Keizerrijk, op 100,000 in Holland, op 45,000 in Zwitserland, op 20,000 in Griekenland, op 10,000 en in de Vereenigde Staten van Amerika op 150,000. Dus heeft de meest democratische Staat, Noord-Amerika, het minste aantal volksvertegenwoordigers Inderdaad, de sterrenrepubliek met hare 40,000,000 inwoners wordt bestuurd door 78 senatoren en 325 volksvertegenwoordigers, terwij 1 Bel- gie 110 senatoren en 166 Kamerle den telt. Knoeierij in ziclil. Dit jaar, in December, zal worden overgegaan tot de tienjaarlijksche op telling der bevolking. De aangroei der bevolking zal voor gevolg hebben dat het aantal kamerzetels wordt gebracht van 166 op 188. Deze 22 nieuwe zetels worden onder de verschillende arrondissementen verdeelt als volgt Brussel, 5 Leuven 1 Turnhout, 1 Antwerpen, 3 Me- chelen, 1 Charleroi. 2 Bergen, 1 Oostende, 1 RousseiareThielt, Gent, 1 Dendermonde, 1 Luik, 2 Tongeren, 1 Neufchateau, 1. In de arrondissementen waar er verkiezing is in 1912, dus in de pro vinciën Oost-Vlaanderen, Luik, Hene gouwen en Limburg, zullen de zetels bij de andere worden gevoegd. In de andere provinciën zullen ge deeltelijke verkiezingen plaats hebben en daar waar slechts 1 zetel is te bege ven zooals te Leuven, Oostende, Rous seiare, Mechelen, Turnhout, Neufcha teau zal de verkiezing geschieden met het meerderheidsstelselelders wordt de evenredige vertegenwoordiging toegepast zooals te Brussel en te Ant werpen. De vooruitzichten zijn dat liet groot ste aantal dezer zetels, zooniet in 1912 dan toch in 1914 aan de oppositie zul len toekomen. Dat de kleri kalen dan ook alles in 't werk gaan zetten om te kunnen knoeien ten einde hunne regeering die op be drog en vei vaiSi .liuTgsieuUi, te JjeSbeu- digen, is niet moeilijk 0111 raden. Reeds laten klerikale bladen verne men dat door de wet mag bepaald worden dat de verhouding van 1 Ka merzetel voor elke 40,000 inwoners NIET MOET GEHANDHAAFD WOR DEN. De heer Woeste anderzijds, heeft la ten verstaan dat de vermeerdering van het aantal kamerleden niet ver plichtend moet heeten, dat de kamer het statu quo in deze zaak mag behou den. Men ziet dat het aan ellendige, uit vluchten niet zal ontbreken. Doch dergelijke partij aanslag ware tenminste zoo schandelijk en zoo ter gend als deze beproefd door het kabi- netshoofd Vandenpeereboom,wanneer hij zijne staatsgreep der kleine arron dissementen wilde volbrengen en die dan ook onder den volksopstand is ge vallen. Voor de twee groote partijen Kleri- kalen en antiklerikalen is de strijd bui tengewoon hevig geweest. De klerika len hebben gestreden zonder program ma, maar met dwang, valsehheid, leugen en lasterde antiklerikalen met een schoon en goed uiteengezet programma zonder dwang, geweld en lastertaal. Enkel door overreding is onze strijd gevoerd. Wie heeft er gewonnen De klerikalen, na al hun geknoei en konkelfoes, vreesden dat zij den berg heel en al zouden afrollen en toen ze den uitslag kenden, is er een zucht van verlichting opgegaan in hunne rangen. Zij hebben gezegd wij zijn er nog voor twee jaar aan. Wij hebben nog een asemtje. Wij kunnen nog twee jaar-knoeien en het land in de doeken draaien. En 't is alles wat we uit hunne ga zetten kunnen opmaken. Zij kraaien geen victorie. Zij hebben er waarlijk geene reden toe ook. Wij daarentegen, al zijn wij er niet in gelukt hun bestuur omver te halen, mogen toch zeggen dat de overwinning- op onze zijde is. Onze tegenstrevers hebben er weer van hunne pluimen gelaten op twee manieren. Eerstens hebben zij eenen zetel verloren zoodat ze nu nog op en al in de Kamer heb ben 86 stemmen tegen 80 dus nog 6 stemmen meerderheid. Van eenen an deren kant hebben zij geweldig in stemmental verloren, zooais blijkt uit onderstaande lijst, welke zij zeker niet aan hunne lezers zullen durven onder de oogen brengen. Uit die lijst is op te maken dat zij veel minder stemmen gewonnen heb ben dan wij sedert 1906. Inderdaad. Als wij goed kunnen optellen vinden wij Winst voor Winst voor de katholieken. de antiklerikalen. Brussel Leuven Antwerpen Mechelen Turnhout Brugge 19562 1818 7616 2862 5011 1241 Roeselare- Thielt 1536 Veurne-Dix- mude-Oost.2143 Yper 221 Namen 3365 Virton-Neuf- chateau 641 Brussel Brussel Leuven Nijvel Antwerpen Antwerpen Mechelen Turnhout Kortrijk Veurne-Dix- mude-Oost. Yper Namen Dinant-Phi- lippeviile Bastogne Virton-Neuf- chateau 7527 10884 '1988 0640 12718 2965 2965 314 1619 1261 1978 3003 468 2370 1179 Samen 57879 Verlies voor Verlies voor de katholieken. de antiklerikalen. Nijvel 713 Brugge 406 Kortrijk 192 Roeselare- Dinant-Phi- Thielt 1158 lippeviile 3786 Arl0ll-Marche- Samen 'lubt Bastogne 375 Samen 5066 Geheele winst Geheele winst voor voor de katholieken, de antiklerikalen. 46016 57879 5066 1564 Blijft 40950 st. Blijft 56315 st. Wij hebben dus 56315 40950 15365 stemmen meer gewonnen dan de klerikalen. En wat hebben zij moeten doen om tot zoo'narmzaligen uitslag te geraken? In al de buitengemeenten de grenzen moeten sluiten voor liberale gazetten en liberale propagandisten. Dwang gebruiken op al de buiten kiezers, waar zij maar iets op ver mochten. De kiezerslijsten zoodanig moeten verknoeien dat de helft der buitenkie zers driedubbel stemmen da,n de helft der kiezers uit de steden. Zich te Brussel moeten vereenigen met de door hen zoo gehate indepen- denten. Daar hebben ze dan voor hunne moeite hunnen Wauwermans verloren en in de plaats den heer Theodoor ge kregen, die hunne meerderheid in de Kamer wel tot 4 stemmen zou kunnen brengen als ze hem niet gauw weten te bekeeren door hem eene ministerspor tefeuille te geven. Te Brussel hebben ze zelfs nog een ander middeltje moeten gebruiken. Zij hebben daar onder de koffiehuis houders, herbergiers en andere nee- ringdoeners den schrik moeten ver spreiden dat, bij eene Kamerontbin ding en nieuwe verkiezingen, de we reldtentoonstelling erg zou geleden hebben en zij zoo groote verliezen gin gen ondergaan. Dat middeltje heeft wat geholpen, want al die belanghebbenden zullen zonder twijfel voor een enkelen keer voor de katholieken gekozen hebben. En dan De ministers hebben kort voor de kiezingen allerhande profijten, opslag en verlofdagen aan hunne on derdanen beloofd. En hoeveel honderde en duizende blauwtjes van 1000 fr. zouden zij wel niet gebruikt hebben om kiezers om te koopen en braspartijen te houden, waar tusschen pot en kan zoo menige stem voor een of twee stukken van 5 fr. te winnen is, iets waar zij manieren en geld genpeg voor hebben Er zijn er tien. Te Antwerpen hebben wij bij de katholieken MM. Van Cauwelaert en de Kerchove d'Exaerde die MM. Core- mans en Biartvervangen. Bij de liberalen vervangt M. Royers den heer Vekemans. Te Brussel vervangt de zoogezegde onafhankelijke M. Theodor den katho liek Hellinckx omdat deze laatste zich zijne partij. Bij de Brusselsehe socialisten ver vangt de heer Cam. Huysmans den heer Delbastée. M. Cam. Huysmans, een der geleerd ste en bekwaamste leidersder Brussel sehe socialisten is een overtuigde fla mingant die geene de minste gelegen- heidzal laten voorbijgaan om de Vlaam- sche taal- en volksbelangen te verde digen. Te Nijvel vliegt de klerikaal De La- lieux buiten om plaats te maken voor den liberaal M. May. Te Oostende Veurne vervangt M. Maes katholiek den uittredenden katholiek M. De Groote. Te Kortrijk komt het zoontje Ern. Reynaert, arrondissementscommissa ris, in de plaats van zijnen vader in de Kamer zetelen. Te Namen vervangt M. Bologne, so cialist, den aftredenden socialist Gil- lard, die zich niet meer liet voordra gen. Eindelijk te Dinant wordt de katho liek Cousot vervangen door een ande ren katholiek M. dTIuart. In zitting van 28 April 11. stelde M. NOLF volgende opmerkingen voor, betrekkelijk de nieuwe Gendarmerie M. Nolf. Twee woorden nopens het ontwerp van het bouwen eener gendarmerie te Yper. Volgens eene ontstane overeenkomst, zegt men, tus schen de stad en het departement van Oorlog,zou er kwestie zijn eene nieuwe gendarmerie te bouwen aan den ingang der stad Yper, hetgeen de afbraak en de verdwijning zou veroorzaken van een deel der bolwerken dat men op deze plaats kan bewonderen. Dat ont werp heeft eene zekere ontroering ver wekt in de kunstenaarswereld en heeft namenlijk het voorwerp geweest van zeer merkwaardige artikelen van pro- testatie, die in de Chronique versche nen zijn onder het handteeken van Jan d'Ardenne. Dezen die zich verontrust hebben vreezen dat dit ontwerp in eene min WEERG

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1910 | | pagina 1