Stadsnieuws, Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Vastenavond. Donderdag, 9° Maart 1911. Zevende jaar. \Trs 16-17. Ier schijnende ties iPontlertlatjs. De klerikale» e» hel verplichtend onderwijs. lilerikale welvaart. Dai»kla|>pei'. De "TOöle Vastenavond. Messteken. Eendracht maakt Macht. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50 Men handelt bij overeenkomst. Men schrijft in bij den Uitgever, bixinudestraat, nr 53, te Yper. De aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Notariale en Keebterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle lioege- naamde artikels uiterlijk tegen Dijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. Onze lezers weten hoe bij elke wet gevende kiezing de liberale kandidaten wierden afgeschilderd als de vijanden van vrijheid, als mannen, die poogden het geloof uit te roeien en de schoone ziel van 't kind te rooven, terwijl zij aan de huisvaders alle gezag op hunne kinderen wilden ontnemen En met zulken ilauwen praat vulden de klerikale schrijvelaars geheele ko lommen 't Was waarlijk om er kie ken vieesch van te krijgen maar... er zijn altijd kiezers, die daarin bijten en die dan om voorspelde rampen te ver mijden nog eens eenvoudig genoeg zijn om tegen de liberalen te stemmen. En wie dan over de lichtgeloovig- heid dier bevreesde kiezers achter 't, gordijntje in de vuisten lacht, het zijn de sluwe klerikalen die bij elke kiezing de menschen met leugens en bedrog trachten te misleiden. Dat is de toestand van «vroeger». Maar nu is de toestand aan 't ver anderen en vele dier klerikale boter- papierkens, welke men gazetten heet, hebben reeds eenen toon lager gezon gen. De eenen beginnen zich reeds ten voordeele van het verplichtend onder wijs te verklaren de andere zijn aan 't wankelen en zullen welhaast de eer sten volgen. Immers het zijn de minsten niet, die zich reeds begonnen voordeelig ver klaren aan het verplichtend onderwijs. Eerst waren het zekere klerikale bladen der hoofdstad. Dan waren het klerikale provincie bladen, die verklaarden partijganger te wezen van die reeds te lang uitge stelde hervorming van het verplichtend onderwijs Zij verklaarden over een paar jaren dat er voorzeker eene overeenkomst zou tot stand komen, indien men de vrijheid van den huisvader waarborgt en indien men hem de keuze der school laat. Maai het is juist hetgeen wij, libe ralen, altijd gezegd, geschreven en ge vraagd hebben in onze meetings, weekbladen en schriften Het verplichtend onderwijs met de vrijheid voor den vader zijne kinderen naar de school te zenden, welke hij verkiest. Zoodus, dat is weeral een der hoofd punten van het liberaal programma, dat de klerikale gazetjes en politiekers vroeger zoo hevig bestreden, en dat eenigen hunner nu zeiven bijtreden Op die wijze bekennen zij klaar en duidelijk, dat het liberaal programma goed is en schoone, noodzakelijke her vormingen behelst welke vroeger ten onrechte door de klerikalen bestreden werden. Zoo bekennen onze tegenstre vers ook dat zij, bij de vroegere kie zingen het volk misleidden zij toonen aldus eens te meer dat de kiezers on gelijk hebben de klerikale sprekers, hunne gazetten en strooibriefjes te ge- looven ja, dat de kiezersongelijkheb- ben niet te stemmen voor de liberalen, wier programma het beste en voordee- ligste is voor het volk, aangezien de klerikalen zeiven zich verplicht zien stillekens aan al de hervormingen bij te treden en goed te keuren door de liberalen voorgesteld. En zoo zegepraalt altijd, 't zij vroeg of laat, de liberale vrijheids- en waar heidsliefde over de klerikale leugen- en lastertaal. Maar., ongelukkiglijk staat aan 't hoofd der klerikale partij een der aoodlottigste menschem die er op de wereld bestaan en er zijn genoegen in schept met al die hervormingen tegen te werken. Woeste, de noodlottige man van Belgie, gebiedt en... al de klerikalen, van de kleinste tot de grootste buigen het hoofd Woeste wil niet van verplichtend onderwijs en... noch dagbladen, noch 't zij gelijk wie van de klerikale partij durven er zich nog voorstanders van verklaren. Maar het verplicht onderwijs zal in gevoerd worden spijts de tegenkanting vanM. Woeste en zonder de klerikalen Onder de meest gewaagde betoo gingen van den klerikalen bluf, onder de verwaandste onwaarheden welke de klerikale dagbladen gepoogd heb ben aan 't land op te dringen, moet men, in de eerste plaats, die verbazen de bewering noemen, welke beweert hun werk en de weldaden hunner re geering te kenschetsen, met hun de ongehoorde welvaart toe te schrij ven, welke men hedendaags in België bestatigt. Er is onzen meesters eene zekere onbeschaamdheid noodig geweest, om, in den tegenwoordigen tijd, van die ongehoorde welvaart te durven spreken. Die zes en twintig jaren kle rikale welvaart komen eigentlijk hier op neèr Uitbreiding, vermenigvuldi ging der kloosters, der schuilplaatsen voor paters en nonnen, aangroei der legioenen broertjes, der geestelijke scholen regelmatige vermeerdering der belastingen, vergrooting der duur te van 't levensonderhoud. Daarbij zijn de geldkassen der re- geering uitermate en erbarm lijk ledig zij zijn zoodanig ledig, dat, om de werken te voleinden welke onbezon nen over geheel het land ondernomen zijn, men tot nieuwe belastingen zijn toevlucht zal moeten nemen. De millioenenverkwisting welke de klerikalen verrichten sedert ze aan 't hoofd zijn, heeft de openbare schuld in een jammerlijken toestand gebracht, en daar openbaart de klerikale wel vaart zich nog eens door een geldop- roep die, in het toekomend jaar, zal uitgedrukt worden door de som welke men voor de intresten onzer openbare schuld dagelijks zal moeten betalen, zegge een en twintig duizend franks.... 't Is een stroohalm 't Is ook een der schitterendste uitzichten dezer klerikale welvaart die zoo geroemd wordt, maar waaraan niemand geloof hecht. Hetgeen de klerikalen niet zal beletten nog sullen te vinden, die hun bij de toekomende kiezingen hunne stemmen zullen geven msasmmtstsmmthmimfasmmma» De gezondheidstoestand der Konin gin is thans allerbevredigendst. Daar het goede weder aan de Riviera is weergekeerd, heeft H. M. eenige wan delingen kunnen doen, die bewezen dat zij hare krachten volkomen heeft teruggekregen. Dr. Leboeuf, van Brussel, die eeni gen tijd te Rapallo bij de Koningin verbleef, is naar België teruggekeerd en toonde zich ten hoogste verheugd over de goede wending die de zaken nemen. Een kostelijk goedje. Heeft men er reeds eens op nage dacht welken dienst iemand, die 't kunstje kent om de aardbol van de rattenplaag te verlossen, aan 'tmensch- dom zou bewijzen 1 Aangenomen dat elke rat slechts vö'rit' 5 centiemen daags- schade aan richt het officieel cijfer is 9 centie men dan klimt die schade tot een kolossaal hoog getal millioenen. In Engeland wordt gerekend dat er zoo veel ratten zijn als inwoners, dus ruim 40,000,000. Te Londen alleen treft men er 6 millioen aan, zoodat zij jaarlijks 375 millioen frank schade aanrichten. De minister van Landbouw in de Yereenigde Staten, raamt de schade, door ratten aldaar aangericht, op 500 millioen fr. 's jaars in Duitschland schat men die op 250 millioen in Frankrijk, op 200 millioen. Men ziet het, dat er eene flinke dag huur te verdienen is voor een ratten- verdelger in 't groot. Een nieuw kolossaal beeld te New-York. De federale overheden hebben hunne toestemming verleend tot het oprich ten in een der eilanden van de baai van New-York van ëen nieuw kolossaal beeld, dat als tegenhanger zou dienen van het gekende beeld der Vrijheid van Bartholdi. Het nieuw beeld zal een Indiaan van Noord-Amerika voorstellen en opge richt worden op de kosten van den rmllionnair Wanamaeker en eenige zijner vrienden. De vastenavond heeft dit jaar weeral min of meer erge gevechten en opstand tegen de politie veroor zaakt. Die feiten zijn niets buitengewoons, men stelt ze een beetje overal vast, in de groote steden zoowel als in de mindere plaatsen. Zij komen ook in kermistijd voor. Ook was men hier ter stede niet weinig verwonderd over het besluit, door onzen Burgemeester genomen, waarbij het verboden was te maske ren voor 8 ure 's avonds en na mid dernacht. Wij nemen volgaarne aan dat onze bestuurders maatregelen nemen te gen nachtlawaai, opstand en onbe tamelijke zangen. Wij meenen dat de openbare orde niet gestoord mag zijn. Maar wat wij niet aannemen, 't is dat de heer Burgemeester, om i?ijn besluit te wettigen, beweert dat het beste middel om dergelijke be treurenswaardige tooneelen te ver mijden in het verbod bestaat zich voor 8 ure 's avonds en na midder nacht te maskeren. Wij deelen die zienswijze niet. De kerels, die eene wraak te ne men hebben of die twist willen zoe ken zullen het zoowel kunnen doen tusschen 8 ure en middernacht, als voor of na die uren. Anderzijds schaft men in een pen- netrek het onschuldig vermaak af, welke de kinderen genoten met zich bevalliglijk te verkleeden en van ze met hunne ouders en in de straten der stad te zien wandelen. Het bevelschrift van den heer Burgemeester zal ook aan de koffie huizen nadeel berokkenen. Op 't ein de der dansfeesten, die omstreeks een ure eindigen, gingen de gemas- kerden, vooraleer huiswaarts te kee- ren, nog een bezoek brengen aan de koffiehuizen. Ten gevolge van den genomen maatregel zal dat zoo niet meer zijn en het meerendeel der koffiehuizen zullen er door lijden. Dinsdag laatst, rond middernacht, boden twee politieagenten,.vergezeld van twee gendarmen, zich aan in een koffiehuis der stad, terwijl het dans feest in vollen gang was, op het gunstig oogenblik wachtende om 't bevel van onzen Lepine te doen uit voeren. Daar alles in de grootste kalmte afliep, heeft de openbare macht niet moeten tusschenkomen. Een vreemdeling vroeg ons als de stad Yper een broeinest van straat- roovers geworden was en welke de redenen waren om den inval der po litie en der gendarmen in een dans feest te wettigen. Men zal ons mis schien opwerpen dat het een uitzon deringsmaatregel is, maar niets zegt ons dat hij niet algemeen worden zal en dat men allengskens den vasten avond niet heel en al afschaffen zal. Dat onze bestuurders maatregels nemen en, desnoods, de bewaking, tijdens de vastenavondagen, op straat versterken, even als op de Kat lef eest en den Tuindag-, dat zij de hand houden aan het doen naleven der politieverordeningen, om te ver mijden dat er betreurlijke tooneelen plaats grijpen. Wij zijn de eerste om die maatregels goed te keuren. Maar dat zij ten minste de personen in vrede hun vermaak laten genieten, die zich hartelijk en op eene eerbare wijze verlustigen en vooral dat zij hoegenaamd geene schade veroorza ken aan de koffiehuizen, die nu al geene te schitterende zaken meer doen. De groote vastenavond, door een heerlijk weder begunstigd, is zeer levendig geweest. De balzalen wa ren overal opgepropt en aan vermaak zal het er niet ontbroken hebben, te oordeelen de geestdrift der rond zwervende benden. Oprecht prachtig was het bal door de Maatschappij der Oud-Pompiers ingericht. Zelden zag men zoo eene talrijke menigte, schoone en luimige kleedij. De grootste geestdrift heerschte er van den beginne. Op straat is alles kalm afgeloopen. De politie, in getal, was overal waakzaam. Sommige onder hen wa ren nochtans wat ruw. Onze burge meester zou zich de volksliefde zijner medeburgers aantrekken, zoo hij een leergang van welgevoegdheid in stelde, waaruit eenige zijner onder danige politieagenten groot nut zou den trekken. Donderdagavond, om 9 ure, werd de maaldersgast van Henri Gastel, nabij het kerkhof langs den Meenensfeen- weg, door drie jonge kerels aangerand en vier messteken toegebracht, die gelukkiglijk alleen zijne kleederen doorboorden. u O

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1911 | | pagina 1