Stadsnieuws. Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, 16" JMaarl 1911. Zevende jaar. i\r 18. Hel schandaal van Mussen. De düiupliooi'ti. DL KA ill LH. De bloem dei Koningin. \og eene verspilling der openbare gelden. Onze Schietbanen. Gesprek over Landbouw. Eendracht maakt Macht. Verschijnende des donderdags. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00, Voor stad Een jaar, Fr. 3-50 Men handelt bij overeenkomst. Men schrijft in bij den Uitgever, Uixtnudestraat, nr 53, te Vjier. De aankondigingen van gansch België en't buitenland evenals de Notariale e i Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Dijnsdag middag vrij en ondertekend toe te zenden AANKONDIGINGEN 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. Aankondigingen In ons vorig nummer zijn wij reeds breedvoerig teruggekomen op het geval dier gewezen kloosterzuster, welke, door plagerijen van bijzonderen aard, zich in de noodwendigheid bevond vaarwel te zeggen aan het klooster en terug in het burgerlijk leven trad. Het tafereel door M. Vander velde in de Kamer van volksvertegenwoordigers «emaald, over het lijden dier martela res van het klerikaal fanatism, diende door heel het land te worden verkon digd. Den heer Schol laert viel de weinig benijdenswaardige eer ten deel, in de Kamerzitting van verleden Dinsdag, de droeve helden van dit schandaal te ver dedigen. Hij deed het, maar op zeer flauwhartige wijze, wel bewust dat die daden van overdreven fanatism niet te verdedigen waren. Toen kwam de klerikale volksverte genwoordiger, M. Wauwermans, aan het woorddeze betrachtte enkel de gewezen non door dubbelzinnige zin sneden te bekladden. Hij beweerde namelijk dat de antiklerikale Kamerle den slechts de gewezen kloosterlinge onder hunne bescherming hadden ge nomen, omdat zij haar geestelijk kleed heeft afgeworpen. Hebt gij niet personen opgehemeld, zegde hij, die het geestelijk kleed had den afgeworpen, omdat de belofte van kuischheid hun zwaar viel Die aantijging ging alle palen der par lementaire welvoegelij kheid te builen en lokte terecht eene hevige protestatie uit van gansch de linkerzijde, zoodanig dat M. Hubin, socialist, zijne verachting- voor zulke daad willende te kennen geven, eene beweging maakte als wilde hij het klerikaal Kamerlid in 't aange zicht spuwen, hem tevens toesnauwen de Walgelijke jezuïet 1 Die uitroep was gewettigd, en al wie eenig begrip van eergevoel heeft, zal bekennen dat een vrouwenbeleediger, misbruik makende van de parlemen taire onschendbaarheid, ten allermin ste aldus moest behandeld worden. Wiedie zich tegenover zoo een droevig personaadje bevindt, zou hem niet eene welverdiende aftakeling toedie nen Gansch de antiklerikale linkerzijde was het eens om die laaghartige han delwijze te laken en de lamlendigheid der regeering te hekelen. De heeren Masson en Vandervelde dienden bijgevolg de volgende dagorde in De Kamer, haar leedwezen uitdruk* kende dat de gemeenteoverheid af- stand deed van hare rechten in han- den der geestelijkheid, en dat hare vertegenwoordigers werkeloos ble- ven tegenover de kwellingen waaraan de hoofdonderwijzeres blootstond, gaat over tot de dagorde. Deze dagorde werd aangenomen met 70 stemmen tegen 13 en 1 onthouding - De klerikale Regeering kwam dus veroordeeld uit het debat en de gewe zen kloosternon, welke men in hare eer trachtte te krenken, kwam gewro ken uit het pleit 1 *ss -SS m -3S .98 M SS M3» 'M "S$ <BK m «ES Uit het antwoord van den Minister van Kunsten en Wetenschappen, op eene vraag van den heer volksvertegen woordiger Masson, blijkt dat op 31 December 1910 het officieel lager on derwijs in Belgie 11.776 onderwijzers en onderwij eressen telde, die allen gediplomeerd zijn. Op denzelfden datum telden de aan genomen scholen (klerikale scholen) 1008 onderwijzers met diploma en 142 zonder diploma2174 gediplomeerde onderwijzeressen en 4263 ongediplo meerde, zijnde dus meer dan de helft onderwijzeressen in de aangenomen lagere scholen niet gediplomeerd. In de private ondersteunde scholen of klerikale broeinesten warén, op het zelfde tijdstip, 938 gediplomeerde on derwijzers en 275 niet gediplomeerd 2131 gediplomeerde onderwijzeressen en 935 zonder diploma. Dat is te zeggen dat het klerikaal aan genomen of gesubsidieerd lager onder wijs 2615 onbekwame leerkrachten telt 2615 onbekwamen door den Staat betaald om onderwijs (te verstrekken aan de kinderen in Belgie Welken kolossalen domphoorn dit maakt Vraag op 2 Maart door den heer NOLF aan den heer Minister van Spoorwegen gesteld De reizigerstreinen ondergaan her haaldelijk vertragingen op de lijn van Yper naar Kortrijk ten gevolge der beiemming van de baan, waar het ver voer zeer groot is. In afwachting der aanlegging van een dubbel spour, waarvan de noodzakelijkheid zich op dringt, zou de heer Minister geene treinlcruisingen kunnen toelaten in zekere stilstandplaatsen, zooals die van Houthem, wat gedeeltelijk in den toestand verhelpen zou, dien ik aan wijs. Antwoord van den Minister. De lijn van Yper naar Kortrijk heeft haar deel had in dé moeilijkheden van uitbating, die, dezen winter uit menig vuldige oorzaken voortsproten, en vooral uit de onregelmatigheden, maar het vervoer is er niet bijzonder belang rijk. Het is niet mogelijk van nu af te voorzien op welk tijdstip het dubbel spoor zal kunnen aangelegd worden. Het spoorwegenbestuur zal onder zoeken, zoohaast de noodzakelijkheid zich voordoen zal, als het mogelijk en nuttig is treinkruisingen toe te laten te Houthem (de eenige stilstandplaats tusschen Yper en Kortrijk). Er is te Brussel een Komiteit ge^ vormd dat de; inrichting, voor gansch Beigiè, der vaderlandsche betooging der Bloem der Koningin voor doel heeft. Hare Majesteit duidt aan dit Komiteit de bloem aan welke Zij gekozen heeft en het werk dat Zij ondersteunt. Iedere persoon, iedere maatschappij welke aan de betooging van den 25 Juli wil deel nemen, gelieve zich te wenden tot het Algemeen Secretariaat, .19, Sinte-Goedeleplaats, Brussel, dat al de noodige inlichtingen geven zal. De Dames van het Besturend Komiteit zullen het zich ook ten plichte rekenen op de brieven te antwoorden welke haar zullen toegezonden worden. De bloem voor 1911 is de Edel weiss het mooie plantje der berg toppen van Beieren. Haar verkoop zal besteed woidenaan het herstellen der verwoesting welke de vreeselijke slaapziekte in de rangen der Belgen en der inboorlingen in Gongo aanricht. De Dames van het Besturend Komi teit zullen op den dag van het feest aan de Koningin een album aanbieden, waarin de namen zullen vermeld staan der steden en dorpen die aan de be tooging deel genomen hebben, alsook de namen der ieveraarsters die aan haren bijval zullen medegewerkt heb ben De bevolking van iedere gemeen te zal er in aangeduid staan en daarne vens het getal bloemen welke ter eere der Koningin gedragen zijn geweest. Wij drukken de hoop uit dat al de onderdanen der Koningin Elisabeth openlijk hunne gevoelens van gehecht heid aan hunne welbeminde Vorstin zullen betoonen met op den dag van Haar feest de kleine witte ster, het zinnebeeld van gehechtheid, erken te- lij Kheid én vaderlandsliefde te dragen. Het Besturend Komiteit Gravin Ed. de Liedekerke, Kunstlaan, 47, Brussel, Voorzitster. M0" Annemans, Roodebeeksche steen weg, 199. Braun, Koninklijke Prinsstraat, 102. Hankar, Wolvengracht, 52. Helleputte, Wetstraat, 17. Le Jeune d'Aüegéersheckè, Palei- zenstraat, 16. Morel.lamar, LaHéronnière, Bosch voorde. Alfred Orban, Kunstlaan, 39. Gravin J. d'Oultremont, Bredero- destraat, 39. Poelaert, Koninklijkestraat, 45. Kolonel baron van Zuvlen van Nyevelt, Louisalaan,6Ö, algem. secret'4. BureelSinte-Goedeleplaats, 19. Onlangs had de Gemeenteraad onzer stad te beraadslagen over een voorstel van aankoop van eenen motor met arm gaz voor den dienst van het waterkas teel. De heer bankier Fraeys, Voorzitter validen Katholieken Kring, Voorzitter van het Bestuur der Burgerlijke Gods huizen, Sehepene van Openbare Wer ken, enz., enz., enz., heeft dat voorstel ontwikkeld en hij heeft daarin eenp jaarlijkschè besparing gevonden van 4,000 fr. brandstof. Het schijnt dat die vondst uitgaat van den grooten blekslager Golaert. Op zijn aandringen heeft de Raad on middellijk dien aankoop goedgekeurd. Het is omtrent vijftien jaren dat het water kasteel in werking is de motors met arm gaz zijn sinds, tien jaren ge bezigd. Het is maar in 't jaar van gratie 1911 dat onze meesters het middel ontdekt hebben om jaarlijks voor 4,000 fr. kolen uit te sparen. Maar ja, men moest, gedurende die twee vijfjaarlijksche tijdvakken, toch de goede vriendjes wat bevoordeeli- gen en, binst dien tijd moesten de iastenbetaalders zich maar goed weten te houden. Met er het aankoopen van den mo tor af te trekken komen wij, ten minste genomen, tot eene verspilling van 30,000 fr. der openbare gelden. Ware het nu het oogenblik niet om in eene der klokken van den nieuwen beiaard, die 80,000 fr. gekost heeft, die nieuwe verkwisting der openbare gelden, welke wij aan de zorgeloosheid onzer bestuurders te danken hebben, te doen graveeren Op het aandringen van 't Staatsbe stuur en dank aan de gemeentebestu ren, die hunnen plicht begrijpen no pens de voorbereiding onzer vader landsche krachten komen de schiet banen als paddestoelen te voorschijn. Die van Yper alleen, in gansch België, blijft in de kartonnen van 't Stadhuis begraven. De vuurdoop werd op 12 Februari gegeven aan de nieuwe Schietbaan van KORTRIJK de plechtige opening is voorloopig vastgesteld in de aanstaan de Oogstmaand, tijdens de gemeente feesten. Te DENDERMONDE zal de nieuwe Schietbaan, die, zegt men, zeer merk waardig is, eerlang ingehuldigd wor den een groote prijskamp in 't schie ten is voor Mei en Juni eerstkomende aangekondigd, met toelagen van Stad en Provincie. De nieuwe Schietbaan van MERXEM is pas ingehuldigdde schietprijs- kamp is nu aan den gang. OOSTENDE zal hare wonderbare Schietbaan in de toekomende Oogst maand inhuldigen. Te YPEI5, eindelijk, zal de inhul diging van de Schietbaan plaats heb ben.... te Paschen of.... op H. Drijvul- digheidsdag.... het is aan den heer Golaert van te zeggen... in welk jaar Zijne laatste plechtige belofte is dat het zijn zal in het gezegend jaar 1911, maar helaas gelijk de vrouw, veran dert de heer Golaert zoo dikwijls dat ze wel zot zijn, die zich op hem be trouwen msmmsmmmm r"5«8«8 OP BEZOEK Leon. Ha dag Flor, wat plezier van u te zien, 't is reeds bijna een jaar r geleden dat ik u nog gezien heb. En hoe is 't met u en met u allen t'huis. Flor. Met mij en mijn huisgezin gaat alles opperbest en zeker zou ik u wel vroeger een bezoek hebben afge legd, doch ge weet zoo goed als ik, in den zomer heeft een boerenmensch zijn handen altijd vol en nu met den winter heeft men al wat meer tijd, om eens uit te vliegen. Leon. Daar zit wel een beetje waarheid in, ik ook profiteer van de wintermaanden om eens hier en daar bij oude vrienden een-praatje te hou den. Maar enfin Flor, met u allen is 't dan goed, doch hoe is het op het veld en in den stal zooal, jongen Flor. Si, Leon, dat is eene andere zaak, waarover ik. niet zoo zeer mag stoeffen. Ge weet, ik heb veel laag land en met die natte zomers, ge kunt bijna geen voeder winnen. Vandaar dat mijne staldieren er maar po ver kens uilzien. Leon. Wel vriend Flor, ik ben in 't zelfde geval, met dat laag land, zou ne mènsch, met zulle nalte jaren, zijnen ondergang haf - mogelijk ;s het mij aan mijne dien u iiet noodige voedsel te geven. Kom we gaan eens naar den stal zien. Si Flor, ge ziet de koeien zonden wel wat beter in de huid mogen zijn en oe varkens zouden moeten :eer aangeJ mest wezen, daar ik ze gaarne tegen einde Maart zou verk .open. Doch reeds eenige keeren heb ik in de gazet ge!e- zenvanhotvleeschvoedermeel Tienn.. dit produkt wordt zeer aangeprezen n 't schijnt dat het werkelijk *ood is. In alle geval, ik wil het eens probeeren. Gisteren heb ik mijnen zoon, een zak DE WEER 'F

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1911 | | pagina 1