Provinciale Betooging AltoiA Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Zevende jaar. i\r 50. tegen de schoolwet. Allen naar Kortrijk Gemeenteraad van Yper. Donderdag, 8" Juni 1911. Eendracht maakt Macht. Verschijnende des donderdags. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50 Men handelt bij overeenkomst. op 11 Juni. De besturen der Liberale Vereeni ging en der Liberale Wacht hebben besloten eenen dringenden oproep te doen aan hunne leden, tot het deel nemen aan deze belangrijke betoo- SinS- De manifestatie wordt met de medehulp der liberalen van geheel West-Vlaanderen ingericht. Dertig muzieken en 10.000 manifestanten hebben tot heden hunne bijtreding gezonden. Te dien gevolge, hebben dezelfde besturen besloten, overeenkomstig met de andere politieke vereenigin- gen der provincie, geene arrondisse- mentsbetoogingen in te richten. In den plechtigen oogenblik dien wij thans beleven mogen geene on verschilligen gevonden worden Alle liberalen moeten strijdvaardig optre den. Niet alleen de toekomst van de partij, maar de toekomst onzer kin deren, de toekomst van het land staat op het spel. De Ypersche afvaardiging, die zal vergezeld zijn van het wakkere mu ziek der Oud-Pompiers, moet talrijk zijn- Vertrek uit Yper, om 14 ure 28 m. Liberale 'Wacbt. Donderdag 8 Juni, om 8 ure 's avonds, algemeene vergadering. DAGORDE Betooging van Kortrijk tegen de schoolwet. Openbare zitting van den Zaterdag 21 Mei 1911. De openbare zitting wordt om 5 1/2 ure geopend Zijn tegenwoordig: de heeren Colaert, Burgemeester-VoorzitterFraeys en Vandenbogaerde, Schepenen Fiers, Vanderghote, D'Huvettere, Bouquet, Sobry, Iweins, Lemahieu, Biebuyck, Begerem, raadsleden; Vanderdonckt, secretaris. De secretaris geeft lezing van 't ver slag der laatste zitting. In de geheime zitting heeft de Raad den heer Docter Devloo lid benoemd van het Weldadigheidsbureel in ver vanging van den heer Docter Beesau. De jaarwedde van den bode der Boekerij is van 150 franken verhoogd. PRACHTCATALOGUS in' 64 AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. 1. Stadseigendommen verkoop van grond. De heer Colaert. Eene aanvraag om grond te koopen is aan de stad gedaan. Er is sprake van een deeltje, gelegen op de Maloulaan, houdende aan liet huis van den heer Dewachter en van een deeltje gelegen in de Grachtstraat. De heer D'Huvettere. Men moet aan den algemeenen regel geene in breuk maken de gronden aan de stad gekocht moeten onmiddellijk bebouwd worden. Men moet aan den eene niet toestaan wat men aan den andere wei gert. De heer Colaert. Zekerlijk. De heer Biebuyck. Er zal onmiddel lijk op den eenen grond gebouwd wor den en op den anderen hij vier jaar. De heer Colaert. Het geldt geene speculatie. Wij kunnen het tijdperk van vier jaar aannemen. De verkooping van dien grond zal misschien andere personen aanprikkelen. De verkooping van gronden is met eenparigheid gestemd, met onmiddel lijke bebouwing op de Maloulaan en er wordt een tijdperk van 4 jaren ver leend voor den grond der Grachtstraat. 2. Buurtspoorwegen verschuldigde som vraag van krediet. De heer Voorzitter geeft lezing van de hieronderstaande opsomming Yper-Veurne, te ontvangen som 1349-74 Yper-Steenwerk, verschul digde som 438-75 Yper-Meesen-Waasten, ver schuldigde som 88-86 Yper-Gheluwe, verschuldig de som 1379-17 De verschuldigde som beloopt dus tot 557-14 te storten bij de Nationale Maatschappij der buurtspoorwegen op 30 Juni aanstaande. 3. Kosteloos lager onderwijs aanvul lende lijst der rechthebbenden. De Raad keurt eenpariglijk eene be slissing goed betrekkelijk de inschrij ving van 16 kinderen op de aanvullen de lijst der rechthebbenden aan koste loos onderwijs. 4. Weldadigheidsbureel verwisseling van goederen. Verschoven tot eene aanstaande zit ting, daar de opheldering over die zaak niet volledig is. 5. Eeredienstrekening van 1910 der kerkfabriek van Sl Niklaas. De rekening van 1910 der S' Niklaas- kerk beloopt in ontvangsten en in uit gaven tot de som van fr. 6346-63. Aangenomen. 6. Eeredienstbouwing eener naald op den toren van SI Jacobskerktoelage der stad. De heer Voorzitter. Het is bij mis slag dat wij in onze laatste vergadering 1/6 gestemd hebben als aandeel der stad in de onkosten van 't bouwen eener naald op den toren van S'Jacobs- kerk inderdaad, de Staat komt er voor zooveel niet tusschen als voor de groote gedenkbouwen en het aandeel der stad bedraagtl/4, hetzij 14070-36 fr. in plaaats van 1/6. Met eenparigheid gestemd. 7. Eeredienst herstelling der oude abdij van Sl Maarten aanbesteding De heer Colaert. De fabriek heeft nog geene beslissing genomen en wij zien ons verplicht dit punt tot onze eerstkomende zitting te verdagen. Ik dring aan, opdat de fabriekraad zon der dralen eene beslissing neme, 0111 seffens te kunnen hand aan het werk slaan. De heer Begerem.De kerkfabriek moet geene machtiging ontvangen om de aanbesteding goed te keuren, ver mits zij er toe overgegaan is. De heer Voorzitter. Het is eene rechtszaak. De heer Begerem. O het recht is zeer uitgestrekt. Het is altijd op twee manieren uitgelegd. 8. Openbare feesten aanvraag van hulpgelden a) van den Yperschen Her der shohdklub b) van den Belgischen luchtreirigersklub ;c) van de Maatschap pij van den Velodroom. De heer Voorzitter. De Ypersche Herdershond klub richt op Tuindag eene hondententoonstelling in en vraagt daarvoor eene toelage van 600 fr. en eenige eermetalen. Na bespreking stemt de Raad een hulpgeld van 500 franken. De Belgische Luchtreizigersklnb richt een ronde van Belgie in voor vliegmachienen. Een nazichtsbureel zal te Yper ingesteld zijn. De klub vraagt eene toelage van 1000 fr. Er is 500 fr. toegestaan. De vliegers door de stad trekkende zullen eene zwenking maken en om de kathedraal en de Halle zwerven. Eene derde vraag om toelage is inge diend door de Maatschappij van den Velodroom, die op Tuindag eenen loopstrijd van 6 uren inricht. Die maatschappij vraagt een hulpgeld van 1000 fr. met kostelooze uitdeeling van 1000 kaarten aan de armen der stad. De heer Voorzitter stelt voor 500 fr. te verleenen tegen 500 kaarten. De heer D'Huvettere. De bijeen komsten ingericht door den Velodroom lokken veel volk aan en zijn aan -den handel zeer voordeelig men zou wel een beetje meer mogen geven. De heer Colaert. Men is met 500 fr. tevreden. Men moet niet katholieker zijn dan de paus. De heer Begerem. (tot den heer D'Hu vettere) Er is geen gevaar, komaan. Het hulpgeld van 500 fr. is eenparig lijk gestemd. 9. Hofbouwmaatschappij tentoon stelling aanvraag van toelage. De heer VoorzitterHet is de ge woonte alle drie jaar aan eene der hof- bouwmaatschappijen der stad eene toelage van 300 fr. te verleenen om eene hofbouwtentoonstelling in te richten. Deze zal in September eerstkomende plaats hebben. Met eenparigheid gestemd. 10. Brandweer deelneming aan het krijgsfeest te Belle Krediet. De heer Voorzitter. Op 28 der loo- pende maand Mei is er te Belle een krijgsfeest ingericht. De brandweer dezer stad nam altijd aan onze feesten deel en wij hebben gedacht dat het onze plicht was onze brandweer te doen deelnemen aan het feest van Belle. Een krediet van 150 fr. te dien einde gevraagd, wordt met eenparigheid gestemd. 11. Aankoop van den blok Parnassus- Hof. De heer Voorzitter geeft lezing van een uitgebreid verslag over die zaak. Heel de blok werd aan den heer bonis Vatidoorne gekocht voor 50.000 fr. Met de wijzigingen, aan de schouwburg- zaai te brengen, zal de geheele uitgaaf tot 82.000 fr. beloopen. De zaal zal van 600 tot 700 personen kunnen bevatten. De voorgevel der XVIII8 eeuw, wel aan gelegd, zal aan de Vandenpeereboom- plaats een meer lachend uitzicht ge ven. Er valt aan te merken dat de stad jaarlijks geen 1000 fr. huur meer zal te betalen hebben en dat zij de pacht van de herberg Parnassus-Hof en van het aanhoudende huis opstrijken zal. De stad hoopt in een meer of min korten tijd de andere huizen, houdende aan den schouwburg, te kunnen koopen of onteigenen om dezen te kunnen afzonderen. Aangenomen min de ontkennende stem van den heer Lemahieu. De heer Lemahieu (iu 't Vlaamsch,) behandelt opnieuw de kwestie der overstroomingen van de Paddevijver- straat door de Bellewaardebeek. Hij bewijst dat de duiker te klein is zoolang als men geen nieuwen bouwt, zal men in den huidigen toestand niet kunnen verhelpen. De heer Vandenboogaerde antwoordt dat jhij die zaak ter plaats onderzocht heeft. Het ware voldoende goed de beek te kuischen en het bed er van te verdiepen. De heer Lemahieu komt er weder op terug en vraagt het bouwen van een nieuwen duiker. De heer Vandenboogaerde. Wij zul len den heer provincialen ingenieur Vanderghote gelasten een onderzoek in te stellen. De heer Begerem. Zal de ingenieur tijd hebben Hij heeft veel werk. (Ge lach.) De heer Lemahieu teekent verzet aan tegen de buitenspoorige snelheid der automobielen gedurende den door tocht der stad. De automobielen moeten den Staats weg volgen. De heer Vandenboogaerde geeft lezing van eene oude verordening betrekke lijk den taks der kramen van de markt. Het is noodig er wat verandering aan te brengen. De heer D'Huvettere. Wij zijn on wetend nopens vele verordeningen zou men ze niet kunnen in een boekje verzamelen en er een exemplaar van aan de raadsheeren ter hand stellen Spijts den invloed van den heer Bur gemeester, blijven wij bedeeld met betreurlijke treinaansluitingen naar de hoofdstad ;(l)de Maloulaan bevindtzich in een treurigen staat en de Steenen- brug is nog altijd niet verbreed. Vele voetstappen werden reeds aangewend. iHoe is het mogelijk nu nog te klagen Komt het beheer van Yzerwegen ons niet een nieuwen trein toe te staan, deze van 6 u. 20 naar Kortrijk, die slechts de reizi gers verplicht maar 3 maal van trein te veranderen in den loop van den weg en 20 minuten te wachten te Meenen Heeft de maatschappij der Vlaanderen ooit zoo iets verwezenlijkt Het behoort ook gezegd, dat de Staat sedert de overname, de tarieven verhoogd heefthet is dus niet te verwonderen dat hij ons op alle manieren bederft (N. d. R.) dWe 30111 'z a f belat iDan ci.ooolef.uk DE WEERGALM ibwihiiiiibibniinminm i 'ini hmiiih huurhui hmmiiiHBhHÉiimaii iiiiiiiNnimyiiii'miii1 i r oOr -» Voor Zich wenden Pelikaanstraat48 a ANTWERPEN OF BIJ DEN AOHNT DER STREEK. Men schrijft in bij den Ui (gever, bixinudeslraat, nr 83, te Y per. De aankondigingen van ganscli België en '1 buitenland evenals de Notariale ea Kechlerlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Dijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden n n I.

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1911 | | pagina 1