Stadsnieuws. MlVERriA Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, 29° Juni 1911. Zevende jaar. J\r 53. Prime a nos lecleurs. Tout Ie ©sonde PARIS, EXPOSITION de Turin (iialie). Het nieuw ministerie. De antiklerikale verstandhouding le Gent. Wal zal l gevolg zijn van t nieuw ministerie? Verschijnende des Stonderdays, Vires acquirit eundo. Eendracht maakt Macht. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-5© Men handelt bij overeenkomst. Men schrijft in bij den Uitgever, Uixtnudestraat, nr 83, te Yper. De aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bnreele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk legen Dijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden lors des fêtes nationales frangaises. En vue d'etre agréableanoslecteurs, nous avons décidé, avec le concours du TOURISME de La Louvière, d'orga- niser courant de cette année une série d'excursions de 5 jours a PARIS et VERSAILLES a prix extra-réduits. Le prochain depart aura lieu le 13 Juillet, via Lille ou Tournai, selon le nombre d'adhérents, 20 au moins. Le depart de Lille aurait lieu a 10 heures 25 m. du soir et celui de Tournai a 11 heures 41 m. du matin. Prix en 3e classe 53 fr. 70, en 2° classe 60 fr. 70 (coupon aller-retour, métro, voitures, bateaüx, omnibus, hötel, restaurant, guide et attractions diverses. Les inscriptions et cotisations seront regues au journal jusqu'au 10 Juillet. Les programmes et prix par région seront fournis sur demande faite au journal ouauTOURISME, La Louvière. Les 19, 20 et 21 de chaque mois, voyages collectifs de 5 jours, via Paris', dijon, Mdcon, BourgMödane, Turin et Superga. Visite de Modane, Turin et Superga. Prix en 3e classe, 125 fr en 2e classe, 160 fr. S'inscrire au bureau du journal, m mim Iedereen kent thans de rare vogels welke opgevolgd zijn aan het gewe zen ministerie Schollaert, afgedankt wegens de onwaarde zijner diensten, verloochend door M. Woeste, on waardig geacht door de openbare denkwijze. Het is zooals wij in ons laatste nummer zegden een ministerie van herplaastering, een ministerie samen gesteld om den aftocht te voorkomen der ontmoedigde gelederen die anders ordeloos op vlucht zouden slaan. Het ministerie Schollaert is geval len onder de dreigende drukking der volksmacht, het is gevallen over de schoolbonswet die het aan het land wilde opdringen. Dat is zoo waar hoe men nu ook de echte reden van Schollaert's aftreden wille verduiken dat het nieuw ministerie die gehate wet op het achterplan schuift met belofte ze te verbeteren. Dat is de bekentenis dat ze slecht, doorslecht was en dat het land gelijk had met er tegen op te staan. Zal dit hatelijk wetsontwerp dan nog ooit het daglicht zien We be twijfelen het sterk. De klerikalen zeggen wel, met groot gebaar, ja! doch ze schreeuwden met even groot geklater dat de schoolbonswet erdoor moest en de schoolbonswet is er door gevallen AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. PRACHTGATALOGUS in' 64 De verklaring zelve van het hoofd des Kabinets is hare veroordeeling. Dit kabinet werd geheeten het Ministerie van likwidatieonze leiders in Kamer enSenaat hebben inderdaad bewezen dat het zoo is en dat het nieuw Ministerie eenvoudig werd aangesteld om de zaken van 't oude te likwideeren en die van de klerikale partij terzelfdertijd. Tegenover deze, verlamd, ont zenuwd, rijst inderdaad eene rots vaste antiklerikale partij op, samen gesteld uit al de tinten van het libera lism en het socialism, bereid om ge- zamentlijk den stormloop aan te gaan tegen de verouderde klerikale burcht en vastberaden er het vaandel van vooruitgang en demokratie te plan ten. Als een verheugend verschijnsel hebben wij den gevierden liberalen leider, M. Hymans, de hand zien bie den aan den socialistischen hoofdman M. Vandervelde, en hebben we de gematigdste liberalen uit Kamer en Senaat de gezamentlijke werking hooren toejuichen met de socialisten. Eindelijk hebben dus de beide fractiën van het antiklerikalism ge voeld dat zij tegenover den klerikalen vijand, afzonderlijk, niets vermogen en dat slechts in eene welbegrepen overeenkomst het heil van beiden en de verlossing van ons verdrukte Volk liggen. Reeds gloort de dag der zegepraal en met al de soldaten van het vrijzin nige leger reikhalzenwij naar den dag waarop de stormloop der dichtaan- eengesloten antiklerikale gelederen, ons de Zege geven zal De verklaring van het nieuw kabi net is, zooals de dagbladen het reeds algemeen hebben gemeld, slechts eene samenmenging van ronkende volzinnen en ijdele woorden. Het nieuw Kabinetshoofdheeft al beloofd wat men maar wil op gevaar af zich over de opeenstapeling zijner belof ten de beenen te breken. Over de schoolbonswet nochthans is de nieuwe hoofdminister zeerstille- kens heengegleden en wat de nood wendige ontbinding der Kamers be treft daar is hij het woord schuldig gebleven. De oppositie in Kamer en Senaat heeft het Ministerie van herplaaste ring dan ook eens uitgekleed tot op 't hemd en de borsten en de rimpelen getoond die het oude lichaam van het klerikaal bewind ontsieren. M. Braun terug burgemeester Sedert Vrijdagavond is dus de antiklerikale verstandhouding, het eendrachtig samengaan van libera len en socialisten op gemeentegebied een afgedaan feit. In zitting van Vrijdagavond heb ben de afgevaardigden der beide partijen zich bepaald t' akkoord ge steld over de voorwaarden van sa menwerkingen den tekstgoedgekeurd der boodschap die in de vergadering van den raad werd afgelezen. Deze verstandhouding zal in 't gansche land den besten indruk te weeg brengen en alle antiklerikalen verheugen. Alleen de klerikalen, die sinds lang van de oneenigheid der oppositie leven... zijn ontevreden Het betaamt eene bijzondere hulde te brengen aan allen die zich hebben toegewijd en geofferd aan den goeden afloop dezer onderhandelingen, na melijk aan senator De Bast, wiens wijs beleid veel bijdroeg tot de eind- zegepraal. In zitting van Maandagavond heeft burgemeester Braun zijne plaats in het College hernomen en het door hem aangeboden ontslag, dat tot dusverre nog niet door den Koning was aanvaard geworden, is inge trokken. De P ui let Va N de Vyvere Huber T Helle aut Berr jer Re kin II e Broqueville Lev I e Car to HI Davi G non der Kamers en de plechtige VI TNO van het noodlottig klerikaal bestuur! De groote schatmeester van hei «Journal dPYpres en «ie 50,000 franken in 1S91 in de stadskas gevonden. In onze vorige artikels hebben wij ons verzet tegen de verwijtsels dooi den heer Fraeys tegen onze gewezen liberale bestuurders uitgekraamd, waardoor hij beweerde dat zij de stadsgelden slecht bestuurd hadden. Wij hebben dat verwijtsel bestreden met te doen uitschijnen dat de libera len, in 1891, 50,900 franken in de stadskas gelaten hadden. De groote schatmeester van het Journal d'Ypres beweert dat, als zijne vrienden aan het bestuur kwamen, zij die 50,000 franken niet gevonden heb ben. In de openbare zitting van 2 Januari 1892 heeft de heer Brunfaut, dan Ge meenteraadsheer, namens de minder heid, lezing gegeven van eene nota, in antwoord op het verslag door den heer Surmont den Gemeenteraad op 6 Juni 1891 aangeboden. Het is uit dat verslag dat het Journal d'Ypres zijne cijfers neemt en dat ver slag spreekt over de gemeenterekening van 188© en niet die van 18©©, laatste jaar van het liberaal bestuur. Die nota der minderheid werd afge kondigd in het nummer 3 van Le Pro- grès van 10 Januari 1892. Zij was klaar en bondig en vernietigde met eene on weerlegbare oordeelkunde de koste- looze en eigenbatige beknibbelingen van een verslag, dat zekere opspraak verwekken kon bij eenvoudige lieden, weinig op de hoogte der geldelijke zaken. Wij raden hen, wien de zaak belang inboezemt, aan die nota te herlezen zij zullen zien dat bij den eersten schok der bespreking dat verslag in duigen moest vallen. Ziehier het besluit dier notas De waarheidMijnheer en, is dat wij leven met de overschotten der vorige dienstjaren en namelijk met het over- schot der rekening van 1890, 't is te zeggen, meer dan 5©,©OÓ fran- ken. Het zijn die 50,000 franken overschot, in schoon en goed geld, die gij in de stadskas gevonden hebt op het oogenblik, waarop gij op 't Stadhuis gekomen zijtwelke u nu toelaten te leven, en die u onder andere toelieten, om u maar die te noemen, de groote uitgaven van het ambtelijk bezoek van den gouverneur te betalen. Zietdaar de waarheid Gij ziet dus dat de geldelijke toestand onzer stad goed was, toen onze aren den op 't Stadhuis kwamen. Al de berekeningen van het Journal d'Ypres en al zijn gezwets zullen er niet in gelukken de openbare denk wijze nopens dat punt te misleiden. De 5©,öö© franken overschot (zoo niet meer) zijn het merg geweest van het bestuurlijk been aan onze meesters nagelaten en als men dat heeft om in bediening te komen, dan heeft men de banden vrij. De groote schatmeester van het Journal is dus slecht gekomen om te beweren dat zijne vrienden de kas ijdel gevonden hebben, tijdens hunne komst aan het bestuur. Maar wat wilt gij De klerikalen hebben de jezwieterij in het merg. Moesten zij willen, zij zouden niet kunnen rechtzinnig zijn, noch eerlijk handelen. Aan den heer Uitgever van het weekblad De Weergalm In den Weergalm van 14 dezer hebt gij eenen brief opgenomen, ge- teekend Een Oude Yper ling. Het Jour nal d'Ypres, in zijn laatste nummer, meenende dat ik er de schrijver van ben, antwoordt er op onder den titel Nog de aanspraak van den heer Fraeys. Na gezegd te hebben dat het den Weergalm niet volgen zal op het gebied der persoonlijkheden en der snoode toe spelingen, valt het mij aan en, van af het begin tot aan 't einde van zijn arti kel, werpt het mij, op eene heel wei nig menschlievende wijze, beleedigin- gen en snoodheden naar het hoofd zijne zinspelingen zijn zoo doorzichtig, dat zij voor niemand den minsten twij fel laten bestaan dat zij tegen mij ge richt zijn. Ik teeken met verontwaardiging ver zet aan tegen de kwaadwillige aanval len, waarvan ik het voorwerp ben van wege het katholiek blad en die zoo onrechtveerdig als ongegrond zijn. Dat het hem niet mishage met mij den brief, waarvan sprake, toe te schrijven, bedriegt het zich heel en al. uje/ze som zat oeiaot tub udüAi on ueva P8£ls£ - BE WEERGALM Voor Zich wenden Pelikaanstraat, 48 0 ANTWERPEN OF BIJ DEN AGENT DER STREEK. iWMar- ««Ti»•jrtfi'' - iii». r «■»_- - - a. y «jj- - -jUtf-" l-ftT*'" rflj ''"'«TV"

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1911 | | pagina 1