Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. ANTYMA Donderdag, 6° Juli 1911. 5 centiemen. Zevende jaar. i\r 54. Prime a nos lecleurs. Tout Ie monde PARIS, EXPOSITION de Turin. (Iialie). De muilplaag. QW c apin zal (jetaaÊol run vle/rL i/rt ojeual Eendracht maakt Macht. Verschijnende des BMonderdays. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50 Men handelt bij overeenkomst. lors des fêtes nationales frangaises. En vue d'etre agréableanos lecteurs, nous avons décidé, avec le concours du TOURISME de La Louvière, d'orga- niser courant de cette année une série d'excursions de 5 jours a PARIS et VERSAILLES a prix extra-réduits. Le prochain depart aura iieu le 13 Juillet, via Lille ou Tournai, selon le nombre d'adhérents, 20 au moins. Le depart de Lille aurait lieu a 10 heures 25 m. du soir et celui de Tournai a 11 heures 41 m. du matin. Prix en 3e classe 53 fr. 70, en 2e classe 60 fr. 70 (coupon aller-retour, métro, voitures, bateaux, omnibus, hotel, restaurant, guide et attractions diverses. Les inscriptions et cotisations seront regues au journal jusqu'au IQ Juillet. Les programmes et prix par région seront fournis sur demande faite au journal ouauTOURISME, La Louvière. Les 19, 20 et 21 de chaque mois, voyages collectifs de 5 jours, via Paris, Dijon, Macon, Bourg, Modane, Turin et Superga. Visite de Modane, Turin et Superga. Prix en 3e classe, 125 fr en 2a classe, 160 fr. S'inscrire au bureau du journal. Gemeenteraad van Yper. Openbare zitting van den Zaterdag 24 Juni 1911. De openbare zitting wordt om 5 ure 15 m. geopend. Zijn tegenwoordigde heeren Colaert, Burgemeester - Voorzitter Fraeys en Vandenbogaerde, Schepenen Fiers, Vanderghote, D'Huvettere, Bouquet, Sobry, Iweins, Lemahieu, Biebuyck, Begerem, raadsleden; Vanderdonckt, secretaris De secretaris geeft lezing van 't ver slag der laatste zitting. De keer Colaert leest eenen brief, dien de heer Helleputte hem toege zonden heeft, de verzekering geven de van de zeer aanstaande uitvoering der kasseiïngswerken van de Malou- laan. Men schrijft in bij den Uitgever, Uixfnudestraat, nr S3, te Yper. De aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Notariale en Kechlerlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit b'ad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Dijnsdag middag vrij en onderieekend toe te zenden AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. De keer Fraeys. nenbrugge De keer Colaert. nog niet opgelost. En de Stee- - Die vraag is 1. Weldadigheidsbureel goederenver- visseling te Langemarck. De Raad geeft een gunstig advies over de aanvraag van verwisseling, tusschen het Weldadigheidsbureel, eenerzijds, en vrouw Van Tieghem, anderzijds, van eenen grond van de- PRACHTCATALOGUS zelfde grootte, (St Juliaan). ;elegen te Langemark 2. Burgerlijke godshuizen verkooping van onroerende goederen te Zillebeke. De heer VoorzitterTwee kleine huizen, toebehoorende aan de Gods huizen en deelmakende van de erfgift Godtschalck, zijn in zeer slechten toestand. De prijzing heeft ze op fr. 1650 fr. geschat zij zullen in open bare veiling in twee loten verkocht worden op eenen instelprijs van 1650 frank. Goedgekeurd. 3. Burgerwachtbegrooting 1912. Die begrooting beloopt in ont vangsten en in uitgaven tot de som van 1700 fr. het hulpgeld van 150 fr. voor de schietoefeningen er in begre- - pen. Goedgekeurd. 4. Openbare feesten gemeentekermis De heer Voorzitter geeft lezing van het programma dergemeentefeesten. Wij laten het hier volgen Zaterdag 5 Oogst. Om 6 ure 's avonds, Beiaardspel. Om 8 1/2 ure, Concert op de Groote Markt, door de Stadsharinonie. Zondag 6 Oogst. Om 10 ure, Uitgang der processie van O. L. V. van Tuine. Om 121/2 ure, Concert, groote markt, door de Koninklijke fanfare. Schieting met den kruisboog inge richt door de maatschappij De Vrije Kruisboogschutters Duivenprijskampen ingericht door verscheidene maatschappijen. Wedstrijd in Gaaibollen, ingericht door de maatschappij gevestigd Aux Trois fleurs de Lys Groote zes urenkoers in den Velo droom. Om 9 ure 's avonds, groote markt, nachtfeest, onder de leiding van M. Benoit Bredford, van Brussel, met de medewerking van Mac Daulay, draad danser, Vuurwerk en concert. Maandag 7 Oogst. Om '10 ure, in de Ilalle, prijsdeeling aan de leerlingen der Staatsmiddelbare school voor jongens. Opening der reeks Ghineesche cibel- schieting op St-Pieterswijk. 's Middags, Concert Groote markt. Om 2 ure, Boomgaardstraat, Hon denloop. Om 8 ure, Concert, Groote markt. Dinsdag 8 Oogst. Schieting met den handboog, inge richt door de maatschappij St Joris Om 10 ure, in de Ilalle, Muziek voor dracht door de leerlingen der Muziek school. 's Middags, Concert Groote markt. Om 8 ure, Concert Woensdag 9 Oogst. Om 3 ure, in de ilalle, prijsdeeling aan de leerlingen der gemeenteschool voor meisjes, der St Janstraat. Om 8 ure, Concert Groote markt. Donderdag 10 Oogst. Doortocht der Ronde van Belgie in aeroplanen zwaaing rond de Halle en St Maartenskerk. Om 4 ure, Zaalhof, Volksspelen. Om 8 ure, Concert Groote markt. Zondag 13 Oogst. Tentoonstelling-wedstrijd van her dershonden,ingerichtdoor de Ypersche Berger-club, in 't benedenverdiep der Haïïe. Duivenwedstrijden ingericht door verscheidene maatschappijen. 's Middags Concert Groote markt. Inhuldiging van het vaandel der Fe deratie van Staatswerklieden Troost in Nood Om 5 1/2 ure, Vandenpeereboom- piaats, Luchtvaart door M. Jules Du- mortier van Brussel. Om 6 ure, Concert Groote markt. Om 9 ure, op het Minneplein, Vuur werk. Dinsdag 15 Oogst. Om 8 1/2 ure, Concert Groote markt. Woensdag 16 Oogst. Om 3 ure, in de Halle, prijsdeeling aan de leerlingen der jongensgemeen teschool. Donderdag 17 Oogst. Om 3 ure, in de Halle, prijsdeeling aan de leerlingen der meisjesgemeen teschool der Rijselstraat. Zondag 20 Oogst. Wedstrijd in het lijnvisschen, inge richt door de maatsshappij De onaf hankelijke visschers Om 81/2 ure, Concert, groote markt. Onderscheidene feesten. Wedstrijden in verschillige spelen zullen plaats hebben op Tuindag en de volgende zondagen Feesten zullen ingericht worden in de buitenwijken. De omstandigheden der wedstrijden zullen door bijzondere plakkaten aan gekondigd worden. Gedaan in zitting te Yper, den 21 Juni 1911. De Burgemeester-Voorzitter, R. Colaert. De Secretaris, H. Vander Donckt. Dat programma is met eenparige stemmen goedgekeurd. Eene som van 8.000 franken is aangevraagd voor de Tuindagfeesten dat cijfer begrijpt de concerts niet. Op de vraag van den heer Lemahieu zal de prijskamp van geitenkweek door het Syndikaat ingericht geen plaats kunnen hebben, daar de muil- plaag in onze omstreken heerscht. 5. Wegenis aankoop van een huis voor het verbreeden der Doorgangstraat. De heer Colaert. Om de ver breeding der Doorgangstraat te vol trekken is het noodig dat het huis, den hoek der de Stuers- en Doorgang straten vormende, verdwijne de Schepenraad vraagt de machtiging om dat huis aan een redelijken prijs te koopen. Toestemming. 6. Stadseigendommen :pachlopzegging en aanvaarding van een nieuwen huur der. De heer Seghers, schrijnwerker ter stede, bëgeert de pacht van den kelder der Rijselstraat af te staan aan den heer Florent Decnudt, mits 70 fr. 's jaars. De Raad keurt een nieuwe pacht van 3, 6 of 9 jaren goed. 7. Stadseigendommen aanvraag om voor den rechtbank te dagen. De heer Voorzitter- De eigenaar van het huis bewoond door den heer Geldof, Korte iYIeerschstraat, weigert den jaarlijkschen cijns van 7 ft. aan de stad te betalen, dat huis boven de Yperlée gebouwd zijnde als de stad er niet in gelukt in 't vriendelijke overeen te komen zal zij zich tot den rechtbank wenden. Goedgekeurd. 8. Landbouw prijskamp voor vee aanvraag van toelage. De heer Fraeys. De muilplaag heerscht in ons arrondissement en het ware voorzichtig dien prijskamp niet te geven Bijtreding. De heer Colaert. Het gerucht loopt in stad dat de waterleiding naar de Kruisstraat niet zou aan gelegd worden. Welnu, die waterlei ding is nagenoeg voltrokken. Men - heeft ook gezegd dat van af toekomende jaar, de ruimingsdienst verplichtend zijn zou. Dat is niet zoo. Ik weet niet wie de persoon is die het listig vermaak heeft die valsche ge ruchten in omloop te brengen. De heer Begerem. - 't Is het uit werksel der schoolwet. De heer Colaert. Misschien wel. Men heeft ook dikwijls verzekerd dat de beiaard 80.000 fr. gekost heeft men zal over dat punt inge- lichtzijn als men de rekeningen goed keuren zal'. De heer Fraeys. 't Is gelijk de 50.000 franken, die men in 1890 in de kas zou gevonden hebben, (i) De openbare zitting wordt om 5 ure 50 minuten geheven. Ondervraging in de Kamer. De Kamer hield zich Dinsdag bezig met eene ondervraging betrekkelijk de muilplaag. M. NOLF, onze achtbare liberale volksvertegenwoordiger is in het debat tusschen gekomen en wij geven hieronder zijne rede De heer Voorzitter. Het woord is aan den heerNolf. De heer Nolf. - Mijnheeren de on dervraging van den achtbaren heer Borboux verdiende de aandacht der Kamer te wekken. Wij bevinden ons, inderdaad, voor eene smetziekte, die zich dagelijks meer en meer uitbreidt en waartegen er geene doelmatige ge neesmiddelen bekend zijn. Men kent den leveling der ziekte, maar men kent er geene werende inenting of serum voor. Ik moet om der waarheidswille zeg- 11) Het is 53p107-06 fr. die het over schot vormde der stadsrekening van 1890 dat volgt uit het proces-verbaal van onder zoek der kas gedaan door wijlen M. Sur- mont in 1892, proces-verbaal dat afgelezen werd in openbare zitting van 2 Februari 1892. Dat de heer Fraeys eerst de Stadsakten bezie, vooraleer de lastenbetalers wijs te maken dat dit overschot niet bestaat. (N. d. R.) Dan doooLcfu^ r 0 10 ti onqefui mei neta DG WEERGALM -;!1^ -fljgg Voor N- 64 Zich wenden Pelikaanstraat, 48 a ANTWERPEN OF BIJ DEN AGENT DER STREEK.

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1911 | | pagina 1