ZES DRENKOERS Courses de Chevaux BREUKEN COGNACS RHUMS Huisvrouwen AU KURSAAL ANTWERPEN. Groote Tekoopstell DOOS LIKWIQATIE MEN VRAAGT =J'SUNL16HTMZeep maakt de wasch kinderspel voor het meisje van 14jaar, en geeft aan het lijnwaad?die frische aan= grename reuk van 't buiten. Arachide olie, GENEZING ZONDER Rhums Bordeaux Zoete Witte Wijn Champagnes Porto Aperitif Banyuls au Quinquina État-Civil d'Ypres. NI. DÊSIRÉ HAUBOURDIN Cognacs Velodroom van Yper Zondag 6 Augusti groote OSTElYDË La Reine des Plages Réouverture de i'Hippodi'ome Wellingtou Grand prix u'Os'leiide Boekennieuws. Particulier Entrepot der Douanen 10/12, Lamoriiiièrestraat Atix Fermiers, Cultiva- leurs et Conimer^ants per equipe, voor BEROEPSRENNERS. Prijzen fr. 300, 30Ö, ÏOO, SO, 00, SO, AO. Er worden maar acht equipen aan- veerd. De aanvragen moeten zoohaast mo gelijk gezonden worden, aan M. Clin- c'kemaille, bestuurder. Ieder renner moet zijnen maat aan duiden met denwelken hij den koers zal loopen. N.B. Eene premie, namentlijk een prachtige velo, zal gratis verlot wor den tusschen al de personen in den Velodroom tegenwoordig. Gebruikt slechts voor uwe salade (Extra-DelfiaJ aan 2 fr. de flesch. C. CARDINAEL- VAN SE VERDONCK, YPER. Séjour d'été de la Familie Koyale <lo JBelg-ique Grands concerts symphoniques Dimanche 9 Juillet O UA.MJUSS 50.000 f r. de prix De Geuzenstad, door Karei van den Oever. Een groot in 8° van 200 bladz: met omslagteekening van G. Van de Woestyne. Luxe-uitgave, prijs: 3.00. Volksuitgave, voor bibliotheken en prijsuitdeelingen, prijs: 1,25 het ex. per dozijn. Uitgever J. Vermaut. Langesteenstraat, 28, Kortrijk. De beroerde tijd der XVP eeuw die aan Conscience Het Wonderjaar ingaf, heeft ook aan Karei van den Oever deze belangrijke verhalen inge geven. Is er iets interessanter in de geschie denis der stad Antwerpen dan het be leg door Farnese en de heldhaftige verdediging van MarnixvanSinte-Alde- gonde in 1585 In eene reeks kleurige, visionnaire tresken wordt die geweldige strijd tus schen Paapsche en Kalvinistische ele menten afgeschilderd, zoodat men als net ware den indruk verkrijgt der his torische werkelijkheid. De eigenaardige levenswijze der Ant- werpsch borgers uit de XVIe eeuw <ml er psychologisch uit blijken. Een verhaal als De Watermeulen van Deurne is verders eene lezing over waard om zijne historische visie op het A-ntwerpsch-joodsche familieleven, ter wijl de geheimzinnige handelwijze van nen periled man als Jonkheer Quintijn wlmaslus, oud-baljuw van de Bijdel- nieer jen lezer toelaten zal een blik m werpen op de raadselachtige onder gronden van den grooten Confessie- j"(riJd, die toenmaals de Nederlanden evuur en te zwaard zetten. De fijne intrigue van Het Wedervaren i van Jonkheer Klemp zal niet alleen doen glimlachen, maar tevens ook het verband doen voelen tusschen Ant- werpsch stads- en Kempisch buitenle ven van dien tijd. Na de Kempische Vertelsels geeft Karei van den Oever ons De Geuzen stad Moge het Vlaamsche volk er zooveel genoegen aan beleven als aan de Vertelsels De alom vermaarde Familie VER DONCK, Baridagi-ten-Orlbopédister), drie maal gebreveteerd voor breukbandim zon der staal en zonder élasiique Leverancier van den Staat en Zeewezen Burger- en Krijg'hospitalen Deze zullen vrijwaren van aha nuttelooze uitgaven Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen van personen mei In enken zuo giool als een kinderhoofd, veroorzaakt door operatie of door bel dragen van slechte banden, bijzon derlijk door de elasheke. dm door hunne uitrekking zonder waarde zijn voor bet op- boud i) eener begin- of volledige zakbr'euk Vraagt honderde adressen ons uit mensch- lievendheid gegeven, van personen 1 2 en 3 maal geopereerd en die na de operatie duizendmaal slechter waren. Neemt wel in acht dal wij door onze 40 jaren ondervin ding alles kunnen beteugelen, door onze veelvoudige stelsels van Breukbanden Kinderen worden gewaaiborgl genezen. 1000 frank belooning aan gelijk welken Specialist of Breuklijder wFke bet boven gemelde kan weerleggen. Misgrr iïng'eu Zelfde Hifs gelast zich bijzonder met 't recht maken van alle misvormdelid- maien. zooals mis groei 111 gen der ruggraat, armen, heenen en voeten. Bijzondere toe stellen om de boo^e rug te doen verdwij nen de de slechte hou ding bij kol ders. On- z chlbatv, Cor sets om de misgroeiing der ruggraat te genezen noodig in tlit geval. Buikbanden. Bijzonder Huis voor liet maken vnu Buikbanden, voor vrouwen lie lijden aan allerhande zakking van den buik Mr Frangois VERDONCK, Kerkstraat. Anseghem-bij Koilrijk, is sp rekel ij kden Maandag van 9 lot 4 ure namiddag, in den Gouden Appel, Bij-selwijk, Kortrijk en Mr HonoréVBRDUNCKjbij de nieuwe post, te Oostende, is sprekelijk den Zaïer- dag in liet Hotel Den Gouden Hoorc, Si mon Slevinplaats, Brugge Alle andere dagen ten bunnen huize in de voormiddag Op verzoek begeven de beeren VEIt- DONCK bun ten huize van eenieder III' TER IIA.M» VAN EN 125 vaatjes van 16 en 32 liters COGNAC fin prijs pr lit. 1-85 Prijs pr fl. 800 flesschea, inhoud 1 liter, Rhuin Creole fr. 1-95 730 llesschen, inhoud 1 liter, Rhum Martinique 3-00 560 flesschen, inhoud I liter, Rh urn Dernerara 3-90 125 vaatjes van 16 en 32 liters, RhumJamaïque prijspTiter» 1-90 2400 flesschen St EMILION de 11. 0-98 1150 flesschen Zoete Witte Tourswijn de flesch 0-98 875 fllesschen CHAMPAGNE Carte Blanche de flesch 2-70 2000 llesschen, inhoud 1 liter, Porto de flesch 1-05 230 vaatjes van 16 en 32 liters prijs per liter 0-95 1300 flesschen, inhoud 1 lit., de fl. 1-25 200 vaatjes van 16 en 32 liters, de lit.1-00 VERKOOPSCOADITIEN: Op Comptant tegen rembours., levering franco huis, per minstens 12 flesschen of 16 liters, zonder kosten voor den kooper, douane rechten kwijtgeschol den. Bij elke koop van 12 flesschen of 16 liters wordt er gratis als premie 13 Wijn- of Likeurglazen bijge voegd. Zich te wenden tot den Bestuurder van den bijzonderen Entrepöt der Douanen, 10-12, Lamorinièrestraat, ANTWERPEN. wakkere vertegenwoordiger voor de verkoop van oliën en bourragen (opvulsels) voor de nijverheid, voor- deehge voorwaarden. Aanboden aan A. ROOS, Meyerbeerstraat, 18, Vorst, (Brussel.) Mijnheer M. MEIER, tandmeester, heeft de eer zijne talrijke klanten bekend te maken, dat hij zich VOORLOOPIG niet meer zal naar Yper kunnen begeven om geraadpleegd te worden en door nie mand zal vertegenwoordigd zijn. Niette min, diegene die begeeren M. Meier te raadplegen, kunnen zich begeven in zijn huis te Kortrijk, hoek dei Moeskroen- straat, 2, huis met koetspoort, bij het ge vang. Declarations du 23 au 30 Juin 191L Naissances Deruyter, Marie, chaussée de Pope- ringhe. Breyne, Raphael, Grand- Place. Moniez, Antoine, rue Wen- ninck. Van Elverdinghe, André, Hoornwerk. Maes, Mariette, rue Carton. Bau, Maurice, chaussée de Lille. Lebon, Marie, rue S' Jean. Beun, Albert, rue de la Plume. Bras, Isabelle, rue au Beurre. Bae- tens, Hilda, rue de la Plume. Odent, Pharaïlde, rue du Quai. Manages Maddeleia, Hector, conducteur de chevaux, a Boesinghe, et Lecleer, Julie, dentellière, a Ypres. Derous, Frangois, polisseur, et Macoq, Anne, dentellière, tous deux a Ypres. Décès Selos, Elie, 77 atis, journalier,époux de Bouve, Philomène, Marché au Bé- tail. Bnseyne, Rosalie, 87 ans, sans profession, veuve de Lesage, Louis, rue des Riches Claires. Verslyppe, Louis, 79 ans, sans profession, veufde Philips, Mélanie, rue de Lille. H <u 2 ui v 2\S -d 2 2 "E Jï a 2 g .SP'g.a J S 3 3 50 d 100 fr. comptant, pour le reste 25 a 50 fr. par mois Ne preuez plus que la bonne VACHE HOLLA \DAISE, la première laitièie et beur - 1 ière uu monde vous la trouverez cbez Chaussée d'Audenarde, 39-41 T 0 U it i\ I qui le- importe directe ment de la Hollande les 15 et 30 de chaque mois. iVJaguiliaues CHEVAUX IWSSES de umte taille, age en bouche, co lis et bidets aux mêmes conditions. Con[ianee. I.oyauté. Discrétion. Er zal voortgegaan worden tot de likwidatie van de volgende partijen Prijs pr fl. 1100 flesschen, inhoud 1 liter, COGNAC very pale sup. fr. 1-95 1800 flesschen, inhoud 1 liter, COGNAU fine champagne 2-95 1000 flesschen, inhoud 1 liter. COGNAC gtc üine champ. 3-80 PRIJZEN DER PLAATSEN Volksplaatsen, fr. 0-75 Viragen, fr. 1-25. Tribunen, fr. 2-00 Voorbehoudene, fr 2-50. ■^lillll'l l I I IWIM I T 'ill' 1I1III TE KOOP BIJ iiwuiwuiy ■Fitif'-'tfirrMTiin'TinTr'ïïifiirTi'T m„n nr a unin ."ii1 iWiriitiniiiyn CD C/3 W C/2 p 03 ai 1 -*-> bfl-3 a> 2 3 3 O 0 a3 - ff) "O r3 g r* <13 5 tuD> 000000020 ooooooocc CO OOOOOOOO OOOOOOOt" 000200 T- -si O ©"1 OO 9* O O O O O O O O O O O O 00 OO a ■*-' CO 0 P C Sunlight

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1911 | | pagina 3