m WIELRIJDERS, LAAT U iET OMKLAPPEN «yissK p mm mnmmmmmmmmMmmmmmmmmxmmm MmmmmmmmmmMmMmmmmmmmwMMMmmm T Metaal Afsluitingen tl m i Jos. VAN BEK WIELEN, CRÉDIT GENERAL HYPOTHECAIRE Geen. Grijs Haar VOORBEHOEDMIDDELEN I Zenuwziekten §j 1 Zenuwziekten m en in aüe goede apotheken jJÜ| ALLE KWALITEITEN R/sfejRCLOTURES PltTALLlOUES m XSSHBMMSEM®If80!tMSRg®aiS«KBei® I. LEENINSEI op Hypotheek II. GR0NDPAN0EL1JKE OBLIGrTIEH 4 jgg Li botte en Donck opv. Van Windekens WILT GIJ op uwe rijwielen fijne stukken en toebehoorten eischt dan NEMO manivellen, NEMO naven, NEMO pedalen, NEMO kettingen, NEMO spaken, NEMO zadels, WILT GIJ echter het ALLERBESTE dat er bestaat eischt dan PERFECTION banden, CLUB kettingen en freewheels, STANDARD spaken, O'KARR vrijwielnaven met rem, LUX zadels, DOMINION houten velgen, SOLAR lampen. Al dus verkrijgt gij de puikste produkten, die waar het ook zij, te koop geboden worden. Betere zijn er niet. JOS VAN DER WIELEN, 20, Sóiiormersstraat, Antwerpen EEN GOEDE LANTAARN VERTRAGING DE GOEDKOOPSTE IN HERGEBRUIK OCEAN CYCLE WORKS is tie uaam van eenen rijwielband, welke de völiïiaaktlieid iial>ij komt. S fP® Uil zuicere para en met (Jen fijnsten doek samengesteldgeeft Inj meer voldoening dan eiken anderen band, ivont hij is zacht, veer krachtig en duurzaam tegelijkertijd. Voor t grool ANTWERPEN y .<fc afe ZZSZL His'ino"o°cÏAN'Vd,!" ÏÏT"' ten Kapitale van 7,500,000 frank AG EST TE YEEll IVI. Oh. Paeme, WisselagentRijselslraal MEER!!! De Motosacoche, is een meesterstuk Jos, VAN DER WIELEN, Antwerpen dE^a°e NIEUW lil w Sanitas n Dm lijn sun gewone voorbshoidmlddiltii De l>oe<l ers van hel Wil li» nis De Poeders van hel Wil Kruis mmmsm brussel. belgis 20, Schermersstraat, Antwerpen Vraagt bijzonder naar de het puikste machien dat wij vervaardigen x x)<yyi KontthKuw1"- MRSTENBERS PÜRTES.CHENI13 POULAILLERS. GRILLAGES, TISSUS.CABtfS, PAILLASSOfÜ RON CES. RESSORT M E T A A L A F s L U I T I N G E N. T. ikdraad, Yzeren draad voor afshiitingv"! r!ali«Mlraad. TTeimeiiliokken, Hondenhokken, Tapijten, Kabels. K ATA LOG US KOST KLOOS JOS. VAN DER WIELEN ANTWERPEN .>to PERFECTION pq jk Geeft geen acht op de schoone woorden van zekere handelaars, welke U, Oeettgeen v L,rdeel een ander rijwiel willen aanprijzen d«j dt OCEAN De OCEAN is het fijnste rijwiel tot heden voortgebracht, het |s OCEAN, ue licht, stevig en sterk. Het zal U ten allen 1 hnbhf l een weg als op de pist. Ue ULt.AN is dan ook een trouwe vriend, welken gij met gesloten oogen moogt aanschaffen. Vraagt ebcht dus dit merk bij uwen rijwielhandelaar, en zoo hij U het- zelfde weigert te leveren, vraagt rechtstreeks eenen kataloog aan den AIgemeenen agent voor België welke U den naam van eenen OCEAN AGENT, In uwe buurt, zal opgeven. NAAMLOOZE MAAT8CHAPPIJ Maatschappelijke Zetel BRUSSEL, 65, Koninklijke straat Die obligatiën zijn verpand door hypotheeknemingen op eigen dommen van eerste orde. Bovendien zijn ze gewaarborgd door het maatschappelijk kapitaal van 7,500,000 frank. De intrestkoepons worden zesmaandelijks uitbetaald. Zij bepalen eene vergeldende plaatsing van volstrekte zeker heid. Men kan ze verkrijgen bij alle wisselagenten en bankiers, als mede ten zetel der Maatschappij te Brussel. is tegenwoordig onmisbaar op elk rijwiel. Het is even gevaarlijk of gevaarlijker een slecht licht als slechte remmen te hebben. Vermijdt dus alle gevaar en onrust, en plaatst op uw rijwiel eene SOhAR, de uitstekende lantaarn, welke eene prachtige lichtstraal op 50 meters verspreidt. Zij is voor zien van eene algemeene lantaamhouder,brandt zes uren, en hare vlam wordt automatisch ge regeld. De SOL,A U, gansch uit koper en met de meeste zorg vervaardigd, vereenigt in zich alle verbeteringen, noodig tot een regel matig branden en een gebruik van verscheidene jaron. Een jaar gewaarborgd Elke lantaarn wordt beproefd en aangestoken vóör de verzending t ib» «Aorfd rUwlAlhandBliir& Wftcht U van namaaksels. VA KT DER WIELEN, Antwerpen Nieuwe Veereude Voorvork, nieuvVe magneto, nieuwe rlemVerbinder, uitstekende gang. Loopt alle hellingen op meer paardekracht, enz Ovaral goede agenten gevraagd Allgemeene agent - Kataloog gratis op aanvraag «De Nieuwe London» doet de grijze haren binnen en kele dagen verdwijnen, maakt het haar glanzend en zacht, belet het uitvallen en neemt de pelletjes van het hoofd weg. in flacons van fr. 1,50 eafr. 2.50 Engelsche Baardtinctuur sin 2 fr. per flacon Te koop bjj Apothekers Drogisten, Haarsnijders en Reukwinkels in '1 groot: Parfumeris Dr Salp, Wachtebake (Bslgïi) Geïllustreerde beschrijving dezer Nleuwa arti kels met geheime raad aan beide geslachten is Terzonden met staal SANITAS f Fr. voor Mannen, tegen2 Fr. voor Trouwen CK*>f SANITARIA, TO, Anspaohlaan P R U 3 3 E L Onuiiddelijke verlichting, spoedige en zekere genezing met de p® Bijzonder voor Pijnlijke en verachierde-maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn IP (migraine), draaiingen, zemiwk «orls, de hevigste tandpijn, scheuten in de landen, ha11- kloppingen, s'apel lo lieid, gpjaagdhéid op de zenuwen, zenu wzwaklen, vallende ziekte, jgg Igg zenuwaanvallen bij de vröüWen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokk-n in de keel, rhen- w m.uisme, fleurecijn, jichi enz., enz. Ijs jÜj versterken de zenuwen, ze zijn gansch onschadelijk i n missen nooit Imn uitwerkselIjSi PRIJS fr. 1.21) de doosfr 3 25 de 3 do -z *n of de drie duhhele doos «ag fr. 6 25 de 6 drozen of de zes dubbele doos. SS w Alge neen depot F. TUYPENS, Anótheker, St Niknlaas, alsook ie YPER, hij MM S Wacht U van namaaksels, ze zijn zonder waarde ggf i (kkBinhsnding. BETALING NA DE GENEZING. SABITARIA, 70» ARSPACKUlAg d©r MAANDSTONDEN wonderbare uitvil vraagt de kostelooze iniichtinin zijn vereenigd in de OCEAN rijwielen fijnste grondstoffen, kun dige bouw, sierlijk opzicht,-lichte gang, prachtige toebehoorten... IHet is om die redens dat de OCEAN rijwielen alle andere overtreffen. Aangenamer en langer loopende, zijn zij ook De OCEAN rijwielen worden geleverd in io modellen, voor Heeren, Damen en Koersrijders. Gij kunt ze bezichtigen bij den bes- 5k. ten handelaar uwer streek KATALOOG GRATIS OP AANVRAAG ocêaii supra WS AQ £)/L fa fa n>.~. x téléph. 63 84 Diplóme o'Nonncur. Gr? prjx iïiiiU KEENE houten velgen, GORTON banden, LUMEN lam ped. Dit zijn goede, volstrekt gewaarborgde artiekelen, welke gij bij eiken bekwamen werktuigkundige vinden zult. Be Koopt dus een rijwiel van kwaliteit, de K C~'S IVI TA O .„.Jt gij een machien bekomen, van prachti« opzicht ArhTi™ J en n van onberispelijke banden en toebehoorten - De Stevl-' sterk' e,n mo dellen, voor heeren en damen en kost slechte KOSMOS word gemaakt in s1 mo Te koop bij alle goede rifwielhandeW Ve""imeei dan een §emeen mach"T zich wenden tot den gebreveteerden fabrikant gr°0t' agentschappen, enz Kataloog grratis on aanvraag Yp-r. drmkkerij LAMBIN-MATUÊE^ Dümudestraat, 53

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1911 | | pagina 4