AriltaPU Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. EXPOSITION de Turin. (Italië). 5 centiemen. 35. Verschijnende des donderdags. Keu goed gelukt portret! tinbiichlcn en vorming. Vergadering der liberale linkerzijden. Donderdag, 13» Juli 1911. Zevende jaar. 1VT Jr Eendracht maakt Macht. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 2-50 Men handelt bij overeenkomst. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. Prime a nos lecleurs. Tout Ie monde k PARIS. En vue d'etre agréableanoslecteurs, tious avons décidé, avec le concours du TOURISME de Ua Louvière, d'orga- niser courant de cette année une série d'excursions de 5 jours a PARIS et VERSAILLES a prix extra-réd ui ts. Le prochain départ aura lieu le 15 Aoüt, via Lille ou Tournai, selon le notnbre d'adhérents, 20 au moins. Le départ de Lille aurait lieu a 10 heures 25 rn. du soir et celui de Tournai a 11 heures 41 m. du matin. Prix en 3° classe 53 fr. 70, en 2" classe 60 fr. 70 (coupon aller-retour, métro, voitures, bateaux, omnibus, hotel, restaurant, guide et attractions diverses. Les inscriptions et cotisations seront regues au journal. Les programmes et prix par region seront fourths sur demande faite au journal ouauTOURISME, La Louvière. Les 19, 20 et 21 de chaque mois, voyages coilectils de 5 jours, via Paris, Dijon, Macon, Bourg, Modane, Turin et Superga. Visite de Modane, Turin et Superga. Prix en 3° classe, 125 fr en 2° classe, 160 fr. S'inscrire au bureau du journal. In «Ons Recht», katholiek Vlaamschgezind Weekblad van Ant werpen, lezen wij het volgende, onder rubriek Witte Negers aan 't adres van den volkshater Woeste Monsieur Charles Woeste, de wereldlijke paus (papt laïc) volgens den heer Graaf de Smet de Naeyer toen deze hem zoo doopte was hij nog geen graaf Monsieur Charles Woeste dus, is komen cathechismus houden in den katholieken Kring. Al wie Fransch kent moest komen luisteren Vlaamsche menschen hebben ze daar niet noodig als die maar betalen voor de goede zaak en voor de goede werken dan mogen ze al heel blij zijn de rijken en de machtigen op de kussens houden is al een groote eer genoeg. Enfin hij is dus gekomen en heeft ons de les gespeld, een oude les die wij sedert lang kennen., zoo afgezaagd en afgesleurd dat het niet te begrij pen is hoe men die kwakzalver nog laat voort tateren. Ja, 't was een echte kwakzalversredevoering, ge lijk trouwens altijd Woeste bezit inderdaad een onfeilbaar middel, een probaat middel, een soeverein mid del om al de politieke, maatschap- pelijke, economische en andere, pla gen te genezen. Beklaagt men het lot van den ar men werkman, van den kleinen be diende, van den nederigen landbou wer vraagt men hulp en bijstand van den staat voor die nuttige leden der maatschappij, die de welvaart van het land verzekeren, dan zegt Woeste Weest maar altijd goed katholiek Spreekt men van eenmaking van de kieswetten, dan antwoordt Woeste: Zoo spreken zij die zich de moeite niet willen geven de zaken grondig te onderzoeken laat dit maar aan ons over, en weest maar goed katho liek i' Zegt men dat het voor het volks heil noodig is leerplicht in te voeren, dan weet Woeste niet anders te zeg gen als Weest altijd maar goed katholiek Klacen de Vlamingen dat zij sedert 8o jaar worden verdrukt, dat zij nu ook onderwijs willen van laag tot hoog in eigen taal, om gelijk te staan met alle volkeren der wereld, en althans met hunne medeburgers van 't zelfde land, de A aien, dan praat Woeste maar gelachtig voort De taalkwestie is eene brandende kwestie maar zij ts maar bijzaak, weest altijd goed katholiek En daarmee moeten alle zaken maarals afgedaan worden beschouwd! Ja wij moeten katholiek zijn, en goede katholieken zijn, maar dit neemt niet weg dat nederige en arme menschen naar wat meer welvaart mogen verlangen dat het onderlijs meer worde uitgebreid, dat de Vla mingen al hunne burgerrechten mo gen eischen. En al ware dit alles nu slechts bij zaak, tóch blijft het zaak, en zaak is zaak. Met katholiek zijn alleen koopt men geen boter, lost met het maatschappelijk vraagstuk niet op, breidt men het onderwijs niet uit, verschaft men niet meer stoffe lijke welvaart aan den werkman, geeft men de Vlamingen hunne rech ten niet terug. Al die door Woeste zoogenaamde bijzaken te samen, met de katholieke zaak, maken de Groote Zaak uit. Als Woeste met zijn uitsluitende katholiekerij de partij in het honderd zal hebben gestuurd, en zij den gena deslag zal hebben gekregen, zullen alleen de bijzaken nog bij machte zijn haar weer vlot te brengen, als het dan maar niet voor goed te laat zal zijn. Een Vlaamsche Hoogeschool zou dus maar een bijzaakje zijn. En voor dit bijzaakje mogen de Vlamingen zich niet al te warm maken, zij mogen niet vergeten dat zij ook te zorgen hebben voor le maintien de notre nationahté Wel, wel, het vaderland is weeral in gevaar De Walen hebben alles, de Vlamingen hebben niets klaagt toch niet, Vlamingen, of onze natio naliteit is ©m zeep Een lekkere na tionaliteit die alles aan de kleine helft geeft, en niets aan de groote helft Strijdt voor die nationaliteit, Vla mingen roept dan toch dat gij geluk kig zijt, zoent de kluisters die uwe polsen omknellen, dankt op uwe kniën uwe verdrukkers... en weest altijd maar goed katholiek. Wanneer men over de kleine burge rij spreekt, erkent iedereen de volstrek te noodzakelijkheid van ze te helpen en op te beuren. Al de vrienden van den minderen man zien te dien einde naar doelmatige middelen uit. Er is iets, waarop men nog niet ge noeg gedacht heeft, en dat nogtans veel zou bijdragen om den welstand der kleine burgers te bevoordeeligen wij willen spreken van het opleiden der leerjongens. Het is genoeg geweten dat een am bachtsman, die volmaakt zijn ambacht kent en waarlijk in zijnen stiel ervaren is, altijd werk vindt en over liet alge meen goed voor zijn werk betaald wordt. Degenen, diealtijd pijnlijk voort- sakkelen, en die, in plaats van hunnen stand te verbeteren, gedurig lager en lager m de maatschappij nederdalen, zijn integendeel die ongelukkigen, die hunnen stiel maar half kennen en ge brekkelijk werk leveren. Natuurlijk is zulk een werk slecht betaald, zooveel te meer daar het met de groote nijver heid hoegenaamd niet wedijveren kan. Die ambachtslieden moeten noodzake lijk vervallen na zich vruchteloos van het eene ambacht naar het andere ge keerd te hebben, worden zij vroeg of iaat in de rangen der geringste werk lieden terugges too ten, die ten dienste van anderen werken moeten en met een karig loon moeten tevreden zijn. Het is klaar dat de leertijd bij hen vroeger veel te wenschen gelaten heeft en dat zij in hunne jonge jaren de noo- dige bekwaamheid in hun vak niet verkregen hebben. Het is dus volstrekt onontbeerlijk dat er, zoo gauw moge lijk, goede maatregelen genomen wor den om zulke ongelukken verder te voorkomen Wij weten wel dat de regeering daarvoor het beroepsonderwijs inge richt heeft en alle bijzondere pogingen mildelijk ondersteunt. Voorzeker is zulks een groote stap vooruit geweest, en de schoone uitslagen die wij reeds bekomen hebben bewijzen klaar en duidelijk dat deze leergangen immer meer en me§r moeten uitgebreid wor den. Wij denken echter dat zij op hun eigen genomen, onvoldoende zijn en dat er altijd bij het onderwijs der school een praktisch opleiden in den werkwinkel zelf zal moeten gevoegd worden. In den werkwinkel kan men het best, met zich praktisch in den arbeid te oefenen, de onontbeerlijke behen digheid verwerven bij het onderwijs van eenen leeraar dient immers het voorbeeld gevoegd te worden van den baas die alles aanwijst. In de school kan de jongeling de princiepen aanlee- ren die hem leiden moeten alsook de kennis der teekenkunst of der grond stoffen, die hij zal moeten bewerken maar het is in zijnen winkel en door den arbeid zelf, dat zijne hand ervaren wordt, en dat zijn oogslag zekerheid bekomt. Daar leert hij de princiepen in de dagelijksche praktiek toepassen En Ave mogen er gerust bij voegen dat hij daar ook de werkelijkheid van het leven leert kennen en zich aan de noodige tucht leert onderwerpen zulk eene praktische kennis is veel weerd. Ongelukkiglijk laat het opleiden der leerjongens bij ons veel te wenschen en bij het officieel onderzoek dat over den toestand der kleine burgerij gedaan werd, heeft meen daar alom bittere klachten over gehoord. Men klaagt om dat de kinders te vroeg willen hooger loon verdienen, hetzij datde ouders het zoo begeeren, hetzij ook dat de jongens zelf den leertijd moede worden, en als opgeleerd willen doorgaan. Zij verstaan ongelukkiglijk niet dat de toekomst al- zoo voor een klein profijt geslachtofferd wordt, en dat die kleine tegenwoordige winst later honderdmaal zal verloren worden. Om te kunnen maaien moet men eerst gezaaid hebben en de leer tijd zou juist daarvoor moeten dienen. Om zu 1 ks aan iedereen te doen verstaan kan de regeering hier op nuttige wijze tusschenkomen. Er is nog iets. Over vijfjaar heeft het ministerie van arbeid beurzen ingericht ten voordeele der bazen, die op het voorstel van eene erkende vakvereeniging eenen leer jongen gedurende driejaren willen op leiden die beurzen bedragen 50 fr. per jaar, met eene nieuwe premie van 50 fr. als de leerjongen een examen van bekwaamheid voor eenen officieelen jury zal onderstaan hebben. De jongen zelf moet gedurende die 3 jaren niet al leenlijk bij zijnen meester leeren wer ken, maar ook naar eene beroepschool gaan na zijn ezamen krijgt hij een di ploma en eene premie van 100 fr. die hem, niet in geld maar in werkgereed- schap van zijn ambacht gegeven wordt. Opdat alles ernstig zou gaan, is geheel de opleiding der leerjongens ouder eeu bijzonder toezicht gesteld van een zeker getal bekwame lieden die daartoe aangesteld worden, en on der malkander een zoogezegd werk van den leertijd uitmaken en eene bijzon dere toelage van den Staat kannen be komen. Het ware te wenschen, dat dit werk, onder het volk gunstig gekend en ge waardeerd werd, en dat vele leerjon gens, door tussehenkomst van dit be- rek, een degelijk,ondericht in hun vak bekwamen. Dit zou ten goede komen aan baas en werkman en machtig veel bijdragen tot verheffing en ontwikkeling van ons volk. isiwaaaww Belangrijke verklaringen. De liberalen treden het zuiver algemeen stemrecht aan 25 jaar bij, met 1 jaar verblijf voor gemeente, provincie en Kamer. Donderdag morgen hebben de liberale linkerzijden eene vergadering gehouden onder voorzitterschap van de HH. NEUJEAN en JANSON. De volgende officieele mededeeling werd aan de drukpers gedaan De liberale linkerzijden hebben een parig de volgende verklaring gestemd Herzien hunne vroegere verklaringen van 21 December 1900 en 6 April 1906 DE WEERGALM Men schrijft in bij den Uitgever, üixinudestraat, nr 53, te Yper. De aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Notariale en Keelilerlijke aankondiginsfen mogen gezonden worden ten bnreele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege naamd e artikels uiterlijk tegen Dijnsdag middag vrij en onderieekend toe ie zenden EIGIUMSV BEST BiC/C Voor PRACHTCATALOGUS in' 64 Zich wenden Pelikaanstraat,48 0 ANTWERPEN OF BIJ DEN AGENT ^g ^g ^jgg

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1911 | | pagina 1