u m I r m mammmmmmmmmmmmmammmmmmmma WIELRIJDERS, LAAT NIET OMKLAPPEN T I Metaal Afsluitingen Jos. VAM DER WIELEN, m CREDIT GENERAL HYPOTHECAIRE m m m m m m Zenuwziekten Zenuwziekten m versterken de zenuwen, ze zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel. Geen. Grifs Haar VOORBEHOEDMIDDELEN I ALLE KWALITEITEN CLOTURES ntTALLlQUES BSSgffi I. LEENINGEN op Hypotheek II. GRONDPANDELIJKE OBLIGATIËN 4 m Libotte en Donck opvN Van Windekens §j JOS, VAN DER WIELEN, 20, Sahermersstraat, Antwerpen "een goede lantaarn DE GOEDKOOPSTE \H HET GEBRUIK *0: M W p De Poeders van hel Wil Kruis p gg S>e l'oeders van hel Wit Kruis MEEBH! 1 WILT GIJ op uwe rijwielen fijne stukken en toebehoorten eischt dan NEMO manivellen. NEMO naven, NEMO pedalen, NEMO kettingen, NEMO spaken, NEMO zadels, KEENE houten velgen, GORTON banden, ^.UMEN lam pen. - Dit zijn goede, volstrekt gewaarborgde artiekeien, welke gij bij eiken bekwamen werktuigkundige vinden zult. WILT GIJ echter het ALLERBESTE dat er bestaat eischt dan PERFECTION banden, CLUB kettingen en freewheels, STANDARD spaken, O'KARR vrijwielnaven met rem, LUX zadels, DOMINION houten velgen, SOLAR lampen.Al dus verkrijgt gij de puikste produkten, die waar het ook zij, te koop geboden worden. Betere zijn er niet. is (le uaam van eeiion rijwielband, welke de volmaaktheid nabij komt. Uil zuivere para en met den fijnsten doek samengesteldgeeft hij meer voldoening dan eiken anderen band, want hij is zachtveer krachtig en duurzaam tegelijkertijd. Voor t groot ANTWERPEN JfyTQ-P ten Kapitale van 7,500,000 frank Die obligatiën zijn verpand door hypotheeknemingen op eigen dommen van eerste orde. Bovendien zijn ze gewaarborgd door het maatschappelijk kapitaal van 7,500,000 frank. De intrestkoepons worden zesmaandelijks uitbetaald. Zij bepalen eene vergeldende plaatsing van volstrekte zeker heid. Men kan ze verkrijgen bij alle wisselagenten en bankiers, als mede tan zetel der Maatschappij te Brussel. AG EST TE VEE li 1VB. Oh. I*j» eriie, Wisselagentliijselslraat sgassa De Motosacoche, is een meesterstuk Jos. VAN DER WIELEN, Antwerpen f On aiiddelijke verlichting, spoedige en zekere genezing met de Bijzonder voor Pijnlijkeen verachterde mnandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn |ff| hé (migraine), draaiingen, zenuwk sorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hait- 0 i@| kloppingen, slapeloosheid, gejaagdheid op de zenuwen, zenuwzwakten, vallende ziekte, S jgg zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rlieu- matisme, fleurecijn, jicht, enz., enz. |gj PRIJS fr. 1.25 de doosfr. 3 25 de 3 do 'Z^n of de drie dubbele doos i§| fr. 6 25 de 6 deozen of de zes dubbele doos. jgg Algemeen depotF. TUYPE.NS, Apotheker, St tVikolaas, alsook te YPER hij MM. S en in ahe goede apotheken. j|| jPP Wacht D van namaaksels, ze zijn zonder waarde. Égg «De Nieuwe London.» NIEUW III Sanitaa Dtzt ii]n psn gewone voorhehoediniddeiaa ■TSiiii vraagt de kostalooza inlichtingu zijn vereenigd in de OCEAN rijwielen fijnste grondstoffen, kun dige bouw, sierlijk opzicht, lichte gang, prachtige toebehoorten... IHet is om die redens dat de OCEAN rijwielen alle andere overtreffen. Aangenamer en langer loopende, zijn zij ook De OCEAN rijwielen worden feleverd in 10 modellen, voor leeren, Damen en Koersrijders. Gij kunt ze bezichtigen bij den bes- ten handelaar uwer stree OCEAN CYCLE WORKS 20, Schermersstraat, Antwerpen Vraagt bijzonder naar de het puikste machien dat wij vervaardigen PARTES, CH EN ILS PO ULAILLERS. GRILLAGES, TISSUS,CABLES. PAlLLASSOtÜ RONCES. RESSORTS METAAL AFSLUITINGEN. Pikdraad, Yzeren dir*aa<l voor* afsluitingcii. Traliedraad, Hennenhokken, Hondenkokken, Tapijten, Kabels. K A T A 1. 0 G U S K O S T K L O O S. ar» .RSTENBERG R^NïKÓuTcA^AL°'74AHDERlEtHT-ERljX' Zichl^n^dien&ea^^^ V°0r het agentschappen, en,, JOS. VAN DER WIELEN ANTWERPEN Yper, drukkerij LAMB1JS-MA THÉh\ DixmudeMraat, 55. PERFECTION 0, -V? 00 NAAMLOOZE MAAT8CHAPPIJ Maatschappelijke Zetel BRUSSEL, 63, Koninklijke straat Nieuwe Veerende Voorvork, nieuwe magneto, nieuwe riemVerbinder, meer paardekracht, enz., uitstekende gang. Loopt alle hellingen op. v- JrS~-4rv' vLkT-' Overal goede agenten gevraagd - Ka taloog gratis op aanvraag - Allgemeene agent Kassas Geeft geen acht op de schoone woorden van zekere handelaars, welke U, uit voordeel of vooroordeel, een ander rijwiel witten aanprijzen de OCEAN De OCEAN is het fijnste rijwiel tot heden voortgebracht, het is eenvoudig, sierlijk, lichtloopend, licht, stevig en sterk. Het zal U ten allen tijde volkómen voldoening schenken, zoowel,n uwe uitstapjes als m koersen, zoowel op hobbeligen weg als op de pist. De OCEAN is dan ook een trouwe vriend, welken gij met gesloten oogen moogt aanschaffen. uraagt eischt dus dit merk bij uwen rijwielhandelaar, en zoo hij U het- zelfde weigert te leveren, vraagt rechtstreeks eenen kataloog aan den Algernecnen agent voor België welke U den naam van eenen OCEAN-AGENT, in uwe buurt, zal opeeven. is tegenwoordig onmisbaar op elk rijwiel. Het is even gevaarlijk of gevaarlijker een slecht licht als slechte remmen te hebben. Vermijdt dus alle gevaar en onrust, en plaatst op uw rijwiel eene SOIjA.II, de uitstekende lantaarn, welke eene prachtige lichtstraal op 50 meters verspreidt. Zij is voor zien van eene algemeene lantaarnhouder,brandt zes uren, en hare vlam wordt automatisch ge regeld. De SOIjAJR, gansch uit koper en met de meeste zorg vervaardigd, vereenigt in zich alle verbeteringen, noodig tot een regel matig branden en een gebruik van verscheidene jaren. Elke lantaarn wordt beproefd en aangestoken v66r de verzending U Taktvna kü >H« rUwl6!hand6is8fSf Wacht U van namaaksels. I 'JlTgeAt: jos. VAN_OEFt^IELEN, Antvrerpen^^t Een jaar gewaarborgd doet de grijze haren binnen en kele dagen verdwijnen, maakt het haar glanzend en zacht, belet hot uitvallen en neemt de polletjes van het hoofd weg. in flacons van fr. 1,50 en fr. 2*50 Engeische Baardtinetuur aan 2 fr. per flacon Te koop b|j Apothekers Drogisten, Haarsnijders en Reukwinkel9 In 'i groot: Parfumerie Dr Salp, Wachtebeke (Belgïe) Geïllustreerde beschrijving deier Nieuwe arti kel» met geheime raad aaa beid* geslachten U ▼erronden met staal SANITAS f Fr. voor Mennen, tegen2 Fr. voor Vrouwen (tooi SANITAIR 3&f 70, Anspachlitn P U 3 3 B L If PDTö P> I F5 e,or MAANDSTONDEN r n I al SA O i li U wonderbare uitval au. mimdios. BETALINO NA DE QENEZINQ. SANITARIA, 70. ANSPACHLAAN BRUSSEL. BEL6IE 11 il<. KATALOOG GRATIS OP AANVRAAG e ocean apia I W 'VSjJ 7V/ P1 Cf-t SAQ Q/L A Té LÉP/-/. 62 84 DlPLÓME DhONNEUR. GR? Pfi/X et a u tres articles en fil ;nfolbqu* HeTkw!^0'' z°0g°na?™de goedkoope machienen, worden eiken dag .talrijker. - en i)e 1°? de vr°rj0rk J J11' de kader ineenzakken, de wielen zwaaien, en telkenmale verkeert de wielrijder in doodsgevaar. K00!^ dus een rijwiel van kwaliteit, de HC O 3 |VI C3 S en dan zult van Prf^'g opzicht, zachtloopend, stevLst^k, en voorzien van onberispelijke banden en toebehoorten. De KOSMOes word gemaakt in 5 mo- Te kooó bhTue ™ed--mren' Tk°Sj j'echts ee" t^e?fan eón femeen machien. p aan vraag

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1911 | | pagina 4