AliltaPiA Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, 20" Juli 1911. 5 eenhemen. Zevende jaar. Nr 56. Verschijnende des SMonderdags. Gemeenteraad van V|»er. ï)e sn ijd voor Algemeen Slem recht Z V S. en Sb. V. koning Alberl en de Socialisten. Hot werk der 4 Bloem der koningin Eendracht maakt Macht. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50 Men handelt bij overeenkomst. Men schrijfi in bij den Uitgever, üixinudestraat, nr 53, te Yper. De aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit b'ad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Dijnsdng middag viij en onderteekend toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. Openbare zitting van den Zaterdag 8 Juli 1911 De openbare zitting wordt om 5 ure 10 m. geopend. Zijn tegenwoordigde heeren Colaert, Burgemeester - Voorzitter Fraeys en Vandenbogaerde, Schepenen; Fiers, Vanderghote, D'Huvettere, Bouquet, Iweins, liebuyck, Begeretn, raadsle den Vanderdonckt, secretaris. Afwezig de heeren Sobrv en Lema- hieu. De secretaris geeft lezing van 't ver slag der laatste zitting. De heer Voorzitter kondigt aan dat de stad aan Mevr. We Cardinael het huis, den hoek der de Stuers- en Doorgangstraten vormende, gekocht heeft voor 5.500 fr. Het bouwen van eene naald op den toren der St Jakobskerk werd door de Bestendige Deputatie gunstig ont haald, alsook den aankoop van Par- nassushof. De aanbesteding der her stellingswerken van St Maartens- abdij is ook goedgekeurd en van af de toekomende week zal men de hand aan 't werk slaan. 1. Stadseigendommen jachleerpach ting te Zillebeke lastvoorwaarden. Met eenparigheid, min de ontken nende stem van den heer Iweins, keurt de Raad de lastvoorwaarden goed van de verpachting der jacht van Zillebeke. 2. Burgerlijke Godshuizen jachtver- pachting lastvoorwaarden. De Raad keurt met eenparige stemmen, min de ontkennende stem van den heer Iweins, en de onthou ding des heeren Fraeys, de lastvoor waarden goed van de jacht op 44 h. 84 a. en 96 c. toebehoorende aan de Godshuizen. 3. Burgerlijke Godshuizen afstand van een pachtrecht. De Raad brengt een gunstig advies uit over de beslissing van het Wel dadigheidsbureel, den genaamden Plamon, huurder der hoeve 't Klein Zwaanhof gelegen te Boesinghe, toelatende zijne pacht over te laten aan zekere Henri Vereecke, van Vla- mertinghe deze zal jaarlijks 80 fr. meer betalen tot aan den volledigen vervaldag der loopende pacht. 4. Eeredienst rekening van 1910 der S' Pieterskerk. De algemeene ontvangsten beloo- pen tot de som van fr. 25,363-22 De algemeene uitgaven tot deze van 24,182-02 Overschot fr. 1,181-20 Goedgekeurd. PRACHTCATALOGUS 5. Openbaar onderwijs rekening uan '1910 der middelbare school. De algemeene ontvangsten beloo- pen tot de som van fr. 34,802-40 De algemeene uitgaven tot deze van 34,290-79 Overschot fr. 511-61 6. Schietbaan overeenkomst voor het gebruik door het leger. De heer Voorzitter geeft lezing van de overeenkomst tusschen het minis terie van oorlog en de stad gesloten, betrekkelijk het gebruik der schiet baan door het leger. De soldaten en gendarmen zullen er toegang hebben op zekere dagen der week, de Zon- cn feestdagen uit gezonderd. De heer Colaert. De schietbaan is op gang. Het onderzoek van commo- do en incommodo is gedaan, zoodat wij nu gauw zullen gaan. Die overeenkomst is eenpariglijk goedgekeurd. De heer Biebuyck ondervraagt den Schepenenraad over den slechten staat van onzen openbaren hof. Als gevolg aan het verslag van den heer Burvenich heeft men eenige struiken geplant en het is daarbij gebleven. Het achtbaar lid verlangt te weten wat de Schepenenraad van gedacht is te doen. De heer Colaert. Wij zullen een plan maken het ware beter niets anders dan boomente planten en eene schoone speelplaats voor de kinders aan te leggen. Wij zijn van gedacht het tralienwerk, dat in een droevigen toestand verkeert, weg te doen. De openbare zitting is om 5 ure 45 min. geheven. sen m m m m m ks» m-m-m» nuzsi Het is met eene uitbundige vreug de dat, door gansch de liberale par tij, het nieuws vernomen werd van de aansluiting der liberale linkerzijden van Kamer en Senaat bij het prin ciep van Zuiver Algemeen Stemrecht voor al de verkiezingen, en de offi- ciëele deelneming der liberale partij aar. de betooging van 15 Oogst a. s. te Brussel. Het is potsierlijk om de bokke sprongen te zien welke dit besluit bij de klerikale krantschrijvers heeft uit gelokt. Zij gaan te werk met armen en beenen al erger of er een electri- schedraad aan het kruis hunner broek ware vastgehecht en heel eene batte rij pillen in beweging werd gebracht. Bij hoog en bij laag bezweren zij ons dien stap, welke zoo innigde toe nadering tusschen de antiklerikale partijen verzekert, toch niet te wa gen, omdat hij het leven zal kosten aan de liberale partij. Dat is pyra- midaal Ziet ge daar uw doodsvijand die u met alle eerlijke en liefst oneer lijke wapenen heeft bestreden, die u in alle hinderlagen heeft trachten te lokken, die geen middel onverlet heeft gelaten, om u af te maken, u ten slotte komen smeeken toch niet over het water te zwemmen, omdat gewei mogelijk in het water zoudt kunnen omkomen. Die komedie is waarlij k al te kras. Welnu, heeren klerikalen, indien het levensbehoud der liberale partij u aan het harte ligt, weest onbe vreesd wij zijn goede zwemmers en zuilen weibehouden aan wal geraken weest er van verzekerd. W'hebben ons overigens de reddingsboeien om het lichaam gehecht en landen, met een, in de goede haven aan. Bekreunt u dus niet langer om ons behoud en kijkt liever toe op uwen strijdwagen die oud en vermolmd is en bij den minsten schok dreigt in spaanders vliegen. Wij, integendeel, hebben ons ge moderniseerd we zijn met onzen tijd mede gegaan, we hebben ons nieuwe en goeddragende wapenen aange schaft en w'hebben ons een bondge noot gekozen die ook uw vijand is en beu is geworden uw volk, en het Volk in 't algemeen, door u uitgezogen, verslaafd, verpletterd te zien. En daarom zijn we toegetreden, zonder voorbehoud, tot de toepassing van het Zuiver Algemeen Stemrecht met de Evenredige Vertegenwoordi ging voor al de verkiezingen. TE CHARLEROI Mocht de Koning er nog aan getwij feld hebben, of hij wel aan een geluk kige ingeving heeft gehoorzaamd, wan neer hij den heer Schollaert wandelen zond, en daardoor het land voor de ergste beroeringen bewaarde, dan zal hij Maandag te Charleroi wel gerust zijn gesteld. Het onthaal dat Hem, de Koningin en den kleinen prins Leopold te beurt is gevallen op het brandpunt van het Belgisch socialism, heeft verweg alles overtroffen wat er in ons land reeds als uitbarsting van geestdrift vooi' het jon ge vorstenpaar te zien is geweest. Binnen deze roode vesting is de ko ninklijke famillie letterlijk in triomf gedragen gewordenEr was bijna géén ordedienst, het koninklijke rijtuig ploegde ais een schuit door de jubelen de menschenzee, terwijl de golven der begeestering er breed overeen krul den... Het was eene blijde intrede in de meest letterlijke beteekenis van het woord. Verminderen durven de klerikale bladen nog niets aan dezen zegetocht, maar ze blijven er zoo koel mogelijk bij. Te begrijpen. Het moet hun hard vallen, dat de socialistische mijn- en fabriekarbeiders in het zwarte land zulk een schitterende blijk van achting en vertrouwen geven aan ons vorsten paar, terwijl klerikale feniksen als die Berchemsche Marck aan het publiek doen gelooven, dat de Koning alle sym pathie bij de katholieke arbeiders heeft verbeurd Het eenige wat ze nu vinden om aan hun bitter ongenoegen lucht te geven, is wat domme spot voor de so cialistische volksvertegenwoordigers van Charleroi, die zich bij deze spon tane hulde aan den Koning aangesloten hebben. In het bijzonder voor Destrée, die de vorsten rondleidde in de afdee- lingen der Schoone Kunsten van de Tentoonstellingvoor Paul Pastur, socialistisch lid van de Bestendige De putatie van Henegouwen, die hen ont ving in de Université du Travail en voor Léonard, die hun in de Tentoon stelling tot gids strekte. Die heeren worden in de klerikale pers bespot omdat zij voor de konink lijke familie den passenden eerbied en een vriendelijke voorkomendheid hebben aan den dag gelegd. Waar duivel, zoo vraagt b. v. h. de Métropole (zonder een kruisken te maken bij het uitspreken van den naam des Boozen) hadden deze heeren hun roode vlag op dit oogenblik? In hunnen zak opgerold waarschijnlijk bij hun princiepen en bij hunne theoriën En wij die altijd dachten, dat het de liberalen waren, die de blauwe vlag en hun loyalische princiepen in hun nen zak gestoken hadden om de socia listen te kunnen volgen Nu ziju 't weer de socialisten die achter de liberalen loopen De waarheid is eenvoudig deze, en dat weten de klerikale bladen ook heel goed Onder de regeering van Koning Albert kunnen de socialistische ideën veld gewonnen hebben, voor zoover zij ideën zijn van gezonde, logische demo- kratie maar het republikeinsch idee is zeker d ertig jaar achteruit gedrongen Er is nu nog eens glansrijk bewezen dat het Belgische volk in den grond zeer sterk aan den monarchistischen regeeringsvorm is gehecht gebleven en niet beter vraagt dan den Koning te kunnen eeren en beminnen. En de Koning, langs zijn kant, zal nu wel voor heel zijn leven, de vaste over tuiging hebben opgedaan, dat zijn troon onwi'ikbaar staat, wanneer hij hem weet te plaatsen recht op het hart van het volk. Iedereen kent reeds de kleine bloem der Koningin, zinnebeeld van gehecht heid en liefdadigheid. Duizenden Bel gen hebben ze verleden jaar gedragen op den verjaardag der Koningin om hunne toegenegenheid tot onze minne lijke Vorstin te bevestigen en tevens bij te dragen tot een goed werk dat de meeste bezorgheid waardig was. Zij is tot in de nederigste woning gedrongen en de bevolking heeft eens te meer getoond, hoezeer zij de Koningin dank weet voor het voorbeeld der zoo wijze als overvloedige liefdadigheid die Hare Majesteit wil betoonen. Aangezien het in iedereens bedoeling lag, dat deze schoone betooging jaar lijks zou hernomen worden, is er te Brussel een Komiteit gevormd, dat voor doel heeft het feest in te richten. Dit Komiteit zoekt gewestelijk groepeerin- gen te vormen, en wendt zich hiervoor tot. al degenen die van goeden wil zijn. Dit Komiteit ontvangt en voert al de be stellingen van bloemen uit welke van alle kanten van het land toekomen. Onnoodig er bij te voegen, dat het vervaardigen der bloemen, aan Belgi- 3 Vu WEERGALM Voor in- 64 Zich wenden Pelikaanstraat48 a ANTWERPEN OF BIJ DEN AGENT DER STREEK. V..)

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1911 | | pagina 1