fM&m r- anTverpia Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, 24" Oogsl 1911. Zevende jaar. j\rs 59-40-4 I De Belgische Schuld. Als de Vos de passie preekt. 10. IMlW Eendracht maakt Macht. Verschijnende des iJonderdilf/8Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 2-50 Men handelt bij overeenkomst. VPn schrijfi in hij den Uitgever, biximidestraat, nr 53, te Yper. De aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten htireele van dit h'ad. Men wordt vriendtdijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Dijnsdag middag vrij.en onderieekend toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. Zij neemt steeds op onrustbare wijze toe. Slechts door jaarlijks een honderd tal miljoenen te leenen, houdt het goe- vernement zijn begrootingen, in even wicht. Onzinnige uitgaven. Over eenige weken, bij de bespre kingvan de begrooting onzer Staats schuld, werd andermaal door ver schillende senators op het gevaar gewezen, de Belgische schuld zoo maar jaar in, jaar uit met een. hon derdtal miljoen te vergrooten. Onze schuld bedraagt op dit oogenblik Gevestigde schuld 3 miljard 713,922,933 frank Vlottende schuld 3 miljard 171,680,000 frank Schuldbrieven en annuiteiten 313,642,200 frank, wat te zamen reeds zonder de schatkistbons te reken, g miljard 199 miljoen uitmaakt, een geweldig hoog cijfer, zooals de heer Hanrez zei, dat niet in verhou ding istot den toestand van een land, dat geen oorlog voerde en geen zee macht bezit. Terwijl Frère-Orban op 20 jaar tijds onze schuld met slechts 70 mil joen vermeerderde, hebben de kleri- kalen die reeds met 3 miljard ver groot. Zoo werd in 1909 voor 140 miljoen rente, in 1910 voor 127 miljoen uit gegeven. Dit jaar zal de uitgifte wel tot 150 miljoen klimmen. Daarbij moeten de ettelijke miljoenen schat- kistbevvijzen gevoegd worden, welke jaarlijks, tot tegen 4 in omloop gebracht worden. Toen de heer Beernaert den heer Graux opvolgde, vond hij geen en kelen schatkistbon in 1906 waren er voor 25 miljoen in omloop, «thans voor ongeveer 200 miljoen Nooit echter was de geldverbras- sing zoo verschrikkelijk groot als in den laatsten tijd sedert twee jaren, zei de heer Hanrez, werd schier een half miljard ontleend. En die bewe ging werd door niemand tegenge sproken. Iedereen vraagt zich terecht af waar die uitzinnige geldverspilling wel eindigen zal Geloof nu niet, waarde lezer, dat wij alleen dien schrikbaren toestand aanklagen en voor de toekomst van ons dierbaar België Mjevreesd zijn de grootste mannen uit de klerikale partij, als daar zijn de heeren Beer naert Delantsheer en Cooreman, wezen reeds lang op het gevaar van de kolossale toename onzer openbare schuld. Zij ook zijn van meening dat het hoog tijd is paal en perk te stel len aan de leeningen uit vrees dat onze titels over de grens zouden gaan.Die vrees heeft zich verwezent- lijkt, want het goevernement heeft zijn toevlucht moeten nemen tot Ita- PRACHTCATALOGUS in- 64 liaansche en Fransche banken om aan geld te geraken Geen wonder dus ook dat België zijn krediet verliest en de Belgische rente zoo verschrikkelijk laag staat tot groot nadeel van de minderen, wier spaarpenningen door de Spaar kas in Belgische rente worden omge zet. De geldverspilling door minister De Smet de Naeyer op groote schaal begonnen, gaat inderdaad over zijn hout de veranderingen aan 's Ko- nings paleis werden aanvankelijk geschat op 3 miljoen nu kosten zij reeds meer dan 13 miljoen. De tun nel van Laeken, welke met acht mil joen bekostigd werd, zal nooit tot iets dienen. Aan de verbinding der Noord- en Zuidstatiën te Brussel zal meer dan 100 miljoen uitgegeven worden. De militaire school welke slechts 3 miljoen kosten zou, heeft er reeds meer dan 12 verslonden. En hoeveel miljoenen worden niet aan de nieuwe forten rond Antwer pen verbrast Ziedaar wat de sedert 25 jaar el kaar opvolgende klerikale regeerin gen zooal bewerkt hebben. Allen zonder onderscheid, moesten hun nen toevlucht nemen tot leeningen om hunne begrootingen in evenwicht te houden. Het aangroeiend tekort, steeds aangevuld door leening welke op de toekomende geslachten drukt, wordt dreigender en dreigender. Eerstdaags moet en zal de bom bersten. De klerikalen weten waarlijk niet meer van wat hout pijlen te maken om den krakenden winkel hunner partij nog eenigen tijd recht te hou den. Met droevigen angst zien zij dat het antiklerikaal verbond, dat zij voorheen als eene onmogelijkheid beschouwden voor de liberalen en socialisten, van dag tot dag aan groeit, en met schrik zien zij hunnen nakenden val als eene onvermijde lijke teleurstelling te gemoet. Ziende dat deze vereeniging immer veld wint, en dat het hun onmogelijk wordt de kiezers te verblinden met ingebeelde schrikbeelden van moord en brand, hebben zij eene nieuwe taktiek aangenomen, die evenmin een voor hen gunstig uitwerksel zal heb ben als de vroegere vreesaanjagin- gen. Neen, klerikalen, gij hebt het Bel gische volk te lang voor den aap ge houden, het volk ondervindt heden maar al te klaar dat gij volksbedrie gers, volksfoppers zijt en het zal zich door uwe begoochelingen niet meer laten om den tuin leiden. Gij zijt ge wogen en te licht gevonden Na alle mogelijke verzinsels uitge kraamd te hebben om het antikleri kaal verbond te doen mislukken, wenden onze tegenstrevers zich tot de liberalen, en zij pogen zich aan te stellen als de beste raadgevers, als de redders der vrijzinnige partij Pas op, roepen zij ons toe, want uwe partij gaat versmacht worden in de plooien van de roode vlag Pas op want het Algemeen Stem recht is het graf der liberale partij Zou men niet zeggen dat zij eene heilige genegenheid koesteren voor diegenen die zij over eenige dagen als eene pest en een groot gevaar afschilderden Het is hier waarlijk het oogenblik het gekend refrein aan te halen Als de vos de passie preekt, Boeren, wacht uw ganzen Van onzen kant, kunnen wij de klerikalen niet genoeg dank zeggen, voor de toenadering die zij ons be- toonen doch wij voegen er ook sef fens bij, wij weten maar al te wel wie ons den goeden raad wil geven, en wij zullen ons ook wel wachten er het minste gehoor aan te geven Is het niet duidelijk dat, wanneer een eerlooze tegenstrever ons wil behoeden voor het gevaar, dit enkel voor doel heeft ons in zijne armen te verpletteren. Wij zien het gevaar dat ons dreigt en geen enkele liberaal zal zich door deze schrikaanjaging laten verschalken. Er is maar een enkel gevaar dat ons bedreigt, en dat ons geheel poogt te verslinden, en dat is het klerikalism. De klerikalen beoogen slechts een enkel doel de wenschen des volks te versmachten om de heerschappij der pastoorskliek te vol doen en om onze natie in de onwe tendheid te dompelen. De klerikalen willen van geen Al gemeen Stemrecht omdat zulks hun ne val zou berokkenen, zij willen den werkman verpletten onder een bevoorrecht kiesstelsel zij willen niet dat er goede scholen bestaan waar de volkskinderen een degelijk onderwijs genieten zij droomen van kloosterscholen, die alle burgers moeten onderhouden geene rechten maar wel plichten voorden nederigen man, roepen zij uit, om aldus mees ter te blijven van ons land. Zouden er liberalen gevonden wor den, die de hand leenen om het ver nielingswerk der klerikalen te steu nen Zou hij, die zich laat verleiden door de zinsbegoochelingen der pas toorspartij, nog waardig zijn van den naam van vrijzinnig man te dragen? Doch neen, laat ons zulke belache lijke veronderstelling niet maken iedereen heeft in deze laatste tijden kunnen bestatigen waar de Room- sche kliek naar toe wil en geen enkel vrij man zal de profetie onzer tegen strevers als ernstig aanzien. Te meer, geen enkele der antikle rikale partijen verloochent met dit tijdelijk verbond te sluiten, zijn pro gramma, en er zijn menige punten van beide partijen, die gezamentlijk kunnen afgehandeld worden alvo rens er sprake kan zijn van de afzon derlijke eischen op te lossen. Reeds meermalen hebben de kle rikalen verklaard dat onze ^partij dood en begraven is, en heden voor zeggen zij den val der liberale partij. Aldus bewijzen zij wederom dat zij gewoon zijn hunne snulachtige lezers allerlei leugens en verzinsels op te disschen. die niemand zullen bedrie gen. Integendeel, uwe diep genepen vrees ten onzen opzichte moet voor de liberale partij het bewijs leveren dat ze de rechte baan bewandelt, tot grooter nadeel van den klerikalen winkel. msisèimimmgssms Drie politieke mannen. 1WOESTE. De klerikalen gaan dus M. Woeste over boord smijten gelijk een ding, dat voortaan nutteloos geworden is en maar dientom de klerikale boot wat gauwer den dieperik te doen in gaan. De oude man, gewezen israë- liet, hervormde en later klerikaal, heeft, na vele jaren de leider, de raad gever en de steun der klerikale partij te zijn geweest, nu van zijne vroegere volgelingen en vereerders zijn kas- saat gekregen. Tegen wil en dank zal hij als volksvertegenwoordiger moeten aftreden. En waarom? Omdat hij misschien de eenige in zijne partij was die juist gezien heeft in den toestand, door het schoolwetsontwerp teweeg ge bracht. Hij heeft zich durven meten tegen de opperpriesters en deze heb ben hem geknakt. Om zijne onhan delbaarheid jegens al wat vrijzinnig heet, om zijnen meedoogenloozen haat tegen al wie vrij wil zijn in den ken en spreken, heeft hij die straf wel verdiend. Maar zijne partijgenooten hebben desniettemin tegenover hem de grootste ondankbaarheid getoond. Hij heeft in de laatste maanden som bere uren beleefd, die men hem wel had kunnen sparen. Nu, wat tegen over hem gebeurd is, is echt klerikaal werk en de klerikalen hebben daar door doen zien, dat geene verdiens ten voor hen heilig zijn en dat zelfs de onbreekbaren breken als zij te pal staan in hunne grondbeginselen. 2) BEERNAERT. Beernaert is ook een bekeerde. Vroeger was hij liberaal en hij heeft zich in den klerikalen hoop gegooid. Als wij Woeste en Beernaert met elkaar vergelijken, vinden wij dat de eerste een ware hoofdman is geweest, die kon gebieden, richten, medeslee- pen. De laatste is nooit maar hoofd man met den naam geweest, hij heeft altijd goed gevolgd en gedurig gezien van waar de wind kwam. Woeste is een man met grondbeginselen in al zijne dweepzucht Beernaert is eert slimmerik. Op het einde van zijne loopbaan wordt Woeste door zijne partij verlaten, bespot en gesmaad Beernaert speelt in 't buitenland de rol van Gr ooien Belg hij wordt met eerbewijzen overladen. En toch heeft Woeste geene Pourbaix historie op zijnen kerfstok. In die vergelijking is er iets, dat QWc. iom.zat betaal"ol tub vcL/m-v rut)vae/rtfi/n qe/ual •uan ctoodteCijl? onaeCuk mei ucJjo EIGIÜM Bi' Zich wenden Pelikaanstraat48 a ANTWERPEN OF BIJ DEN AGENT BEST Bic/CLEN

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1911 | | pagina 1