Groote onderscheidingen bekomen door de leerlingen onzer Staatsmiddelbareschool. te d Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. en I m weieÜ Donderdag, 28" September 1911. 5 centiemen. Zevende jaar. i\r 46. A LGEiIEEXE De aanslaande Gemeenlek iezingeii. IIel vergunni ïgsreeht. Falale beslemming. W eg mei de belaslingeu op l voedsel Wqa Gebroeders Van Foillie, Verschijnende des iJ>onderdags, Eendracht maakt Macht. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50. Men handelt bij overeenkomst. Men schrijft in bij den Uitgever, biximidestraaR nr 53, te Yper. De aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Notariafe en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. .VIeo wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk legen Dijnsdag middag vlij en onderieekend toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. voor liet Hiddelbaar Onderwijs, lagere graad, voorjougens, ixi 1911. A. LETTERRüfiaia GEDEELTE. Reeks A. Leerlingen die de ze klasse of studiejaar voleindigden, zonder eene der twee vorige klassen te doubleer en. 411 ingeschreven mededingers. 2e aCCCSSit S Baey@ll Emiel^ leerling uit de Staatsmiddelbare school, te Yper. (67 punten op 100). Reeks C. Leerlingen die de I* klasse of studiejaar gedoubleerd hebben. 112 ingeschreven mededingers. Folcque Valaer^ bekomt 64 punten op 100 ntaiebaert Joris, bekomt 54 punten en Vanhoet Ferdinand, 51 punten. B - WETENSCHAPPELIJK GEDEELTE. Reeks A. Leerlingen die de Ie klasse of Je studiejaar voleindigden, zonder eene der tioee vorige klassen te doubleer en. 411 ingeschreven mededingers. 7e accessitBaeyen Ernie!, leerling uit de Staatsmiddelbare school, te Yper. (78 punten op 100). Reeks C. Leerlingen die de /e klasse of 3* studiejaar gedoubleerd hebben. 112 ingeschreven mededingers. Prijs (7e plaats) Nofebaert Joris (90 punten op 100). Prijs s (23e plaats) Folcque IfaSeer (80 punten op 100). Vanhoet Ferdinand bekomt 69 punten op 100. leerlingen onzer Staatsmiddelbareschool onze Wij wenschen aan die vurigste gelukwenschen. Die schitterende uitslagen bewijzen eens te meer aan de huisvaders dat het onderwijs gegeven door den bestuurder en de leeraars onzer Staatsmid delbareschool geenszins te wenschen laat en dat die heeren het vertrouwen van de ouders verdienen. Eer aan die pioniers van het officieel onderwijs. De heropeniiig1 der klassen ixx die voorberei- deudeen in de middelbare afdetding, is vastge steld op VllïJOAGr 29 September, onx 8 ure 's morgens. Binnen drie weken moet, over gansch het land, het kiezerskorps uitspraak doen over de samenstelling der Gemeenteraden en, in vele ge vallen, over het bestuur zelf der Gemeenten. Is het noodig te zeggen dat wij die kiezingen met het grootste vertrou wen te gemoet zien. Alhoewel het Gemeentekiezerskorps merkelijk ver schilt met het Kamerkiezerskorps, zijn wij toch overtuigd dat de Belgi sche kiezers, op 15 October aan staande, door hunne stem t ing, zul len bewijzen, dat het land genoeg heeft van de klerikale overheersching cu dat het vast besloten is in Mei 1912 een einde te stellen aan de klerikale reactie. Bijna overal waar er strijd is, werd de antiklerikale samenspanning ge sloten en die eendrachtige werking °P gemeentelijk gebied is het beste voorteeken van de zegepraal der an tiklerikalen. Daartoe is er noch afstand van programma's, noch versmelting der partijen noodig geweest. Liberalen en socialisten behouden elk hun on derscheiden programma, met hunne idealen, hunne verzuchtingen. Er is eenvoudig een programma getroffen van gemeenschappelijke politieke betracïtingen en voor welker verwe zenlijking de samenstrijd volstrekt noodig was. De goede wil van allen, geholpen door de omstandigheden en door M. Schol! aert zelve, heeft dit mirakel verwekt dat reeds zoolang in ieders wenschen lag. Zoo gaat eene van de slechtste schikkingen der gemeentekieswet, door dewelke de klerikalen in de gemeentehuizen onzer groote steden drongen, terwijl zij de volstrekte meesters bleven in de kleine gemeen ten, zich tegen hen keeren. Inderdaad, dank aan het Kartel, zullen zii in vele gemeenten worden van het Bestuur gevaagd of machtüge antiklerikale minderheden in den Raad zien treden. Laat ons hopen dat die welver diende les hare vruchten zal dragen en-dat wij dan ook welhaast de één- making der kieswetten zullen mogen begroeten met de zegepraal van het Zuiver Algemeen Stemrecht en de volledige Evenredige Vertegenwoor diging. Ziedaar eigentlijk het overwegend belang der aanstaande Gemeente- kiezingen. De zegepraal der antiklerikalen zal de nederlaag der Regeering in zich behelzen en over gansch het land zijn weerklank vinden, die den ge lukkigsten invloed zou uitoefenen op de Kamerkiezingen van Mei aan staande. Iedereen is zoo zeer van den nakende val der klerikalen overtuigd dat de kiesbewerkingen in de groot ste kalmte worden voorbereid. Maar men vergete het niet Over winnen zonder gevaar, is zegepralen zonder roem Daarom moet er gestreden worden, hardnekkig gestreden We moeten den tegenstrever niet slechts eene nederlaag doen ondergaan, we moe ten hem verpletteren De Gemeentekiezingen van 1857, komende na de bespreking der be ruchte kloosterwet, verwekten den val van het katholiek ministerie. De Gemeentekiezingen van 15 Oc tober aanstaande moeten denzelfden uitslag voor gevolg hebben, 't Is met het oog hierop dat we ons allen moe ten aan 't werk stellen, en 't is daar om dat daar zelfs waar de zege praal verzekerd is wij het grootste getal stemmen mogelijk voor de antiklerikale lijsten moeten trachten te verwerven Vele herbergiers denken gewis nog, dat alwie borrels of druppels verkoopt, het vergunningsrecht moet betalen. Welnu, zij zijn er wel meê Wij zegden reeds meermalen dat er gunsten bestaan voor vereenigin- gen en gilden van allen aard, en ziehier nog een bewijs. Het Beroepshof van Luik komt door twee vonnissen de maatschap pijen of vereetiigingen te ontslaan van het betalen van het vergunnings recht. Dus, daar mag men zooveel moge lijk de werklieden en de kleine bur gers, onder alle voorw endsels, bijeen trommelen in Gilden en bij de Ciestjes, bij oorbeeld daar mag men jenever schenken zooveel men wil, zonder daarvoor een cent te moeten betalen maar een herber gier, iemand die begint herben- te houden, om aldus beter voor vrouw en kinderen het bestaan te winnen, en die nog zeer weinig druppels ver koopt, die moet dokken En toch stemt het overgroote deel der herbergiers nog altijd voor de klerikalen die zulke wetten maken Het bijzonderste doel disr 'elfde klerikalen is de herbergen od te leggen en al het werkvolk in ar.ne» drankhuizen, 't is te zeggen in hunne congregatiën en Gilden te lokken Herbergiers, vergeet het niet De karpelsprongen van de klerikale gazetten om te doen gelooven dat de val van het ministerie Schollaert niet te vrij ten is aan de tweedracht in de katholieke partij en aan het aanbieden van het schoolbonsontwerp, bereiken het toppunt van het kluchtige. Ten langen laatste zouden zij wel hunne lezers willen doen gelooven dat het ministerie Schollaert niet in brok ken viel. Wanneer men dan de klerikale ga zetten vraagt, waarom dan eigenlijk het ministerie Schollaert omvertuimel- de, nemen zij een zeer geheimzinnig air aan en antwoorden zij er was wat anders Geen enkele echter kan zeggen wat dit andere was. Nu weet iedereen dat het ministerie de Broqueville nog veel flauwer dan het ministerie Schollaert op zijnpooten staat en aangezien, volgens de klerika len, de framassons zoo machtig waren het kabinet Schollaert omver te wer pen, moet men er geen minuut aan twijfelen dat het ministerie de Broque ville op dezelfde wijze zal opgeblazen worden. Overigens, het draagt daarvoor een voorbestemden naam van het laatste klerikaal ministerie zal niets anders kunnen gezegd worden dan dat het IN BROKKEN VIEL Klerikale kiesdravers zijn in de weer om uit te strooien dat 't gouvernement er niets kan aandoen, indien sommige waren zoo erg in prijs opslaan en 't leven zoo duur is. 't Gaat in andere landen toch gelijk hier, brengen zij ter verontschuldiging in. Ja, maar in andere landen worden door de ministers toch middelen aan gewend om eenige verzachting in den toestand te brengen, terwijl onze kleri kale ministers niets doen. Er zijn een massa eetwaren welke uit den vreemde niet in ons land toe gelaten worden, zonder meer of min hooge rechten te moeten betalen. Waarom schaft men deze rechten niet af, al ware het maar tijdelijk Indien het waar is dat het gouverne- en.aA4t:^ittu?et)tu>L BIJ DE Ouslstraat, HOUSSELAEHE. BE WEERGALM Y- ct-a/iv f l ij

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1911 | | pagina 1