Sunlight BBEUKEN Huisvrouwen MEN VRAAGT GENEZING ZONDER OPERATIE. Arachide olie, État-Civil d'Ypres. Üene nieuwe dwaasheid. Om le lachen. Apolheekdieiisl. 't/Wcviv o-roep, veel voordeeliger, werd stel selmatig afgewezen. Heden biedt eene maatschappijte Veruiers, de gaz aan 7 centiemen den kubiekmeter, inkoopprijs, voor den ver bruiker. Verscheidene maatschappijen bieden te Oostende, de gaz aan min dan 6 centie- nien den kubiekmeter, inkoopprijs voor den verbruiker. Wij betalen 15 centiemen. Een huisgezin, dat 5 franken gaz in de maand verbruikt, betaalt 2-90 fr. meer dan de Vervierzenaar. Daar dat verlies 2-90 fr. per maand bedraagt, maakt dat 34-80 fr. oer jaar. Inderdaad fr. 2-90 x 12 34-So fr. In andere woorden, wat de Yper- ling 60 franken 's jaars betaalt, komt voor den gelukkigen Vervier zenaar maar op 26-64 fr- Het verlies op het einde der 30 jaren zai dus tot fr. 34-80 x 30 1 044 fr. beloopen voor den Yper- ling. Wij zeggen dus dat de Yperling duizend vier en veertig franken te veel zal betalen Ziedaar een der uitslagen van de duimlegging van onzen burgemees ter voor onze Brugsche bazen. Maar voor alle zonden is er ver giffenis te bekomen. Wij vernemen, inderdaad, dat de Ypersche Groep die zooveel la- wijt wist te maken en de openbare meening maanden lang in gisting bracht door de aanstaande kiezing van 15 October aan te duiden als eene gelegenheid om aan den heer Colaert de verdiende les te geven, besloten heeft.... van zich te ont houden. Wij hebben het altijd gezegd en dikwijls herhaald dat wij door aren den bestuurd waren wilt gij er een nieuw bewijs van Zie het hier Over meer dan drij maanden had de cirk P. Wilke machtiging beko men van de stad, tegen storting van eene zekere som, om eenige vertoo ningen te geven en om zijne tenten op de Groote Markt te plaatsen. Vrijdag morgend dus bereidde geheel de doening en het personeel van dien grooten cirk zich om op de Groote Markt zich op te richten, wanneer, in allerhaast, zij bevel kregen van alles te ontruimen, spijts de toelating van den d.d. burge meester. De Vandenpeereboomplaats hun ook niet kunnende toegestaan wor den, moesten zij wel op hunne stap pen weerkeeren om op de Esplanade een gunstigere plaats te gaan zoeken. Het personeel der rondreizende cirken, samengesteld zijnde uit zeer practische lieden, waren de rijtuigen in zeven haasten ontladen, de masten en staken geplant en het doek er over gespannen. Maar eene andere teleurstelling viel aan die brave lieden te beurt het krijgsgenie, dat loerde, kwam hun proces-verbaal opmaken en hun het bevel opdringen van op te trek ken. Voor den drommel, dat was te veel. De bestuurder beval onmiddelijk het afbreken en nam maatregelen om zich op staanden voet naar Mee- nen te begeven. Rond den middag kwam onze po litiecommissaris ter plaats toegeloo- pen, drager van eene ministerieele toelating, en, na de krijgsraad ge raadpleegd te hebben, gaf volle machtiging aan het bestuur van den cirk Wilke om zich op de Esplanade op te richten. De heer Wilke stemde er dus in toe zijne tenten op nieuw in een te zetten op voorwaarde dat de stad hem 50 mannen leende, zooniet zou hij 3>5oo'franken schadevergoeding van onze arenden eischen. lin de reden van heel die beroe ring, van al die tegenheden, van al die onaangenaamheden, van al die schade, zie ze hier De jonge katholieke Wacht hul digde Zondag laatst haar vaandel in, zij had ons eindeloos marktplein noodig om voor de oogen der Yper- i lingen al de pijpekoppen, al de ka- I pelaantjes, al de kosters en al de leden van het Volkshuis ten toon te spreiden, die er in stoet zullen voor bijtrekken. Wat kan het den heer Fraeys, de toekomende burgemeester der stad, schelen, dat er door die domme be slissing zooveel schade berokkend werd aan den cirk Wilke, die zeer duur de plaats betaald had, welke hij gemachtigd was op onze markt plein te bezetten De heer Fraeys vaagt er zijn.... hielen aan. Zijne sectarische politiek bovenal Zij, die werken voor het dagelij ksch brokje brood, moeten maar hunne riem toehalen. In stad wordt de nieuwe dwaas heid, door onze leeuwkes begaan, zeer levendig besproken en 't is geenszins ter eere van hen, die het lot onzer stad in handen hebben. Het is meer dan tijd dat de kiezers daar een einde aan stellen ="S UNLI SHT'-Zeep maakt de w&sch kinderspel voor het meisje van Hjaanenoeeft aan het lijnwaaddie fnsche ann= genante reuk van 1 buiten. Poets wederom poets. Eene vrouw bij eenen bakker om een brood gaande en ziende dat het zoo klein was,zeide tot hem dit brood heeft zijn gewicht niet. Den bakker antwoorddehet zal te eerder opgeëten zijn. De vrouw gaf hem 10 centiemen mrnder, waarop den bakker zegde dit is te weinig. De vrouw antwoordde daarop het zal zooveel te eerder ge teld zijn. Den bedrogen heer. Zekeren heer zeide aan zijne gouver nante, dat het vrouwvolk den naam van mensch niet mocht voeren. Zij vroeg wat zij dan waren hij ant woordde dieren.De gouvernante sch... zijne laars vol, den heer trekt de laars aan en wordt dit gewaar. Zij zegtdat zal de kat of den hond gedaan hebben. Neen, roept hij, 't is menschen str.... Ha, ha, zegde zij, nu bekent gij dat het vrouwvolk menschen zijn, want ik heb dit gedaan, om te zien of gij menschen of dieren str... kondet onderscheiden. Pier Saaibol uit den Kattengang is bevallen van een struischen zoon 's middags komt de zesjarige Saaibol te huis van de school. Louiken zegt Pier wij hebben een broerken voor u gekocht. Oh 1 laat hem mij eens zien, vader vraagt Louiken. Pier haast zich om de vraag van zijnen zoon in te willigen. Nauwelijks heeft Loui ken zijn broerken goed bekeken of hij roept uit Men heeft u een ouden in de handen gestopt, want hij heeft geen haar en geene tanden meer Sophie. Is dat een goede dienst bij mevrouw Welgezind Emma. 'k Geloof het wel. Drie uitgangdagen in de week, de sleutel van den kelder en rechtover de kazer ne. Kromme Frans vertelde aan Pier de leugenaar dat hij iemand zien ophan gen heeft binst zijn leven. 0 dat is nog niet, zegde Pier, ik heb nog wel iemand van 't leven zien brengen eer hij stierf. Om den wenscli te beantwoorden, uitgedrukt door hunne klanten, zullen de apotheken LIlfOTTE en MAY open blijven alle Zondagen en feestda- De alom vermaarde Familie VER- DGKOK, Bundagi ten Oil hoped isi endrie maal gehreveteerd voor lireukbandeo zon der staal en zonder él »S' ique. Leverancier van den Staat en Zeewezen Burger- en Krijg hospitalen Dez9 zullen vrijwaren van alle nuttelooze uitgaven. Wekelijks wordt on/.e hulp ingeioepen van personen met hreuken zoo groot als een kinderhoofd, veroorzaakt door operatie of door hei dragen van slechte handen, bijzon derlijk door de elaslieke, die door hunne uilrekking zonder waarde zijn voor het op houd n eener begin- of volledige zakbreuk. Vraagt honderde adressen ons uit mensch- lievendheid g-geven van personen 1 2 en 3 maal geopereerd en die 111 de operatie duizendmaal slechier waren. iNeemi wel in acht dal wij door onze 40 jaren ondervin ding alles kunnen beteugelen, door onze veelvoudige stelsels van Breukhanden Kinderen worden gewaarborgd genezen. 1000 frank belooniny aan gelijk welken Specialist of Breuklijder welke het boven gemelde kan weerleggen. Misgr) iïngen. Zelfde Huis gelast zich bijzonder met 't recht- maken van alle misvormde lid maten. zooals misgroeiingen der ruggraat, armen, heenen en voeten. Bijzondereloe- stellen om de hooge rug te doen verdwij nen de de slechte hou ding hij kin ders. On- Z'chtbare Cor sets om de misgroeiing der ruggraat te genezen noodiy in dit geval. Buikbanden. Bijzonder Hins voor hel maken van Buikhanden, voor vrouwen die lijden aan allerhande zakking van den huik. Mr Frangois VERDONCK, Kerkstraat, Anseghem-bij-Koitrijk, is sprekelijk, den .Maandag van 9 tot 4 ure namiddag, in den Gouden Appel, Rij-selwijk, Kortrijk en Mr lionoréVERDONOK,t>ij de nieuwe post, ie Oostende, is sprekelijk den Zater dag in hei Hotel hen Gouden Hoorn, Si mon Slevinplaats, Brugge Alle andere dagen ten hunnen huize in de voormiddag Op verzoek begeven de heeren VEB- DONCK hun ten huize van eenieder Mijnheer M. MEIERtandmeester, heeft de eer zijne talrijke klanten bekend te maken, dat hij zich VOORLOOPIG niet meer zal naar Yper kunnen begeven om geraadpleegd te worden en door nie mand zal vertegenwoordigd zijn. Niette min, diegene die begeeren M. Meier te raadplegen, kunnen zich begeven in zijn huis te Kortrijk, hoek dei Moeskroen- straat, 2, huis met koetspoort, bij het ge vang. Indien men eenige dagen te voren M. Meier verwittigd, kan men denzelfde dag, 's namidags uit Kortrijk vertrekken met de kunstige tanden. Gebruikt slechts voor uwe salade (Extra-DelfiaJ aan 2 fr. de flesch. C. CARDINAEL- VANSEVERDONCK, YPER. wakkere vertegenwoordiger voor de verkoop van oliën en bourragen (opvulsels) voor de nijverheid, voor- deelige voorwaarden. Aanboden aan A. ROOS, Meyerbeerstraat/ 18, Vorst, (Brussel.) Déclarations du 18 au 22 Sept. 1911. Naissances Bruneel, Simonne, Kalfvaart. Weckesser, Frangois, rue de Dixmude. Vanhaecke, Gérard, Hoornwerk. Schoenaers, Marie, rue de la Plume. Dewilde, André, Oude Veurnestraat. Deweerdt, Victor, rue des Trèfles. Manages Labaere, Eugène, forgeron, et Ge- kiere, Nida, couturière, a Ypres. Joos, Fernand, biscuitier, et Knoc- kaert, Albertine, sans profession, h Ypres. Décès Flerackers, Joséphine, 7 mois, rue Close. Frantzen, Hélène, 7 mois, rue des Boudeurs. Lebon, Marie, 2 mois, rue St Jean. Phlipo, Pierre, 63 ans, sans profession, célibataire, rue Lon gue de Thourout. Vercouter, Char les, 17 jours, rue des Tuiles. Des- madryl, Charles, 70 ans, cultivateur, époux de Segers, Rosalie, Pilkem- straat. Vandenbussche, Julienne, 64 ans, sans profession, célibataire, rue Close. Bollengier, Rachel, 2 ans, rue St Goddeliève. Vandenabeele, Odilon, 11 mois, chaussée de Lille. Maillard, Adèle, 24 ans, religieuse, rue Wenninck. Soenen, Mélanie, 81 ans, sans profession, veuve Claus, Ivon, chaussée de Poperinghe. Cor- nillie, Gertrude, 4 mois, Kalfvaart. x. a 2 2 O 8 Jji l^gÏË33 Cg co <1 a- Ph PQ Ten bureele dezes, Déclaration pour brasser, gereed gedrukt, aan genadigen H Oc44c<yv<zLe^ teo^UAhawts cooix fen, cuxax - ^/y\, ueljbdn,f aJLC<e- ïooiAz kxxax. &cha/i- zeuieit,, w iA vw, atee-z. tns 6L i. eVJ. t. o» l P. - V i i "ha uX|«vci/fc f Cétoiikcboust trt/ troots tu+VL<MV) yjoi/rck-tG - ftetct <Wt LcJLixJhc*^ "m/ lAjtwxjew, b^ctf VsoJLGviA \&t\WLAAEoc>'idjesvv \n>c\slvtesnMcLfoS$'V€Zzs&l i/tAcJtn qoA-eziv. ïvzz-YVAjrCï n 6\Q. i/tvrc- 1/X^cJxyyL^bttyn.'" f o. a ifrll ligTNfcir d— "i TE KOOP BIJ CD ?S P D <D ID D "O W oooooooo 0000020000 31 T- r- O O oooooooo 02130000,0 to Ot-XOQ^OCC (Fl -r* -r* O F- ro O O O O O O O O O O O O O U D V 3 05 "O cr G U g S prijs. '-A

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1911 | | pagina 3