Gemeenteverkiezing van 15 October 1911. UITSLAGEN. I i Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Hunne zegepraal. Een klaar bewijs. Bacchus' discipelen. eter xueteul Donderdag, I9n October SOI I 5 centiemen. Zevende jaar. Nr 49. STA 13 VpER. KLERIKALEN. MSI. D' Hu vettere Iweins dEeckhoutte Lemahieu Sobry Slruye Vandenboogaerde Vanderghole LIBERALEN. MM. Glorie Masschelein Van Alleynnes Vermeulen Heclor Vermeulen René KIJCIUKALKN. MM. Baus Seys LIBERALEN. MM. Brunfaut Nolf 989 32 25 9851516 45 70 36 48 635 604 617 619 614 612 617 611 622 329 341 528 323 555 537 985 58 5 1550 47 54 568 565 542 546 5 46 542 541 546 549 381 400 578 580 587 398 996 52 20 611 605 603 569 361 570 561 569 550 415 400 450 767 734 733 719 750 730 727 720 745 701 737 691 695 697 706 1522 64 51 792 786 789 773 765 774 768 776 786 657 5040 192 163 2521 2762 2689 2681 2657 2653 2658 2653 2655 2702 2068 684 661 656 671 676 1550 46 46 753 725 2162 2058 2052 2090 2117 5051 180 100 2526 2650 762 749 7 58 71 1 760 746 735 755 699 776 2682 2655 2255 2162 2556 De kiese ij fiers bekomen door de liberalen. èfle Gebroeders V v\ CoillIe, Eendracht maakt Macht. Verschijnende des Sïondeedags. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-5Ö Mbn handelt bij overeenkomst. Men schrijft in bij den Uitgever, üixinudeslraat, nr 53, te Yper. De aankondigingen van gansch België en 't buitenl and evenals de Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk legen Dijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. Reeks van 8 jaar. Rooskleurige Stembrieven Getal geldige stembrieven Witte en nietige Bonte of gepanacheerde briev" Volstrekte meerderheid Partijstemmen Colaert Partijstemmen Reeks van 4 jaar. Witte Stembrieven. Getal geldige stembrieven Witte en nietige Bonte of gepanacheerde briev" Volstrekte meerderheid Partijstemmen Partijstemmen B. B. B. B. Totaal. t-2 3.10 4-».J 5-6-8 Onze Ypersche klerikalen mogen fier zijn over hunne zegepraal Wanneer men denkt aan de midde len waarover zij beschikken en van welke zij, gelijg altijd, een schande lijk misbruik hebben gemaakt, is het niet te verwonderen dat zij zul- ken uitslag bekomen hebben. Inderdaad, zij spelen meester en baas op het Stadhuis, in de Hos- picen, in het armbestuur en in alle commisien waar zij dus geen tegen sprekers noch onderzoekers te vree zen hebben. Aan de eenen hebben zij bedriege- lijke beloften gedaan, die hun niets kosten, aan anderen gunsten of voor- deelen toegestaan en aan de behoef- tigen buitengewonen onderstand verleend wat meer is, zij hebben alle slach van lage, valsche en trou- welooze middels in het werk gesteld om de ongeleerde, eenvoudige en twijfelachtige liberale kiezers te misleiden, te verdraaien en te be dreigen, ten einde hunne stembrie ven nietig en van geen waarde te doen verklaren. Op de 4 of 500 kiezers onderhou den in de oude mannenhuizen en ten huize geholpen door de twee armbe sturen, hebben de klerikale kiesdra- vers, een hatelijken en strafwaardi- gen dwang uitgeoefend. Het was waarlijk pijnelijk om zien hoe hunne kiesdravers de zieke en gebrekkelijke oude mannen naar de kiesbureelen gedragen hebben. Niets is door hun gespaard ge weest om de katholieke kandidaten te doen zegepralen. Onze politieke klerikale kopstukken hebben de kie zers, op welke zij eenig gezag heb ben, de vrees aangejaagd, bedreigd en omgekocht bij middel van vijf frankstukken, heimelijk uitgedeeld, aan al degene die konden omgezet of omgekocht worden. Wat meer is, op het laatste oogenblik, hebben zij op eene schan delijke manier het personeel van de .Weldadigheidsschool van den Staat verplicht voor de klerikalen te stem men zelfs het gonvernement heeft zich met de kiezingen van Yper be moeit, allen kennen op welke wijze. Er zullen dus geene kontroleurs of onderzoekers op het Stadhuis zete len. De grootste helft van de Yper- lingen, tot de liberale pajtij behoo- rende, zal er geene vertegenwoordi gers hebben. Volkomene en blinde eensgezindheid zal er heerschen Geen de minste opmerking noch ver standige tegenspraak zullen onze stadhuisbazen moeten vreezen Maar het zal niet lang meer duren. Het land heeft de klerikale regee ring veroordeeld. In 't kort, zullen wij een nieuw kiesstelsel bekomen waar, in de gemeenteraden, alle par tijen zullen vertegenwoordigd zijn, en de liberalen van Yper zullen, tegen wil en dank, onzer klerikale kopstukken, die gesloten deuren ope nen en alles onderzoeken. Niettegenstaande al de oneerlijke middels in 't werk gesteld door onze klerikalen, hebben de liberalen hun kiescijfer behouden. Wat meer is, M. Nolf, die in 1904, 2024 stemmen bekwam, heeft er den 15 October laatst, 2336 bekomen, dus 312 stem men rreer. Vooruit dus met nieuwen moed en dank aan al onze vrienden, die ons een nieuw bewijs van vertrouwen gegeven hebben. De eerlijke lieden zullen weldra eindigen met de bovenhand te heb ben. Niettegenstaande de dwingelandij die sedert twintig jaar heerscht in Yper, de liberalen hebben ongeveer honderd stemmen meer bekomen dan in de vorige kiezing. Een klaar bewijs dat het liberalism diep geprent is in de gedachten der Yperlingen, is dat de kiesbureelen der stad de meerderheid gegeven hebben aan de liberale kandidaten. Het is door dwang, omkooping, be loften en ook door de bedreigingen der geestelijkheid, en door braspartijen die sedert drij maanden geduurd hebben, dat het grootste getal der buitenkie zers de meerderheid gegeven heeft aan de klerikalen. Ze zullen later ondervinden wat zij daarmede gewonnen hebben I In 1895 2170. In 1899 1878. In 1903 2143. In 1904 2024. In 1907 2250. In 1911 2336. Met de toepassing van het nieuw kiesstelsel, dat wij binnen kort zullen bekomen, zullen de liberalen beschik ken van ten minste zes zetels. 't Is wel het woord dat moet gebruikt worden om de ontelbare dronkaards te noemen bij hun naam, en die we Zater dag, Zondag en Maandag, straat in straat uit, zagen slenteren. De klerikalen, in hunne gazetjes, zijn vijanden der herbergen dit is bewe zen. Dit belet niet dat ze in kiezingstijd de sukkelaars vangen met ze bedron ken te maken, met het doel ze te over halen. Wie zou kannen zeggen aan welke prijs onze K. K. mannen hunne vic torie behaald hebben En, helaas, 't is toch maar voor zes maanden Actiociuyte Hiaat A 8 tf<o(?L&cux,\\4inx>-a£ JkixFweyvai ea ee HIJ IH. OoslstruatMOUSSE LAEHE. DE WEERGALM

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1911 | | pagina 1