d'Extension Universitaire Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. en Kedle Donderdag, 7" December 1911. Achtste jaar. ,\r 4. CEISCLE I) ETUDES (ie.iieenleraad van V|#er. De li lei i kalen en de aanslaande iiieziiiken. Oh die sloefïers a&i luete&i Gebroeders V.vx Coillie, OostslraatMOUSSE LA ERE. Eendracht maakt Macht. 9 ei'HCliijnetule ftes iJOiif/erdttffS. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50 Mhn handelt bij overeenkomst. Men schrijft in bij den Uitgever, üixinudestraat, nr 53, te Yper. De aankondiging'n van gansch België en 't buitenland evenals de Notariale en KvliiHilijkc aankondigingen mogen gezonden worden ten hnreele van dit blad. Vlen wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Kijnsdag middag vrij en ouderteekend toe te zenden AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. ET Y P R E S. Extension de l' Université Libre de BRUXELLES Cours de Hl. CHARGOIS, professe u r a la Facu 1 té des sciences appliquées ASTROIVOMIi: en 6 leqons, avec projections lumineuses Dimanche 10 Décembre, a 3 heures précises au CAFÉ DE LA BOURSE, Ca Luiie. Dimanche 17 Décembre, Hlouvoiuciit annuel do la Terre. Dimanche 7 Janvier 1912, Le Soleil. Dimanche 14 Janvier, Le Srstème Solaire. Dimanche 21 Janvier, L'lui ver «s ^idóral ««■«■as<fflS^i-'aS(®ifA®sigs-!aSsa»!ss®E-ss Openbare zitting van den Zaterdag 2 December 1911. De openbare zitting wordt otn 5 ure 10 tn. geopend. Zijn tegenwoordigde heeren Colaert, Burgemeester - Voorzitter Fraeys en Vandenbogaerde, Schepenen Fiers, Vanderghote, D'Huvettere, Bouquet, Sobry, Iweins, Lemahieu, Biebuyck, Begerem, Baus en Sey;s, raadsleden N. Boadry, dd. secretaris. Het proces-verbaal der laatste zit ting wordt zonder opmerkingen goed gekeurd. In geheime zitting heeft de Raad be paaldelijk benoemd als bedienden van het gemeentebestuur, de heeren Cocle Maurice en Spotbeen Arthur, alsook de heer Vancappel, voor den dienst der markten. De heer Burgemeester laat weten dat hij geene machtiging mag geven om de straten met kabels voor de electriciteit te dwersen, indien die straten aan den Staat toebehooren. De heer Voorzitter geeft lezing in 't vlaamsch van een brief, waarbij het gemeentebestuur van Boesinghe laat weten dat zij een beroep aan den Ko ning ingediend heeft, tegen het besluit der bestendige afvaardiging, nopens het aanleggen van den Stand. Wij komen alle moeilijkheden tegen, maar toch zal binnen kort alles in regel zijn. De bestendige afvaardiging is op haar besluit teruggekeerd, aangaande het doorgangsrecht van den weg lei dende naar de Beurs ingesloten in den eigendom van M. Wylleman. De Hospicen zijn er bekend van ge maakt. 1. Nationale Maatschappij van buurt spoorwegen vermeerdering van capi- taala) lijn Yper-Nieuwkerke, Steen- werck-Waasten b) Yper-Gheluwe. De heer Voorzitter geeft lezing der voorgestelde beraadslaging voor de lijn amoet het kapitaal gebracht wor den van 176,000 op 185,000 fr., eene vermeerdering dus van 9,000 fr. en voor de lijn b) van 55,000 op 64,000 fr., 't zij ook 9,000 fr. meer. De Raad stemt die vermeerderingen. M. D'Huvettere herinnert de. lijn Yper-Poelcapelle, die de lijn van Roe- selaere-Dixmude zou verbinden met Yper. 2. Burgerlijke Godshuizen verpach ting der jacht te Lampemisse. Uit eene beraadslaging volgt dat het pachtrecht eener weide te Lampernis- se gegeven is aan M. Van Haute, vee aarts te Nieuwpoort, voor 8-50 fr. per jaar. Aangenomen. 3. Burgerlijke Godshuizen afstand van-een pachtrecht te Passchendaeie en Zonnebeke. M. Bayaert, burgemeester van Bece- laere, vraagt om zijn pachtrecht op 4 h. 2 aren grond, gelegen te Pas schendaele en Zonnebeke, le mogen afstaan aan M. Bouquey, ten prijze van 8 fr. 't jaar. Aanvaard. 4. Openbaar onderwijs vraag tot stichting eener plaats van hulp-onderwij zeres. De heer Voorzilter. Die zaak is nog niet grondig onderzocht en men zal binnen eenige dagen een besluit kun nen nemen. Ik verzet mij tegen 't gene dat de gazetten daarover schrijven, als dat wij oneerlij k handelen met de betalen de meisjesschool. M. Fraeys bekommert zich daar niet om. 5. Openbaar onderwijs begrootingen 1912 der lagere scholen a) betalende, b) kostelooze. Tot de eerstkomende zitting ver schoven, die zaak afhangende van de voorgaande. 6. Eeredienstproces-verbaal der her stelling van de bochten van de zuide lijke kruisbeuk der Sl Maartenskerk. De voorziene som was van 26,669-39 fr. De stad moet voor een zesde tus- schenkomen. Een ondernemer, M. Vandekerckhove, beeft ingeschreven voor 28,037-90 fr. Aangenomen. 7. Klas van huishoudkunde der Ma- riaschool rekening 1910, beqrootinq 1911-1912. De rekening 1910, sluitende in ont vangsten en uitgaven met 1940 frank, is aangenomen. De bespreking der begrooting 1911- 1912 is verschoven tot eene toeko mende zitting. 8. Stadseigendommen verkoop van een perceel grond, Maloulaan. Er is spraak van het stukje grond reeds aangeworven door M. Schmidt, maar die verkooping, zonder aanbe steding gedaan, werd door de besten dige afvaardiging vernietigd ditmaal zal den instelprijs, in plaats van 10 fr., 15 fr. zijn. Goedgekeurd. 9. Bibliotheek rekening 1910. Deze rekening sluit in ontvangsten en uitgaven met de som van 1,752-81 fr. Goedgekeurd. De heer Biebuyck vraagt het woord jSiïï te spreken over de vertooning 'laatst in den Schouwburg gegeven, op gevoerd door eene fransche tooneel- troep naar het schijnt was deze ver tooning zedeloos en het achtbaar lid vraagt dat het College maatregelen neme om zulks in het toekomende te beletten. De heer Colaert. De noodige maat regelen om zulks te voorkomen zullen onmiddelijk genomen worden en de Raad mag zich berusten op het Col lege. De heer D'Huvettere spreekt nog over den toestand van den weg naar Zille- beke, die thans geheel goed is. De heer Vanderghote vraagt dat het voorland aan de Quartier de Com merce zon herleid worden, bij slecht weder is dit voorland ongeb ruik baar. De heer Bouquet vraagt dat de lan taarns ten minste zonden blijven bran den 's morgens tot het klaar is. De heer Colaert. Wij zullen al de opmerkingen gemaakt nopens de gaze toezenden naar het bestuur. De zitting is geheven om 6 ure. De klerikalen zitten deerlijk in verle genheid tegen de aanstaande wetge vende kiezingen. Wel roepen zij dat zij er niet bang van zijn, maar stout ge sproken is half gevochten. Alles toont aan dat zij de toekomst met schrik te gemoet zien. Dat zien we bijzonderlijk aan de houding van ons kabinet, dat aan al de eischen onzer vrienden, de antiklerikalen, toegeeft, maar intus- schentijd zal pogen een krediet van 12 millioen te doen stemmen om, zooge zegd den stoffelijken t toestand der staatsbedienden te verbeteren. Daarin willen onze meesters een middel zoe ken otn hun kraam, dat meer en meer aan 't zinken is, nog wat recht te hon den. De klerikale gazetten, groote en kleine, schrijven reeds dat de staats bedienden de ministers wel zouden op de handen dragen. Wat beter waar is, is dat de klerikalen nooit genegenheid voor hen gehad hebben. Nu stellen zij zich aan als hunne beschermers en weldoeners. Wat zou daar anders ach ter zitten dan kiesbelang? Al hunne genegenheid hebben zij steeds getoond voor de buitenlieden. Om hen op hun nen kant te krijgen, hebben zij hen met gunsten overladen, bij zoo verre dat wij haast zouden mogen zeggen dat ons ministerie alleen het ministerie der boeren is. Maar langs dien kant kunnen zij geen steun genoeg meer vinden tegen den algemeenen tegen stand, dien zij door heel het land on dervinden, want de landlieden begin nen ook lonl te rieken. Daarbij, onze meesters hebben zooveel misnoegden gemaakt onder de kleine burgerij, dat zij nu eenige millioenen uit de staats kas moeten ten beste geven om onder die kleine burgers, een soort van men- schen, de staatsbedienden, te begun stigen, die zij nu in hunnen uitersten nood ter hulpe kunnen roepen om hen te redden. Wie soms twijfelen zou hoezeei zij het bij de kleine burgerij verkorven hebben, moet maar eens het groot werk doorlezen dat Doktoor Barnich daarover geschreven heeft en dat nu zoo juist op zijnen tijd komt. Het handelt over het klerikaal be heer in Belgie, de inrichting der ka tholieke partij, de maatschappelijke wetgeving en de werken die ermee in betrekking staan. In zijn geheel geeft het onuitgegeven bijzonderheden over al de geestelijke, maatschappelijke, huishoudkundige en politieke ondernemingen der klerika len om den invloed hunner partij uit te breiden. Het is eene strenge akte van be schuldiging tegen het bestuur, waar onder wij al 27 jaar gebukt gaan en is gesteund op bewijsstukken, die de kle rikalen niet kunnen omverrewerpen. M. Barnich heeft daarin een hoofd stuk gewijd aan den huishoudkundi gen toestand der kleine burgerij. Daar in zien wij hoe moedwillig onze mees ters de kleinhandelaars, de ambachts lieden, de klerken en de kleine ambte naren en bedienden van den staat aan hun lot overlaten. ss ass -®s De klerikale minister Carton woonde dezer dagen een feestmaal bij waarop hij eene redevoering uitsprak en hierin de nederlaag door de klerikalen opge- loopen in de kiezing van 15 October wilde verbloemen. Iedereen weet dat de kiezersin groo te meerderheid geheel het land door tegen de klerikalen gestemd hebben, dat de meerderheid van het land dus antiklerikaal is en het japministerie beu is 1 Dat bevalt onze ministers niet, natuurlijk, en in zijne redevoering wil de de klerikale Carton het tegenover gestelde bewijzen en kraamde uit dat op 25.000 zetels van gemeenteraadsle den er ruim 16,000 aan de katholieken toekwamen. Hij drukte er vooral op dat in de provinciën Limburg en Luxemburg de klerikrlen veel zetels behaalden. Doch verleden week heeft eene fijne rekenaar eens uitgerekend welke be- teekenis men aan de woorden van M. Carton mag hechten. Ziehier wat hij gevonden heeft. Limburg telt 207 gemeenten met eene bevolking van 273,632 inwoners die samen 1,907 gemeenteraadsleden kiezen. Luxemburg telt 231 gemeenten met eene bevolking van 233,983 inwoners die samen 1,799 gemeenteraadsleden kiezen. Die twee provinciën tellen dus sa men 438 gemeenten met eene bevol king van 507,595 inwoners en kiezen 3,706 gemeenteraadsleden. Welnu, Brussel en Antwerpen al leen tellen samen 520,000 inwoners en kiezen maar elk 31 dus te samen 'ttzaaat Pivoctudla.tctS>c>a cmxtl Z>?\4 ^ntioe^tuu Ouc£e -VS <Aatu>0t|tai LIJ ui: DE WEERGALM T t 1 Pp

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1911 | | pagina 1