d'Extension Universitaire i Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, 14" December 1911. 5 centiemen. Achtste jaar. i\r 5. CERCLE D'ETUDES Op voor een eerlijk kiesstelsel Een revolutionaire toestand. Wat is een klerikaal Wetgevende Kamer. Gebroeders Van Coillie, Eendracht maakt Macht. Verschijnende des donderdags. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50 Mbn handelt bij overeenkomst. Men schrijft in bij den Uitgever, Dixinudestraat, nr 53, te Yper. - De aankondigingen van gausch België en 't buitenland evenals de Notdrïale en Kechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Vlen wordt vriendelijk verzocht alle boege- naamde artikels uiterlijk tegen Üijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. ET Y P R E S. Extension de l' Université Libre de BRUXELLES Cours de .VICHARGOIS, professeura la Faculté des sciences appliquées ASTRONOMIE en 6 legons, avec projections lumineuses Dimanche 47 Décembre, a 3 heures précises au CAFÉ DE LA BOURSE, La liiiue. Mouvement annuel de la Terre. Dimanche 7 Janvier 4912, Le Soleil. Dimanche 44 Janvier Le Système Solaire. Dimanche 24 Janvier, L'llnivers Sidéral Onze kieswetten zijn bedorven vol eerloosheid, bedrog en omkoo- perij verkrachten zij de uiting van den volkswil. Velen onzer waren daarvan slechts oppervlakkig doordrongen. De laatste gemeentekiezingen zullen bij de meesten thans dit oppervlakkig be grip tot éene rotsvaste overtuiging hebben gemaakt. Zij zullen nu rechtstreeks al het onrechtvaardige van ons huidig kies stelsel ondervonden hebben. In talrijke gemeenten, waar moe dige mannen het aandurfden den strijd te beginnen tegen ouden slen ter en alleenheerschappij van enkelen werden uitslagen bekomen, die mis schien in de eerste oogenblikken ont moediging baarden bij wie mislukten, maar die bij nader overwegen de strijdlust harder dan ooit zullen aan blazen. In meest al die gemeenten werden vrijheidslievende kandidaten en daaronder rekenen wij allen, die op kwamen tegen een enggeestig en verouderd bestuur, zelfs katholieken niet verslagen door het kiezerskorps maar wel door de onrechtvaardighe den van het meervoudig kiesrecht. Er zijn gemeenten waar voor die oppositielij sten meer kiezers hebben gestemd dan voor de overwinnende lijsten, maar deze laatste genoten van de drie- en vier stemmers der begoede ingezetenen en aldus werd de wil van de meerderheid der inwo ners verkracht. Met meer eerlijkheid in de kieswet, met het rechtveerdige één man, ééne stem», ware in menige gemeen te de uitslag der kiezing gansch an ders geweest. Wij gelooven dan ook dat al die genen, welke het slachtoffer werden van de wet der vier eerloosheden, thans duidelijk zullen inzien hoe groot noodig eene hervorming is, hoe dringend de invoering vereischt wordt van het Zuiver Algemeen Stemrecht gepaard met de Evenre dige Vertegenwoordiging. Op dan allen, die zwichten moest voor eerlijkheid en billijkheid. De uitslag der eerstkomende algemeene kiezingen zal toonen of het bedrog nog langer de zege zal behalen dan of de onverkrachte volkswil eindelijk de ware meester zal zijn in 't land. Het eerste wat er gebeuren zal bij eene verandering van regeering zal de invoering zijn van het Zuiver Al gemeen Stemrecht voor de gemeente en provincie kiezingen. Eens dat bekomen, zouden een handsvol drie- en vierstemmers op onze buitenge meenten de les niet meer kunnen spellen en den wil der minderheid aan de meerderheid opdringen. Dan zou onmiddelijk volgen de eerlijke toepassing der Evenredige Vertegen woordiging de minderheden zouden hunne rechten gewaarborgd en ge- ëerbiedi d zien. Op dus, nog eens, al wie het wel meent met een eerlijk kiesstelsel, op ter verovering van ons heilig recht Op en van nu af, gewerkt met het oog op de aanstaande wetgevende kiezingen. Geene ontmoediging, maar stand gehouden in den edelen kamp. De toekomst hoort aan de recht vaardigheid Langzaam stap voor stap, dringen de denkbeelden van vrijheid, voor uitgang, herleving en ontvoogding op den verdrukten buiten door. Doch laat het recht zegepralen, laat ons het Zuiver Algemeen Stemrecht ver overen en als bij tooverslag zal het licht stralen op de meest verslaafde verachterde en verstompte boeren dorpen. Op allen, ten strijd voor het Alge meen Stemrecht SSK ££3$ f® iSK Wij hebben er herhaaldelijk op gewezen hoe de klerikale partij on danks hare beWering dat zij ëene partij van orde en vaderlandsliefde is, wet en recht miskent en het land in een revolutionairen toestand brengt L'Etoile Beige van Brussel, drukte zich over eenige dagen uit in denzelfden zin, naar aanleiding van het manifest der linkerzijden, waar van wij in een vorig nummer den tekst hebben medegedeeld. Dit manifest zegt onze Brussel- sche confrater doet zeer duidelijk den toestand uitschijnen waarin zich het ministerie de Broqueville bevindt. Ten einde zich aan het bewind te houden, is de klerikale partij zoo ver gebracht te moeten steunen op eene meerderheid van ZES STEMMEN. Deze meerderheid bekwam zij door de gebreken en de leemten eener wet waarvan de katholieken zeiven zeggen dat. ze vol chineezerijen is welke niet langer mogen behouden blijven. Volgens de cijfers van den minister van binnenlandsche zaken, vertegenwoordigt deze beperkte meerderheid slechts een overschot van 16.000 stemmen. Nu, in alle rechtvaardigheid, zou- ééi\ 16,oocr stemmen maar één zetel mogen geven. Kunstmatige meer derheid, spruitende uit eene gebrek kige wet en ten minste vier stemmen te veel tellende. Steunende op eene meerderheid van deze soort, kan een ministerie niet leven. Het mag niet geweldig besturen tegen de andere helft van 't land. Welnu M. Schollaert,. medege- sleept door bende fanatieken, heeft eene wet van geweld en van oorlog willen doen stemmen, afgebroken door de openbare denkwijze, heeft hij het roer overgezet aan eene re geering die den droom koestert zijn werk te hernemen en door te drij ven. Deze regeering, eensgezind en verantwoordelijk met het gevallen gouvernement, werd den 15 Octo ber door het kiezerskorps veroor deeld. De uitspraak van de gemeente kiezers heeft den toestand van de klerikale partij nog meer verzwakt. Voegen wij er eindelijk bij dat de vermeerdering van het getal senato ren en volksvertegenwoordigers, dringend geworden is uit oorzaak van de tienjaarlijksche volkstelling, nog het ministerieel krediet vermin dert. In zulke voorwaarden, aangezien het voor 't allerminste is dat de tegenwoordige Kamers een getrouw afbeeldsel van 't land zijn, eischt de eerbied voor de Grondwet dat men zoo spoedig mogelijk terugkome tot de waarheid van het parlementair stelsel. Weigeren de nieuwe zetels te stichten en koppig blijven om de Ka mers niet te ontbinden, dit is het behoud willen van een loenschen, ge vaarlijken en, om het juiste woord te gebruiken, revolutionnairen toe stand. Er wordt een verschil gemaakt tus- schen den naam van klerikaal en van katholiek Die benaming is reeds dikwijls besproken geweest en een geleerd fransch schrijver zegde er het volgende over Klerikaal zijn, dat verbindt u tot niets om in de partij aangenomen te worden, heeft men noch overtuiging, noch deugdzaamheid noodig en moet men niet afkeerig zijn van vermaken en genoegens. Dit werd overigens bevestigd door minister de Smet de Naeyer, in volle Kamer. Men is klerikaal, zooals men ban kier, of iets anders zou wezen; men speelt den behoudsgezinde evenals een woekeraar. Klerikaal zijn wil niet zeg gen dat men van alle pleizier en van de ijdelheid der wereld afziet. De klerikalen zijn de wraakzuchtig- ste lieden als ze aan het bewind zijn, het meest begeerig naar titels en onderscheidingen Klerikaal wezen, dat wil niet zeg gen dat men ei n man is van voorbeel dig gedrag. Neen, het klerikalism is een mid del, een bedrijf. De klerikalen zijn taaie mannen, zij weten alle gedaanten aan te nemen. Als men ze onder een op zicht verplettert, dan, verschijnen ze opnieuw onder een ander. Dat is nagenoeg de beschrijving van een politiek klerikaal. Deze wordt door de geestelijken bevoordeeligd en moet daarom noch naar de kerk of te biech ten gaan hij mag een ongebonden leven leiden, zijne medeburgers op alle wijzen exploiteeren, als hij maar werkt voor de klerikale of katholieke partij ais hij maar goed stemt, dan is hem alles toegelaten en zullen hem alle gunsten en voordeelen worden ver schaft. Vraag door den heer NOLF aan den heer minister van spoorwegen gesteld: De reizigers van Poperinghe en Yper, die den trein nr 2899, uit Kortrijk om 7 u. 50 m. vertrekkende om te Brus sel (Noord) om 9 u. 19 m. aan te ko men, willen nemen, zijn verplicht, bij hun vertrek met den trein nr 3672, te Komen, te Meenen en te Kortrijk van trein te veranderen en zij moeten daar bij vier en twintig minuten wachten te Meenen. Waarom zou men A. Het vertrekuur van trein nr 3672 niet kunnen verachteren, om alzoo het stilblijven van vier en twintig minuten te Meenen te vermijden B. Den trein nr 3672 niet kunnen doen doorrijden tot aan Kortrijk om derwijze het uit- en instappen te Ko men en te Meenen te vermijden Antwoord van den minister. De verbinding, door het achtbaar lid aangehaald en die aan de reizigers uit Poperinghe en Yper toelaat te Kort rijk den trein nr 2899 naar Brussel te nemen is uit de volgende treinen sa mengesteld Voor 1" Mei laatstleden ging trein nr 3672 niet verder dan Yper. Op dat tijd stip heb ik tot zijn voortrijden naar Komen besloten om de bovengemelde verbinding te bewerken. De trein nr 3672 zou niet verachterd kunnen zijn, omdat hij te Komen sa menkomt met trein nr 3674, die ook gebonden is door de verbinding die hij te Boeselare geeft aan trein nr 3195 Actïocn'Xe tiaadt a£ooo ouxa^: AS 0&CL(t<%cbii4titatib J&nLwiWjyeK en aaieJfcri tvue'tjuo. &x'8a<e OostslraatROUSSELAERE. DE WEERGALM 3672 Poperinghe ver. 6 h. 10 m. Komen aan. 6 h. 39 m. 3674 Komen Meenen 3676 Meenen ver. 6 h. 44 m. aan. 6 h. 56 m. ver. 7 h. 20 m. Kortrijk aan. 7 h. 36 m. BIJ DL

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1911 | | pagina 1