d'Extension Universitaire i 1 Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. 5 centiemen. Achtste jaar. Ar 6. CERCEE D ETUDES Gemeenteraad van Yper. O die "roede ministers Een die kort heeft moeten zwijgen. Gebroeders Van (oilue, Donderdag, 2tn December 1911. Eendracht maakt Macht. I i' t'Hpitijtli'HSIt' (fi'S S3 (Hl fff't'flttffSVires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50 Mbn handelt bij overeenkomst. Men schrijft in bij den Uitgever, Dixtnudestraat, nr 53, te Yper., - De aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Dijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 45 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 4 fr. id. ET Y P RES. Extension de l' Université Libre de BRUXELLES Cours de 11. CI1AKGOIS, professeura la Faculté des sciences appliquées ASTRONOMIE en 6 lemons, avec projections lumineuses 'Dimanche 7 Janvier 1912, a 3 heures précises au CAFÉ DE LA BOURSE, Co Soleil. Dimanche 14 Janvier Le Système Solaire. Dimanche 21 Janvier, L'Univers Sidéral iSS<«<3S«Ki®;®S'ESE<®S'®S.®S Openbare zitting van den Zaterdag 16 December 1911. De openbare zitting wordt om 5 ure 10 m. geopend. Zijn tegenwoordigde heerenColaert, Burgemeester - Voorzitter Fraéys en Vandenbogaerde, Schepenen Fiers, Vanderghote, D'Huvettere, Bouquet, Sobry, Iweins, Lemahieu, Biebuyck, Begerem, Baus en Seys, raadsleden N. Boudry, dd. secretaris. Het proces-verbaal der laatste zit ting wordt zonder opmerkingen goed gekeurd. In geheime zitting heeft de raad de heer Daniel Tack benoemd als lid van de commissie der bibliotheek en de 'heeren Daniel Tack en Alfred Tyber- ghein als leden der commissie van het Museum. 1. Stadsfinanciën begrooting 1912 neerlegging Op het bureel neergelegdde be grooting zal onderzocht worden in sectie, Zaterdag om 3 ure. 2. Openbaar onderwijs ontdubbeling eener klas in de betalende lagere school voor meisjes. De heer Voorzitter geeft lezing van een verslag der bestuurster van deze school. Daaruit volgt dat er 64 Leerlin gen de klas volgen gehouden door Mevr. Van Eecke de wet bepaald als hoogste cijfer, voor ééne klas, 40 leerlingen. De bestuurster vraagt de ontdubbeling der klas van Mevr. Van Eecke. Sprekende over hetgeen zekere ga zetten geschreven hebben, zegt M Co- laert dat de stad geen geld wint met de meisjesschool. Dit jaar beloopen de ontvangsten tot fr. 4483-00 De uitgaven tot 4075-00 't Zij dus een overschot van 108-00 Men moet ook rekening houden van het onderhoud der school, en alzoo z°u men tot een tekort geraken. Wij willen wel de klas ontdubbelen en eene nieuwe hulp-onderwijzeres noemen aan 1100 fr. 's jaars, maar het is heel redelijk dat die uitgave, daar het eene betalende school geld, betaald worde door de ouders zelf. Diensvol gens zullen wij het schoolgeld moeten °pslaan van 15 fr. op 18 fr. per 3 maanden. (Dus 12 fq. 's jaars meer.) Dit voorstel wordt met algemeené stemmen aangenomen. De heer Sobry (in 't vlaamsch) geeft lezing van een brief van den Vlaam- schen arrondissements bond, den wensch uitdrukkende dat, volgens de wet, de leergangen in die school in 't vlaamsch zouden gegeven worden, en dit vanaf de benoeming der nieuwe hulponderwijzeres. De heer Voorzitter verzet zich daarte gen en wil die kwestie verschuiven tot de heropening der klassen, in October. Na eene redekaveling tusschen ver- schillige leden, wordt het voorstel van den Voorzitter aanvaard, min de ont houding van den heer Sobry. 3. Openbaar onderwijs begrootingen 1912 der lagere scholen. Voor de betalende meisjesschoolin ontvangsten en uitgaven bedraagt de begrooting de som van fr. 5500-00. Voor de kostelooze scholen beloopt ze in ontvangsten en uitgaven tot de som van 38,075 fr. Goedgekeurd. 4. Klas van huishoudkunde der Ma- riaschool begrooting 1911-1912. In ontvangsten en uitgaven bedraagt die begrooting 2000 fr. Daarin is begre pen de gewone toelage van 750 fr. Aangenomen. 5. Openbaar onderwijs begrooting 1912 der middelbare school. Deze begrooting beloopt irv ontvang sten en uitgaven tot de som van frank 34,447-50. Goedgekeurd. 6. Eeredienst pi oces-verbaal van ver pachting van goederen der kerkfabriek van St Pieter. Verschoven tot eene naaste zitting, wegens onregelmatigheid. 7. Hospicen verkooping van hoornen, taillie, enz. De raad stemt die verkooping toe. De openbare zitting wordt geheven om 6 lire. Wij hebben in alle klerikale bladen kunnen lezen welke goede, mildda dige ministers wij hebben, die, nu de algemeene kiezingen voor de deur staan en zij vreezen van het bewind verjaagd te worden, in eens er toe besloten hebben den stoffelijken toe stand van hunne nederige bedienden te verbeteren. Op al de begrootingen samen zijn zoo maar 12 millioen frank uitge trokken om'de loonstandaarden zoo gezegd te vergrooten. Is dat niet schoon roepen onze klerikale kon fraters, en dat alles zonder de las ten een cent te verhoogen Maar wacht u van de schoone be loften. Onze ministers zullen dat wel zoofijntjes uitrekenen dat er daarvan niet veel zal in huis komen voor de belanghebbenden. Wij hebben daar van al een staaltje voor ons liggen, namelijk den ouden en den nieuwen loonstandaard der bedienden van bruggen en wegen. Deze nederige, in de vergetelheid gedompelde dienaars, bekwamen in 1907 een nieuwen loonstandaard, welke, in plaats van hunnen toestand te verbeteren, hem oneindig slechter rr aakte. Zij hielden dan ook niet op de wel willende aandacht hunner Excellen ties de ministers Delbeke, Helleputte en Vande Vijvere, die elkander wa ren opgevolgd, in te roepen. Wat waren de gevolgen Deze schaften hun alle mogelijke hulpgelden af, hen alzoo verplichtende, lid te worden van maatschappijen van onderlingen bijstand met maandelijksche bijdra gen van ettelijke franken, en dit op loonen van 87 fr. per maand. Het was dus vol vreugde dat zij vernamen dat er een nieuwe loon standaard voor hen werd opgemaakt, die dezer dagen het licht zag. Maar welke ontgoocheling Eene vergelijking tusschen den ouden en den nieuwen loonstandaard zal aan onze lezers wel dadelijk doen zien hoe geslepen M. Vande Vijvere zijne jonsten weet uit te deelen. Volgens den ouden rooster trokken de bedienden van bruggen en wegen met de tweejaarlijksche verhooging het volgende: 1300, 1500, 1800, 2100, 2300, 2500, 2800, 3100 fr. Volgens den nieuwen 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2900 fr. Laat ons nu eens de vergelijkende rekeningen maken. Volgens den ouden loonstandaard trokken die bedienden 2600 plus 3000 plus 3600 plus 4200 plus 4600 plus 5000 plus 5600 plus 6200 is 34800 fr. in 16 jaren. Volgens den nieuwen zullen zij trekken in denzelfden tijd 2800 plus 3200 plus 3600 plus 4000 plus 4800 plus 5200 plus 5800 is 3380.0 fr. Na een tijdverloop van 16 volle jaren dienst maakt dat een verschil van 34800 min 33800 is 1000 fr. dat zij zullen minder trekken. Er is dus 1000 fr. verlies. Zeker, er is voor de vier eerste jaren eene vermeerdering van (2800 plus 3200 of 6000 fr.) (2600 plus 3000 of 5600 fr.) is 400 fr. Dat springt in 't oog van den onin- gewijden, maar naar de volgende reeksen van 2 jaren ziet hij niet. De belanghebbende daarentegen, ziet verder. Na de vier jaren opslag ko men er twee zonder opslag, noch vermindering, maar verder vinden wij opvolgentlijk voor den ouden standaard 3600 plus 4200 plus 4600 plus 5000 plus 5600 plus 6200 of 29200 fr. Voor den nieuwen 3600 plus 4000 plus 4400 plus 4800 plus 5200 plus 5800 of 27800 fr. Dat is dus voor 12 volgende jaren 29200 min 27800 of 1400 fr. minder in 't geheel. Minister Van de Vijvere doet dus aan zijne bedienden verstaan dat zij de 4 eerste jaren 400 fr. opslag krij gen, maar dat hij ze voor de 12 vol gende jaren 1400 fr. zal aftrekken. Voor die 400 fr. opslag betalen die menschen dus in 12 jaar 1000 fr. int rest. Dat is 250 op 12 of 20, bijna 21 °/0 per jaar. Iemand die 10 °/0 intrest voor ge leend geld vraagt, noemen wij een woekeraar, maar hoe noemt men per sonen die 400 fr. geven en 12 jaar later 1400 fr. terugeischen En zeggen dat zulke personen nog overal uitbazuinen dat ze de vrien den en beschermers zijn voor hunne onderhoorigen Door zulken opslag tracht 'mini ster Van de Vijvere zijne nederige dienaars te paaien. Dit moet het pu bliek onder de oogen gebracht wor den. En zooals het met de bedienden van het beheer van bruggen en we gen gaat, zal het ook wel gaan met die der andere staatsdiensten. Wij hebben vernomen dat er voor deze. van de ijzerenwegen ook een nieuwe loonrooster verschenen is en dat deze ook alles behalve voordeelig zal zijn voor de belanghebbenden. Het ve nijn zal wel overal in den staart zit ten. Met de eene hand zullen de mi nisters geven, maar met de andere het gegevene dubbel terug nemen. Dat zijn Joodjes op hunne manier. mzmmmmmwtrmmmtmmmm Dat is de heer Woeste geweest in de Kamerzitting van 7 dezer, tijdens de bespreking der Kongozaken. M. Vandervelde heeft tamelijk veel be wijsstukken aangehaald om de onre gelmatigheden en misbruiken in ons zwarteland te bevestigen. M. Woes te moest er eens tusschenkomen. Hij verweet den heer Vandervelde dat deze rich voor zijne onthullingen be treffende het leven der geloofsver kondigers in Kongo, bediend had van bewijsstukken die hem op onrecht matige wijze, in handen waren geko men en daagde daarbij den leider der socialisten uit de namen te noemen van de personen, die hem deze doku- menten bezorgd hadden. M. Vandervelde heeft dat natuur lijk piet gedaan, maar enkel vastge steld dat de minister de echtheid van die stukken niet betwist heeft. Daar hij een goed geheugen heeft en voor al op zijne tong niet gevallen is, heeft hij daar nog iets bijgevoegd, dat M. Woeste voor den tijdder zitting Peeft tot zwijgen gebracht. Ik heb aan niemand lessen van AcFtoouote "iïnxaoX cva/rr rl <s>fU %nh.ovtjricL £ue£e A-S AntiVWften ea aaii:jfe n£u> ei jula £f<x£cui BIJ DE OostslraatI10USSELAERE. DB WEERGALM X ci ■PWJAWMmm. _1 muu-ai mm w

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1911 | | pagina 1