VISIETKAARTEN BHciiKEN genezing zonder operatie. Etat-Civil d'Ypres. VOORBEHOElIIlBEtEK Nieuwstijdingen. 1LLIS fürstenberg De mililianen van 1912. Apotheekdienst. a a S NVATINESTe'IERKHOI Medaillie en Diploma Brussel-Expositi De symphoniekring Gevaert zal hare medewerking verleenen aan dit feest. Pe Partie. VOOR UWE wendt y tot de drukkerij E. LAINBIN-IMATHÉE, Dixmudestraat, 53, Yper. Twee jaar later. Zondag was het twee jaar geleden dat Leopold II te Laken overleed. Slechts twee jaar Het schijnt aan allen dat die gebeurte nis reeds zooverre van ons ligt, dat wij zoo lang reeds onder een nieuw re giem leven, dat er sindsdien zich zoo vele gebeurtenissen hebben voorge daan, als ware het een kwaart eeuws geleden. Het was op 12 December dat Leo pold II zich onwel gevoelde, in den afgeloopen nacht tweemaal in bezwij ming viel en prins Albrecht, alsook prinses Clementina bij hem liet ont bieden. Des anderen daags, werd een darm- knoop vastgesteld en toteene operatie besloten. De Koning nam afscheid van zijnen minister, M. Schollaert, ontbood zijn notaris en regelde zijne laatste zaken, als had hij het voorgevoel dat zijn einde nabij was. De heelkundige bewerking gelukte maar half en 's an deren daags bezweek Leopold II aan een aderverstopping. De jaardienst voor de zielerust van Leopold II en van andere leden der Koninklijke familie had Maandag plaats. RON SE. Talrijke diefstallen. Talrijke diefstallen en inbraken gewa penderhand komen voor te Ronse en omstreken. Verleden week werden de kloosters bezocht, evenals gtnote hoe ven, en talrijke diefstalen zijn er ge pleegd geworden. Eene echte radeloos heid heerscht in de gemeenten Sulzi- que, Nieukerke, te Louise-Marie, enz. Alles toont aan dat men hier met eene welingerichte bende te doen heeft. Ge lukkig heeft men den kapitein der ben de kunnen aanhouden en in het gevang opsluiten. OOSTENDE. Doodelijk ongeval. Terwijl men den steamer Saphir der lijn Üostende-Tilbury ontlaadde, viel eene zware baal katoen in het schip en trof den eersten luitenant van het schip V... Deze werd doodelijk gewond en men heeft geen hoop den ongeluk kige in het leven te houden. Gered. Twee visschers, vader en zoon D. M.., die ter sprotvangst uitgevaren waren, werden met hunne boot bij het binnenvaren in de haven geul door een golfslag omver geslagen en in bet water geslingerd. De zoon, die niet. kon zwemmen, ging onvermij delijk verdrinken, toen de vader, een goed zwemmer, er in gelukte zijn kind vast te grijpen. Hun toestand was noch tans nog gevaarlijk, daar hunne boot, door den stroom medegespoeld, afdreef en zij zich te midden der havengeul j bevonden, ver van het staketsel. De zoon, niet kunnende zwemmen, belem merde den vader in zijne bewegingen i en beiden gingen in de diepte verdwij- I nen, toen hun hulpgeroep gehoord werd door andere visschers, die toe- I snelden en erin gelukten ae'beide dren- kelingen te redden. Het was hoog tijd, want vader en zoon D.waren ten einde 1 krachten. Hunne boot werd op sleep touw genomen en de haven binnenge bracht. Vrees voor eene schipbreuk. Men is ongerust over het lot eener visscher- boot, D. P. Melanie van Duinker- ke, en welke, bezet met twee man, Oostende sinds drie dagen had verla ten. VIJVE-ST-RAAFS. Lijk opgehaald. Uit de Mandel haalde men het lijk op van Mej. Marie Dheygere, 18 jaar, sinds Maandag uit hare woning verdwe nen. RIJSSEL. Geruchtwekkende zaak. Te Wasquehal, bij Roubaix, werd j eene 48-jarige vrouw aangehouden j welke misdadige behandeling had ge- pleegd op eene 41 jarige vrouw welke j thans op sterven ligt. I De man der stervende verklaarde dat de engeltjes-maakster er op roem de reeds met bijval in 24 gevallen te hebben gewerkt. BRUGGE. Dievenbende in de klem. Het onderzoek in de zaak der dief stallen van geldbeugels, heeft geleid tot de ontdekking van eene talrijke dieven bende van jonge gasten, die in de win kels en bazaars van de stad verschei dene diefstallen gepleegd hebben. ROESELARE. Donderdagavond heeft men nogmaals bij Jeroom Vande casteele, herbergier en ploegbaas aan de vaartf eene groote ruit uitgeworpen bij middel van een kasseisteen. Het is de tweede maal deze week, dat derge lijk feit bij Vandecasteele gepleegd is. Er wegen vermoedens op twee perso nen. Er is wraak in het spel, omdat Vandecasteele onderhandeld heeft met het bestuur der Gilde van Ambachten tot het aanwerven van scheepslossers. LEDEGHEM.Verdronken. Uit de Heulebeek haalde men 't lijk van mevr. J. Verhulst, geboren Sidonie Lossery, sinds Zondag verdwenen. Men veronderstelt dat ze, water puttend, in de beek is gevallen. De ongelukkige was 30 jaar oud en moedei van drie kinderen. Mijnheer M. METER, tandmeester, heeft de eer zijne talrijke klanten bekend te maken, dat hij zich VOORLOOPIG niet meer naar Yper zal kunnen begeven om geraadpleegd te worden en door nie mand zal vertegenwoordigd zijn. Niette min, diegene die begeeren M. Meier te raadplegen, kunnen zich begeven in zijn huis, te Kortrijk, hoek der Moeskroen- straat, 2, huis met koetspoort, bij het ge- vong. Indien men eenige dagen te voren MMeier verwittigd, kan men dezelfde dag, 's namiddags uit Kortrijk vertrekken met de kunstige tanden. URSTENBERÜ £nderlecbt Een <joed liberaal abon neert stish aan DE WEER GALM Volgens wij vernemen zullen in het begin van aanstaande jaar de militianen vanl912ter beschikking der krijgsover- heden gesteld worden om-de verdee ling tusschen de verschillende regi menten te doen. De militianen zullen niet meer voor de vastgestelden datum hunnen dienst mogen beginnen. De militianen, die zouden willen dienst doen in de wapenmakers, vuur werkmakers, en artillerie-werklieden- compagnies, of in dekannonnengieterij de leergangen van machinisten, sto kers, électriekwerkers of voegers vol gen, moeten zich voor den 31 Decem ber aanbieden, hetzij in de Staatswa- penfabriek of de kannongieterij te Luik hetzij in liet arsenaal of in de vuurwerkmakerij school te Antwerpen. Zij moeten hunne aanvraag sturen aan de bestuurders dier inrichtingen. de Dickebuscb. Decroo, Antoinette, rue des Tuiles. Segers, Gaston, rua St Jacques. Depuydt, Marie, Marché au Bètail. Mariage Dieleman, Léon, journalier et De- meulenaere, Louise, veuve Dehaerne, Léopold, dentellière, a Ypres. Maury, Aimé, 44 ans, capitaine au 3me Régiment de ligne, époux de Bidai- ne, Claire, rue des Riches Claires. Laumosnier, Auguste, 53 ans, ouvrier meunier, célibataire, chaussée de Lil le. Vanthuyne, Elise, 33 ans, sans profession, épouse Duthoo, Etnile, chaussée de Menin. Leuridon, Ar thur, 27 ans, casquetier, rue des Vier- ges. Gallewaert, Rosalie, 74 ans, den tellière, veuve Staelen, Félix et Lar- nout, Pierre, chaussée de Zonnebeke. DOET DE HENNEN EIEREN LE6EEH ZELFS NIET DE GROOTSTE KOUDER Om den wensch te beantwoorden, uitgedrukt door hunne klanten, zullen de apotheken LSBOTTE en MAY open blijven alle Zondagen en feestda- NIEUW III Qanitas Dszi zijn gein gswone voarbohoadmiddalen sz CL ce 1. Ouverture par la musique. 2. aPresentation des gymnastes. Dé filé. b) Mouvements d'ensemble de la Fête Fédérale Beige. 3. Fantaisie avec haltères. 4 Symphonie a) Blaze-Away, marche Américaine. A. Holzmann. b) Une visite a Trianon, Ga votte-Pizzicati. L. Steck. c) La Veuve Joyeuse, fantaisie. F. Lehar. 5. Grand divertissement, par X. 6. Scène flamande avec Ballet, en trois tableaux. ler Tableau L'Anglais et le Savetier. 2>n» Ballet des Postillons. 3»® LeTriomphe des Amazones. 2me Partie. 1. Ouverture par la musique. 2. Fantaisie avec batons. 3. Les Frères Gym. Acrobates excen- triques. 4. Mouvements avec massues. 5. Poses Plastiques avec projections lumi- neuses. a) David et Goliath. b) Diogène le Cynique. c) Assassinat de Coligny. d) Allegorie de la Danse. e) Guillaume Teil. f) Le Serment d'Annibal. g) Convention nationale. Serment du Jeu de Paume. 6. Ala France, déclamation par le pupille Prosper Ravenstein. 7. Symphonie. a) L'Étudiant Pauvre, ouverture. C. MullöCKER. bTreue Freunde, schottisch pour 2 pis tons. R- Seidel. c) De Lustige Boer, fantaisie. L. Fall. 8. Grand Ballet des Pierrots et Pierrettes. pourOfr. franco domic, SOm.x 1rn. GALVANISE 'CtOT.-tfiTAL- Panderlecht BRUXELLES Installations completes Bp. ;iloin vermaarde Familie VER- DONCK, Bandagiuen Orthopedist en, drie maal gebieveteerd voor breukbanden zon der staal en zonder él «stique- Leverancier van den Staat en Zeewezen Burger- en Krijg hospitalen Deze zullen U vrijwaren van alle nuttelooze uitgaven Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen van personen met breuken zoo groot als een kinderhoofd, veroorzaakt door operatie of door bei dragen van slechte banden, bijzon derlijk door de elaslieke, die door hunne- uitrekking zonder waarde zijn voor liet op houd- n eener begin- of volledige zakbreuk. Vraag! honderde adressen ons uit menscli- lievendheid gegeven, van personen 1, 2 en 3 maal geopereerd en die na de operatie duizendmaal slechter waren. Neemt wel in acht dat wij door onze 40 jaren ondervin ding alles kunnen beteugelen, door onze veelvoudige stelsels van Breukbanden. Kinderen worden gewaarborgd genezen. 1000 frank belooning aan gelijk welken Specialist of Breuklijder welke het boven gemelde kan weerleggen. Misgri iïngen. Zelfde Huis gelast zich bijzonder met 't recht- maken van alle misvormdelid- maten, zooals mis groeiingen der ruggraat, armen, beenen en voelen. Bijzondere loe- tsellen om de hooge rug te doen verdwij nen de de slechte hou ding bij kin- ders. On zichtbare Cor sets om de misgroeiing der ruggraat te genezen noodig in dit geval. Buikbanden. Bijzonder Huis voor het maken vau Buikbanden, voor vrouwen die lijden aan allerhande zakking van den buik. Mr FranQois VERDQNCK, Kerkstraat, Anseghem-bij-Kortrijk, is sprekelijk, den Maandag van 9 tot 4 ure namiddag, in den Gouden Appel, Rij-selwijk, Kortrijk. en Mr HonoréVESDONOK,bij de nieuwe post, fe Oostende, is sprekelijk den Zater dag in het Hotel Den Gouden Hoorn, Si mon Stevinplaats, Brugge Alle andere dagen ten hunnen huize in de voormiddag. Op verzoek' begeven de heeren VER- DONCK bun ten huize van eenieder Déclarations du 8 au "18 Décembre 1911 Naissances Vandenberghe, Marie, rue Longue de Thourout. Gryffon, Albert, rue desTuiles. Wydouw, Raymonde, rue St Jean. Morel, Orphélie, rue BasseVerbruggheMariechaussée Décès La Pondeuse, Marque déposée Zonder eenig gevaar voor het pluimgeiiert* Kost 10 cent. per hen en per maand De doos van 1 kg. I fr. 10 Verzending franco per zak van 21/2 kg. Sir. 00 5 kg. s fr. S0 ALGEMEEN DEPOT Huis FELIX MOULARD 207, Rue des Tanneurs, BRUSSEL Geïllustreerde beschrijving dezer Nieuwe arti kels met geheime raad aan beide geslachten is verzonden met staal SANITAS f 1 Fr. voor Mannen, tegen I 2 Fr. voor Vrouwen C«/oc SAWITARSA, 70, Anspachlaan IIKTDTD A Pi MP dor MAANDSTONDEN VfcH I nftulrsu wonderbare nitv.1 iBssmaHnaataEi» vraagt de kosteloozt mlicMuijH Shis mhiadmf. BETALING NA DE GENEZINO. SANITARIA. 70. AMSPACHLAAS BRUSSEL. BELEES O O O O O O O GO O O O O O 50 O to O X T- O (?1 M /O ST -r- Cl O TT CO CO (D 02 Ui C/7 V S CvJ <D 3 W O •±i CD v(ü tan <d co 3 Q G C0 73 Ji tn 3 M 3 cf.S -d T3 G i (D S fc/0 osooooooo OG^OOOOOOi 05h-OO>r-00©C0 •rH -r« <3^ O <3^ CO CO O O O O O O O O O O O O <D C/3 JU (O O \-4 «4-1 3 D u ui 'r> V<D o M O bjG O .w <D G 3 CT <D «3 mm S5 «5 MM OJ V00» UWE VALBESEM. v SACOCHEN. PORTEFEUILLES.^ getten. m amchettem. ALLI APTICKEL& IN LEDEPq/ FABWIKAMT AWTCJ» VOYAGE ~Boterstra3t,22 rYPEP

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1911 | | pagina 3