WIELRIJDERS, LAAT NIET OMKLAPPEN jüion ETKMRTEl Metaal Afsluitingen WMU "tJ 's Lr~ I Zenuwziekten Zenuwziekten CREDIT GENERAL HYPOTHECAIRE II. GRONDPANDELIJKE 03LIGATIËN 4°/. ALLE KWALITEITEN L Jos. VAN DER WIELEN, Jus, VAN DER WIELEN, 20, Schermersstraat, Antwerpen aama. :e -■;■ .^É,ï^ÊL:k&±ÊL&±ÊLÊtÊ&±!m POULAiLLEJlS De Poeders van het Wit Kruis Libotte en Donck opv. Van Windekens EEN GOEDE LANTAARN I. LEENINGEN Op Hypotheek Om uwe winsten te verdriedubbelen VERKOOPT DE BICYCLETTEN van Dion Bouton TEN bureele van DIT BLAD be GOEDKOOPSTE IN HET GEBRUIK OCEAN CYCLE WORKS 't -nXeviv fltTAlLlOU ES fP0RTES.CH£NiL5 :STLNE£RG 0 1 Fürstenberg- welke U den naam van eenen OCEAN-AGENT, In uwe buurt, zal opgeven. Onmiddelijke verlichting, spoedige en zekere genezing met de De Poeders van het Wil Kruis Bijzonder voor Pijnlijke en verachterde maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn (migraine), draaiingen, zenuwkoorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hart kloppingen, slapeloosheid, gejaagdheid op de zenuwen, zenuwzwakten, vallende ziekte, zenuwaanvallen hij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rlieu- malisme, fleurecijn, jicht, enz., enz. versterken de zenuwen, ze zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel. ('HIJS fr. 1.25 de doos fr. 3.25 de 3 doozen of de drie dubbele doos fr. 6.25 de 6 doozen of de zes dubbele doos. Algemeen depotF. TUYPENS, Apotheker, St Nikolaas, alsook te YPER bij MM. en in alle go n. Wacht U van namaaksels, zef'zijn zonder waarde. Algexu. AgentJos. VAN" DER WXEXiEN, Antwerpen ten Kapitale van .7,500,000 frank Maatschappelijke Zetel BRUSSEL, 65, Koninklijke straat Die obligatiën zijn verpand door hypotheeknemingen op eigen dommen van eerste orde. Bovendien zijn ze gewaarborgd door het maatschappelijk kapitaal van 7,500,000 frank. De intrestkoepons worden zesmaandelijks uitbetaald. Zij bepalen eene vergeldende plaatsing van volstrekte zeker heid. Men kan ze verkrijgen bij alle wisselagenten en bankiert, als mede ten zetel der Maatschappij te Brussel. AGENT TE YPER JM. Ch. I'aeiiie, WisselagentRijselslraat op banden Dunlop Vraagt nog zelfs heden het agentschap voor uwe streek 6, rue dos Drapiers, BRUXPLLES NCIjMNK KEUS i Het is om die redens dat de OCEAN rij wielen alle andere sml overtreffen. - Aangenamer en langer loopende, zijn zij ook De OCEAN rijwielen worden eleverd in io modellen, voor Heeren, Damen en Koersrijders. Gij kunt ze bezichtigen bii den bes ten handelaar uwer streek- 20, Schermersstraat, Antwerpen^ Vraagt bijzonder naar de het puikste machien dat wij vervaardigen \ÏOüAÓüiMDodlï' (OÓUxiAYUVtA'Ct voois en, olcua - AAAvruvtA, treiteb.ttLZc- loofcAi ikaax. &ouyz- \cootA\s, wvc veeae^iXtAAyX^ ftouké>£/i'tVe-vis tw cxxjis&o-wiJNsiAjinx, ■iOVtMVW - "en. iTeXcLfcuJ?a_x tujÓCOWJWO ja oj>$Laa$< kwuwvV. kfjczséue/rvf b vvuLo.cwca/vi *A<ve&v<x£vte~vt> v^xaxs aovce/W jBoiW' ^iMuulAbunatn.hhi^AsaMJtesifc JOS. VAN DER WIELEN - ANTWERPEN Kataloog gratis op aan -vraag P0ULA1LLERS GRILLAGES. TISSUS.CABIE5. RAILLASSOIÜ RONCES.RE55Q® ^"oo^^^ANÖfRlECHT-BRUX METAAL AFSLUITINGEN. Jrikdraad, Yzeren draad voor afsluitingen) w a raliedraad, Hennenhokken, Hondenhokken, Tapijten, Kakels. K A T A L 0 G, U S KOSTIiLOOS. 'IM de liaa*n vaa «enen rijwielhand, vv elke de volmaaktheid nahij komt. meerVidoZIST "if* den/jnsten doek samengesteld, geeft hij I ai Voor 't groot ANTWERPEN. rrr,, iTMUcrij LAMBIN-MA THÊE, 'i ANDERLECHT:Tél: 6264 Geeft geen acht op de schoone woorden van zekere handelaars, welke U, uit voordeel of vooroordeel, een ander rijwiel willen aanprijzen dan de OCEAN. De OCEAN is het fijnste rijwiel tot heden voortgebracht, het Is eenvoudig, sierlijk, lichtloopend, licht, stevig en sterk. Het zal U ten allen tijde volkomen voldoening schenken, zoowel in uwe uitstapjes als in koersen, zoowel op hobbeligen weg als op de pist. De OCEAN is dan ook een trouwe vriend, welken gij met gesloten oogen moogt aanschaffen. Vraagt, eischt dus dit merk bij uwen rijwielhandelaar, en zoo hij U fcet- xelfde weigert te leveren, vraagt rechtstreeks eenen kataloog aan den Algemeenen agent voor België Ov" ut p 't nn! hpk( i is tegenwoordig onmisbaar op elk rijwiel. Het is even gevaarlijk of gevaarlijker een slecht licht als slechte remmen te hebben. Vermijdt dus alle gevaar en onrust, en plaatst op uw rijwiel eene SOXjA.FI, de uitstekende lantaarn, welke eene prachtige lichtstraal op 50 meters verspreidt. Zij is voor zien van eene.algemeene lantaarn houder,brandt zes uren, en hare vlam wordt automatisch ge regeld. De SOXiAFt, gansch uit koper en met de meeste zorg vervaardigd, vereenigt ia zich alle verbeteringen, noodig tot een regel matig branden en een gebruik van verscheidene jaren. Ben jaar gewaarborgd Elke lantaarn wordt beproefd ea aangestoken v66r de verzending. Tekoop bij alle goede rijwielhandelaars. Wacht U van namaaksels. NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ JBouton n a at~T /vr. Tirrtrrl nn KATALOOG GRATIS OP AANVRAAG océan supra o9j* - l. A S A P P/\ t rtl AsP f AA y S-YJLA La^T/i^m LnX/1 veroorzaakt door zoogenaamde goedkoope machienen, worde* eiken dag talrijker. Het kleinste sl eentje dóet de voorvork buigen, de kader ineenzakken, do wielen zwaaien, en telkenmale verkeert de wielrijder in doodsgevaar... Koopt dus een rijwiel van kwaliteit, de KOSMOS en dan zult gij een machien bekomen, van prachtig opzicht, zachtloopend, stevig, sterk, en voorzien van onberispelijke banden en toebehoorten. De KOSMOS word gemaakt in 5 mo dellen, voor heeren en damen, en kost slechts een weinig meer dan een gemeen machien. Te koop bij alle goede rijwielhandelaars. Voor het groot, agentschappen, enz., zich wenden tot den gebreveteerden fabrikant ei au tres artift® .en til métoi'iBUl TKlÉph. 62 84 IK**!»©! DlPLÓMi O ttONNEvn. CR? PfUX PERFECTION

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1911 | | pagina 4