1912. Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. W! Donderdag, 4" Januari 1912. Achtste jaar. \]rs 7-8. Eendracht maakt Macht. Vet'schijnende de» ÉJonderdays. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50 Men handelt, bij overeenkomst. Men schrijft in bij den Uitgever, üixinudestraat, nr 53, te Yper. - De aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naarnde artikels uiterlijk tegen injnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklatnen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. Een jaar is om, een jaar breekt aan. 1911 is de oude makker die aan de .eenen lief, aan de anderen leed heeft aangebracht en dien we, willens of onwillens, Vaarwel gaan zeggen met de vaste overtuiging hem nooit meer wêer te zien. Zoo wil het de loop des levens Ko men en verdwijnen Wat wordt er al niet gewenscht Al wat goed is, voorzeker gezondheid, voorspoed, welstand, geluk in al onze ondernemingen, goud en andere schat ten. Of die wenschen wel allemaal harte lijk gemeend zijn Wij twijfelen er wat aan. Vele menschen zijn gedwongen omdat er zoovele menschen zijn, die verplichtingen aan malkaar hebben. 'We zouden daarover veel, veel, veel kunnen zeggen, maar we zwijgen daar liever over omdat iedereen dat kent en wat iedereen kent, moeten wij niet schrijven. Nu, rechtzinnig of niet, de wenschen zijn er en zoo gaan wij met de beleefde wereld mee. Beleefd zijn op de wereld is alles. Wij wenschen ook al wat aangenaam kan zijn aan onze lezers. Maar één wensch doen wij zoo wel gemeend Mochten de Belgen in 1912 van 't klerikale juk bevrijd zijn! Dat weegt ook bliksems zwaar op onze schouders En hoeveele duizenden menschen zijn er in 't land niet, die met ons zoo'n wensch doen Hij is redelijk en daarbij iedereen kan medewerken om hem te verwezentlijken. Dat onze redenaars moediger dan ooit in de bres springen om door voor drachten het volk in te lichten over het kwaad, dat de klerikalen doen- Dat onze gazetschrijvers hunne beste pen eens nemen om de vijanden van vrijheid en voorspoed te keer te gaan Dat al de vrienden, die het wel mee- nen met 's lands welvaart, met ons strijden en met woord en daad ons hel pen om onze gedachten te versprei den Het rijk der klerikale dwingelandij gaat ten einde het aanstaande antikle rikaal ministerie, gesteund op den machigen volkswil, zal den Augiasstal der klerikale regeering moeten reini gen en ontzetten. 1912 zal een nieuw tijdperk openen, een tijdperk van volksontslaving en de mo kratie Zie, zoo'n wensch doen wij en als de mannen van goeden wil eens duch tig willen, zal die wensch verwezent- lijkt worden. En er zal een zucht van ontlasting opgaan door heel België. En duizenden vervolgden en lijders voor de goede zaak der echte vrijheid, die nu moetenzwijgen, zullen jubelen om ons werk. En heel den lande door zal de jucht- weerklinken Hoezee voor 't jaar 1912 Het bracht ons de verlossing Die verlossing is de beste wensch van DE WEERGALM. Gemeenteraad van Vper. Openbare zitting van den Zaterdag 30 December 1911. De openbare zitting wordt om 4 ure 40 m. geopend. Zijn tegenwoordigde heeren Colaert, Burgemeester - Voorzitter Fraeys en Vandenbogaerde, Schepenen Fiers, Vanderghote, D'Huvettere, Bouquet, Sobry, Iweins, Lemahieu, Biebuyck, Begerem, Baus en Seys, raadsleden N. Boudry, dd. secretaris. Het proces-verbaal der laatste zit ting wordt zonder opmerkingen goed gekeurd. In geheime zitting heeft de raad de mandaten hernieuwd van verscheidene leden der bestuurlijke raden van de Burgerlijke Godshuizen, Weldadig heidsbureel en stadsharmonie. 1. Weldadigheidsbureel neêrlegging dez rekening 1910 en begrooting 1912. Op het bureel neergelegd. 2. Burgerlijke godshuizen neerleg ging der rekening 1940 en begrooting 1912. Op het bureel neergelegd. 3. Weldadigheidsbureelvrijgevigheid ten voordeele der armen. Het geld hier de toekenningsplaat sen voor grafkelders op het kerkhof dit zal Ongeveer 700 fr. opbrengen aan het Weldadigheidsbureel. Aanvaard. 4. Financien stadsbegrooting 1912. De heer Voorzitter. Wij zullen aanstonds de algemeene bespreking aanvangen. Hoofdstuk I. Buitengewone ontvangsten. 1.*Uitslag der vorige dienstjaren fr. 2. Herhaling en regeling van onderscheidene ontvangsten 29,295-01 3. Nieuwe ontvangsten 221,680-00 De gezamentlijkebuiten- gewone inkomsten be dragen fr. 250,975-01 Hoofdstuk II. Gewone 1Gemeentefonds be lastingen 2. Stadseigendommen 3. Inkomsten van fonda- tiën 4. Onderscheidene rech ten en opbrengsten §5. Handel en Nijverheid 6. Openbaar onderwijs 7. Schoone kunsten, we tenschappen, letteren §8. Ontvangsten bij orde en verscheidene ont vangsten inkomsten. 232,548-71 18,742-75 5,220-35 56,950-00 20,853-00 32,815-00 2,676-00 19,817-19 De gezamentlijke gewone inkomsten bedragen 389,623-00 Algemeen overzicht der inkomsten Buitengewone ontvangsten 250,975-01 Gewone ontvangsten 389,623-00 Hoofdstuk I. Gewone uitgaven. 1. Middenbestuur 45,850-00 2. Stadseigendommen 16,850-00 §3. Handel en Nijverheid 33,130-52 14. Openbare veiligheid. 52,710-00 §5- Wegen openbare ge- zondheid 6. Begravingdienst 7. Eeredienst §8. Openbaar onderwijs 9. Schoone kunsten we tenschappen letteren 10. Fondatiën §11. Gemeenteschuld 12. Pensioenen 13. Openbare feesten §14. Uitgaven bij orde en onderscheidene 30,350-00 8,200-00 2,600-00 76,092-20 -18,126-29 4,017-35 33,482-00 16,195-75 4,500-00 25,131-88 De gezamentlijke gewo ne uitgaven bedragen 366,835-99 Hoofdstuk II. - Buitengewone uitgaven. §1. Herhaling en regeling van verleende credieten '141,078-34 2. Nieuwe credieten 129,334-28 Gezamentlijke buitenge wone uitgaven 270,412-62 Algemeen overzicht der uitgaven. Gewone uitgaven 366,835-99 Buitengewone uitgaven 270,412-62 Te zamen fr. 637,248-61 Overzicht. Gewone en buitengewone inkomsten 640,598-01 Gewone en buitengewone ui tgaven 637,248-61 Overschot fr. 3,349-40 Aan art. 17 (onderhoud der klokken en beiaard) vraagt de heer D'Huvettere wanneer men stadsuurwerk zal in staat zetten omhet gelijke uur aan teduiden. 'tls waarlijk belachelijk. M. Colaert antwoordt dat de zaak grondig onderzocht is geweest en dat, tengevolge de openingen die in den beiaard toren gemaakt zijn, de wind zoo hevig blaast tusschen de wijzers, en deze alzoo doet verplaatsen. Men zal eene groote ijzeren plaat al binnen voor het uurwerk plaatsen. In 't ingaan van het policiebureel zal er een uurwerk en een barometer ge plaatst worden. Art. 16. De heer Biebuyck vraagt wat er zal geworden van de Jardin public. Er werd eene commissie ingesteld, maar dit alles liep op niets af. Er dient nochtans iets gedaan te worden voor al onze wandelingen in 't algemeen. De heer Voorzitter stelt aanstonds eene commissie in om die zaak nader te onderzoeken en op te lossen. Er wordt ook geklaagd over 't slecht onderhoud der wandelingen en over de beschadigingen welke er toege bracht worden. De burgemeester drukt de wensch uit dat de politie met de grootste strengheid handele indien zij feiten van beschadiging bestatigt. De heer Biebuyck ondersteunt de vraag der inwoners van 't Smisje om eenige lantaarns op hun gehucht te bekomen. Ter zelfder tijde herhaalt het achtbare raadslid zijne opmerkingen nopens de gaze, 't Is nog juist alsof we niet zouden geklaagd hebben. De heer Burgemeester. Wij zien hier dezen avond ook maar half. Wij zullen deze gelegenheid te baat nemen om de klachten opnieuw te herinneren aan de gazmaatschappij. 'tls schande van ons op dergelijke wijze te behande len. Er is waarlijk niets te doen met deze maatschappij. Ware het te her doen,.men -zou ons niet meer hebben. De heer Biebuyck vraagt dat de stad stiptelijk hetcontrakt zou doen volgen door de maatschappij en haar de boeten opleggen voorgeschreven door art. 25. Art. 60, waterdienst. De heer Burgemeester heeft bestatigd dat de nieuwe machienen voor den water- dienst, sedert eenigen tijd in werking, volledige voldoening geven. De heer D'Huvettere vraagt dat men de Kauwekijnstraat zoude herleggen 't is hoogst noodig. De heer Voorzitter geeft lezing van eenen brief van den Onderlingen Bijstand verhooging vragende der jaarlijksche stadstoelage. Hij gééft ins-, gelijks lezing van brieven handelende over hetzelfde punt, voortkomende van andere onderlinge bijstandsbonden. De heer Sobry denkt dat het best ware de 400 fr. te verdeelen onder de vier bestaande maatschappijen. De heer Colaert. Dat is niet aan nemelijk. In plaats van eene verhooging het ware eene vermindering. De heer D'Huvettere. Men zou moeten de toelage vaststellen in even redigheid met het getal leden van elke maatschappij Dit voorstel zal later onderzocht worden. Art. 178. Grediet voor den duiker der Paddevyverstraat. M. Fraeys vraagt de afschaffing van het crediet van 2000 fr. voorzien voor dat werk, daar de studie nopens die zaak nog niet voleindigd is. Er zal een voorland in asschen aan gelegd worden op het Minneplein. De heer Begerem vraagt dat de wa terleiding zou gelegd worden aan den Watermolen. De heer Colaert denkt dat men het vischrecht op de stadswaters zal ver pachten, hetgeen niet zal beletten de lijnvisschers toe te laten van te vis- schen. De heer Bouquet vraagt dat de stad het noodige zou doen bij de trammaat schappij om dé trams een weinig te doen vertragen bij het doorrijden der Kruisstraat. De begrooting voor 1912 wordt met eenparigheid aangenomen en de open bare zitting geheven om 7 ure. Een goed liberaal abon neert zich aan DE WEER GALM BIJ DE Gebroeders Van Coillie, OostslraatROUSSELAERE. DE WEERGALH VELOMAKËRS vraagt AGENTSCHAP -WIELRIJDERS vraagt GRATIS LUXEGATALOGUS aan rrfTVÉRPIt CYCLE Cy Ltd, 48, PELIKAANSTRAAT, ANTWERPEN,

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1912 | | pagina 1