•I a d' Extension Universitaire Stadsnieuws. Lantaarnaansteker, CHENILS c.ave.Aij CEIICLE IVÉTUDES De bekentenis. Mengelwerk. 134 LOTGEVALLEN EENER WEES Lun en ander. J 1-w ET Y P RE S. Extension de l'Université Libre de BRUXELLES Cours tie .11. CIIAStGOIS, professeurala Facultédessciencesappliquées ASTRONO >11E en 6 leqons, avec projections lumineuses Dimanche 7 Janvier 1912 a 3 heures precises au CAFÉ DE LA BOURSE, Ce Solcil. Dimanche 74 Janvier, Le Sysicme Solaire. Dimanche 21 Janvier, C'l iiivers Sidéral In het laatste nummer van Le Progrès opheldering gevende over de beslissing, door onzen ge meenteraad genomen, van het school geld der betalende meisjesschool van de St Janstraat te verhoogen, zeg den wij dat die beslissing niet gewet tigd was dat het op heden daar betaalde schoolgeld aan de stad toe liet niet alleen van de uitgaven van het onderwijs, dat er gegeven is, te dekken, maar nog van eene winst op te strijken, die nagenoeg op twee duizend franken 's jaars mocht ge schat worden dat van dan of het stadsbestuur over voldoende hulp bronnen beschikte om de jaarwedde der nieuwe onderwijzeres, hetzij 11,000 franken 's jaars, te betalen zonder nieuwe lasten aan de ouders te moeten opdringen. En wij hebben onze rekeningen gestaafd met ons eenerzijds te steunen op de school bevolking en anderzijds op het schoolgeld, dat van elke leerlinge geëischt wordt, hetzij 6o franken per jaar. Wij kwamen alzoo tot de volgende opsomming der ontvang sten voor het loopende jaar (1911- 1912) 1) 97 leerlingen aan 60 fr. 5820-00 2) toelage der provincie 132-00 DE Uit het Engelsch. TWEEDE DEEL. Achttiende Hoofdstuk. De Vereenigiiig-, Amelir, die de stem van Willie Sullivan gehoord had, toen hij op den stoep van Oeertrui afscheid nam, wilde aan de theeta fel niet naar hare afwezige pleegdochter vragen, en het waarschijnlijk achtende dat deze liever ongestoord wilde blijven, begaf zij zich na de thee, naar de voorkamer, waar zij (daar de heer Graham naar de bibliotheek ging) langer dan een uur alleen bleef zitten. Het was een vroolijke, gezellige kanjer. Het vuur brandde helder, verspreidde eenen rooden gloed, en d-elde (daar de avond voor het jaargetijde buitengemeen koel was) het groote, ouderwetsche vertrek eene aangena me warmte mede Voor den spiegel stonden kaarsen te branden, maar zij gaven geen licht genoeg, om de schaduw te verdrijven, welke de gloed van het vuur op de muren en de sofa waorop Amelia ruste, deed val len. Het z'eke meisje, als wij haar zoo mogen Doemen (want in weerwil van hare wanke lende gezondheid had zij nog grootendeels de frischeid en beva'ligheid van een jong 3) toelage van den Staat 200-00 Te zanten 6152 00 Het cijfer der uitgaven, in den ge meenteraad voorgedragen, als juist aanvaardende, hetzij 4075 franken voor het loopende jaar, bekomen wij een overschot van 2000 fr. Wij hebben met geaarzeld te laten verstaan dat die bondige beredenee ring misschien wel niet heel en al nauwkeurig was met te doen opmer ken dat zekere gegevens ons ont snapten. Het is alzoo dat wij met weten als zekere leerlingen die school kosteloos bijwonen of met eene vermindering van schoolgeld. Het is nog alzoo dat wij onbewust zijn van den stipten afval, voortko mende van de toepassing van art. 12 van het modelreglement der lagere scholen, dat zegt dat het schoolgeld niet verschuldigd is voor de maan den der zomervacantiën, noch wan neer een leerling meer dan 20 dagen per maand afwezig is voor wettige redenen. (1) Dat zijn besprekingsbe- standdeelen, die ons ontsnappen. Het Journal d'Ypres waar van het verslag der gemeenteraads zitting met zorg herzien en verbeterd werd, wacht zich wel daarover bij zonderheden mede te deelen. Het bekent evenwel dat de school der St Janstraat nu aan de stad eene winst geeft, die het op 108 fr. schat. Het Nieuwsblad weidt meer uit het geeft ons voor 1911 het beloop op van het schoolgeld per drij maan den en het bekent de volgende uit slagen 852-50 890-00 909-00 1246-00 ie drij maanden 26 drij maanden 3" drij maanden 4e drij maanden Te zamen 3897-50 Het Nieuwsblad voegt bij deze som de toelagen van Staat en provincie, hetzij 332 franken en het stelt derwijze de ontvangsten voor 1911 vast op 3897 fr. 50 4-332 fr. 4229-50. Daar de uitgaven tot 4075 fr. klommen, schat het Nieuws blad de winst van het jaar 1911 opfr. 154-50. De cijfers van 't Nieuwsblad zijn ons voldoende en wij bedanken Wij weten nu dat in school der St Jan straat en uit dien hoofde hoegenaamd geen afval is de kinders betalen het schoolgeld de 12 maanden van het jaar de vacantie- maanden inbegrepen wat onze bewijsvoe ring nog meer kracht bijzet. (N. der R.) Onzen confrater ze ons te c verschaft, want zij ew.UZVn 1 aen 'zekerste hoezeer wij gelijk met te verzekeren dat de scho° de stad eene winst moes meer dan genoegzaam om te dekken, die-uit de benoem^ eener nieuwe ondermjzeres zm voortspruiten. Het cijfer a dient te onthouden onder deze d. het Nieuwsblad aangehaald is dat van den eersten trimester van net huidige schooljaar, 1911-1912 te zeggen dat van den 4" en [aatsten trimester van het jaar 1911 a J fer wijst inderdaad het beloop aan van het schoolgeld, dat door de schoolbevolking zal betaald worden, die nu de school bijwoont. Welnu dat cijfer beloopt, volgens het Nieuwsblad, tot 1246,00 1, Om de ontvangsten, van het schoo jaar 1911-1912 te schatten is het dus voldoende dat cijfer door 4 te ver menigvuldigen, wat als inkomsten «eeft voor schoolgeld alleen,, voor 1911-1912 fr. 4984,00 als men bij dat cijfer de toelagen van staat en pro vincie voegt hetzij 332,00 fr. men be komt tot de algeheele inkomsten, beloopende tot 5316,00 fr. De uitga ven klimmen, volgens 't Joürnal d'Ypres en het Nieuwsblad (als wij dat cijfer als nauwkeurig ve ronderstellen) tot 4075,00 fr. het dienstjaar 1911-1912 zou dus een overschot geven van 1241,00 fr. Welnu dat overschot van 1241 fr. verkregen met het schoolgeld, dat men nu betaalt is meer dan vol doende om de onkosfen te dekken, die uit de benoeming der nieuwe on derwijzeres ontstaan zullen, vermits hare jaarwedde op iioo franken zal bepaald zijn. Van dan af hebben wij het recht te besluiten dat de verhooging van 't schoolgeld van 1 fr. per maand niet gewettigd is. Dat het een on rechtvaardige maatregel is, die een ware oorlogsverklaring tegen de school en de ouders daarstelt, die voortgaan er hunne kinders aan toe te vertrouwen. Die beslissing, komende daags na onze gemeentekiezingen en na eenen kiesstrijd, waarin onze klerikale kop stukken vlammende verklaringen af legden ten gunste der vrijheid van den huisvader, bewijst eens te meer dat er bij hen enkel logentaal en huichelarij te vinden is. Ten bureeie dezes. Declaration pour brassergereed gedrukt, aan genadigen prijs. meisje bewaard) had bij toeval zulk eene plaats tegenover de vroolijke vlam gekozen, dat het fiikerende licht over haar gezicht speelde, en den ongewonen blos, wslken hare innerlijke onrust op haar gewoonlijk bleek gelaat te voorschijn riep, deed uitko men. De zuivere en fijne smaak, welke Amelia's kleeding steeds tot een teeken der zachtheid en reinheid van haar karakter maakte, was nooit duidelijkerzichtbaardan wanneer zij, gelijk thans, een ruim overkleed van witte wollen stof droeg, om de middel met een zijden ceintuur vastgemaakt, en met wijde, gedrapeerde mouwen, welker voering en zoom van sneeuwwitte zijde, alleen geëvenaard konden worden door de fijn gevormne hand, die tusschen de plooien uitkwam, en eenigzins zenuwachtig rent de zware roode franje van een shawl speelden dien zij in de kille eetzaal had omgeslage, en nu achteloos over de zijleuning der sofa had geworpen. Op haren elleboog leunende, zat zij daar met een voorovergebogen hoofd, en terwijl zij de beelden gadesloeg, welke zich in den spiegel van haar geheugen vertoonden, had iemand die haar niet kende en niet wist dat zij blind was, kunnen gelooven dat zij met half geslotene oogen naar de denkbeeldige vormen in de gloeiende kolen tuurde'zoo veel aandacht teekende haar in die richting omgewend gelaat. Nu en dan, wanneer de zomerwuid de takken van het geboomte, maarmede hij speelt, zacgtjes tegen het venster doet tikken licht zij haar hoofd op van de hand waarop het rust, en sierlijk haren tengeren hals buigende, blij ft zij eene poos zitten luisteren en dan, wanneer het onbeduidende van het gelaa' zich verraadt, zinkt zij, meteen ge- moorden zucht, weder in hare vroegere eenigszins lusteloooze houding. Eens opende Fürstenberg Gouden Napoleons worden thans België zoo zeldzaam als witte raven Er zijn zelfs staatsburgers die oX kend zijn gebleven met het bestam van deze muntsoort. Zoo gebeurde het dat te Elsene een, leuk aangegluurd werddaar hij he' dame, die haren melkboer met gouden tientje, zooals men vroege' zegde, wilde betalen, door den njai muntstuk voor een koperen \m nam. Het wilde er bij den braven dorpe ling niet in, dat dit gele plaatje twe< groote paardenoogen waard was ei schonk liever melk op krediet dan diei kwaden penning, naar hij meende tegen klinkend zilvergeld uit te wisse len. Het nieuw telefoontarief. Gelijk wi reeds mededeelden, zal het nieuw ie lefoontarief niet onmiddelijk vat kracht wezen. Minister de Broquevilli spreekt zelfs het invoeren er van slecht over vijfjaar te laten gebeuren. Nochtans groeit het aantal abonnen ten gestadig aan. Voor de drie laatst maanden is een vermeerdering vat 334 abonnenten aan te stippen. Brussel drinkt.... De voorstedei niet meegerekend, telt Brussel nie minder dan 3,100 drankhuizen, gast hoven, spijshuizen, herbergen en ka vitjes van allen aard, wat 1 drankhuis voor 63 inwoners uitmaakt. Vooral ii de volkswijken is het, dat er voor he lesschen van den dorst gezorgd is. Wat ons te wachten staatDe op steller van een Parijsch modeblai heeft een bezoek gebracht aan d groote huizen te Brussel en zou vei klaard hebben, dat er aanstaande jaa ophefmakende nieuwigheden de wi reld zullen ingezonden worden. Watj rampen hangen ons niet boven hoofd Et vrouw Prime de deur en keek in de kamer rond om naar de huishoudster te zoeken en deze niet vindende, ging zij weder heen, bij zich zelve zeggende Wel, lieve Heer Ik wou dat zij nu maar oogen had, om te zien hoe schilderachtig zij daar zit. Eindelijk trok een zacht blaffen ven den huishond wederom hare aandacht, en een oogeblik later hoort men voetstappen op het voorplein, Eer deze de deur hadden bereikt, was Amelia opgestaan, en spande hare ooren in, om het geluid van eiken tred op te vangen en toen Geertui en Amory binnentraden, scheen zij meer een stanbeeld dan een le vend wezen te zijn, terwijl zij met gevou- wene handen, half geopende lippen en ee nigzins vooruit geplaatsten voet, stilzwij gend naar hunne komst stond te wachten. Een blik op Amelie 's gelaat, nog een op dat van haren ontroerden vader en Geertrui was verdwenen. Zij zag dat zij elkander ogenblikkelijk herkenden, en hare kiesch- heid verbood haar de plechtigheid van zulk eene heilige ontmoeting door haar bijzijn 'te verminderen. Toen zij de deur achter zich sloot, opende Amelia hare gevouwene handen, strekte ze onzeker zoekende in de ledige ruimte uit en prevelde Philip Hij vatte die handen tusschen de zijne en nog eenen stap nader komende, zonk hij op zijne knieën. Terwijl hij dit deed, liet het bijna bezwijmende meisje zich op dè sofa, die achter haar stond, neervallen Amory boog zijn hoofd over de handen die, nog tusschen de zijne geklemd thans op haren schoot rustten, en sprak bevende ha ren naam uit. Het graf heeft zijnen doode teruggege ven nep Amelia uit. Mijn God. ik dank u Een handschrift van Luther. liefhebber van oude boeken, de derwijzer R. Knoblock te Naunhofl Leipzig, heeft onlangs een handschr uit het jaar 1510 ontdekt, dat met ei gedrukte uitgave van een werk vi Luther van 1518 op zeer vele plaalsi woordelijk overeenkomt. Het han schrift draagt geen onderteekenin en hare handen uit zijne kramkachtig km lende vingers losmakende, sloeg zij armen om zijnen hals, liet haar hoofd a zijne borst zinken, en fluisterde met door aandoening gesmoorde stem 01 dierbare Philip droom ik, of zij' teruggekomen De stijve regelen der samenleving, opgedrongene voorschiften, die dik*1 de uitbarstingen van natuurlijk gevoelbep ken, bestonden niet voor een meisje, ds geheel een kind der natuur was als Am" Zij en Philip hadden elkander iu bui kindscheid lief gehad eer die kindse geheel ten einde was, waren zij geschei1 en als kinderen vonden zij elkander Gedurende het verloop der vele jaren, in zij van de wereld uitgesloten, onder geliefkoosde herinneringen van het,verf had geleefd, was zij veillig gebleven voo besmetting der wereld, en had z] argelooze eenvouhigheid harer meisjes] al defrischheid van haren lentetijd b®*8 en Philip, die zich nooit vrijwilhg andere banden had laten hechten, e 1 die welke hem door omstandighe noodzakelijkheid waren opgelegd, zijne jongelingsjaren nog een teruë toen hij, terwijl Amelia's zachte a zijn hoofd russtte, den hemel v0°r behoudene wederkomst zegende. Zij 0 zien hoe de tijd zijn haar had vnrZlïjee, het gelaat van hem, dien zij liefhad derd. Het zij hij terugkwam in de ge van den vurigen jongeling, gelijk Z)J het laatst had gezien, van den ,eL man met grijz - haren, wiens 00 nieuwsgierigen niel wisten te rad jh den heerlijken engel, dien zij zich w droomen van den hemel had g®-"'"ffrj het was eveneens voor haar f eene wereld van geesten was. ■■MHUMBMI m OF DE ANDERLECHT;T«L6S84 'Of ZUgutr, 1 .jen j /juu £5 IC/ U. IV 7

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1912 | | pagina 2