BREUKEN GUIQE D'YPRES GENEZING ZONDER OPERATIE. Etat-Civil d'Ypres. YOORBEHOEIIMIllDELEfi Récital Mulders. Soeiété Roxale des Francs Arbalétriers. Garde civique. LUS ÜRSTENBERG fürstenberg flnderlecbf Om le lachen. Lijst der Apothekers M. J. DËCHIEVRE, Chronique judiciaire. Apolheekdienst. DÊ EIERLEGSTÉR ^.VANNESTE-KERÏHO iMedaillie en Diploma Brussel-Expositie joch niet te gewaagd schijnt de veron derstelling dat het stuk van Luther's hand is. Lundi 25 Décembre 191 i. Cercle fixe Haut totalHoflack Emile. Moyen total Pinteion Félix. Tir Ordinaire du 28 Décembre 1911. Dethoo F. 20 20 1 25 25 Froidure R. 20 10 10 Ommeslagh R. Vandevyver A. 10 Gaimant A. 15 Vermeulen H. 20 20 15 91 85 80 80 80 80' R. Brondel, industriel, Bruges. E. Snoeck, notaire, Thiélt. R. Cappelie, échevin, Ruddervoor- de. A. Vanlerberghe, fabricant, Cour- trai. L. Beheyt, orfèvre, Courtrai. R. Glorieux, huilier, Marcke. JURÉS SUPPLEMENTAIRES. MM. E. Verstraete, ingénieur, Bruges. G. Salmon, id., id. J. Van Pottelsberghe de la Potte- i'ie, propriétaire, id. A. Vanderhofstadt, notaire, id. Velodrome d'Yp res. Tirage du vélo N° gagnant05459. 50rn.xtm. van dienst zijnde van 's middags tot 10 ure 's avonds ZONDAG 7 JANUARI 1912 STATIESTRAATn° 15, YPER. EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL NOUVELLE EDITION, prix 1 fr. 25. Voici la liste de MM. les jurés appe- lés a siéger a la lre session de la Cour d'assises de la Eland re occidentale le Lundi 22 Janvierl912 sous la présiden- ce de M. leconseiller Halleux. JURÉS TITULAIRES. MM. Goethals, brasseur, Meulebeke. C. Bossaert, épicier, Courtrai. M. Bruneel, avocat, Bruges. V. Vandewiele, négociant, Cour- trai. G. Vanwtberghe, fabricant, Ise- ghem, V. Hollebecq, rentier, Ooteghem. J. Verbeke, fabricant, Menin. G. Van de Moortele, fabricant, Courtrai. P. Vercruysse-Descamp, blanehis- seur, Courtrai. G. Glaerhout, conseiller commu nal, Ingelmunster. G. De Brouckere, filateur, Rou- lers. P. Daufresne de la Chevalerie, pensionné, Blaukenberghe. A. Dassonville, huilier, Lendelede. E. Chevalier de Vrière, bourgmes- tre, Beernem. G. Lambrecht, teinturier, Courtrai. R. De Cock-Bossuyt, bourgmestre, Cortemarck. U. Baert, conseiller provincial, Thielt. F. Baron Béthune, docteur en droit, Marcke. M. Van Acker, industriel, JBruges. R. Gallens, échevin, Ingelmunster. R. de Spot, propriétaire, Furnes. R. Rosseel, brasseur, Harlebeke. X. Baert,- secrétaire communal, Lichtervelde. E. Bostyn, conseiller communal, Moorslede. Emma, de kindermeid, ging in den zomer dagelijks met den kleinen Raoul wandelen. Eenigen tijd nadien vroeg Baoul aan zijne mama, waarbij het kwam dat zij methem niet alleen mocht uitgaan. Waarvandat, mijn liefkind vroeg hem zijne mama. Omdat zij altijd vergezeld is van eenen piot, antwoorde hij. Madame Felicitas Vogelschrik, de schoonmoeder van mijnheer Blink- doos, krijgt in haren knikker van eens rond de wereld te reizen. Blinkdoos verhaast zich aan haren wensch te vol doen. Hij stopt haar in eene vigilant en nadat hij den koetsier twee frank meer dan den gewonen prijs betaald heeft, fluistert hij dezen in het oor: Snel doorrijden, hoor, anders komt zij den trein te laat! Wees gerust, mijn heer, ik zal zoo hard rijden alsof het mijn eigen schoonmoeder ware. Vientje, de melkboer, noodigt eenen zijner klanten, mijnheer Klepsteen, uit, om zijne akkers te komen bewon deren. Aan eenen kruisweg komende, ziet mijnheer Klepsteen een houten kruis geplant staan. Wat is dat, vraagt hij, is hier misschien een ongeluk ge beurd Och, neen, mijnheer, ant woordt Vientje, 't is onze burgemeester die dit kruis heeft doen planten, om dat het hier is dat hij zijne vrouw heeft leeren kennen. Mijnheer M. MEIER, tandmeester, heeft de eer zijne talrijke klanten bekend te makendat hij zich VOORLOOPIG niet meer naar Yper zal kunnen begeven om geraadpleegd te worden en door nie- mand zal vertegenwoordigd zijn. Niette- j min, diegene die begeer en M. Meier te raadplegen, kunnen zich begeven in zijn huis, te Kórtrijkhoek der Moeskroen- straat, 2, huis met koetspoort, bij het ge- vong. Indien men eenige dagen te voren MMeier verwittigd, kan men dezelfde dag, 's namiddags uit Kortrijk vertrekken met de'kunstige tanden. Om den wensch te beantwoorden uitgedrukt door hunne klanten, zullen de apotheken L.IBOTTE en MAY open blijven alle Zondagen en feestda- gen. Naissances Dauchy, Jeanne, rue de Terre. Michiels, Maurice, rue du Canon. Velglte, Henri, rue des Boudeurs. - Catteeuw, Albert, rue Si Jacques. Velglte, Jeanne, rue des Boudeurs. Gouwy, Eliane, Kalfvaart. Devos, Maurice, chaussée de Zonnebeke. Delahaye, Emile, rue Jules Gapron. Beerlandt, Marie, chaussée de Pope- ringhe. Goquel, Jeanne, chaussée de Zonnebeke. Dehem, André, rue St Nicolas. Delahaye, Esther, chaus sée de Dixmudé. Mariage Verhille, Amand, ouvrier agricole k St Jean, veuf de Segers, Léonie, et Kestelyn, Eugénie, dentellière aYpres, veuve de Dumon, Charles. Décès Libberecht, Valère, 19 ans, sans pro fession, célibataire, rue Basse. Ca- try, Angèle, 34 ans, sans profession, célibataire, rue Wenninck. Hoste, Sidonie, 44 ans, sans profession, céliba taire, chaussée de Poperinghe. De- moor, Pierre, 69 ans, sans profession, veuf Vanexem, Marie, rue au Beurre. DOET DE HENNEN EIEREN LEGGER ZELFS RIET DE GROOTSTE KOUTER Huis FELIX MOULARD NIEUW II! oe s CS 'Of. Une jolie fête musicale nous est annoncée oour le Dimanche 14 Janvier prochain, au Théatre de la ville, a 4 .1/2 heures du soir. Deux jeunes artistes, Mademoiselle Ludo- vica Mulders, cantatrice, et. Mademoiselle Claire Preumont, pianiste, y prêteront leur racieux concours. Nous ne croyons pas nécessaire de faire connaitre quels grands talents nous posséderons parmi nous leur grande reputation artbtique nous est cer- tainement déja parvenue. Mademoiselle Ludovica Mulders est cour- traisienne de naissance. Apres avoir com- mencé ses études musicales a l'académie de musique de sa ville natale, elle partit pour Bruxelles accompagnée d'autant de felicita tions que de regrets. Au Conservatoire royal elle ne tarda pas a obtenir les plus grands succès. D'abord son premier prix de chant, avec grande distinction, puis le prix de la Reine, l'indiquèrent a l'attention générale comme cantatrice de toute première valeur. Après s'être fait entendre dans quelques grands concerts en Belgique et a l'étranger, oü elle fut vivement applaudie, Mademoi selle Mulders ne connut plus que dea succès toujours grandissants. C'est elle qui fut choisie parM. Léopold Samuel pour inter- préter le role de Christine dans sa cantate intitulée Tycho Brayé oeuvre imposée cette année pour le concours du prix de Rome (composition musicale). M. Samuël savait a quelle artiste il s'adressait et la charmante exécution du röle de Christine ne contribua pas peu 4 l'obtention du prix que M. Samuëlconquit a l'unanimité. Mademoiselle Claire Preumont est une toute jeune pianiste. Elle commenqa ses études musicales a l'age de 13 ans au Con servatoire de Bruxelles, sous l'habile direc tion de l'éminent professeur Gurickx. A 15 ans, elle obtenait un premier prix avec la plus grande distinction a 16 ans, le prix VanCutsem. Son mécanisme surtout est admirable. Un piano Steinway contribue a donner a son jeu si souple, des accents qui transportent l'auditoire. Ce sont ces deux charmantes artistes que nous aurons l'occasion d'entendre prochai- nement. Sous peu, elles partiront pour l'Al- lemagne et la Russie oil elles iront cueillir denouveaux lauriers. Inutile d'en parler davantage. Le public Yprois ne laissera pas d'aller les entendre il voudra une fois de plus protéger les arts, et en les protégeant, saluer de ses plus cha- leureux applaudissements, Mesdemoiselles Mulders et Preumont pour leur brillant talent. POUR LE COMITÉ DE PATRONAGE Les Presidents d'honneur Baron de Vinck. Edouard Verschoore. Le secrétaireLe Président, Albéric Lauwers. Daniel Tack. Les Membres MM. le colonel Hagemans, commandant l'Ecole d'Equitationff Ferd. Merghelynck, Paul Vanden peereboom, sènatenr, Che valier Charles Heynderick Robert Co- laert, Emile Vandenboogaerde, Norbert D'Huvettere, Paul Butaye. N. B. Des cartes a "2 et a 1 francs pour- ront s'obtenir chez les membres du comité et chez M. Tieberghein-Fraeys, rue des Chjens, 17. 90 9^ 10 25 10 15 20 20 15 20 15 10 25 15 15 10 15 De alom vermaarde Familie VER- DONCK, Bandagi ion Orthopedisten, drie maal gehreveteerd voor breukbanden zon der staal en zonder él -si ique- Leverancier van den Staat en Zeewezen tiurger- en Krijg hospitalen Deze zullen vrijwaren van alle nuttaJooze uitgaven Wekelijks wordt onze hulp ingelo pen van personen met bi eukeu zoo groot als een kinderhoofd, veroorzaakt door operatie ol door het dragen van slechte banden, bijzon derlijk door de elastieke, die door hunne uitrekking zonder waarde zijn voor het op- houd'-n eener begin- of volledige zakbreuk Vraagt honderde adressen ons uit menscli- I levend beid gegeven, van personen 1, 2 en 3 maal geopereerd en die na de operatie duizendmaal slechter waren. Neemt wel in acht dat wij door onze 40 jaren ondervin ding alles kunnen beteugelen, door onze veelvoudige stelsels van Breukbanden Kinderen worden gewaarborg d genezen. 1000 frank belooning aan gelijk welken Specialist of Breuklijder welke bel boven gemelde kan weerleggen. Misgro iïngen. Zelfde Htrs gelast zich hijzonder met 't recht maken van alle misvormdelid- maten, zooals misgroeiingen der ruggraat, armen, beenen en voeten Bijzondcreioe- tsellen om de hooge mg te doen verdwij nen de de slechte hou ding bij kin- ders. On zichtbare Cor sets om de misgroeiing der ruggraat te genezen noodig in dit geval. Buikbanden. Bijzonder Huis voor het maken vau Buikhanden, voor vrouwen die lijden aan allerhande zakking van den buik. Mr Francois VER.D0NCK, Kerkstraat, Anseghem-bij-Koitiijk, is sprekelijk, den Maandag van 9 tot 4 ure namiddag, in den Gouden Appel, Bij-selwijk, Koitrijk en Mr iionoréVERDON'5K,iiij de nieuw po-i, te Oostende, is sprekelijk den Zater dag in bet Hotel Den Gouden Hoorn, Si mon Mevinplaals, Brugge Alle andere dagen ten hunnen huize in de voormiddag. .Op verzoek begeven de heeren VER DONCK bun ten huize van eenieder ■■mi iat»-nr—m— a mm ii i h pour CI Fr. franco domic. GALVANISE CiOT.-HETAt ANDERLECHT BRUXELLES Installations completes Til; 6 2 8 Déclarations du 22 au 29 Décembre 1911. OOOOOOOOO osoaoooooco Of-OiO^OOOM «c« G <L> 03 <U u pL <D ML) taQ 03 M U u 0 3 00 O (U G 03 .ST-S T3 «3 C rj H V a v 0 d> <t> 03 T3 o- r ft V Al O <D 0 G u. P G *7^ 1 (D G g be 0 m a 3 3 feC/I<^DjfcCLiCG0 La Pondeuse, Marque déposée Zonder eenig gevaar voor het pluimgedierte Kost 10 cent. per hen en per maand De doos van 1 kg. I fr. 10 Venending franco per zak van 21/2 kg. 8fr. 00 5 kg. ALGEMEEN DEPOT 207, Rue des Tanneurs, BRUSSEL s fr. sa Kieuw» Trouwen Anspnohlatn teren f SAÜITARIA IIFDTDAOIftl^ d#r maandstonden tn I nRUlllU wonderbare ultral vrugt de ketteleoze inRchtiniM 9ETALIN3 NA DE uENEZINQ SANITARIA, 70. ARSPAOHLAAN SRUSSEL. BKL8IS lm te (m Md mmê (Tl e» VOOB uwe VALIESEM. SACOCHEH.PORTEFEUI GETTEM. MAMCHETTEH. ALLE ABTICKEL& UI LEDE ^tïér»TncXX3. FABWIKAMT AWTC® VOYAGE ~3oterstraat.22 YPEP

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1912 | | pagina 3