WIELRIJDERS, LAAT O MET GSILAPPEN T I Metaal Afsluitingen g Zenuwziekten 1 Zenuwziekten CREDIT GENERAL HYPOTHECAIRE II. GRONDPANOELIJKE OBLIGATIËN 4°/. ALLE KWALITEITEN CLOTURESJ1ÉTML10UES Jos. VAN I>m WIELEN, i §f Libotte en Donck opv. Van Windekens Om uwe winsten te verdriedubbelen VERKOOPT DE BICYCLETTEN van Dion Bonton Jos, VAN DER WIELEN, 20, Schormersstraat, Antwerpen De Poeders van hel Wil Struis EEN GOEDE LANTAARN 'asetë.^ jjj ten Kapitale van 7,500,000 frank I. LEENINGEN op Hypotheek PSULAILLEüS u;\ BtIRBELE VAN DIT BUft SCHOONF. KEUS -«■j DE GOEDKOOPSTE IN HET GEBRUIK van iiïekJUADiM/L.9 rv'bqtcöt uv üv- 'b -M&i/rv Voor 't grool t m m £.j y «f De Poeders van hel Wil Kruis jjjjjjj en in alle goede apotheken. |H j|| Wacht D van namaaksels, zefzijn zonder waarde. gg| AGENT TE YPER 31. Oli. 1* aeme, WisselagentRijselslraat op banden l>«tnlop Vraagt nog zelfs heden het agentschap voor uwe streek f>, rue des Drapiers, BRUXELLES FüRSTENBERv - 3 Het is om die redens dat de OCEAN rijwielen alle andere 39s*sr1 overtreffen. Aangenamer en langer loopende, zijn zij ook De OCEAN rijwielen worden feleverd in 10 modellen, voor leeren, Damen en Koersrijders. Gij kunt ze bezichtigen bij den bes ten handelaar uwer streek OCEAN CYCLE WORKS 20, Schermersstraat, Antwerpen Vraagt bijzonder naar de het puikste machien 'dat wij vervaardigen (QdL^tAYVUAW tcoe-UMntgv, voois 4(en. cuvn - AtMnjistA. Wave iJuaAa ofiZfi/prt vekdoutccdtAv- locrvL VCOCL Èoivj. jj Xclolav, tuit CCw&owiZe+Asnx. j v^%jo^aaA ixX|<3tottCdouickowt vns %vmJfLeM^ds<ïïSVYn/> ItACölE'IALxXrL f \wOJW€/VV&As irgsb^jobtt'VL' tr£WV <X$JUs Sfcei/Sêls, éUtêuiv* tV VOOZs WesWiAA'Vs botdcJVVV O UislXAls (Xtv't^iAAAAA-uptu&crv vooiAuXAa cam sjoarUivL - ftzteZ "en U.JLA&sJbea'Vrv fccULvbcts h&ns &xjdtvwvt>i'is tAjtvw&rV. lyvcï'jytJywvvM) focvtvewA, trh$uuJl< l..-. .A—j -O:.. J ,a ~'-L e-v.:v A £iAUWtiS, 'koovcL&rVf wul'ticWtA/V< ^\&CvcdLvtei/t tLtvyts ^KXWVIMaïOvAjIsVV VCOZsA ukxsvvh oJkJ('VUV/&VobcJlAnjVbtXsn.- aoovtAV, italow ?ux£>e^A) JOS. VAN DER WIELEN - ANTWERPEN GRILLAGES, TI5SUS.CABLE5, I miLLASSOfÜ RONCES.RESSOPJST 1RSTENSER5 METAAL AFSLUITINGEN. Pikdraad, Yzeron draad voor* afslnitingen, Traliedraad, Heanenhokke 11, IIoHcioiilioklioit, Tapijten, Kabels. K. A i' ALÜGUS K U S T li L 0 0 S. is de naam van eenen rijwielband, oo welke de volmaaktheid nabij komt. hu zuivere para en met den fijnsten doek samengesteld, geeft hij f brZi m elkm, aa(kren bund, wanl hij is zacht, veer- I ki achtig en duurzaam tegelijkertijd. ANTWERPEN. per, drvkkerij LAMBIN-MATEDixmuZtrait, 55. i Oeeft geen acht op de schoone woorden van zekere handelaars, welke U, uit voordeel of vooroordeel, een ander rijwiel willen aanprijzen élan d* OCEAN. De OCEAN is het fijnste rijwiel tot heden voortgebracht, het is eenvoudig, sierlijk, lichtloopend, licht, stevig en sterk. Het zal U ten allen tijde volkomen voldoening schenken, zoowel in uwe uitstapjes als in koersen, zoowel op hobbeligen weg als op de pist. De OCEAN is dan ook een trouwe vriend, welken gij met gesloten oogen moogt aanschaffen. Vraagt, eischt dus dit merk bij uwen rijwielhandelaar, en zoo hij U het zelfde weigert te leveren, vraagt rechtstreeks eenen kataloog aan den Algemeenen agent voor België welke U den naam van eenen OCEAN-AQENT, in uwe buurt, zal opgeven.- I Onmiddelijke verlichting, spoedige en zekere genezing met de Bijzonder voor Pijnlijke en verachlerde maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn ÉS (migraine), draaiingen, zenuwk >oris, de hevigste tandpijn, scheuten in de landen, hart- f31 kloppingen, slapel <o>heid, gejaagdheid op de zenuwen, zenuwzwakten, vallende zn-kv, zenuwaanvallen hij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, slokken in de keel, ihen- madame, lleureciju jichtenz., enz versterken de zenuwen, ze.zijn gansch onschadelijk m missen nooit hun uitwerksel. PRIJS fr. 1 25 de doos fr. 3.25 de 3 donzen of de drie dubbele doos fr. 6.25 de 6 dnozen of de zes dubbele doos. -|-Ö Algemeen depotF. TUYPENS, Apotheker, St Nikolaas, alsook te YPEti bijjM.Yl. Jjja is tegenwoordig onmisbaar op elk rijwiel. Het is eren gevaarlijk of gevaarlijker - een slecht licht als slechte remmen te hebben. Vermijdt dus alle gevaar en onrust, en plaatst op uw rijwiel eene SOZj-A-JR, de uitstekende lantaarn, welke eene prachtige lichtstraal op 50 meters verspreidt. Zij is voor zien van eene algemeene lantaarnhouder,brandt zes uren, en hare vlam wordt automatisch ge regeld. De SOJjAR, gansch uit koper en met de meeste zorg vervaardigd, vereenigt is neb alle verbeteringen, noodig tot eea regel matig branden en een gebruik van verscheidene Ben jaar gewaarborgd Elke lantaarn wordt beproefd en aangestoken vóór. de verzending. Tekea? bl) alls gosds rijwlelhanéslaan, Waeht U van namaaksels. Algem. AgentJos. VAN DJER vVlELEW, Antwerpen NAAMLOOZE MAAT8CHAPPIJ Maatschappelijke Zetel BRUSSEL, 65, Koninklijke straat Die obligatiëri zijn verpand door hypotheeknemingen op eigen dommen van eerste orde. Bovendien zijn ze gewaarborgd door het maatschappelijk kapitaal van 7,600,000 frank. De intrestkoepons worden zesmaandelijks uitbetaald. Zij bepalen eene vergeldende plaatsing van volstrekte zeker heid. Men kan ze verkrijgen bij alle wisselagenten en bankiers, als mede ten zetel der Maatschappij te Brussel. De Dion Douton ANDERLECHT:Tél: 6264 KATALOOG GRATIS OP AANVRAAG seel lupia *v &\Q. te-Gef- «s <0 vu- C>fO. veroorzaakt door zoogenaamde goedkoope machienen, worden eiken dag talrijker. Het kleinste steentje doet de voorvork buigen, de kader ineenzakken, de wielen zwaaien, en telkenmale verkeert de wielrijder in doodsgevaar... Koopt dus een rijwiel van kwaliteit, de KOSMOS en dan zult gij een machien bekomen, van prachtig opzicht, zachtloopend, stevig, sterk, en voorzien van onberispelijke banden en toebehoorten. De KOSMOS word gemaakt in 5 mo dellen, voor heeren en damen, en kost slechts een weinig meer dan een<gemeen machien. Te koop bij alle goede rijwielhandelaars. Voor het groot, agentschappen, enz., zich wenden tot den gebreveteerden fabrikant JCa.ta.loog gratis op aanvraag IKJBSfrHe&i 7::l£ph. 6284- f OiPLórtt DhoNNtuft.CRf prjx F OU LAI LLt Kj.J 'PERFECTION J» we It

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1912 | | pagina 4