Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereehiging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, In Februari 1912. 5 centiemen. Achtste jaar. .V 12. Fen mirakel. De eendracht in Kcrikale Evuuip. In tie Kamer. Ten titel van herdenking. Eendracht maakt Macht. Verschijnende des 5Motsc'erdaifSVires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50 Men handelt bij overeenkomst. Op Nieuwjaaravond is er een mira kel gebeurd. Een aantal katholieken hebben eensklaps de rechtvaardigheid en de noodzakelijkheid ingezien van eene algemeene en billijke toepassing der Evenredige Vertegenwoordiging. Zij hebben zich eensklaps herinnerd dat de minderheden ook rechten hebben en niet als een O in het cijferen mo gen behandeld worden. Dit mirakel heeft zich veropen baard bij de katholieken die op Nieuwjaar avond hunne matten op rolden uit de gemeenteraden waar van zij deel maakten. Het is vooral in de steden en ge meenten der Waalsche streken dat de ontruiming op groote schaal ge beurde en dat de bekeeringen er het talrijkst waren Ook in den gemeen - raad van Gent werden verscheidene katholieken op 15 Oktober afgekletst tot het begrijp eener billijkere toe passing van E. V. bekeerd. Voor eenige maanden wilden de katholieken maar hoegenaamd niets hooren van eene algemeene billijke toepassing der Evenredige Vertegenwoordiging. Die was goed, naar hunnen zin, wanneer zij de kat holieken bevoordeeligde, zoo, bij voorbeeld, om aan eenige hunner creaturen toe te laten in het schepen college te sluipen eener stad, zooals Gent, waar hunne partij slechts het vierde gedeelte der bevolking uit maakt. Zelfs het. socialisme vonden zij dan goed, als het hun maar kon dienen om mast te klimmen voor het loshaken van eenen schepen- sluier Maar Evenredige Vertegenwoor diging toepassen, in d.en raad der buitengemeenten en kleine steden, in de hospitie- en armbesturen, waar zij de baas zijn, o, neen, daar wilden zij niet van hooren. Jaren lang stribelen ze tegen, tot dat het de liberalen eh socialisten begon te vervelen. En wanneer libe ralen en socialisten hierop t'akkoord kwamen en kartel vormden, werden de klerikalen met klank buitengeke- geld in al de besturen der groote ste den en der meeste gemeenten van het walenland. En dan gingen zij aan 't janken, nijdig omdat zij buiten- gekegeld werden in naam van het zelfde princiep waarvan zij de eerlij ke toepassing hadden tegengewerkt. Te laat herinnerden zij zich de spreuk Met de maat waarmede 'gij i meet, zult gij gemeten worden. Laat ons hoopen voor declericalen, dat zij uit de les, hoe pijnlijk ze voor hen ook weze, profijt zullen weten te. trekken. In alle geval, het getal aan hangers van eene algemeene en rechtvaardige toepassing der E. V. is aangegroeid. Het is een zedelijke triomf, door de vrijzinnige partijen behaald, die mag gevoegd worden bij de andere zegepralen welke wij in 1911 behaalden sedert dat 't mini sterie van den heilloozen school bon werd weggevaagd. Een schoon voorteeken voor den definitieven triomf van Juni aan staande, want de rechtvaardige en Mgemeene toepassing van Evenre- i dige Vertegenwoordiging zal eerst Men schrijft in bij den Uitgever, bixinudestrant, nr 53, te Yper. De aankondigingen van gansch België én 't buitenland evenals de Notamie en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten boreele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen hijosdug middag vrij en onderteekend toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. dan hare toepassing erlangen, wan neer de clericale regeering met hare loensche, valsche strekkingzai plaats gemaakt hebben voor een rechtvaar dig volks - en vrijgezind bestuur. mm mam Wij hebben laten uitschijnen welke bittere klachten de heer Woeste heeft geuitte Aalst tegen de rechtvaardige aanvallen van het katholiek blad XXe Siècle, woordvoerder der aan hangers van Schollaert. Het orgaan aldus aan de kaak ge steld, laat zich de brandmerking van den minister van State niet welge vallen. Het zuur gezicht dat M. Woeste tegen ons opzette te Aalst, zegt het blad, verwondert ons ten zeerste, vooral op 't einde van een maaltijd. Dat die zuurheid van M. Woeste maar de verkiezing niet bederve, want te veel azijn heeft menig goed gerecht bedorven. Wij zijn het met Klokke Roe land een kristen demokratisch blad eens, vervolgt Le XX" Siè cle om te verklaren dat de ongena de waarin de heer Woeste is geval len. bij het kiezerskorps, niet kan op gewarmd «orden door het zwaaien van een wierookvat of door het hand geklap op een feestmaal. •am m tsümmam m^am m m-amamamm, Hunne Vaderlandsliefde. De klerikalen pochen op hunne va derlandsliefde. Zij alleen hebben het rnonopool daarvan. De antiklerikalen zijn maar revolutionnairen, vijanden van Koning en Vaderland Maar eèn aardig verschijnsel nu als er kwestie was, niet van politieke komedie te verkoopen, maar van wer kelijk de nationale belangen te verde digen, dan waren het juist de antikle rikalen die op de bres stonden en die de klerikale vaderlanders tot hunnen plicht moesten terugroepen. Dit heeft men kunnen bestatigen tij dens de bespreking over 's landsver dediging. Millioenen zijner verkwist aan onze legerinrichtingen en toch zou ons leger niet in staat geweest zijn ons land te verdedigen, moest oorlog uitgebroken zijn t.usschen Duitschland en Frankrijk. Een van beide landen had ons leger bij den eersten aanstoot verpletterd en in de pan gehakt. Ons leger was niet genoeg gewa pend, onze versterkingen waren niet in regel, er was gebrek aan schietvoor raad, aan mondbehoeften, er waren overheden te weinig, in een woord, ons leger en ons land waren tot den ondergang gedoemd bij den minsten aanval van buitenaf. Onze onafhankelijkheid was weg, .ramp en ellende worden ons deel, sla- venkettens zouden wij ons zonder te genstribbelen hebben moeten laten om de leden slaan. En dat alles door de verwaarloozing, door de onverschilligheid van de Re geering. Die ondervraging was noodig, ze was een plicht voor alle menschen die hunne verantwoordelijkheid tegenover Land en Volk beseffen, maar ze was embetant voor de schuldigen. Spreek aan een' dief van gendarmen en ge zult hem altijd onaangenaam zij"'. Maar men had toch mogen verwach ten dat er, langs de rechterzijde, ten minste eenige mannen zouden gevon den worden, rechtzinnig genoeg liet Vaderland toegedaan om de waarheid te huldigen. Geen enkele Bij die menschen, welke maar één vaderland kennen Rome staan de kleine partijbelangen altijd hooger dan de hoogste belangen van Land en Volk En het zijn juist die welke met hunne vaderlandsliefde pochen en anderen voor revolutionnairen uitmaken. vm -m mm-mmm M. Woeste zegde Woensdag in de Kamer Men moet bekennen dat de duurte der levensmiddelen de volksklassen treft. YVat moet er gedaan worden Den besten raad, welken ik zou kunnen geven is dat de menschen wat eenvoudiger leven en wat minder be hoeften aan den dag leggen. ff tegenstrevers Op het oogenblik, waarop ons stadsbestuur zich in buitensporighe den van dweepzucht laat medesle pen door een onderduimigen en hui chelenden oorlog te voeren tegen de school der St Janstraat, meenen wij dat het niet van belang ontbloot is eene brok uit eene redevoering onder de oogen onzer lezers te leggen, in 1884 uitgesproken door wijlen Baron Surmont de Volsberghe, en waaraan de heer Brunfaut hem herinnerde, toen zijn bestuur tot de afschaffing van het gemeentecollegie besloot. Ziehier die brok En laat mij toe, nopens dat onder- werp, een gerucht te loochenstraffën door onze tegenstrevers rondge- strooid. Voelende hoezeer de denk- wijze zich tegen hen keert, lasteren zij. Wij willen, als wij aan het bestuur komen, het Gemeentecollegie, de Middelbare School en al de lagere scholen afschaffen en de leeraars, de onderwijzers wegzenden. Is het on- gerijmd genoeg En wat het Collegie en de officiëele scholen betreft. Daar zijn ongetwij- feld misbruiken uit te roeien, maar daar is ook de denkwijze onzer tegen- strevers, die te eerbiedigen is. Nooit is het in 't gedacht van een onder ons gekomen a an een groot deel onzer medeburgers van de mid- delen te berooven om aan hunne kir ders een onderwijs en eene op- voeding te geven, die zij verkiezen. Wij hebben in die ernstige zaak voor de onafhankelijkheid van den katholieken huisvader gestreden. Wij willen ze eerbiedigen bij den libera- Ier, huisvader. Er inbreuk op maken, 't is de ver- drukking en wij willen geene ver- 1 drukkers zijn. Wij willen de vrijheid voor ons die onzer moet ook heilig zijn in onze oogen. En op dat gebied, laat mij toe het u in volle oprechtheid te zeggen, ik zal aan de bovenmatige verlangens weten te wederstaan, wellce te driftige vrien- den zouden kunnen uitdrukken. -* Hoezeer klinken die woorden valsch op heden, nu dat het vernielingswerk hevig woedt tegen hetgeen ons nog overblijft van 't officieel onderwijs. Niet alleen de huidige meier, de heer Colaert, wederstaat niet aan de dweepzieken zijner partij, maar hij stelt zich aan hun hoofd. De vrijheid van den huisvader is een ijdel woord geworden. Er is te Yper maar vrijheid meer voor de klerikalen de liberalen zijn voortaan als verstootelingen behandeld. Wan neer zal daar een einde aan komen De toekomst der school van de St janstraat, gelijk wij het in ons laat ste nummer zegdén, is bedreigd. De school zal ongetwijfeld het hoofd bieden aan den onbillijken maatregel die genomen werd voor wat de -ver hooging van het schoolgeld betreft, maar de bedreiging van het vlaamsch stelsel is een ernstiger gevaar, want het zou ontegensprekelijk de dood zonder omwegen zijn. Onze klerikalen zullen tot daar gaan, als men ze gerust laat, Niets moet verwaarloosd worden om die kuiperij te ontmaskeren. Wij rekenen op de waakzaamheid der ouders en op deze van den Bond der Oud-leerlingen. &wns% Geestestoestand. Drie bengels, eene klerikale school bijwonende waren Zaterdag laatst op de vestingen bezig de planten te be schadigen en de boompjes te breken. Een verontwaardigden wandelaar berispte ze streng ze bedreigende hunne slechte daad aan de politie be kend te maken. Het kwam hem duur te staan, die bengels, slecht opgevoed, bespotte- den den wandelaar en riepen in koor wij vagen onze botten aan u en aan de politie. De burgemeester zal ons niets durven doen, onze ouders maken deel van 't Volkshuis en zij stemmen voor dé kaloten. Waarlijk de leerlingen der kleri kale scholen ontvangen er zeer goede begrippen M WEERGALM o vraagt AGENTSCHAP HS vraagt GRATIS LIDECATALOGUS aan ThHnTIIERPI» CYCLE Cy Lid, 48, PELIKAANSTRAAT, ANTWERPEN.

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1912 | | pagina 1