Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Veree aiging van Yper en het Arrondissement. De plundering der Staatskas door de klerikalen. Donderdag, 21» Maart 1912. 5 centiemen. Achtste jaar. Xr 19. Het schandaal der iiolarieeie benoemingen. Eendracht maakt Macht. Verschijnende des donderdags. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50 Men handelt bij overeenkomst. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. Klerikale bluf. Hoe zij hunne Gestichten onderhouden. Al van over langen tijd staan er in de klerikale gazetten lofartikels over hunne scholen., hunne gestichten van maatschappelijk onderwijs en over hunne mutualiteiten. Zij hebben lange statistieken aan gehaald om te doen zien dat hunne inrichtingen aan het land minder kosten dan de officieele en zelfs de verwaandheid zoo verre gedreven van te zeggen dat de katholieken hunne scholen met hun eigen geld betalen en dat het tijd wordt, een einde te stellen aan de ondersteu ning der officieele scholen met de centen van de lastenbetalers, ofwel aan hunne gestichten ook toelagen te geven. Meer dan eens reeds kreeg die verwaandheid in de Kamers een leelijke krook en werd er aangetoond dat de klerikalen wel de grootste budgetvreters van het land zijn. De bespreking over do hpgrooting van Nijverheid en Arbeid in Kamer zittingen van verleden week over heeft opnieuw een staaltje gegeven van de manier, op welke onze tegen strevers, verre van hunne werken zelf te betalen, uit de staatskas groo- te sommen geld weten te krijgen, niet alleen om die werken te helpen ondersteunen, maar om terzelfder tijd persoonlijke kiespropaganda te maken. Tegen dat stelsel is de moedige volksvertegenwoordiger Buyl in ge noemde bespreking te velde getrok ken en zoo krachtdadig en welspre kend geweest, dat de rechterzijde woedend opsprong. Die gramschap is licht te begrijpen. M. Buyl heeft een hoekje opengedaan waaruit de klerikale Kamerleden liefst niet hooren vertellen. Hij heeft laten zien dat de hoofdmannen hun ner partij volle handgrepen in de staatskas deden om hunne maat schappelijke werken rijkelijk te on derhouden. Natuurlijk heeft niemand ooit gedacht de persoonlijke eerlijkheid van die parlementsleden in twijfel te trekken. Enkel het stelsel is ge schandvlekt geworden en M. Buyl, ondersteunt door heel de linkerzijde, heeft dat gedaan op meesterlijke wijze. Hij heeft gesproken over de toela gen die door de regeering aan de klerikale maatschappijen van onder- lingen bijstand verleend worden en bewezen dat die toelagen maar die nen om klerikale propaganda te ma ken. Bij geene enkele antiklerikale mutualiteit heeft de regeering eenën afgevaardigde aangesteld. Zij gaf 140.000 fr. aan hare afgevaardigden bij klerikale maatschappijen en maar 21,000 fr. aan deze, die bij onzijdige niet-klerikale afgevaardigden waren. Eene leelijke wonde. Een goed werk. M. Buyl heeft door zijne rede in de Kamer een goed werk verricht niet alleen voor de liberale partij, maar voor heel het land. Hij heeft een stelsel van wraakroepende klerikale begunstiging doen kennen en bestre den. Hij heeft eene leelijke wonde blootgelegd, die de klerikalen hard heeft doen schreeuwen. Zij hebben hem beleedigingen toegestuurd en zelfs de minister heeft zijne opgewon denheid niet kunnen intoomen. Maar evenals de heelmeester die in zijne operatie onwrikbaar blijft voort- werken, heeft M. Buyl den vinger op de wonde gelegd ondanks het ge schreeuw der rechterzijde. En toen zijn werk ten einde was, heeft hij eenvoudig gezegd Het land zal oordeelen over de statistie ken die ik aan de Kamer meêgedeeld heb En dan is een nieuwe storm in de rechterzijde losgebroken maar links weerklonken toejuichingen voor den wakkeren redenaar en zijne medele den lieten de aanvallen der rechter zijde niet onbeantwoord. Wat hij zegde moet wel raak ge weest zijn en ook onwederlegbaar, want zijne tegenstrevers hebben, buiten hunne beleedigingen niets weten te antwoorden dan dat de lin- pelijke werken wilde afschaffen en zij zulks aan het land zouden bekend maken. Maar de heer Segers, die dat zegde, kreeg algauw van den heer Vandervelde tot antwoord Wij zullen de toelagen niet afschaffen, maar ze algemeen maken M. Colfs zegde dat M. Buyl maar herhalingen gedaan had, die reeds weerlegd geweest waren-, hij deed zijn best om de klerikalen wit te wasschem en poogde te doen geloo- ven dat M. Buyl personen had aan gevallen, doch vele leden links rie pen dat M. Colfs loog en de voorzit ter voegde er bij dat, volgens de opname der snelschrijvers, de toela gen getrokken waren voor de mutua liteiten. M. Woeste gaf zelfs M. Buyl eenigzins gelijk door te zeggen Er zijn misbruiken, waaraan wij moeten beternis brengen. Eenige bedenkingen. Sprekende over M. Buyl's rede voering, zegt M. Roland de Marès in zijn brief aan den Matin van Ant werpen Waarlijk, men ziet niet in waar om de klerikalen zich zoo veront waardigen over zijne laatste rede (die van M. Buyl). Hij heeft geene ver metele beschuldigingen uitgebracht tegen de afgevaardigden der rechter zijde hij heeft niemands eerlijkheid verdacht, maar hij heeft eene handel wijze bekend gemaakt, die ieder on partijdig mensch moet afkeuren. De Volksvertegenwoordigers en Sena toren van de rechterzijde ontvangen duizenden franks toelagen als voor zitters van maatschappelijke wer ken, die uitsluitend klerikale werken zijn. Dat is niet aan te nemen. Dr Barnich heeft in zijn merkwaardig boek over het klerikaal beheer, reeds aangetoond hoe de klerikalen hunne werken' doen gedijen met de hulumiddelen. verschaft door al de belastingschuldigen. M. Buyl heeft aan de Kamer getoond wat dit aan het land kost en nog heeft hij £$mr van eer gedeelte dezer werken gesproken. Hij heeft getoond dat het staatsbestuur volgens goeddun ken de klerikale werken ondersteunt, terwijl het aan de onzijdige of anti klerikale niets meer geeft dan het geen de wet hem stellig oplegt. En zelfs als er middel is om de wet te ontduiken, laat het zulks voor de moeite niet. Ah Zij spelen met hunne maat schappelijke wetgeving Zij gebrui ken en misbruiken haar om hunnen invloed sterker te maken, en wan neer een Kamerlid de puntjes op de i's zet, wanneer hij, met de officieele rekeningen in de hand, vaststelt hoe de klerikalen zich de openbare gel den ten nutte maken om hunne kies- wefking te steunen, beleedigen en belachen zij hem Waarlijk, de woede onzer tegen strevers doet enkel zien en bevestigt dat M. Buyl hen op een. gevoelig punt getroffen heeft en hun eenen slag heeft toegebracht, waarvan zij de gevolgen op de openbare meening vreezen «Er is op het oogen- blik misschien niemand, die aan de liberale partij zulke gewichtige dien- Wij lezen in La Flandre libérale Door het Staatsblad vernemen wij, tot onze overgroote verwondering dat de studie van wijlen Meester Josef Fraeys van Alveringhem naar De Panne overgebracht is geworden en dat de nieuwe titularis aangewezen is in den persoon van M. De Simpelaere, een klerikaal van het zuiverste bloed. De standplaats verandering van deze studie is eene schandelijke onrecht vaardigheid gepleegd tegenover de liberale partij en wij zijn overtuigd dat de linkerzijde der Wetgevende Kamer M. Carton de Wiart zal verplichten daarover uitleg te geven. Ziehier de kwestie kortbondig uit eengezet In de gemeente Alveringhem bij Veurne zijn er altijd twee notarissen geweest. M. Fraeys die komt te over lijden behoorde tot de liberale partij en zijn confrater Meester Verdievel, die in bediening blijft, is een strijdend klerikaal. Verscheidene liberale kandidaten- notarissen dongen naar de opengeval lene plaats zij waren overtuigd dat de afgestorven notaris door een libe raal zou vervangen worden, om den dood eenvoudigen reden dat het ver blijf van een tweeden klerikalen notaris te Alveringhem onmogelijk was. Inder daad, men kan toch niet verlangen twee weldenkende notarissen elkander te zien verscheuren door eene onver biddelijke en onvermijdelijke concur- rencie. Andere postulanten, wat naïever van karakter, dachten dat, het ministerie de gewoonte had, eene studie, door een liberalen notaris verlaten, aan een liber den opvolger toe te vertrouwen en dat men Meester Fraeys ongetwij feld een politieken vriend als opvolger zou gegeven hebben, zooveel te meer dat r in geheel het arrondissement Veuine, op 18 notarissen, maar drie j meer zijn die tot de liberale denkwijze i behooren Zoo leerden deze brave I postulanten... maar zij dooiden. Immers de klerikalen van het Veur- ne-Ambaclit dachten dat zij het nog niet breed genoeg hadden en dat de opengevallen plaats insgelijks hunne prooi moest worden. Daarom hadden zij eraan gedacht eene der twee studiën van Alvering hem naar De Panne over te brengen en onmiddelijk werd, door de geestelijk heid, aan de klerikale senatoren en volksvertegenwoordigers van het ar rondissement 'order gegeven, het ver langen van het geestelijk gezag aan den minister te laten kennen. M. Carton, na eerst geweigerd en de gevolgen berekend te hebben van zul- ken schandaligen truk beloofde de zaak te onderzoeken. Wij weten, uit de beste bron, dat de rechterlijke overheid van Veurne, door den ministei geraadpleegd, een ongun stig advies heeft uitgebracht aangaande de verplaatsing der studie van Al veringhem. Maar M. Carton heeft daar fijn zijn polleviën aan gevaagd. Wat geldt een advies van het gerecht wanneer de belangen der politieke vriendjes op' 't spel staan en als men maar die verwenschte liberalen kan tergen en duivelen? Men vertelt zelfs dat de Minister ge wacht heeft M. Fraeys te vervangen Panne, den broeder van een clericalen volksvertegenwoordiger te kunnen be noemen en dat het voor denzelfden re den is dat de openstaande plaats, teJab- beke, nog niet aangevuld is. Maar deze candidaat bevindt zich, tegenover het departement, in gansch bijzondere voorwaarden, die nog die nen opgehelderd te worden. La Chronique had volkomen gelijk wanneer zij, voor enkele maanden, schreef dat de liberalen zich uit alle krachten moesten verzetten, tegen het samenstellen van een nieuw klerikaal ministerie, om den eenvoudigen reden dat het, van de dagen dat het nog te leven heeft, zou gebruik gemaakt heb ben om allerhande schandelijke daden te plegen. lederen dag bréngt ons een nieuw bewijs dat La Chronique waar heid schreef. Zooals M. Paul Hvmans het zoowel zegde, er zijn twee Belgïën een kleri kaal België dat alles opslikt en binnen slikt en een antiklerikaal België van liberalen en socialisten die behandeld worden erger dan bastaards en vreem delingen in hun eigen land Men verzekert ons dat, tusschen de liberale kandidaten - notarissen, die voor de plaats van Alveringhem heb ben gepostuleerd, er zich bevinden die reeds meer dan 50 jaar oud zijn Wij kunnen het niet gelooven Men schrijfi in bij den Uitgever, bixïiiudestraat, nr 53, te Yper. De aankondigingen van ganscti België en 't buitenland evenals de Notariale en Kecluerlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle lioege- naamde artikels uiterlijk legen Dijnsdag middag vrij en onderieekend toe te zenden. kercij do cvllo xxxomtouri uk o4 - .1 IXA i 1. J i-s» VELOMAKÉRS vrar.jl AGENTSCHAP WIELRIJDERS vr: ?gt GRATIS LUXEJATA OGUS m THeInTÏERPIA CYCLE tj Ltd, 48. PELIKMSSTRUT. HTVEJNI,

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1912 | | pagina 1