Aan de Kiezers Kiezers Kiezers Kiezers voor imwB&M m m Vermeulen René De Coene Georges YPER. Kiezers Kiezers Na den slag. alzoo Over de herkiezing van M. Nolf. Algemeen overzicht der uitslagen van de Wetgevende Kiezingen van 2 Juni 912. van hel 16 en 2e rechterlijk kanton Yper De kiezing van Zondag is eene schande voor België zoo sprak Zondagavond een zeer gematigd, be jaard man enniemand verhief de stem om hem tegen te spreken. Inderdaad, de verslagenheid, de ontsteltenis,de verwarring stonden op ieders gelaat te lezen. Niemand had durven denken dur ven vermoeden dat België zoó laag gevallen was, zoo weinig besef van zijne toekomst bezat om tot dergelij- ken uitslag te geraken. 't Is de verpletterring van het ver standige, geleerde, ontwikkelde Bel gië., door de fanatieke, lompe, onwe tende massa klerikale driestemmers. Omkoop en bedrog, zielenopkoo- perij met geld uit de staatskas, heb ben deze verkiezing gekenmerkt die België voor lange jaren terugploft in den poel van achterlijkheid, waaruit het zoo vast besloten was op te staan. Ja, de kiezing van Zondag is eene nationale schande en een gevaar voor het rijk. Zij zal toelaten aan de klerikale, fanatieke meerderheid hare helsche plannen tegen de officieele school door te drijven, zich nog meer uitda gend, baloorig en partijdig aan te stellen en liberalen en socialisten te behandelen als een overwonnen volk. De nationale school met ondergang bedreigd, onderwijzers gebroodroofd het schrikbewind van 1884 terug in gevoerd, de vrijheden met de voeten getreden, de openbare gelden meer en meer te grabbel gegooid aan ker ken, kloosters en kongregaties, zie daar de beteekenis van den dag. En dit alles spruit voort uit heton- rëchtvaardigste kiesstelsel dat in Eu ropa bestaat, ja, dat men in eene Zuid-Afrikaansche republiek niet meer zou dulden het meervoudig stemrecht. Van morgen af worde de strijd aangebonden tegen het meervoudig stemrecht. Alle Belgen gelijk voor de wet één man één stem Wanneer wij den algemeenen uit slag aanschouwen, der kiezing van Zondag laatst waarin wij al ons ver trouwen hadden gesteld, wanneer wij goed de cijfers nazien van ande re arrondissementen, mogen wij, li beralen van het arrondissement Yper, oprecht fier zijn over den uit slag dien we hier bekomen hebben. Men moet goed in acht nemen dat wij ditmaal twee vijanden hadden, die ons hardne.kkig hebben bestreden eenerzijds, de klerikalen, anderzijds, de socialisten. Alles werd in werke gesteld door de klerikalen om den zetel, die we sedert 1900 in elke kiezing hebben versterkt, te veroveren geene moei te werd gespaard drukkingen op de gewetens, omkooperij van hoog tot laag, alle oneerlijke middels Waarvan de klerikale partij de ge woonte heeft gebruik en misbruik te rtlaken En dit alles te vergeefs En nochtans, volgens hunne bla den, en volgens de redekavelingen hunner grrroote mannen, was den val van onzen liberalen kamerheer zeker. 't Was overal van MNolf in den ketel, en MBegerem in den zetel. Maar eilaas, 't is juist't tegenover gestelde M. Nolf is opnieuw in den zetel, terwijl M. Begerem,'voor eene twee de maal in den ketel is (zal hij er nog ooit uitkomen Het is de vierde maal reeds dat de klerikale voorzegging en tevens den derden klerikalen kandidaat, den ke tel in vliegen. En zeggen dat ze er nog niet van I genoeg hebben Het is de eerste maal, sedert bijna twintig jaar, dat de strijd aangegaan is in ons kanton voorde provinciale kie zingen. De klerikale kandidaten die zich voorstellen, hebben het vertrouwen niet meer hunner vrienden. M. Van- denboogaerde, klerikaal schepen van Yper, heeft ze openbaarlijk afgekëdrd met ze te bestrijden in eene propagan da tegen hen gericht hij heeft zijne propaganda niet verder gedreven, ten gevolge der neerlegging van eene libe rale lijst Anderzijds, M. Benoni Ver meulen, landbouwer te St Jan en wel bekende klerikaal, stelt zich voor als kandidaat voor het T kanton. Deze afkeuring, komende van kleri kale hoofden zelf, is voldoende om de voorstelling onzer lijst te verechtvaar- digen. Een andere reden nog heeft ons be sloten te strijden. Het klerikaal goevernement heeft de Evenredige Vertegenwoordiging inge steld voor de wetgevende kiezingen, en door eene onbegrijpelijke onregel matigheid is het meervoudig stelsel behouden voor de provinciale kiezin gen. Hetgene als goed werd aanzien voor de wetgevende kiezingen, moet het ook zijn hier, want niemand kan beweren dat, indien eene kontrool noodig is in het Parlement, diezelfde kontrool on- noodig is wanneer het de belangen geldt van provincie en gemeente. De Evenredige Vertegenwoordiging is daarenboven een maatregel van rechtvaardigheid. Het uur ervan is geslagen. Zij zal zich onvermijdelijk opdringen. Wij vragen u ze van heden af in te stellen, in af wachting dat de wet ze onlangs oplegt. De Evenredige vertegenwoordiging is zooveel te meer noodig in onze pro vincie, daar de Raad maar 3 liberale raadsheeren telt, deze van het kanton Oostende de tegenpartijin geheel het zuiden der provincie, is dus niet verte genwoordigd. Met uwe stemmen te vragen, hebben wij geene andere bekommering dan het openbaar welzijn. Indien eene ern stige kontrool der openbare zaken het werk moet zijn der tegenpartij, kan deze ook toch met nut tusschen komen in de verdediging van kwesties die dikwijls niet met de noodige aandacht onderzocht worden. En, dit aangaande, wanneer men het werk aanschouwt, verricht door zeke re onzer belgische provinciën, ten op zichte van de gezondheid, de voorzie nigheid het landbouw en huishoudelij k onderwijs, men is verstomd voor het ontzaglijk werk dat nog in onze provin cie te doen staat. Het beroepsonder wijs geniet van de noodige aanmoedi gingen niet en 't is te vergeefs dat onze bevolkingen, de stichting vragen van eene vlaamsche landbouwschool, gelijk die van Gembloers, die vele diensten zou kunnen bewijzen aan onze land bouwers. Op meer andere punten nog verdient het bestuur onzer provincie afgekeurd te worden. Vele wegen verkeeren in slechten staat. Eene onvoorzienige po litiek heeft onzen geldelijjcen toestand verergd het provinciaal bestuur heeft niet geaarzeld taksen te leggen die vooral wegen op dezen die werken landbouwers, herbergiers, nermgdoe- ners. Onder de taksen, waarvan de vermindering zich opdringt, noemen wij deze op de drankhuizen en den verkoop van sterke dranken, alsook op den verkoop van tabak en cigaren de taks op de rijwielen ten dienste der werklieden, die zouden moeten de toe lating hebben ervan gebruik te maken den Zondag. Wilt gij een ernstig toezicht uwer belangen, maakt dat op 9 Juni, het zoo juiste princiep der Evenredige Verte genwoordiging zegepraalt, en stemt voor de lijst n'' De kiezing van Yper. Maandag, rond 4 1/2 ure namid dag, begaf de Harmonie der Oud- Pompiers, vergezeld van de leden der Liberale Vereeniging en der Li berale Wacht, zich naar het huis van onzen achtbaren volksvertegenwoor diger, M. Nolf, om hem geluk te wenschen over zijne herkiezing. Na eenige woorden van dank toe gestuurd te hebben aan de talrijke politieke vrienden van stad en buiten die hem waren komen, gelukwen- schen, nam M. Nolf plaats in den stoet, die de bijzonderste straten der stad doortrok, voorafgegaan van eene ontzaglijke menigte. Voor het huis van M. Glorie, plaatsvervangend kamerlid, werd eene Brabanqonne uitgevoerd. Alles geschiede in volle geestdrift en met orde. Voor de kiezing van Zondag laatst bestond de Kamer van Volksverte genwoordigers uit 166 leden, waar van 86 klerikalen en 80 antiklerikalen (44 liberalen, 35 socialisten en 1 christen-demokraat.) De ftieuwe Kamer zal bestaan uit 186 leden, ten gevolge der vermeer dering van zetels, teweeggebracht door de volksoptelling van 1910. Voor wat de oude zetels betreft, de klerikalen verliezen er slechts een, deze van M. Gravis te Zennik, ver vangen door een socialist, M. Branc- quart. De liberalen, integendeel, verlie zen er vijf deze van M. Van Leyn- seele, te Kortrijk, vervangen door een klerikaal, M. Goethals; deze van M. May, te Nijvel, vervangen door een klerikaal deze van MM. Peten en Neven, te Hasselt en te Tongeren, insgelijks vervangen door klerikalen eindelijk, de zetel van M. Thooris, te Brugge, gaat over ^n den christen- demokraat priester Fonteyne. De so cialisten verliezen een zetel te Hoei, ten profijte van een klerikaal. Voor wat de twintig nieuwe zetels aangaat ze worden als volgt verdeeld: Te Antwerpen, een aan de libera len en een aan de klerikalen te Oos tende aan de liberalen te Roeselaere aan de klerikalen te Mechelen aan de liberalen te Turnhout, aan de klerikalen te Brussel, een aan' de liberalen, een aan de socialisten en drie aan de klerikalen te Leuven, aan de liberalen te Gent en te Den- dermonde, aan de klerikalen te Bergen (Mons) aan de socialisten te Charleroi, een aan de liberalen en een aan de socialisten te Luik, aan de klerikalen te Tongeren aan de klerikalen en te Neufchdteau Virton aan de klerikalen. Dus, van de twintig nieuwe zetels gaan er 11 aan de klerikalen en 9 aan de antiklerikalen (6 aan de liberalen en 3 aan de socialisten). De nieuwe Kafner zal bestaan uit 101 klerikalen en 85 antiklerikalen, waaronder 42 liberalen, 41 socialis ten en 2 christen-demokraten. De klerikale meerderheid, die voor de kiezing 6 stemmen bedroeg, is gestegen tot t6. Provinciale kiezingen van 9 Juni S912. CANDIDAAT VOOR HET le KANTON CANDIDAAT VOOR HET 2" KANTON Kiezers van het l$Ie Kanton M. René Vermeulen. r7—1*™^— n n .7 STEMT

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1912 | | pagina 2