der twee kantons van Yper. Stadsnieuws. Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. ai en moesl er zich Donderdag, 20" Juni 1912. 5 centiemen. Achtste jaar. i\r 32. Mijnheeren, Gemeenteraad van Yper. aan verwachten. Eendracht maakt Macht. er Schijnende l/i'S ÊÏOÈUlerduyS. Vires acquiiit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00, Voor stad Een jaar, Fr. 3-50 Men handelt bij overeenkomst.. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke'aankondigingen 1 fr. id. Wij bedanken u voor den bijstand die gij ons verleend hebt in de provinciale kiezing van g Juni, met de liberale kandidaturen der HH. Georges DECOENE en René VERMEULEN te ondersteunen. De uitslagen dier kiezing hebben eene beteekenis waarvan wij het belang willen doen uitschijnen. Vergeleken aan die acht dagen te voren bekomen door onze kandi daten voor het Senaat, door hetzelfde kiezerkorps gekozen, bestatigd men dat alhoewel twee gemeenten meer, Noordschote en Reninghe, aan de kiezing deelnamen, de klerikalen in ACHTERUITGANG zijn van 1549 stemmen. Inderdaad zij behalen gemiddeld maar Sj/fi stemmen tegen iooyo die zij hadden op 2 Juni. Daarentegen gaan de liberale kandidaten, als men hunne stem men samentelt, 280 stemmen VOORUIT. Zij hebben te samen 4086 stemmen tegen 3806, cijfer door de liberalen behaald op 2 Juni en dit niettegenstaande de verwarring di@.ongetwijfeld is ontstaan onder vele kiezers, die in het ie kanton hebben gestemd voor de lijst 2, denkend alzoo voor de liberalen te stemmen, die nr 2 hadden in de kiezing van 2 Juni. 't Is alzoo dat de afgescheurde klerikale lijst 1849 stemmen behaalde. Meer dan ooit zal het aan iedereen voorkomen dat de kiezingen van 2 Juni gedaan werden onder den invloed van vrees, laster, bedrog en omkooping en dat de liberale partij zich mag verheugen over de plaats die zij in ons arrondissement bekleed en die altijd sterker wordt. Nog dank aan allen en vooruit met meer moed dan ooit. DE LIBERALE KANTONALE VEREENIGING. Openbare zitting van den Zaterdag 8 Juni 1912. De openbare zitting wordt om 5 ure 15 m. geopend. Zijn tegenwoordigde heeren Colaert, Burgemeester - Voorzitter Fraeys en Vandenboogaerde, Schepenen Van- derghote,D'Huvettere, Bouquet, Sobry, lweins, Lemahieu, Biebuyck, Baus, Seys en Struye, raadsleden N. Bou- dry, dd. secretaris. De heeren Fiers en Begerem veront schuldigen zich de zitting van dien dag niet te kunnen bijwonen. Het proces-verbaal der laatste zit ting wordt zonder opmerkingen goed gekeurd. In geheime zitting heeft de Raad de jaarwedde van den portier der Middel bare School verhoogd en het rustgeld vastgesteld van den oud-stoker van 't water kasteel. De heer Burgemeester geeft lezing van eenen brief der Maatschappij van de peerdenloopstrijden, de' stad bedan kende voor de toelage van 750 franken en betreurende dit jaar geene koersen te kunnen inrichten, daar het hulpgeld op de helft gebracht is. 1. Geldwezen verslag over hel na zicht der stadskas. De heer Voorzitter geeft lezing van dat verslag, dat met eenparigheid goedgekeurd wordt. 2. Stadseigendommen verslag over de toewijzing der herstellingswerken aan den gevel der feestzaal. Tot eene aanstaande zitting verscho ven 3. Eeredienstrekening van 1911 der kerkfabriek van S' Pieters. De ontvangsten beloopen tot de som van fr. 46,792-13 De uitgaven tot deze vanfr. 47,529-83 Goedgekeurd Te kort fr. 805-70 4. Eeredienst rekening van 1911 der kerkfabriek van Sl Niklaas. Die rekening, waarvan de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn, wordt goedgekeurd. 5. Openbaar onderwijs rekeningen van 1911, a) betalende lagere school, bj kostelooze lagere scholen. a) Betalende lagere school. De ontvangsten bedragen fr. 4,261-82 De uitgaven fr. 4,074-47 Overschot fr. 187-35 b) Kostelooze scholen. De ontvangsten beloopen tot fr. 37,875-00 fr. 37,874-00 De uitgaven tot Overschot fr. 1-00 Goedgekeurd. ii. Sladsgelden Verhoog ing van kre dieten voor het dienstjaar 1911. De heer Voorzitter geeft lezing van eene beraadslaging, zekere kredieten verhoogende, namelijk voor de vol gende posten bureelkosten (politie), openbare verlichting, nachtverblijf, middelbare school. De Raad keurt die beraadslaging goed met eenparigheid. 7. Stadsgelden uitgave van kasbons. De Raad keurt de beslissing goed nopens de invoering van kasbons en machtigt den Schepenraad ze uit te 8. Stadseig endommen bouwing van afhankelijkhedenn bij het vijverhuis van Zillebekekrediet. Verscheidene aanvullende werken werden uitgevoerd, voor ongeveer 7536 franken. Dat krediet zal in reke ning komen op de begrooting van 1913. Goedgekeurd. 9. Stadseig endommen nieuw lokaal in 't waterkasteel2" krediet. De Raad stemt eenpariglijk het kre diet bestemd tot het bouwen van een nieuw lokaal. 10. Burgerlijke Godshuizenverhuring van landgoederen verslag. De Raad keurt het verslag dier ver huring goed 11. Weldadigheidsbureelmilddadig heden voor vergunning van begraaf plaatsen. Verscheidene vergunningen voor begraafplaatsen worden verleend. 12. Vervoerdiensten dienst tusschen Oostvleteren en Yper; staking. Op aanvraag van den begunstigde wordt den vervoerdienst tusschen Yper en Oostvleteren afgeschaft. De openbare zitting is om 5 ure 40 m. geheven. Men moest, ja, zich er aan verwach ten Spijts zijn gepoch van zich, in den kiespennestrijd, niet over te leve ren aan persoonlijkheden, heeft Tc Journal zich niet kunnen onthouden van er zijne toevlucht toe te nemen en, gelijk de hond uit het Evangelie, van .tot zijne vuilnis weer te keeren. Wat wilt ge Het woord van Destouches is altijd waar Verjaag het aangeborene, en het komt in vluchtloop terug... Na, zooals wij het deden uitschijnen, eene schandalige plaat van Le Sifflet in proza van zijn baksel toegelicht te hebben, die seffens door heel de kleri kale pers afgewezen en versmaad werd, heeft het zijne venijnige pen hernomen om de liberale partij te boo- nen, die de zegepraal harer kandida ten in de laatste wetgevende kiezingen vierde. Verslag gevende over de ontmoe ting, door mannen van zijnen boord gewild, (1) van twee groepen voor een zelfde doel, op Maartdag, 10 dezer, op de Vandeppeereboomplaats in gang, neemt hij de gelegenheid waar om zijne tegenstrevers te hoonen en te lasteren, eens te meer liegende. Het vindt er, inderdaad, behagen in eene vroegere beschuldiging te herha len aan de Maatschappij der Oud- Pompiers nogeens ten laste leggende van,-zekeren nacht, de huisdeur van den heer Burgemeester Golaert met vuiligheid bestreken te hebben wan neer dat zij allen, die op dat tijdstip geleefd hebben, eersten vooral weten dat die deugnieterij waarschijnlijk niets anders geweest is dan poets wederom poets voor eene dergelijke daad, eeni- ge nachten er voor aan de woonst van den heer Bossaert, alsdan Schepene, gepleegd en, vervolgens, dat het feit des kwestie, door de liberalen zelve afgekeurd, nooit is kunnen bewe zen worden ten laste van welk lid ook dier Maatschappij, niet meer dat men te weten is gekomen wie de dader was van het affront, die dat voorafging. Het Journal spreekt ook van zege praal van het kartel, wanneer het, ge lijk iedereen, zeer wel weet dat er geene schaduwe van overeenkomst met de socialiste partij bestaan heeft, overeenkomst, die het vurig verlangen de verwerping voor hen eene eerste teleurstelling was. Maar men moest een voorwendsel hebben om kwaad te spreken van liet blauwe vaandel, zoogezegd met rood gekleurd, en vooral van de alomge- achte gekozenen, die het volgden «kapitalist Victoor de Overweldiger en zijn schoonzoon Ernest de Glimla chende en de groote vaderlander-geld man de advokaat Glorie, zijn naïeve plaatsvervanger domme benamin gen, die, zonder dat de pennelekker het gewaar werd, bij zijne klaarziende lezers andere beelden hebben doen oprijzen en vergelijkingen doen ont staan, die eerder aan de heeren kleri kalen ongunstig moeten zijn. En dan de omstaandersde edel- dom van S' Pieters het ballet korps eerejonkers van de twee geslachten, dragers vanenzAlsof de kleri kale stoeten niet, in alle lijden, eene dergelijke omringing hadden en. soms, min deftig, om ons te bedienen van het gebruikte woord en alsof die lieden van S' Pieters, die men eertijds luize-vangers noemde, en die nten altijd versmaadt als men ze niet meer noodig heeft, in elke kiezing het voor werp niet waren van de teederste be zorgdheden, van de levendigste aan vragen, van de aanlokkelijkste aanbie dingen en van de meest klinkende belooningen van de klerikale partij Eenvoudige, dartele, luidruchtige lie den eeu beetje onmatig misschien, maar waarvan een gewezen pasloor fier wasgoede kiezers te hebben gemaakt en die hij gaarne, en met eene zekere trolschheid.zijnegoede schapen noem de Dat eenigen onder hen gejouwd heb ben toen zij voorbij de woning gingen van den nieuwen Senator, is wel mo gelijk maar hoeveel spijt men er over hebbe, men kan die lieden niet meer bölellen te schreeuwen dan zich bij (t) Gewild, ja. De liberale stoet, in de B esingstraat gekomen, bleef te midden dier straat stil, daar men de klerikale stoet uit de Elverdingstraat naar den Vanden- peereboomplaats hoorde afkomen. Welnu, rechtover dt St Maartenskerk, bleef de klerikale stoet staan, in plaats van zijnen weg vooi t te gaan, en veroorzaakte de bot» sing, welke de liberale stoet, door de 1 eden, die men kent, voorafgegaan, wilde vermij den. (N. d. R.) GALM Men schrijft in bij den Uilgever, bixfnudeslraat, nr 53, te Yper. De aankondigingen van ganscb lielgië en 't buitenland evenals de Notariale en Kechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle lioege- naamde artikels uiterlijk legen Dijnsdag middag vrij en onderieekend toe te zenden. Aan de Kiezers uitmaakte der klorikalan on waarvan

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1912 | | pagina 1