Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, 4" Juli 1912. ilel Oordcol van oen simpel soldaat. De koning spreekI. Woorden en Wenken. Ministers aan hel Woord Eendracht maakt Macht. Verschijnende des iPonderditf/SVires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Men schrijft in hij den Uitgever, ltixfnudestraat, rr 53, te Yper. De aankondigingen van AANKONDIGINGEN Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. gansch Itelgië en 't buitenland evenals de Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen Aankondigingen 15 c. den drukregel. Voorstad: Een jaar, Fr. S£-50 gezonden worden ten bnreele van dit hlad.Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- Reklatnen 25 c. Men handelt bij overeenkomst. naamde artikels uiterlijk tegen Üijnsdag middag vrij en onderieekend toe te zenden. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. Bara, de groote liberale staats man, heeft eens gezegd De red ding der liberale partij moet uit Vlaanderen komen De kiezingen van 2 Juni hebben al te wel bewezen dat Bara waarheid sprak. Iedereen is wel overtuigd dat de redding moet uit Vlaanderen komen. Indien wij zoo weinig vooruitgang in de Vlaamsche gewesten maken, dan is zulks niet zooals de klerikalen over al uitkramen, het gevolg van het kartel, maar het is enkel en alleen, omdat de buitengemeenten overge leverd zijn aan den pastoor en aan den kasteelheer de eenén houdt het volk dom en den anderen houdt het vast. Het is algemeen gekend hoe moei lijk het op den buiten is het goede woord te gaan verspreiden brood roof en dwang zijn twee hoofdpunten van het klerikaal programma die overal en inzonder door de priesters met eene onverbiddelijke woede toe gepast worden. Bij hen is het Die niet met ons is, is tegen ons en wan neer men op den buiten tegen hen is, iedereen weet wat er dan te wachten staat. In volgende artikelen zal ik eenige staaltjes geven welke door die zoo gezegde partij van rust en vrede toe gepast worden. Heden wil ik mij enkel bezig hou den met te onderzoeken indien Vlaan deren voor ons vrijzinnigen verloren is, of indien wij integendeel hopen dat ons vlaamsche volk eens zijne verdrukkers naar waarde zal weten te schatten, en naar het voorbeeld van onze roemrijke voorouders het juk zal weten af te schuddën dat hen zoo loodzwaar drukt. Voor mij lijdt het niet de minste twijfel, ons volk van Vlaanderen zal niet willen onderden hiel zijner ver drukkers blijven, zooals vroeger zal het durven het hoofd bieden. Het is buiten kijf dat er voor onze vlaamschepropagandisten moed noo dig is om op te komen voor hunne vrijzinnige gedachten. De klerikalen beschikken op den buiten niet alleen over de politieke geestelijkheid die gedurig met het volk in betrekking is, doch ze bezitten daarenboven nog eene uitgebreide en wel ingerichte pers. Klerikale propaganda blaadjes worden het jaar door aan de kiezers .gezonden. Leggen wij ook zooveel bedrijvig heid aan den dag Ik durf vlakaf zeggen neen. Wij verwaarloozen de buitenbevolkin te veel nadat de buitenkiezers vier lange jaren door de klerikalen bewerkt zijn, geven wij hun een paar maanden voor de kie zing blaadjes te lezen, er worden dan een paar meetingen gegeven en dat is alles. Kan deze werking het kleri kaal werk van vier jaar vernietigen Neen niet waar zulks is totaal on mogelijk. Wat dient er dan gedaan te wor den om in dezen toestand te verhel - pen Dit is heel gemakkelijk om op te lossen beginnen met strijdbladen te zenden het jaar door, daarvoor is er natuurlijk veel geld noodig be ginnen wij jus meteen strijdpenning in te richten. Deze instelling zou natuurlijk goed vooruit gaan indien alle welstellende liberalen hunnen plicht deden. Wij bezitten daaren boven eene reeks nuttige propagan da werken onder vorm van roman Arm Vlaanderen Sophie In onze vlaamsche gewesten Sursum Corda en veel andere. Deze werken zouden moeten ingoed- koope brochuren verschijnen en op groote schaal verspreid worden. Het is onbetwistbaar dat het lezen van deze werken, waarin de schrijvers de toestanden op den buiten op eene meesterlijke wijze blootgelegd heb ben, op die bevolking moet indruk maken. De reeks uitgaven van het Julius Vuylsteke fonds zouden moe ten door eiken vrijzinnige gelezen worden. Om dit te verwezentlijken moeten de strijdbladeren zulke wer ken als mengelwerk laten verschij nen. Als simpel soldaat van het groot liberaal leger heb ik er aan gehou den mijne bescheiden meening te geven, met de hoop dat onze leiders de toestanden op den nauw zullen ter hart nemen, en dat zij in het in richten hunner propaganda niet zul len vergeten dat de liberale werking op den buiten, om vruchten te dragen voortdurend moet zijn. Als antwoord op den welkom- groet hem toegestuurd door den ko lonel van het regiment Grenadiers, Zondag,heeft Koning Albrecht woor den gesproken die verdienen onder lijnd te worden Het leger en de natie moeten el kander wederzijdsch vertrouwen toe dragen. Mijne plichten als Staats hoofd indachtig, doe ik een wafmen oproep tot onze otficieren waarvan ikde hooge waarde en het diep gewe ten ken opdat zij zich met lichaam en ziel zouden toeleggen op de op leiding van de kinderen welke de natie hun toevertrouwd. En ik koes ter ten zeerste de hoop dat deze natje hoe langer hoe meer, met een helder oog op de toekomst, de verheven en gebiedende verplichting zal beseffen die hare onzijdigheid zelf haar voor schrijft die van steeds hare opoffe ringen op de hoogte te houden van den plicht dien het leger te vervullen zou hebben, moesten internationale verwikkelingen, welke steeds te vreezen zijn, op zekeren dag België noodzaken de onschendbaarheid van zijn grondgebied te verdedigen. Het zijn daar, in andere woorden de verklaringen, 25 jaar geleden, afgelegd door Leopold II bij onthul ling van het denkmaal Breydel en De Conink te Brugge. De mannelijke taal en de vader- landsche wenk van Leopold II hebben geen weerklank gevonden, bij de klerikale meerderheid, die het land regeerd. Herhaalde malen nog pre dikte de vaderlandsche profeet, doch zijne stem klonk in de woestijn en de bekommernis om 's rijks weerbaar heid had zoo weinig den slaap ge- stoord onzer regeerders in 't vvel- k 'lige Capua, dat, toen verleden jaar, onheilzwangere gevaarten op rezen aan den horizont, ons leger voor hetwelk 't Belgische volk zich dan toch zooveel millioenen moest getroosten al zoo min in staat was als de burgerwacht zelf, om den in dringer af te slaan. Koning Albrecht paait zich denke lijk niet met begoochelingen omtrent het onthaal van zijn vaderlandschen wenk. Hij weet, zooals wij, de kleri kale meerderheid ligt vastgeketend aan hare kiesbeloften en hoe drei gend het gevaar ook worde, niets zal aanvangen uit vrees den buiten kiezer te mishagen. Het leger zal niet op ernstigen voet ingericht worden, zoomin als de financiën van 't rijk op stevigen grondslag zullen steunen, omdat de klerikalen den moed niet hebben aan den lastenplichuge en aan hen die 't betalen kan, de noodige recht- streeksche lasten op te leggen doch hun toevlucht zullen blijven nemen tot de onrechtstreeksche middelen om de kas te vullen, de levensmid delen van den werkman belasten en de komende geslachten doen boeten met haar den last der aanzuivering van s rijks schuld over te laten. Het gevaar is dreigend het Staatshoofd wijst het met den vin ger aan en de raadsleden der Kroon kennen er maar al te goed al de uit gestrektheid van. En toch zullen zij niet roeren. Eens te meer zal het klerikaal kies- belang de nationale bekommernis smoren. De klerikalen hebben immers als leus op hunne vlag geschreven Eerst de partij en dan het land. Bedreigingen. Sedert 2 Juni had men nog geen en kelen minister, buiten den hr. de Bro- queville aan 't woord gehoord. Zondag nu hebben de heeren Carton en Ren kin, de verloopen demokraten, ruim schootshunne schade ingehaald op het feestmaal door de geldschieters dei- partij aangeboden aan deopstellers van den properen Afrosser en van an dere schimpblaadjes en aan de jonge wachten, die zoogezegd de groote zege praal hebben bewerkt. In de toespraken, door den kleinen garnaal der pdrtij gehouden, is niet veel te rapen, doch de ministers van Jusiitie en van Koloniën hebben eens hun hartje gelucht. Dc uaaltijdw;erd gehouden te Bosch voorde, in het oud jachtpaviljoen der hertogen van Brabant, dat thans in een gasthof herschapen is, wat aan den hr. Carton de Wiart gelegenheid gaf met zijne historische kennissen uit te pak ken. Hier is het, zegde hij, dat de herto gen van Brabant, na in het Zoniënbosch jacht te hebben gemaakt op vossen, wolven en andere gevaarlijke dieren, kwamen uitrusten van de vermoeie nissen der jacht. Wij zijn thans allen hertogen van Brabant, die de rust ne men na den grooten slag. Zeer vleiend voor de oppositie, niet waar, vergeleken worden met.vos sen, wolven en andere gevaarlijke die ren.. Daarna, het onderwerp behandelend dat de klerikale partij den schrik 0111 het lijf slaat, vervolgt de minister De uitslag eencr kiezing wordt niet gewijzigd door het dreigen met een oproer. De verkiezing van 2 Juni heeft aan de regeering uitdrukkelijke plichten opgelegd. Zij zal zich aan die plichten niet onttrekken en het vertrouwen in haar gesteld zal niet beschaamd worden. Waar 't noodig blijkt, zal de regeering het bewijs geven van krachtdadigheid en door- tasting, in de mate die wordtverwacht door het volk Het slot van den volzin in de ma te verwacht door het volk is waardig om in een kastje te worden gehangen. Spijtig dat dezelfde minister van Ju stitie reeds vergeten heeft dat burge meester Max zich genoopt zag, de on- bewinpelde aanhitsing tot wanorde en bloedvergieten, in een klerikaal blad, L'Avenir du Luxembourg zwart op wit gedrukt, acht dagen vöör de kie zing de mogelijkheid eener nieuwe li berale schoolwet besprekend Wij zullen ons niet door de logièn laten knevelen tot de verdediging van ons geloof zijn alle middelen geoorloofd, de gewapende opstand niet uitgeslo ten. Minister Renkin meende liet gepast de schoolkwestie op die smulpartij op te rakelen. Ziehier hoe hij zich uitdrukte Sommigen hebben het gerucht verspreid dat de katholieke partij ver- .zaakt had aan de herziening der school wet. Daar is niets van. Wij hebben het ontwerp dezer herziening niet opge geven. De schoolkwestie moet en zal opgelost worden wij willen de volledi ge en dealgeheele vrijheid in de keus der school aan den familievader schen ken... Wij zullen ons niet meer laten afschrikken, door de snoeverij dei- liberalen, noch door de bedreigingen en gewelddaden der socialisten. In zekere kringen is gezegd dat wij ons toegevend zouden moeten toonen Welke toegevingen zouden wij moeten doen Wij loopen reeds over van ge- matigheid. Het staat vast dat wij niets zullen ondernemen tot miskenning dei- rechten van .onze tegenstrevers, doch wij eischen erkenning onzer eigene rechten en er zal rechtvaardigheid ge schieden. Minister Renkin zegde verder nog Zoolang wij onzen post blijven be- kleeden in het ministerie zullen wij niet toelaten dat de orde gestoord wor de. Wij zullen alle wanordelijkheden met de meeste krachtdadigheid onder drukken. En ik roep de katholieke werklieden toe, die worden bestookt door de socialisten Wij zullen niets onbeproefd laten om de dwingelanden van het Volkshuis» voorgoed de knip op den neus te zetten. Het Belgische volk kent nu de be dreigingen tusschen pot en pint uitge- kraaid aan het adres der oppositie door twee leden van den raad der kroon. Carton en Renkin mogen gerust zijn hel werkvolk zal aan de klerikalen de gelegenheid nietgeven van achter eene wrlopgediende tafel, de bevelen te ge ven, waardoor de volkseischen in het bloed zouden gesmoord worden. I)c wettelijke wapenen waartegen al de bluf en de snoeverij van verloopen demokraten niets vermogen zullen wel de regeering dwingen, zooals de heer Renkin het zegde rechtvaardigheid te doen geschieden

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1912 | | pagina 1