BERICHT Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Ter gelegenheid van Tuindag zal De Weergalm toeko mende woensdag niet verschijnen. Achlsle jaar. Xp 58. Do Toekomst dor liberale partij. Het iMnlionaal Gevoel. Donderdag, 2" Oogst 1912. Eendracht maakt Macht. Verschijnende defi IMotii.erdatfSVires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 2-50 Men handelt bij overeenkomst. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen I fr. id. Wij nemen uit La Chronique het volgende over uit een artikel, dat L. Dumont- Wilden verleden Zondag aan zijn blad meedeelt en waarin er spraak is van de rol der liberale par tij in de toekomst. In eene vrienden bijeenkomst in eene kleine stad werd gesproken over de nederlaag der li berale partij in de laatste kiezing. Deze nederlaag, zegde onder andere een rijk en bejaard man, die nooit naar eenen Kamer- of Senator zetel getracht had, is er maar eene als zoovele andere en, als men den politieken toestand w el gadeslaat, ziet men dat zij van zoo'n groot be lang niet is als men het zich inge beeld had. Binnen kort zal de liberale partij door den drang der omstan digheden eene overheerschende rol te vervullen hebben, op voorwaarde, wel te verstaan, dat zij het met haar zelve eens blijft. Voor wie in de katholieke gazetten tusschen de regels kan lezen, wordt het klaar dat de klerikale partij met hare overwinning verlegen is. Zelfs al houd men geen rekening van het kiesbedrog en de officiëele drukking zal men herkennen dat al de kiezers, die het ministerie voor zijne zaak gewonnen heeft, geene zuivere kleri- kalen zijn. De meesten, om niet te zeggen allen, zijn menschen, voor wie de godsdienstkwesties geen belang aanbieden, en die, als 't noo- dig is, heel gemakkelijk roepen Weg met de kaloten Zij hebben voor de klerikalen gestemd omdat zij gedacht hebben dat een liberaal staatsbestuur, gesteund door de so cialisten, misschien wel wat roeke loos zou kunnen zijn en kostelijke hervormingen zou kunnen invoeren dat het de bekommeringen van ïntel- lektueelen aard zou stellen boven den heiligen eerbied voor de stoffe lijke belangen en de lasten zou ver- hooien Niets is gemakkelijker dan zulke menschen om te draaien. Zij zullen dat doen zoohaast als zij zien dat de katholieke partij tegen zulke avonturen gedrongen is als degene, waarin zij meenden dat de liberale partij hen brengen zou. Die avonturen zijn niet te ontwijken. Men moet niet meer slim zijn in geld zaken om te bemerken dat onder dit oogpunt de toestand des lands netel achtig is. De schatkist is ledig en Belgies krediet is geschokt. Om de onkosten te dekken van een bestuur, dat van langs om meer kostelijker wordt, kan men niet altijd zijnen toe vlucht nemen tot kasbons. Men zal onvermijdelijk gedwongen zijn, den eenen dag of den anderen belastingen te stemmen, des te meer daar het staatsbestuur, juist omdat het al machtig is, zich niet zal kunnen ont houden van sommige hervormingen in te voeren, die zeer vee! geld ei- schen en sommige werken tot een goed einde te brengen, die tot den ondergang leiden. Het goevernement heeft maar ten koste van vele belof ten de arbeiders-kiezers van de te genpartijen afgescheurd. Deze belof ten zal het moeten volbrengen en de socialisten zullen hem dat wel herin neren. Gelooft mij, wij moeten maar kunnen wachten en laten begaan. Dat goevernement, juist omdat het te machtig is, gaat heel alleen naar het bankroet en gij zult zien hoe wreed die vlottende klanten, waarop het thans zoo roemt zich zullen aan stellen als de vervaldag genaderd is. Dan zal onze tijd gekomen zijn. Dan zullen de socialisten tot het uiterste willen gaan omdat zulks in hunnen aard ligt. Zij zullen het vel der overwonnelingen eischen en de bewarende burgers zullen de kluts kwijt geraken. Tusschen beiden zal dan de liberale partij de rol van scheidsrechter te vervullen hebben. Tot die schoone rol moet zij zich nu voorbereiden door getrouw te blijven aan haar programma en hare overle veringen. Zoo sprak de oude liberaal. Hij heeft veel waarheden gezegd en wij wilden wel dat zijne voorzeg gingen bewaarheid werden. Wij twijfelen echter of het zoo ge makkelijk is de vlottende massa der kiezers om te keeren als de man het wel zegt. Picard, die nu tot onze te genstrevers schijnt overgewaaid te zijn, zegde in 1884 ook dat de zaak van 't klerikalisme in een wrongs- ke kon opgelost worden, en de kle rikalen zijn nog onze meesters, dank aan hunne ontelbare deugnieterijen en knoeierijen op alle gebied, waar van zij de specialiteit hebben. W ij hopen evenwel dat hunne dui- velsbobijn eens zal afgeloópen, hun koker vol listen en lagen eens zal uitgeput zijn. Dan zullen zij met schande en ook met schaamte, als zij er nog wat hebben, 's lands bewind moeten ver laten. Maar in welken akeligen toe stand zullen zij het boeltje overgeven? Intusschen zullen de liberalen en de socialisten niet werkeloos wach ten en laten begaan, maar bij elke gelegenheid de klerikalen dicht te gen den muur hunner beloften drin gen, hun steeds de gemeene knepen, die zij gebruikt hebben, onder den neus wrijven en hun alzoo hunne ge- stolene overwinning duur betaald zetten. Dat is eene werkdadige rol diezij in de Kamerszullen vervullen. Tot die andere zullen onze vrienden zich ongetwijfeld voorbereiden. Maar eerst de klerikalen op de vingers ge klopt. Zij mogen ons volk niet meer tergen en bij den neus leiden zooals zij tot nu toe gedaan hebben. De an tiklerikalen zijn nog sterk genoeg om hun dat te beletten. Een goed liberaal abon* neert zich aan DE WEER GALM Ons m niljp. Ze hebben 't niet gesloten, zei me gisteren een vriend die verleden week de kamerverslagen gelezén had. en 'k hoop wel dat ze nog meer zullen te hooren krijgen, zei hij. En inderdaad de liberale en socia listische hoofdmannen zijn verleden week begonnen met aan de klerikalen hunne bedriegerijen en uitkooperijen onderden neus te wrijven. Zij heb ben klaar en duidelijk bewezen hoe de klerikale ministers met ons geld de beambten en werklieden van den Staat hebben uitgekocht en bedro gen, zoodanig zelfs dat de höogerc bedienden gelast met het toepassen der jaarwedden er niet w ijs int gera ken en er een vol ledigen warboel heerscht. Wanneer wij iets vroegen voor den kleineren staatsbe liende, 't kon niet zijn, maar tegen de kie- zing was alles mogelijk het plan van bedrog en omkooperij was goed overlegd, de minister, op schertsen - dentoon, bekende het zelf. De propere logons die op wagelij- ke manier door de klerikale kiesblad- jes werden uitgestrooid werden door de antiklerikalen aangehaald en heel zeker zal deze week de reeks dier krapulositeitcn voortgezet worden. De klerikalen echter doen als Pon- cius Pilatus, zij wasschen zich de handen de verantwoordelijkheid dier schandelijke uitbraaksels dur ven zij op zich niet nemen, 't Zijn de kiesschriftjes opgesteld door pries ter en fanatieke lummels en daar in hebben zij niets te zien, maar zij helpen ze toch betalen. En op den hoop toe zijn die kleri kale mandatenroovers nog kittelach tig hunne ooren begonnen te tuiten, ze waren beschaamd over hunne hel dendaden en maakten gerucht om de stem der liberalen en socialisten te smachten. Eenige kiezingen keurden zij op een loopje goed en toen voor de andere de liberalen en socialisten kennis vroegen van al de dokumenten die kiezingen betreffende, waren ze in hun verblinden hoogmoed voorne mens die mededeèling te weigeren. W oeste dreigde zelfs de kommissie op deteenen te zullen trapen als 't niet rap ging. Een onpartijdig klerikaal, de heer Cooreman van Gent, sedert ja ren voorzitter der Kamer, moest zelfs recht staan om de vraag der antikle rikalen te onderstennen. 't Viel de klerikale bedriegers als een koud stortbad op het lijf. En om nu op de krapulositeiten der klerikalen terug te keeren, wat zouden zij zeggen, indien wij handel den zooals zij Indien wij bijvoorbeeld schreven dat de klerikalen dieven zijn, omdat er hier en daar als eens een hunner mannen met de kas van d'eene of an dere klerikale instelling de plaat poetst, wat zouden zij zeggen Indien wij schreven dat de pries ters sodomieters zijn, omdat er he laas al te veel aanslagen op de zeden werden gepleegd in kloosters, kleri kale scholen en pensionnaten, cate- chismuslessen en zoo voorts, wat dan Indien wij schreven dat de klerika len schijnheilige vrou wenmoorders zijn, omdat sommige hunner schep sels, onder den dekmantel van de religie, hunne boozc lagedriften vrij en teugel laten vieren,, wijl hunne echtgenooten getergd, geplaagd en gekrenkt als vrouw en als moeder, verkwijnen wat dan Indien wij schreven dat de kleri kalen baanroovers zijn en sluipmoor denaars, omdat in de verachterde streken fanatieke lummels na 't bij wonen van mis, lof en vespers 's a- vondsmet messen de burgers aanran den en plunderen wat zouden zij zeggen Indien wij schreven dat de kleri kalen dieven zijn omdat er klerikale bankiers geweest zijn die met de spaarcenten van boer en werkman wegliepen dat ze erger dan apa chen zijn, omdat er domme klerikale boerenkinkels waren die moeder of vader vermoord hebben en dan bij 't lijk den rozenkrans baden, wat dan Wij zouden nochtans maar doen zooals zij en hen meten met dezelfde maat waarmede zij ons meten 't wa re oog voor oog en tand voor tand. Wij doen zulks echter niet. Wij weten dat er kaf is in alle graan wij kunnen zulk geen onrecht plegen want wij weten dat olie toch altijd boven drijft. Zijn wij nochtans niet tc goedzak kig Jawel en veel te veel zelfs. Al wat liberaal en socialist is»dat is krapuul, 't zijn apachen, Bonnots en Carouys, zoo zeggen en schreven de klerikalen. Als brave jongens halen wij de schouders op wij zeggen wel eens 't is te erg, 't is schandalig doch pas is de kiezing voorbij of we zijn met die lasteraars beleefd en vrien delijk als voorheen, we gunnen hen onze klienteëel (onze vrouwen voor al doen dat) we helpen ze leven en laten ze bestaan, dikwijls ten nadeele onzer eigene vrienden. Waarlijk, we zijn te goedzakkig en kussen de roede die ons geeselt. Wanneer stellen we daaraan een einde Als er in Beigie nog wat nationaal ge voel bestaat, dan is het deerlijk aati 't zakken. Het heeft in den laatsten kies strijd zelfs een grooten sprong naar be neden gedaan ten gevolge van de lage, hatelijke, klerikale kiespropaganda. Heeft men wel in eene enkele klerikale kiesvergadering, in eene enkele kleri kale gazet of vlugschrift van het woord Vaderland hooren gewagen Overal is de vaderlandsliefde aan den kant ge zet. Het welzijn van het kerkelijk ge lóóf, dat, tusschen haakjes gezegd, niet te vreezen had, het welzijn der kloosters en dat der honderden kleri kale boeren-, geiten-, hoenders-, ver ken- en boerinnebonden, waarde kle rikalen baas en meester waren dat alleen heeft op den voorgrond gestaan. Daarvoor alleen hebben zij gestreden met eene hardnekkigheid, eene onbe schoftheid, die alle palen zijn te buiten gegaan. Daarvoor hebben zij het ver standigste deel der bevolking uitge maakt voor al wat slecht en gemeen Weerga Vlen schrijft in bij tien Uitgever, Lmfniidestraai, nr 53, te Yper. i>e aankondiging"/! van ganscli itelg'ë t'ii'l buitenland evenals de Notariale en Rechterlijkt! i rik n I gingen magen gezonden worden ten bnreele van dit b'ad Vlen wordt vriendelijk veez i'bi alle lioege- naamde artikels uiterlijk tegen Htjnsd.ig mid.lag vrij en onderteek-"! I 10 ie m I 'ti

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1912 | | pagina 1