ZONDAGRVST Niemand Ie iiuis Het nieuw Telefoonboek. Laiulbou w bel a n en. lien <lram:i. Krj> auloniobicloiigeval. Lijsl der Apothekers K. GA I'M A NT. He liei» geboden O in le lachen. Een bezoeker Lot den deurwaarder van een onzer ministeries Is Mijnheer de minister daar niet? Ik heb verhoor De deurwaarder. Mijnheer de mi nister is naar den Koning om hem een koninklijk besluit te doen teekenen. Hij is daareven vertrokken. De bezoeker. Waar naartoe De deurwaarder. Naar Oostende natuurlijk. Gij denkt toch niet dat hij in dit sejsöen in zijn paleis is. De bezoeker. Inderdaad. Ik had het vergeten. Kan ik den kabinetsoverste niet spreken i De deurwaarderDe kabinets overste heeft van de afwezigheid des ministers gebruik gemaakt om naar de Panne te gaan. De bezoeker. Ik begrijp dat... Is de bijzonderste sekretaris niet te.... De deurmaarder. De bijzondere sekretaris is een bad gaan nemen naar StaIdesbald. j De bezoeker. Na rijp nadenken, meen ik dat, voor wat mijne zaak be treft, het voldoende zou zijn den bu reeloverste... De deurwaarder.. Er zijn voor 't öogenblik geene bureeloversten in 't ministerie.... Zij zijn allen naar de kust getrokken om zoo dicht mogelijk bij het staatsbestuur te zijn. De bezoeker. En de onderbureel oversten De deurwaarderDe onderoversten zijn ook naar de zeebaden. Wat zouden de onderoversten hier doen als de oversten er niet zijn De bezoeker. Wie blijft er dan nog over in 't ministerie De deurwaarder. Ik. De bezoeker. Ik zal dan maar aan u mijn geval uitleggen. De deurwaarder. Ik zou met ge noegen naar u luisteren, maar het uur voor mijnen trein is gekomen. Ik ga naar Knocke. Mag ik u eenen raad geven Ga mee met mij, huur eene villa langs den zeedijk, niet verre van Oostende en ga daar alle dagen op den uitkijk staan, 't Is 't eenigste middel om den minister of iemand van 't mi nisterie te zien. De bezoeker ging droomend weg en sakkerde op dat ministerie van... de Kust... mijn botten. (Uit La Chronique van 21 Augustus). Het moest in Mei verschijnen en.... komt op 't einde van Augustus uit. I Beter laat, dan nooit. i Het nieuw officieel telefoonboek be- helst 936 bladzijden en' vermeldt 54000 aansluitingen. De abonnenten zijn niet meer ge rangschikt per telefoongroep ieder net is nu afzonderlijk en volgens alfa betische orde vermeld. Dat zal in den beginne wel wat moeilijkheden ople veren. In ieder telefoonnet zijn de verbin dingen ook stipt volgens naamletter gerangschikt, hetzij volgens den fami lienaam van den abonnent, hetzij vol gens de rubriek, die den aard van het aangesloten huis of firma aanduidt. De nieuwsbladen zijn vereenigd on der de melding van Nieuwsblad of Journal, naar gelang de belangheb benden de eene of de andere melding hebbeh verkozen. Overigens zijn al de aanduidingen in het telefoonboek op genomen in de taal, die door den abonnent wordt verkozen. Kortom het nieuwe telefoonboek is in een geest van volstrekte taaigelijk heid opgevat. Het hangt maar van de Vlamingen af, er de Vlaamsche taal recht te laten wedervaren. De telefoon netten zijn er gerangschikt volgens de Fransclie benamingen in de Waalsche gewesten en volgens deNederlandsChe in de Vlaamsche streken. met de meest vredelievende menschen te tergen. Dat staat haar natuurlijk vrij, maar daaraan moeten wij ons toch niet sto ren.. De taalgelijkheid mishaagt de Franskiljons altijd. Zij zouden liever zien dat het Fransch overal den voor keur hadde. Dat maakt evenwel de rekening der Vlamingen niet, die toch ook wat in de bestuurlijke huishouding te zeggen hebben. Het Paard. De liefhebbers der paarden mogen verheugd zijn. De Brusselsche dagbla den melden dat men meer en meer te paard rijdt ruiters, amazonen, kinde ren zelfs, ziet men dagelijks een wan delrit maken naar het Bosch of op .de Louisalaan. Ook het bespannen rij tuig komt weerom meer in gebruik. Wel dra zal de automobile nog gebruikt worden voor de tochten, maar voor de wandelingen zal het tweespan den voorkeur hebben. Deze schikking schijnt al weer aan de Franskiljons niet te behagen. Zij zien er al beenderen in. De Chronique zegt dat Brussel erin gerekend wordt onder de Vlaamsche steden en dat het Nederlandsch ons daarin belachelijk maakt bij onze Hollandsche geburen omdat onder ander het woord Louiza- wijk staat vöör Avenue Louise. Zij zegt er wel is waar niet veel kwaad van, maar laat toch verstaan dat die klei nigheden, als ze talrijk zijn, eindigen Onze'paarden in Brazilië. Zes merriën en twee hengsten onzer befaambde trekpeerden werden Maan dag te Antwerpen ingescheept voor San Paulo. Een Braziliaansch grond bezitter is zinnens er eene fokkerij van Belgi sche paarden mede te beginnen. VischtëeU. Tijdens hare laatste vergadering heeft de maatschappij van Vischteelt, de vraag onderzocht of de Zalmvangst in de Oppermaas niet zou moeten toege laten worden tijdens het kuitschieten der Karpers. Een verzoekschrift zal den bevoegden minister gezonden worden, opdat de vangt met vlieg voor taan toegelaten worde, van eenen ze keren afstand stroomafwaarts der slui- sen van Givet tot aan de Ourthe, tijdens gemeld tijdstip. Op voorstel van een lid, zal er eene premie aangevraagd worden voor het dooden van eiken reiger, daar deze steltlooper onberekenbare schade ve roorzaakt aan den visch en den visch teelt. Nog over den visch. Op eenen enkelen nacht zijn daar stroopers die het water vergiftigd heb ben al de visschen der Ambleve ge dood tusschen Drij Bruggen en Stave- lot. Met volle manden kon men 's ander daags, keefden, palingen, zalmen, enz. vergaderen. Men schat de schade op meer dan 10.000 franken. Nieuwe handelivijze tot sterilisatie van melk. D' Heryng heeft, naar hij beweert, eene nieuwe behandeling gevonden tot sterilisatie (kiemdooding) der melk, zonder aan deze eene enkele hoedanig heid te ontnemen. Na behandeling zou men hetachtdagen kunnen bewaren in donkere plaatsen op 4 graden. Wij zul len later melden wat er van is. Om de kiekens te doen leggen. Een geleerde heeft naar het schijnt, het middel gevonden om de kiekens te dwingen eieren te leggen. Het is wetenschappelijk bewezen, dat het kuikentje wanneer het ter we reld komt, reeds zij nen. volledigen eier stok (ongeveer 600 eieren) bezit. Zie hier wat er moest gevonden worden. Daar men weet dat de hen hare 600 eieren legt in verschilhge jaren en dat de leg bijzonder sterk is de twee eerste jaren, moest men het middel vinden om haar te dwingen al hare eieren op twee jaar te geven, waarna de hen nog goed was voor den pot. De schei kunde heeft het vraagstuk opgelost. Met het nieuwe voedsel dat zij gretig pikken leggen de kiekens op twee jaar hunne 600 eiers Men zegt er niet bij of men dit nieuws aan de ganzen moet wijsmaken De vereenzelving van voedsel door jonge dieren. Het blijkt uit ernstige proefnemingen over de vereenzelving van voedsel, dat de jonge dieren gemakkelijk de groene voeders en de wortelen benuttigen. De onkosten worden zoo kleiner en de fokkers hebben er belang bij 't vee vroeg te doen slachten, in plaats van oude dieren op stal te houden die geen nut meer trekken uit het hun ge geven rantsoen. Moud en klauwzeer. Schijnt in ons land bijna uitgewoed te hebben. Ook in Holland is du plaag bijna verdwenen zij deed ér zich tij dens de maand Juni, slechts onder 12 veestapels voor. Zondagnamiddag, rond 6 ure, heeft zich een erg automobielongeval voor gedaan op de Markt bij den Vijfhoek. Een automobiel, waar 2 personen in zaten, werd door den heer zelf zekere M. Poissonnier van Rijsel, in gang gezet, toen opeens, daar de stroom open was, de automobiel voortreed, alzoo de eigenaar ervan ten gronde werpende. Een vriend gelukte erin de automobiel te doen stilhouden en men 1 haastte zich den ongelukkige op te ne men en naar de apotheek Van Winde kens te dragen, alwaar de heeren dok tors Bossaert en Justice hem bezorg den. Benevens eene grooLe wonde aan het hoofd, had het slachtoffer het borstbeen ingestuikt en de bil gebro ken. Na de eerste zorgen werd M. Poissonnier overgebracht naar de kli niek, Oude Houtmarktstraatzijn toe stand is zeer gebeterd en men hoopt dat hij er goed zal van af komen. van dienst zijnde ZONDAG 8 SEPTEMBER 1912 M E ENE NET R A AT. n" 6, VPER Een schrikkelijk drama komt de gemeente Reninghe in rep en roer te stellen. Louise Verstraete, echtgenoote van Henri Brouckaert, landwerkman, is sedert langen tijd ziekelijk en daar door is haar geestesgesteltenis zeer verzwakt. Zondagmorgen, rond 7 ure, terwijl haar man naar de mis was, lag zij nog te bed, waar haar jongen, Ge- rard, 7 jaar oud, was komen vervoe gen. Op zeker oogenblik, verliet zij het bed en ging naar de keuken het brood mes halen. Bij het bed gekomen, waar haar zoon sluimerde, gaf zij niet min dan dertig messteken op het hoofd van haar kind. Hare misdaad volbracht ging de zinnelooze zich in de Kemmelbeek werpen, waar zij uitgetrokken werd door de jachtwachter, Jules Van Egroo, ten dienste van M. De Rouck, secreta ris van 't Parket te Yper. I Dokter Biitaye, vair Loo, bracht het kind de eerste zorgen toe en naaide een twintigtal wonden toe. De toestand van het kind is nogal erg, maar niet gevaarlijk. Vrouw Brouckaert werd in het ge vang van Yper opgesloten. Haar gees testoestand zal onderzocht worden. van Professor SNULLK UA NS. Snullemans zijn vrouw ging voor eenigë dagen uit de stad. Daar zij weet hoe verstrooid haar man is, schreef zij hem de volgende tien geboden op een stuk papier, met bevel, die alle uren te herlezen. le Gebod. Als de meid u 's mor gens opkloppen, sta dadelijk op, en vergeet niet u te wasschen. 2e Gebod. Doe de meid dadelijk uwen koffie inschenken, anders denkt ge weer, als ge de ledige tas voor u ziet staan, dat ge reeds gedronken hebt. 3e Gebod. Als ge naar de school gaat, houd uwe roode sloffen niet aan, en draai uwe bolinnen niet in een ga zet, in plaats van uwen boterham. Laat j de meid het in uw overjas steken, an ders steekt het in uw onderbroek. 4e Gebod. Vergeet niet 's middags naar huis te komen ga geen verkeer de straat in, en bel ook niet drie deu ren verder. 5e Gebod Geef's middags niet al het vleesch aan den hond, en eet niet uwe patattendroogop. Schenk het bier niet in het zoutvat, maar in uw glas. 6e Gebod. Ga niet slapen na het eten gij zoudt kunnen vergeten dat het 's middags ook school is. Als ge met verkeerde frakken of hoeden te huis komt, laat de meid die dadelijk terug dragen naar de school. Neem geen stokken of paraplus mee. Ge ver geet die toch. 7e Gebod. Als ge onverwachts be zoek krijgt, steek dan uw brandende sigaar niet in uwen zak of in uwen inkt pot. Het aschbakje staat midden van de tafeL 8e Gebod. Als ge 's avonds nog wilt uitgaan, vergeet dan den huissleu tel niet. Betaal dadelijk uw verteer, en zeg niet beste collega tegen den gar- yon. 9" Gebod. Vergeet niet naar huis te komen en uit te kleeden, voor gij naar bed gaat. Trek ook uw schoenen uit. Laat het licht niet. branden en zet uw slaapmuts op. 10" Gebod. Als ge mij schrijft, vergeet niet het adres op den brief te zetten, en plak er ook een zegel op. Laat de meid den brief in de bus ste ken. Vergeet niet dat ik ben Uwe SERAFIENA. Is jéÊifeï. in den groentenwinkel. Madame Van Zwier. die selder versch Groentenverkoopster. Zeker, Ma dame. Werkelijk versch Ja Madame. Maar rechtuit gesproken... Zon der liegen, is hij versch Als ik het u zeg, madame... Niet slap Neen, Madame... Er mankeert dus niets aan Niets, madame... Goed, en waar hebt ge den sel der gekocht Heden morgen op de markt, van een hovenier.*.. En wat kost die bussel Tien centen, Madame... Tien centen, dat schijnt me toch wel wat te duur... Neen, madame, 't is zelfs heel goedkoop voor dezen tijd... Maar 'k heb verleden keer maar zeven centen gegeven... Ja, madame, toen was het minder en dan was die selder nog groen. Enfin... ik zal die bussel dan maar nemen... doch op voorwaarde dat de selder goed versch is... 'k Zal hem in een papier draaien, Madame... Kunt ge het niet laten afgeven Ja Madame... - Maar nog voor den middag, niet waar Ja, Madame... Wilt geer even een stukje afdoen, dat ik het eens kan zien. Ja, madame, als 't u belieft... He... die selder is niet goed. Hij is verdordEn gij zeidet mij straks dat hij yersch was... Nu werd de groentenverkoopster kwaad en antwoordde Ja maar, madame, het is al zoo lang geleden dat ik u zegde dat de sel der versch was Madame Sterckendries was plotse ling ziek geworden en liet den dokter komen. De man der kunst deed haar een grondig verhoor ondergaan over den aard der kwaal. Ook vroeg hij haar wat zij voelde, toen de aanval begon. Ik kreeg eene erge rilling, steun de de zieke. Klapperden uwe tanden op el kaar Dat weet ik niet, dokter, was het antwoord, die lagen op de tafel, en ik heb er niet opgelet. Lies, de meid, ging trouwen, en gat den dag voor haar huwelijk hare spaarduitjes bij hare meèsteres in bewaring. i

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1912 | | pagina 2