I Liberale Vereeniging Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Domlcrclui; I 9" Sopicmlwr 1912 cent ic men. Aclilste jaar. Kniidracht maakt Maplil.. I crxchijnemle tics fPoiufcrtltitjs. Vires acquirit cundo. INSGHHIJVINGSPRIJS Vo:>n den buiten* Een jaar, Kr. ft-OO. Voou stad Een jaar, Kr. :£-r>0 Mimi sc.hr ijfi in hij tliigcviM'. Iii\iiiiut>-s(i:i:ii, nr o3, le Ypcr. - l)t> aan kond i^ingén van sranscli l'.i'Jr i'ii 'i liuiietilarid «venals da Noiarialo en Haclitailijka rink n ligingen mogen grzoiidfii woniiMi hoi linretde van da Idad Men wordt vriendelijk verzicht alle lioege- naauide artikels uiterlijk le^en liijnsdag nuddag vrij en onderieeken.l toe te, /.enden AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen'25 c. Rechterlijke aankondigingen I fr. id. A iTüiidisscmcnl Yper. De voorloopige kiezers lijsten die in voege komen den 1 Rfflei 191 3, komen te verschijnen. Degenen der stad Yper en van al de gemeenten van het arrondissement, be rusten in de bureelen der Liberale Vereeniging. Deze bureelen zijn geves tigd in het lokaal der Oud-Pompiers, Seminarie straat. Wij kunnen onze politieke vrienden niet genoeg aan raden, van zonder verwijl te gaan zien, of zij inge schreven zijn, en of het getal stemmen waaraan zij recht hebben hun wel is toegekend. De Liberale Paiiij. Over tijd hield minister de Smet de Naeyer in de Kamers, staande, dat de klerikale partij geene gods dienstige partij was, en dat zij open stond aan mannen van alle wijsgee- rige overtuiging, op voorwaarde dat zij zekere beginselen van orde en vrede aanvaarden. Destijds vond de man geen weer klank in zijne partij, en hij stond na genoeg alleen in zijn gedacht. Sedert de kiezingen van 2 Juni, die aan onze meesters eene onver wachte meerderheid geschonken hebben, meerderheid samenge steld uit onafgerichte, ondervinding- looze mannen, van wier gedachten de leiders schijnen bevreesd te zijn, ckomen de denkbeelden van den oud-minister de Smet weer boven water, en zoo hooren wij beurtelings staatsminister Van den Heuvel, mi nister Berryer, en eindelijk staats minister Heljeputte, bijna letterlijk de woorden van de Smet de Naeyer herhalen, en uitroepen met behoorde stem tot de verdwaalde liberalen, die drie maanden geleden hun plicht niet gekweten hebben Komt bij ons wij zijn de partij van verdraagzaam heid onze rangen staan open aan alle burgers die van goede wil zijn. Die uitnoodiging is aanlokkend, al te aanlokkend zelf, opdat wij er aan gehoor zouden geven, en zij doet ons de oude vlaamsche spreuk in het gedacht komen Als de vos de passie preekt, boeren wacht uwe ganzen Indien wij zouden kunnen verslaan dat een goed katholiek een uitnemend liberaal weze, wij kunnen volstrekt niet verstaan, hoe een goed liberaal ooit, zelfs van verren aan, het klerikalismus kan aankle ven Wat is het klerikalismus immers 't Is de politiek ten dienste gesteld van eenen lie paalden godsdienst. I let klerikalismus, wat ook zijn bestaan zij, verfoeit de vrijheid van geweten, heeft de vrijheid als tegenvoeter, e,n bestrijdt ze ui-t al zijne krachten, voor zooveel de tijden en de omstan digheden het toelaten. Indien het klerikalismus niet rechtstreeks ver volgt, indien het niet brutaal on verdraagzaam is, zulks komt niet uit reden zijner grondbeginselen, maar omdat de tijden, de omstandig heden zulks n et toelaten, omdat de belgische grondwet de vrijheid van godsdienst en denkwijze als een harer belangrijkste princiepen aan ziet en dat het klerikalismus deze grondbeginselen niet openhartig durft overtreden, zonder gevaar te loopen van vernietigd te worden. Maar het klerikalismus gelijkt aan die vrouw wier gelaat ijselijk geschonden was en die slechts een gelukkigen dag beleefde op karna- valdag Zij kon dan, gemaskerd, de straten doorloopen zonder dat ieder een zich met afschuw van haar af keerde. Zoo ook is het klerikalismus, maar het draagt zijn masker alle dagen en het is dank aan dat masker, dat het zijne tijdelijke goede kans te danken heeft. Trekt nu dat masker af, en gij zult het klerikalismus ontwaren in al zijne afschuwelijkheid, en gij zult mijne leus hooren klinken de Staat heeft recht van te verplichten tot godsdienstigheid, en van godsdienst overtredingen te straffen. Dat is echt, deugdelijk, degelijk waarachtig, ongemaskerd en onbe wimpeld klerikalismus. Gij zijt verplicht te denken zooals Ik (Staat) denk, zooniet, Ik (Staat) zal u straffen. Nu als men weet dat het liberalis- mus de vrijheid van geweten, de verdraagzaamheid in godsdienstza ken voor grondsteun heeft, hoe is het te denken, al ware het slechts voor een oogenblik, dat een ware liberaal, die weet wat het is liberaal te zijn, tot het klerikalismus kan overgaan 't Is onzin. Maar wij, klerikalen, doen het niet, zullen onze tegenstrevers, de ministerieele klerikalen, de leiders, antwoorden. Is alleman niet vrij in Belgie Zijn wij in godsdienstzaken niet verdraagzaam Schenken wij zelfs geene hulpgel den aan joden en protestanten 't Is waar, antwoorden wij, gij doet het niet omdat gij niet anders kunt doen, omdat gij «verplicht» zijt zulks te doen, maar de strekking is er, de beweging is er, de begeerte is er om zulks te doen, en waren de Belgen niet door en door liberaal, vele zonder het te weten, gij zoudet het doen, want er zijn meesters boven u die u zouden verplichten zulks te doen. Maar is zulks niet gedaan in recht door de wetten des lands, het is ge daan door de fanatieke dwazerikken die u ondersteunen. God alleen weet wat andersdenkenden, te lande bij zonderlijk, vreezen en te vreezen hebben van fanatieke priesters die vervolgen al zeemend, hinderlagen leggen al streelend, om later, als gij bezweken en gevallen zijt, te kun nen uitroepen eene zienlijke straffe van God Leest maar hunne bladen daar kunnen de klerikalen al hunne on verdraagzaamheid, hunnen haat je gens andersdenkenden bot te vieren en al hun gal uitspuwen over hen die niet dezelfde philosophische of gods dienstige gedachten hebben als zij. Een vrijdenker is een zwijn, een hond, een ondeugend mensch, niet waard van te leven of van geëerbied te worden. Zulke handelwijze stoot recht streeks de liberale princiepen van vrijheid en verdraagzaamheid Eer bied aan allen en voor alle gedach ten, die niet tegenstrijdig zijn aan onzen socialen stand, dat is onze leus. 't Is daarom dat de liberalen zich niet door de lieve woorden der mi nisters zullen laten verleiden. Libe ralen zijn wij liberalen blijven wij, overtuigd van de waarheid onzer zaak, bewust van de zekerheid van den einduitslag, zoodanig zeker dat, in de tijden die te komen zijn, niet wij de klerikalen, maar vele katho lieken ons zullen vervoegen, en klaarziende leden zullen worden der groots liberale partij, die, wat men ook beweren moge, geenegodsdienst- hatende partij is, maar wel eene partij die in hare breede armen, man nen van alle gedachten kan insluiten, om den voorspoed te kunnen bewer ken van het beminde vaderland. De Openbare School. Onze Plicht. Ook dit jaar hebben de klerikalen in gansch het land een heftige pro paganda gevoerd om de ouders te verplichten hunne kinderen naar de vrije scholen te zenden. Verschillende lezers deelen ons daarover bijzonderheden mede, die eens te meer bewijzen hoe dweep zuchtig de klerikalen te werk gaan. De klerikalen beschouwen hun onderwijs als het beste middel om kiezers op te leiden. Dat is hun recht, ofschoon wij overtuigd zijn dat het onderwijs vraagstuk in Belgie nooit eerlijk zal opgelost worden, indien de klerika len de staatstoelagen willen inpal men, veel minder voor een katholiek onderwijs dan wel voor politieke strijdscholen. Wij kunnen onmogelijk «betalen» om belasterd en beschimpt te wor den, en men weet dat er in de kleri kale scholen veel meer leugens over alle vrijzinnigen verkocht worden dan kennis en wetenschap. Zijn de Belgen op politiek gebied zoo heftig verdeeld en kan deze ge moedstoestand zelfs voor ons land gevaarlijk worden, dan moet dat eerst en vooral aan de klerikale par- tijscholen toegeschreven worden. Verdraagzaamheid is er een onbe kend woord de kinderen leeren er alle vrijzinnigen haten en verfoeien men zaait er moedwillig tweedracht. In veel gemeenten hebben de kle rikalen de openbare school in den grond geboord. Overal trachten zij de kinderen aan het openbaar onderwijs te ont futselen. Daartoe nemen zij hunne toevlucht tot allerlei middelen zoo gebeurt het dat ongelukkige ouders, die een klein geschenk ontvangen, hunne kinderen naar de klerikale school zenden en aldus onbewust gansch de toekomst van hunne jon gens opofferen. In elk geval bestaan er geene re denen opdat eei^nkele liberaal het werk van dweepzuchtige klerikalen zou aanmoedigen niet genoeg kun nen wij de houding van sommige liberalen schandvlekken, die in deze omstandigheden hun plicht vergeten. Een plichtverzuim is het zijne kin deren naar de openbare school niet te zenden, wanneer men daartoe de gelegenheid heeft. Leve de gemeenteschool zie daar de leus, die wij aan alle ouders herinneren. Een goed liberaal abon neert zich aan DE WEER GALM. Een middelije om nan geld le geraken. La Gazette van verleden Zon dag geeft aan onzen minister van spoorwegen een probaat middeltje om aan geld te geraken en de inkom sten van zijn ministerie te vermeer deren. De Staat zit in de krot», zegt ze. Men schijnt er zich evenwel niet veel in lastig te maken. Er zijn nochtans menschen, die voor niet, voor het genoegen alleen van goed te doen, eene nieuwe bron van in komsten vinden. Zoo hoorden wij overlaatst zeer ernstig spijt uitdrukken dat het mi nisterie van ijzerenwegen, een der grootste grondeigenaars van ons land, zoo slecht zijne eigendommen uitbaat. Waarom doet men de beide kanten van onze spoorwegen, die groote, breede hellingen, niet op brengen vroeg men. Er zijn daar zoo machtig véle hectaren grond, die geen voordeel geven. Waarom doet het staatsbestuur dien grond niet bewerken Het zou er wel liefhebbers voor vinden, onder zijn personeel, bij voorbeeld Een lastkohier zou aan de gebruikers zekere voorwaarden kunnen voor schrijven, van aard om de daar ge legen partijtjes land af te sluiten door schutsels of hagen. Dat land zou kunnen bebouwd worden. Zoo zou daarbij het leelijk gezicht verdwijnen die die hellingen aan de reizigers aanbieden. Dat zou ze wat schooner maken en... er zou geld van komen. Wij hebben dat gedacht zoo slecht niet gevonden, maar gij zult zien dat de Staat daar geen voordeel zal wil len uittrekken. Het ware te eenvou dig. Geld gaan leenen of kloppen op andermans rug. Dat gaat beter. f GALM MEN HANDELT BIJ O VE IA EEN KOMST W?w««acx T«f acaagsa^a VAN HET

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1912 | | pagina 1