mmmmwmm mmmmmmm Mm&m m m Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, 12" December 1912. o centiemen. Negende jaar. i\Tr S. V er schijnende des Monti er days. Koinl hel Ontwerp van Legerhervorming In hel Parlement. Hel werk van hel Willemsfonds. Eendracht maakt Macht. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. :t-00. Voor stad Een jaar, Fr. 2-SO Men handelt bij overeenkomst. Men schrijft in bij den Uitgever, üixinudestraaL, nr 53, te Yper. De aankondigingen van ganscli België en 't buitenland evenals de Notariale en Rechterlijke aankondigingen m igen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Dijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Rektamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. De klerikale Bent is nog niet gewonnen Het schijnt dat M. de Bróqueville nog niet heel zeker mag zijn, zonder de hulp der liberalen zijn legeront- werp gestemd te krijgen. Er is veel beweging en geharrewar in het klerikale kamp en te oordeelen naar hetgeen de gazetten daar schrijven, is het gros van 't klerikale leger maar in 't, geheel niet eensgezind met de hooiden. Zoo lezen wij in de Stormklok, het orgaan van den katholieken Socialen Studiekring te Merckem Hier slaal onze politieke eerlijk heid op het spel. lieer Paul Segefs heelt aan de Journal van Brussel (hnu- nal de IJruxelles) verklaard Ik heb tijdens kiêslijd een OOtal redevoeringen gehouden en niet eens van de krijgskweslie gesproken. Eerste klas. Dat Bewijst dal. die kwes- lie niet op den voorgrond is geweest, dat het volk, dat nochlans moet ge raadpleegd, niet geraadpleegd is ge worden. Anderzijds moeten wij beken nen dat wij bijna overal, en met veel vuur en diepe overtuiging, tegen het alleman soldaat hebben gesproken en daardoor ten zeerste door het volk werden goedgekeurd. Ik houd eraan openbaarde verklaring af te leggen, dat ik niet het eerste woord wist van eene nakende droeve legerhervorming, want liadde ik zulks geweten, mijne houding tegenover de regeering in de ze zaken, ware ganseh anders ge weest. Ik hadde voorzeker 't liberalisme noch 't socialisme bevochten met een wapen, dat in de huidige omstandig heden, blijkt, een gansch oneerlijk wapen te zijn geweest. Nochtans, ik heb gehandeld te goeder trouw, met de vaste overtuiging de waarheid te dienen en een eerlijken strijd te voeren. Immers, meer nog dan in het privaat-, dient de eerlijkheid geëerbiedigd te worden in het openbaar leven. Dit is er dus een, die-elt'enaf bekeiit dat hij de liberalen met oneerlijke wa pens bevochten heeft in den kiesstrijd. Zoo oneerlijk zullen v/el in 't klerikaal kamp overal de wapens geweest zijn. Overal hebben onze tegenstrevers ons in kiezinglijd voor militaristen uitgescholden. Nu ze zeiven militaris ten moeten worden, zeggen ze dat ze 't niet eer geweten hebben, och arme Precies gelijk of M. de Bróqueville over zes maanden niet zou geweten hebben dat hij nu de herzienning der leger wet zou moeten voorstellen O, die klerikale volksfoppers Hadden ze daarmee voor de kiezingen moeten afkomen, ze zouden eene andere pijp gesmoord hebben. Wat de Patriote over het Legervoorstel denkt. De Patriote is tegen het alleman sol daat. Het is de wensch der liberalen, meent hij, en wat de liberalen willen is, volgens hem, dekazerne voor ieder een. De diensttijd zou voldoende zijn om de Belgische jeugd zedelijk vrij te maken van de veroordeelen van het klerikaal onderwijs. Dat is het ideaal der vrijmetselaars. Wat de onzijdige ofiicieele school niet ten volle heeft kunnen bewerkstelligen zou de kazer ne doen. (Altijd volgons de Patriote). Die gazet heeft dus een heiligen schrik van het soldatenleven voor de jonge lingen Zij zou er een zonderling stel sel willen zien invoeren, volgens welk de soldaten, wier ouders niet te ver van de kazerne wonen, 's avonds zou den mogen naar huis gaan slapen. De andere zouden moeten in de kazern blijven. Zoo konden dan ten minste de jongelingen der groote centra, na den dagdienst in hunne familie terugkee- ren. Zoo zouden dan volgens de streef, waar de ouders wonen voor hunne zonen twee maten en twee gewichten zijn. Deze uit de groote steden en dichtbevolkte nijverheidsstreken zou den het voordeel hebben van te mogen naar huis gaan, terwijl deze der lan delijke gemeenten van dat voorrecht zouden verstoken blijven. Hoe vindt ge zulke redeneering En zeggen dat de klerikaien aan de buiten- menschen hunne overwinningen te danken hebben Voor hunne belooning zou dePatrio te willen dat hunne zonen bestendig aan dat door hem zoo gehate kazern le ven blootgesteld bleven 1 Doet dan al goed voor de klerikaien En dnn, van het katholiek standpunt beschouwd is do redencering van dat groot klerikaal blad geen onzin Wat de Bien Public over de Inzichten van de Bróqueville denkt. De Bien Public was in den beginne voor de legerhervorming gezind, nu is hij er volstrekt tegen en nog wel hard nekkiger dan andere klerikale bladen. Wat is er toch met hem omgegaan Hij wil nu van de wet van 1909 niet meer scheiden en vraagt vooral dat men maatregelen zou nemen om er het grootst mogelijk getal soldaten van te krijgen. Hij zou namelijk willen dat er een einde gesteld werde aan de willekeurige vrijstellingen. Wat schoon bewijs van onbekwaam heid geeft hij daar aan de regeering 1 Deze-zou er dus niet m gelukken, tie wet behoorlijk toe te passen. En op den hoop toe eischt de Bien Public de vermindering van diensttijd, de inlijving per streek, het verlof om in de kazern niet te moeten verblijven, enz. enz. Het blad eindigt zijn artikel met de volgende* woorden Dergelijke ver zachtingen kunnen alleen mishagen aan dezen, die in de legerhervorming niet eene versterking van 's lands ver- dêding, maar wel een middel zien om tegen het staatsbestuur geruchten van volksongunst onder de massa te ver spreiden. Dat is eene bedreiging. Indien het staatsbestuur in zijne ontwerpen vol hardt, zal het de volksgunst verliezen, liet is eene aanmaning óm af te zien van het invoeren van eene ernstige hervorming, op straf van eenen kleri kaien tegenstand te ondervinden. Ook de XX" Siècle valt af. Vroeger was zij in krijgszaken het officieus or gaan van de regeering nu, pas eenige dagen geleden, beweerde zij het tegen deel. Zij sprak maar in eigen naam, zegde zij. Het geheim van die omkeering van den Bien Public en van de zondeilinge houding van de A'A'e Siècle is gemakke lijk te ontsluieren. Roma lacuta est. Rome heeft gesproken. De aarts bisschop heeft eenen stok in 't wiel gestoken en doet zijnen wil kennen door tusschenkomst van de rechtge- loovige gazetten. De Bien Public, een der geliefde bla den der geestelijkheid en van de meest onverdraagzame dwepers, gaat er maar zondér omwegen op af en vreest niet in tegenspraak met zijn eigen te zijn. De XAe Siècle die zich in den al- gemeenen dienstplicht te ver gewaagd heeft, tracht het staatsbestuur te red den. De rollen zijn zeer goed verdeeld in dat kluchtspel. In plaats van met een wetsvoorstel, zullen wij de regee ring met een groóten suikerstok zien afkomen, waar al de klerikaien aan zuilen lekken. De berg zal eene muis baren. Het Gedacht van den Courrier de BruxeUes. Het is eigenlijk tegen den algemee- nen dienstplicht ni"et dat de klerikaien het hebben, maar tegen het kazernele ven. Evenals de Patriote, heeft de Cour rier de BruxeUes er schrik van. Wij zijn diep overtuigd zegt hij «en wij weten dat de ondervindingrijkste man nen daarover onze gedachten deelen, dat de kazerne gevaarlijker is dan de onzijdige school en dat het gemakkelij ker zou zijn, onze kinderen te bevrij den van de gevaren der onzijdige school dan van deze der-kazerne. En onze militaristen zien er niet te gen op, heel de katholieke jeugd er heen te zenden uit slecht begrepen politieken geest, zonder rekening te houden van de godsdienstige belan gen. En om zijne beweringen nog meer kracht bij te zetten, haalt hij de getui genis aan van den socialistischen volksvertegenwoordiger Pépin. Wij hebben gisteren zegt hij, de getuigenis ingeroepen van den heer Pépin, socialistisch afgevaardig de, en wij stellen ze tegenover de katholieke militaristen. M. Pépin, ge durende de laatste besprekingen over de legerwet in de zaak gemengd, om dat hij zijne zonen vrijgekocht had, heeft volgenderwijze zijne meening te kennen gegeven Ik heb altijd luid en openhartig verklaard dat ik schrik heb van de kazerne en dat ik haar beschouw als eene school van onzedelijkheid. Wij kunnen niet nalaten te beken nen dat deze zoo rondborstige en vrij moedige verklaring afsteekt tegen den gewetenstoestand onzer katholieke mi litaristen. Deze schijnen zoo kieskeu rig niet te zijn. Daar hebt ge nu een ultra-klerikaal blad, dat de getuigenis inroept van eenen man, die tot eene partij behoort, welke de klerikaien zoodanig haten, dat zij voor de kiezingen geene woor den, geene zinspelingen leelijk genoeg vonden om haar te beschimpen en te vernederen, en zelfs de liberalen voor al wat slecht is uitschold omdat deze met de socialisten een kartel sloten. Waarlijk, wij moeten eens te meer zeggen dat voor de klerikaien alle mid delen goed zijn om tot hun doel te ge raken. Wij zouden durven wedden dat die verstokte anti-krijgsgezinden in staat zijn een kartel met de socialisten te sluiten om hunne plannen door te drijven en M de Bróqueville schaak te zetten. SENAAT. De Senaat heeft Dinsdag, Woensdag en Donderdag zitting gehouden om de verklaring van het ministerie te be spreken. Deze bespreking is bijna de zelfde geweest welke de verledene week in de Kamers gehouden werd. De minister heeft over de grondwet herziening niet meer uitbreiding aan zijne uitleggingen gegeven, zoodus dat men altijd maar niet juist weet, welke de eigentlijke inzichten van het gou vernement zijn. KAMER. In de Kamer heeft men zich de gan- sche week bezig gehouden met de wet. op de Handelsmaatschappijen welke gestemd en in tweede lezing zal aange nomen worden na het verlof van Kerst dag. Dinsdag heeft heer Troclet van Buik zijne ondervraging gedaan over hel schieten zonder de minste reden, op 3 Juni, op wreedzame burgers, die zich dien avond bij toeval bevonden in een koffiehuis der Groenplaats. Hij heeft daarover eene lange redevoering uitgesproken en bewezen dat de gen darmen daar brutaal weg gehandeld en geschoten hebben gelijk in de mus- schen zonder reden. De minister heeft beginnen antwoor den en heeft Dinsdag zijne redevoering voortgezet. Na. lange bespreking heeft men Dinsdag ook beslist dat het voorstel tot grondwetherziening door den heer Van der Velde ingediend zal ter sprake komen, onmiddelijk na de behande ling van de wetsontwerpen welke krachtens de Grondwet voor Nieuw jaar moeten gestemd zijn. Met het aanbreken van het winter seizoen hebben verscheidene afdeelin- gen van het Willemsfonds hare werk zaamheden hervat, die bepaaldelijk be trekking hebben op de inrichting van v o 1 ks voo rd rach ten Te Gent traden reeds achtereenvol gens op Prof. P. Fredericq, die over Frans de Gort handelde, de heer Marcel Minnaert, die over Museums sprak, de heer J. Staal, Ibsen als mo ralist, en Prof. Vercoullie over De Wandelende Jood. De afdeeling Brussel heeft dit jaar opnieuw leergangen van hooger on derwijs voor het volk ingericht De heer D' Wybauw geeft eene reeks van vijf lessen over De physiologische gronden der Gezondheidsleer Te Schaerbeek trad M. Julius Hoste Jr op met Conscience's Leven en Stre ven Te Mechelen gaf den heer J»van den Eynde, door middel van de piano, een overzicht van de muziekpartituur van een zangspel Elsje Zevenschoon ge- toondicht door den heer van Overen op het gedicht van een lid, den heer Emile Buskens, die vooral lezing gaf van zijn libretto. De Liersche letter kundige Frans Verschoren hield er ook eene lezing uit eigen werk. Dezelfde afdeeling richtte te Mechelen een prach- tigen kunstavond in, waarop lleyer- man's beroemd tooneelspel De op gaande zon met de medewerking van den Antwerpschen Koninkl. Schouw burg opgevoerd werd. TeAerschot hield de heer J. Langhor, gemeenteraadslid der stad Antwerpen, een voordracht. Te Ledeberg was er op 28 November concert, liederavond en voordracht door dqn heer M, Basse, over Twee Brieven Te Thieli, te midden van katholieke overheersching, heeft het Willems fonds vasten wortel geschoten een blij voorteeken voor de geestelijke op beuring in deze streek. Geregeld wor den liederavonden ingericht, die door veel belangstellenden worden gevolgd. De heer Alfons Sevens, letterkundige, de schrijver van den bekenden roman DE WEERGALM

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1912 | | pagina 1