I m NOORD-GESTICHT Metaal Afsluitingen ftzsi&ift CLOTURES HLTALLIOULS Zenuwziekten Zenuwziekten CRÉDIT GÉNÊRAL HYPOTHECAIRE VOORBEHOEDMIDDELEN Treillis Libotte en Donck opv. Van Windekens m I. LEENINGEN op Hypotheek II. GRONDPANDELIJKE OBLIGATIËN 4°/, van SART MOULIN h y*f, De Poeders van hel Wil kruis INDIEN GIJ LIJDT CAVEAU CHENILS MVAMESTtKERKH® odnillie en Diploma Brüssol-Exposil Ook Ie verkrijgen bij Beeuwe, Aetisens, apotheker le Yper en llonleyne, Poperinghe. EENE VROUW MET ONDERVINDINGI Neen neen, geen namaak a. u. b., geef mij <Je lekkere die ik gêWÓon ben. Wordt overal verkocht aan Fr. 1.00 den 1 /2 Kilo Cy) \rCVWd£AAJqJljLs rföcLCLcrvvcvn. föjotq^jeJit QXt^tyyrU-ViVt- ttOd-lAA^aiA^ voois 4>cT-ve|o2*-i/ Cru CLctyi - T5j/utzJx&ÏAao^l&nsLrefcfceit,atle^ óoo'iU wxav,hcu/i- lAdui, luiT e^ v aelt/te^t-éL ftotT^erL, te^z> c-a/t^o-KL-é^et^- L pp. t l A - jv&vtdLEL'vvitA s I <\a\s<tx&tes j^ou (!\*XT\zLu4dAA\jy)tiA&e+V irOOV^t&Uc,0^ enJ^i^><xu3e<tu ^pi/nTt-n. ®e*t ^e^Ltc^e-rL', tetTesuesiXs (s> U* kaXx>e*wi, t L1 ax-_~ ise-i&rLs -WonJU.^. kakowvut, %aji*wz,kis{ bujuViw^i^)/ ioa^ce^s, oh-ficuJ'^ kuujvfls, koorA^r l>w^LqcuiAA/vl -STve^JiXcTrei/t i/^Am^rtoo-t^U^i/ pt>o -lx) beerti? a^feiixe/c^lA^cAyK^tb^n-- aawv i-t^W. .óteX^-v^lxenflen^ke'C^aXetevt vaw^lti«^^rt,.9ia-'tcitoöl:txivüv l)e Poeders van hel Wil kruis en in alle goed'e apotheken Wacht U van namaaksels, ze zijn zonder waarde IMM DOET DE HENNEN EIEREN LEGS!» ZELFS RIET DE GROOTSTE KOUDE» Huls FELIX MOULARD Teu bureele dezes. Declaration pour brassergereed gedrukt, aan genadiger prijs. kHRTRI l?f »,<?TEI1' SORB (Statie Fürstenberg fXë r£i£p/6384ffD/Pióne oaortNEun. Cr? Pm METAAL AFSLUITINGEN. I *il*:<lï-j«ïk<l, Yzorcn draad voor afslaitingon, Tralicdraad, Heuueahokkea, Hondenhokken, Tapijten, Kabels. K A T A L O G U S K O S T K L O O S. if.: <v r. YPEP (V (X> ie Als men tegenwoordig nog een paard in eenen tramwagen ziet voortsukkelen, lacht men den voerman uit. Werpt ook al die oude hullen van borstsiropen, pillen en poeders van over 10 en 20 jaar weg. Gaat met den vooruitgang mede EN NEEMT T>o doos 1 fr. ten Kapitale van 7,500,000 frank Maatschappelijke Zetel BRUSSEL, 65, Koninklijke straat AGENT TE VEER IY1. Us. I 'arme, WisselagentRijsels/raat. sr™ te koop 5000 ni2 prachtige dektegels, van alle soorten, voortkomende van likwidatiën. J. Col lette, 181, avenue de la Goürönne, Tél. 5524, Brussel. NIEUW II! Sanitas Dim lijn gain iimbi voorbehosdmiifililin W. C. DEM A NET- PIERET Opvolger van J. J. Pieret-Goodman te SART-MOULIN (BRAI\E-L'ALLEUD) Qfr Franco dftmic, ïsnr SOm.xlm. fURSTENBER(i fürstenb I'per, drukkerij L A MB IN- MA T HÉ E Dixmudestraat$5 AXA 'Aosnr tc£.e^-ot>»v 6^0. te-Cef-ix'tv Cf'O. Onniit.ldclijkc verlichting:, spoedige en zekere genezing mei de Bijzonder voor Pijnlijkeen verachterde maandstonden, hoofdpijn, seinde hoofdpijn (migraine), draaiingen, zenuwkoorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, liait- kloppingen, slapeluodieid, gejaagdheid op de zenuwen, zenuwzwakten, vallende ziekte, zenuwaanvallen hij.de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, slokk"n in de keel, rlieu- matisme, lleurecijn. jicht, enz., enz versterken de zenuwen, ze zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel. PKIJS fr. I 25 de doosfr 3 25 de 3 donzen of de drie dnbheie doos fr 25 de 6 drozen of dezes duhheledoos. Algemeen depot F. TUYPENS, Apotheker, Si Nikolaas. alsook te YPER hij MM La Poi.iJctis':. .'.«uro.uc uc^oFée Zonder eenig gevaar voor het pluimgedierte Kost 10 cent. per hen en per maand De doos van 1 kg. I fr. 10 Verxending franco per zak van 2 1/2 kg. Sfr. 00 I 3 kg. S fr. SO ALGEMEEN DEPOT 207, Rue des Tanneurt, BRUSSEL teu gevolge van overdaad, overtollig werk, misbruik ot verdriet aan verschillige pijnen, hoofdpijn,draaiin gen. vermoeienis in armen en beenen, neerslachtig heid, moedeloosheid, droefgeestigheid, leiidezeer of maagpijn, slecht slapen, geen eetlust, vermagering, verstoptheid, vuile tong, hartkloppingen, zweeten, korte adem, bevangenheid, algemeene en .vroegtij dige verzwakking, indien gij alles nutteloos beproefd hebt en niet genezen zijt, schrijft of wendt u tot de doktersspecialisten van hetoud en welgekend (13ds JAARGANG) 102, Nieuwstraat (Brussel-Noordstatie) Raadplegingen alle dagen en Zondag van 8 tot 12 (Dinsdagen Zaterdag uitgenomen). nUflIniwft raadplegingen door dokters spe cialisten, den 2"i en Zaterdag van de maand, van 8 tot 12 ure. Verzending der uitleggende brochuur met getuig schriften van genezingen tegen fr. 0.70 in postzegels. Randgevmgt-n en behandeling door briefwisseling. SRHBIMaBBHMS Francs Frco. DOMICILE Furste:mbe.rg AMDtRUCHT:Té\: 62 84 ANDERLECHTiTel 6284 VrSZ PORTES.CHENIU? POULAILLERS GRILLAGES, TISSUS.CABLES. PAILLASSOfÜ romces.ressorTs IRST£NE£RG RUP^sTc^^^DA7L074AliDERLLCHT-BRUx|en Tj 4 voor uwe VALIESEM. ^SACOCHEM. PORTEFEUILLES:* GETTEN. MANCHETTEIT ^ji^En alle aptickels in leder^T a jT^c-^Vq- FABU f K AMT '4~ JAUïry VOYAGE ~3ot er straat, 22. O O O CIO i-D TT Apotheek "DE BIEKORF" 36, Lange Dijkstraat, Antwerpen. Die pastillen ontsmetten de longtakken door haar vluchtig geneesmiddelen, stillen seffens den hoest en, daar men ze langzaam moet opzuigen, verfrisschen zij de keel en strotten-hoofd. NAAMLOOZE MAAT8CHAPPIJ Die obligatiën zijn verpand door hypotheeknemingen op eigen dommen van eerste orde. Bovendien zijn ze gewaarborgd door het maatschappelijk kapitaal van 7,500,000 frank. De intrestkoepons worden zesmaandelijks uitbetaald. Zij bepalen eene vergeldende plaatsing van volstrekte zeker heid. Men kan ze verkrijgen bij alle wisselagenten en bankiers, als mede tan zetel der Maatschappij te Brussel. Fabriek Ve werij van echt Geïllustreerde boachryrlngj dexer Nieuw# arti kels met geheime raad aan beid# geslachten la ftp«n«/lan m.A L E U D EX SART MOULIN \PILRET GOODMAN. Om alle nama den isiederstuk laat voorzien staande merk, volgens king te vermij- datonshuis ver- van hierneven nedergelegd de wet Eenig Huis voor het verwen van het lijnwaad zuiver linnen in BLAUW van SART-MOULIN Befaamd onveranderlijk Magazijn Van blauw Lijnwaad Voor kielea Voorscliooien, Rolgordijnen, allerhande kleedingstukken. Lint en Garen VRAAGT PRIJZEN EN STALEN Teriondcn met «taal SAHITAS CrtA>r taal SAHITAS f teKen i 2 SANITARIA, Fr. .oor Mannen. Fr. voor Vroawon TO, Anspachltin P K U S S E L. UFPTDAfMWP d#r maandstonden En I nAumb wonderbare uitval ■■■"«^^"«iïriigt de keifeleoit inlichtinin «tkemhtadrat. SET ALI NQ NA DE QENEZINQ. SANITARIA, 70. ANSPACHLAAN MUSSEL. BELSIE pour IgCALVANISÊ Clot.-MItaw- ^NDERLECHT r.. BRUXELLES SSÜi>uii»i#L«s Installat COMPLtTtS

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1912 | | pagina 4