BERICHT Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, 26" December 1912. Negende jaar. Nr 7. NIEUWJAAR lliiüiie kicsbeloften. Mul Ver» untiings reel» l afgeschaft. De legerwet in de Mdeelinffen. Eendracht maakt Macht. Verschijnende des Btonderdays. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50 Men handelt bij overeenkomst. Men schrijft in bij den Uilgever, bixtnudeslraat, nr 53, te Yper. De aankondigingen van gansch België en't buitenland evenals de Notariale en Kechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Ltijnsdag middag vrij en onderieekend toe te zenden AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklatnen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. Ks4 Ter gelegenheid van zal DE WEERGALM aan staande Woensdag niet verschijnen. JÊi a§$3&L a^Êlk a^^k Ziehier, volgens Le XXs Siècle de groote lijnen van het nieuwe wets ontwerp op de werkmanspensioenen De werklieden van alle beroepen, mandienden welke eene jaarwedde genieten beneden de 2,400 franks, zouden gehouden zijn elk jaar eene som van 6 frank te storten, om een pensioen te verkrijgen op 65 jaar. De bijdragen van werkbazen en de toelagen der openbare besturen zou den, tijdens het overgangstijdperk, gebruikt worden om de lijfrente op 1 20 fr. te brengen. Uit die weinig klare inlichtingen zou men dus moeten opmaken, dat het pensioen van 120 franks 's jaars zal bedragen. Het is algauw uitge cijferd dat 120 frank 's jaars geen frank pensioen per dag uitmaakt. Onze tegenstrevers behalve een paar uitzonderingen beloofden, voorde laatste Kamerkiezingen, een ouderdomspensioen van een frank daags, zonder dat de werklieden zelve daarvoor een cent zouden moe ten betalen nu staat het vast, dat de werklieden voor hun pensioentje zullen moeten storten. Zoo verdwijnen, één voor één, al de klerikale kiesbeloften De legerwet was al zwaar genoeg er moest geen man meer bijkomen nu gaat de jaarlijksche inlichting 30 a 35,000 jongelingen bedragen. Alleman soldaat De liberalen gingen nieuwe belas tingen heffen indien zij aan het bewind kwamen maar de klerika- len niet en nu wordt er door onze klerikalen zelve bekend, dat er nieu we inkomsten voor h'et land, dus, nieuwe belastingen moeten gevonden worden. Er bestaat, naar 't schijnt, een voorstel tot verhooging der erfenis rechten in rechte lijn, en een voorstel van taks op de beursspeculaties, voorstellen welke onze regeerders zullen doen bespreken en stemmen in de toekomstige Kamerzittingen. Dat is nog maar een begin, want onze goede klerikalen, even als de kloosters, hebben dees jaar hunne geldkoffers eens wijd moeten open zetten voor de kiesbeloften (bedrog en omkooperij), en de koffers zijn ledig tot-op den bodem Lastenbetalers, in uwe zakken, tot grootere eer en welzijn van ons kle rikaal gouvernement 't Is op uwe beurs dat de klerikalen het gemunt hebben wij hebben 't u voorzegd, en 't grootste deel onder u heeft er geen geloof aan gehecht Schiet nu maar in de beurs Nu het vergunningsrecht is afge schaft geworden' op voorstel van de regeering, zal het niet ongepast zijn te herinneren, dat de meerderheid sedert 1894 toen een wetsvoorstel door den heer Lorand werd voorge dragen, waarover de heer Tack een gunstig advies uitbracht, zich her haalde malen heeft verzet te_,en de voorstellen van liberalen en socia listen. Wanneer onze vriend Augus- teyns alle jaren zijn amendement voorstelde bij de begrooting van middelen en wegen waren het enkel de leden der oppositie en een paar katholieken die het amendement stemden, wel te verstaan als deze laatsten niet de plaat poetsten zoo als zij meer dan eens hebben gedaan om de katholieke regeering niet in verlegenheid te brengen. Dat zal natuurlijk de klerikalen niet beletten om triomf te roepen en aan de herbergiers wijs te maken dat zij het zijn die voor de afschaf fing van het vergunningsrecht heb ben gezorgd. De waarheid is dat er nooit spraak zou van geweest zijn indien de militane wet niet ware voorgedragen geworden en onze re geering niet op het gedacht ware gekomen door de afschaffing van het vergunningsrecht zekere leden van de meerderheid voor het ontwerp van legerhervorming te winnen. Dit zal geloochend worden maar de toe komst zal leeren dat de hardnekkig ste antimilitaristen van de .rechter zijde de verzwaring van de militaire lasten zullen stemmen. Intusschen mogen wij ons verheugen als wij de regeering en de meerdereid dan toch eindelijk zien erkennen dat de klachten over het vergunningsrecht door liberalen en socialisten gedurig in de Kamer gedaan, volkomen ge grond waren. De klerikale regeering heeft even wel geëischt dat de afschaffing van het vergunningsrecht zoude gepaard gaan met eene openingstaks op de herbergen en alzoo eene bestaande onrechtvaardigheid vervangen, die des te schreeuwender is omdat zij vooral de kleinen treft. Hoevelen zijn er niet die in dorp en stad door het houden van een herberg, de noodige bijwinst trachten te maken om voor vrouw en kroost in het levensonderhoud te kunnen voorzien, en die voortaan geenen uitweg om vooruit te komen meer zullen vinden daar het hen onmogelijk zal wezen de vereischte som, gaande van 300 tot 1000 frank, bijeen te krijgen. Het is daarom dan ook dat de li beralen alvorens de wet te stemmen verklaard hebben dat zij de openings taks als onbillijk en schadelijk be schouwen en reeds de wijzigingen hebben aangeduid, die zij in het ver volg zullen voorstaan. Wij gelooven niet dat de wet van langen duur zal wezen daar zij een gevoeligen slag toebrengt aan de brouwnij verheid en in het bijzonder de kleine brouwers treft. Eene nieuwe beweging gaat ontstaan en deze zal voor de kleri kale regeering zooveel te gevaarlij ker zijn daar de brouwers in groote meerderheid steeds aan hare zijde hebben gestaan. n De derde, vijfde en zesde afdee- lingen kwamen Dinsdag bijeen om de behandeling van het wetsontwerp der legerhervorming voort te zetten. In de zesde afdeeling werd, na eenige bespreking, gestemd over ar tikel een, dat aangenomen wordt door katholieken en liberalen tegen de socialisten. Een voorstel om den diensttijd te verminderen tot één jaar, werd ver worpen met 8 stemmen tegen 8 en 6 onthoudingen. De wet werd ten slotte in haar geheel aangenomen met 14 stemmen tegen 6 en 2 onthoudingen. (Per- soons, lib. en Standaert, kath.) In de vijfde afdeeling werd van liberale zijde de bepaling beknibbeld waarbij de vrederechters aangesteld worden om deel uit te maken van de militie en geschiktheidsraden. De vrederechters staan maar al te dik wijls onder den invloed der politiek. Minister de Broqueville verklaarde bereid te zijn verbeteringen aan te nemen waar het betrof waarborgen te geven aan de ouders. De heer Hymans uitte zich tegen de gewestelijke indeeling die, zegde hij, een Vlaamsch en een Waalsch leger zou geven evenmin kon hij zich vereenigen met eene beperking van den diensttijd tot minder dan 15 maanden. Het ontwerp in zijn geheel werd ten slotte aangenomen met 20 stem men tegen 2 socialisten en 4 ont houdingen (liberalen). In de derde afdeeling pleiten en kele katholieke leden voor de be perking van den diensttijd. Het ont werp werd er goedgekeurd met 15 stemmen tegen 3 socialisten en 3 ont houdingen de hhn. Lorand, Cocq en Ozeray, liberalen. Woensdag was hot de beurt aan de eerste, tweede en vierde afdee- lingen om de behandeling van het wetsontwerp tot wijziging der mili- tiewet te beëindigen. De eerste afdeeling is Woensdag morgen bijeengekomen, onder het voorzitterschap van den hr. Schol- laert. Waren aanwezig 10 katho lieken, 8 socialisten eri 3 liberalen Aan de bespreking hebben deelge nomen de heeren Jourez, Asou, Augusteyns, Van de Perre, Hubin en Royer. De hhn. Jourez en Asou hebben aangekondigd dat zij zich zouden onthouden bij de stemming over het geheel van het ontwerp, omdat zij van oordeel zijn dat zooals het voor gedragen is, het geene voldoening geven kan. Zij hebben doen uitschij nen dat zij voorstanders zijn van eene merkelijke vermindering van den diensttijd en hebben voorbehou dingen gemaakt rakende het cijfer van 20 millioen, welk, volgens in een der afdeelingen werd gezegd, de vermeerdering van de militaire las ten zoude uitmaken. Zij zullen daar over in de Kamer den minister van Oorlog ondervragen. Zij verklaarden in te stemmen met het princiep der Wet en zegden dat zij daarom het artikel één zouden aannemen. De hr. Augusteyns verklaarde het ontwerp niet te kunnen aannemen, eerstens omdat het den diensttijd niet verminderde en vervolgen omdat het geene verandering bracht aan den toestand waarin de Vlamingen in het leger worden behandeld. Hij zegde overtuigd te zijn, dat, ondanks de beweringen van de mili taire overheden, er gelegenheid is om den diensttijd te verkorten. De nieuwe militiewet moet in elk geval een volledige gelijkheid tus- schen Walen en Vlamingen waar borgen De hr. Van de Perre kondigde aan dat hij het ontwerp niet stemmen zal indien er geene bevordering wordt gegeven, ter opzicht van de taalge» lijkheid. Hij kloeg zeer over de on voldoende kennis van het Neder- landsch bij de officieren, die daar door onbekwaam zijn om het onder richt van de manschappen behoor lijk te doen en van de geneesheeren die zich geregeld door vertalers moe ten laten bijstaan. De hr. Van de Perre verliet hier op de vergadering daar hij geen deel aan de stemming wilde nemen. De hr. Hubin liet nogmaals uit schijnen dat. eene vermindering van diensttijd mogelijk is. Hierop werd de algemeene bespre king gesloten en hadden de stem mingen plaats.. Het eerste artikel werd aangenomen. Het geheel van het ontwerp werd verworpen met 9 stemmen tegen 9 en 3 onthoudingen. De leden welke zich onthielden wa ren de hhn. Jourez, Asou en Maen- hout. De h. Augusteyns stemde met de socialisten tegen het ontwerp. Het dient te worden aangemerkt dat geen der leden van de rechterzij de een enkel woord heeft gezegd ter verdediging van het ontwerp. De h. Royer heeft gevraagd dat de middenafdeeling zoude onderzoe ken of in den tegenwoordigen staat van zaken er geene aanleiding be staat om terug te komen, op vrijstel lingen aan geestelijken en klooster lingen verleend en of het toezicht op de vrijstellingen niet moet worden toevertrouwd aan gekozen magistra ten. De afdeeling besloot deze vragen over te maken aan de middenafdee ling. In de tweede afdeeling had eene lange bespreking plaats over de ver schillende bepalingen van het wets voorstel. Het ontwerp in zijn geheel werd ten slotte gestemd met 12 stemmen tegen 7 socialisten en 4 onthoudingendehhn.de Kerckhove ka;h. en Royers, Mechelynck en Capelle liberalen. Van de liberalen stemden dehn. Boël en L. Huysmans met de rechterzijde. Deze laatste werd tot verslaggever benoemd. In de vierde afdeeling pleite de hr. Pècher lib. voor de eerbiediging van de rechten der Vlaamsche rekru ten alhoewel geen partijganger van de inrichting van Vlaamsche en Waalsche regimenten, acchtte hij het niettemin hoogstnoodzakelijk dat in de militaire school en elders maat DE WEERGALM

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1912 | | pagina 1