Stadsnieuws, Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, 20" Februari 1915. Negende jaar. Nr 15. I er schijnende des ihmderdays. Na de stemming over tiet voorstel lot i> rond wel herzien i ng. Hel oordeel der pers. bevelschrift van den meier ingetrokken. Ken gemakkelijk middel. hel veil rek der Rijschool Eendracht maakt Macht,. Vires acquirit eunde. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor dun buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 2-50 Men handelt bij overeenkomst. Een artikel dat de Ronde der Pers doet. De XXe Siècle het orgaan van M. Helleputte en dat nog al eens de vertrouweling der regeering is, zegt in zijn nummer van Zaterdagavond Het voorstel tot herziening werd dus in de Kamer verworpen, rechter zijde tegen linkerzijde.' Dat was te voorzien, noodzakelijk, onvermijde lijk. Gij hebt de hand geweigerd, dat wij u toestaken zeggen de re denaars der uiterste linkerzijde Maar zij verzuimen erbij te voegen dat die hand eene pistool vasthield. Voor hoe groote jakhals men ons moge uitgeven, wij aarzelen niet te zeggen dat de katholieke partij onge lijk zou hebben, te denken dat het kiesvraagpunt door de stemming van Vrijdag begraven is. Dat de regee ring goed gedaan heeft, zich scherp te zetten tegen het afdreigen, bewijst nog niet dat onze kieswetgeving vol maakt en onveranderlijk is verre van daar. De waardigheid van het bewind is ééne kwestie ons kiesstel sel is er eene andere. De eerste is doorgehakt op de eenigst mogelijke, wijze de andere blijft voor de open bare meening eesteld. Onze vrienden hebben tot plicht, haar met de grootste nauwgezetheid te bestudee- ren, de strooming der meeningen te bewaken en eene oplossing voor te bereiden, die met de wenschen en de belangen des lands overeenkomt. De regeering en de rechterzijde heb ben goed gesneden dat de katholieke partij goed wete te naaien. Noch vooringenomenheid., noch vooroor- deelen, noch wrok, noch lust naar wraak maar oplettendheid, goede wil, politieke wijsheid ziedaar ons programma. Het zou dwaasheid ge weest zijn, ons de wet te laten stellen door eene uitgelaten en schijnbare muitzieke minderheid. Het zou eene dwaasheid geweest zijn, moesten wij beslissen, ons voor eeuwig te verzet ten en eeuwig het non possum us te laten hooren tegen elke vraag tot bespreking. De katholieke partij heeft anders stekelige vraagstukken opgelost. Wie zou over drie jaar geloofd hebben dat de rechterzijde zich tot den algemeenen dienstplicht zou ge negen getoond hebben dat de katho lieken zoo gemakkelijk zouden berust hebben in nieuwe opofferingen voor de nationale verdediging Laten wij de kiesvraag tot rijpheid komen en laat ons manmoedig ons gereed houden tegen elke gebeurlijk heid. \Y aren de Belgische katholieken sterk en onverzoenlijk tegenover de bedreiging, zij moeten kalm en met goeden wil al de lessen der ondervin- dingonderzoeken evenals deingevin- gen der rede. Wat de tegenpartij betreft, het spreekt van zelf dat zij vrij is den weg te kiezen die haar aanstaat. Wij hebben haar hoegenaamd geenen raad te geven. Gaat zij den verkeerden weg op, zooveel te slech ter voor haar. Wij hebben haar nu doen zien dat zij niet in staat is, ons Men sclirijfi in hij den Uitgever, bixtmidestraat, nr 53, te Yper. - De aankondigingen van ganscli België en 't buitenland evenals dé Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten Inireele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Dijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. schrik aan te jagen. Het land zal er zich mee gelasten, als zij aandringt, haar eens te meer te bewijzen dat in Belgiede bestingerichtepartijen door overhaasting niets te winnen heb ben. De Chromque zegt dat, zoo deze verklaring geen nieuw lokaas is, een middeltje om de gedachten af te lei den, zij veel opgang zal maken in de rangen van allen, die de belangen des lands ter harte nemen. Volgens de Nieuwe Gazet is de taal van de XXé Siècle voor de libe ralen de grootste aandacht waard. Bah Voor ons is die taal de taal van den hoogmoed en tevens ook die van eene verborgen vrees. Daar steekt vernedering in zoowel voor liberalen als voor socialisten. Waarachtig Die hoogmoed is misplaatst en eenige brokjes, op den keper beschouwd, zullen dat wel doen zien. Wij onderlijnen De 'waardigheid van hel bewind is ééne kwestie ons kiesstelsel is er eene andere. Wij zeguen dat het klerikaal be wind, in stand gehouden en versterkt door de kiezingen van Juni 1912, volstrekt geene waardigheid heeft. Hoe durven mannen, die dank aan deomkooperij van de Staatsbedien den bij middel van staatsgelden, dank aan leugen, laster, bedrog en geweldenarijen, aan 't roer gebleven zijn, van waardigheid spreken Zij beroemen zich op hunne 16 stem men meerderheid in de Kamer. Daar ligt macht in, eene domme geweten- looze macht, maar geenszins waar digheid. De Junikiezingen hebben eene groote vlek te meer geworpen op de geschiedenis van t klerika- lismus in België en de waardigheid van het bewind in onwaardigheid veranderd. Dat ons kiestelsel eene andere kwestie is, daarvan moet de XXe Siècle vast overtuigd zijn. In die en kele woorden steekt haast eene be kentenis van al de laagheden, waar toe het meervoudig stemrecht aan leiding geeft cn die de klerikalen, bijna tot de laatste toe gebruikt heb ben om meester te blijven. De eerste is doorgehakt op de eenig mogelijke wijze, schrijft het blad. Neen, zij is doorgehakt op tyra- nieke w ijze. Door beloften en koopjes heeft de regeering de rechterzijde zoo bewerkt dat zij op hare stemmen kon rekenen voor 't verwerpen dei- vraag tot herziening en erop zal kunnen rekenen voor de stemming der nieu w e legerwct. Door die om gekochte meerderheid is de regee ring sterk geweest cn heeft zij alle toenadering en minnelijke schikking, haar van links aangeboden, durven verwerpen. Zij wil liever het land ten prooi aan onlusten zien dan toe te geven aan den wensch tot herzie ning. Woeste heeft de taal van eenen dwingeland gesproken en de Bro- queville heeft gebogen omdat hij on der den dwang staat van zijne meer derheid. ben Dc regeering en de rech ter zij de heb- goed gesneden dat de katholieke partij nu goed wete te naaien zegt het verder. De regeering heeft gevliemd, zeg gen wij, barbaarsch alle goede mee ningen afgesneden, die bij liberalen socialisten en zelfs vele kamerleden rechts ontstaan waren na de reden van M. Hymans. Zij heeft ze afge sneden omdat Woeste het gebood. En de klerikalen zullen niet goed weten te naaien, maar voortgaan in hunne boosheid. Hel zou dwaas zijn geweest, ons de wet te laten stellen door eene uitgelaten- en muitzieke minderheid. Zoo lezen wij nog. Dat is weeral de taal van den hoogmoed. De klerikalen zien met verwaandheid neer op de linkerzij den en, sterk door hunne 16 st. ge stolen meerderheid, durven zij hun ne tegenstrevers voor uitgelatenen en muiters uitschelden. Dat ver- wonderdt ons niet. Zij hebben gekro pen voor de kiezers en durven zich alles veroorloven, nu zij door laag heid laster en bedrog weer aan 't be wind gekropen zijn. De katholieke partij heeft anders prikkelende vraagstukken opgelost. Welke De legcrhervorming van 1909 toch zeker niet Wie zou over drie jaar geloofd hebben dat de rechterzijde zich zoo vroeg tot den algemeenen dienst plicht zou genegen getoond hebben Geen mensch. Zelfs nog korts voor dc Junikiezingen niet. De klerikalen zijn ten strijde ge trokken onder den kreet van Geen man, geen kanon meer en gedeel telijk op die manier hebben zij geze gepraald. Zij hebben het volk bedro- •gen. Dat ze 't maar in gemoede aan hunne kiezers vragen. Hunne gene genheid voor den algemeenen dienst plicht is wel oppervlakkig en de XXe Siccle weet beter dan iemand ten welken prijze die bekomen is. Wij stippen nog aan Hat de tegenpartij betreft, het spreekt van zelf dat zij vrij is, den weg te kiezen die haar aanstaat, enz. IPij hebben haar nu doen zien dat zij niet in staat is ons sch rik aan te jagen. Waarom is het blad dan met zijn artikel verschenen Alleen om ons hoovaardig te kunnen zeggen dat de klerikalen, met hunne 16 stemmen meerderheid niet bang zijn van ons. Voor de Junikiezingen spraken, ze zoo niet. In hunne wanhoop waren hun dan alle middelen goed, als ze maar boven bleven. Daags na de kiczin_en waren ze zelf verbluft over hunne 16 stemlAcn meerderheid. Wij herhalen het heel het artikel van de XXe Siècle is niets dan bluf en slecht verholen vrees voor hetgeen komen kan door hunne schuld. De liberalen zouden ongelijk hebben daar eene vingerwijzing voor hen in te zien, zoomin als eenige hoop tot toenadering. Van de klerikalen is voor het openbaar welzijn niets te verv achten. Het vrije volk gaat hun niet aan. Zij kweeken en begunstigen alleen slaven, die bang en gedwee voor hunne voeten kruippen. ma Een goed liberaal abon neert zich aan DE WEER GALM. HET' De strijd, door het Pror/rès tegen de afschaffing van een deel van den va stenavond geleverd, heeft voor uitslag gehad den maatregel tegen de her bergiers en de orgelhoudérs genomen te doen intrekken. Inderdaad, de herbergiers en do or- gelhouders zijn gemachtigd geweest, omj.l. Zondag, in hunne zalen, van af twee ure 's namiddags tot middernacht, te laten dansen.. De heer Golaert heeft gevoeld welke schade hij berokkenen zou aan eene zekere soort zijner onderhoorigen en hij heeft er uitleg over gegeven in de laatste Gemeenteraadszitting. Wij kunnen er ons enkel over ver heugen. De sluwe Poperingnaar heeft eindelijk begrepen dat hij niet alleen de burgemeester is van eene zekere kliek, maar dat hij ook de Vader zijn moet van al zijne onderhoorigen en dat het voor hem een plicht is hunne belangen ter harte te nemen. Hopen wij dat op Haft-Vasten, de zelfde toelating aan de belanghebben den zal verleend worden op die wijze zullen zij een deel der verliezen her winnen die men hun ondergaan deed. Het artikel, waarin het onze Meier de sluwe Poperinghnaar noemde gaat voort met het Journal d'Ypres, erg te vervelen. Om zijn geweten gerust te stellen, heeft het godvruchtig papierke een zoo vernuftig als gemakkelijk mid del gevonden. Hoewel het artikel in zijne eigene -kolommen verscheen, schrijft het heel stout, het aan het Progrès toe Deze maal overtreft Mijnheer 't en is ikke niet zichzelven De doenwijze van het Journal is voor een grooten bijval bestemd bij al de dagbladen van het land, die met het gerecht van hun land een appelke zou den te pellen hebben. Om zich uit te wasschen zouden zij maar te zeggen hebben dat, als'zij het strafbaar artikel opgenomen hebben, het bij misslag was en dat het hun beroepsgenoot van rechtover is, die in hunne plaats zou moeten vervolgd worden. n Wij lezen in de Gazelle Eens te meer denkt men aan het verplaatsen der Rijschool van Yper. Voor de hoeveelste maal Het zon te Etterbeek zijn, zegt men, dat ze huis vesten zou in eene der kazernen van de schutterij. Dat ontwerp, schijnt het werd nooit ernstiglijk verworpen. Als men tot op heden er geen gevolg aan gaf, het is omdat men geen middel vond om aan Yper eene wedervergelding toe te staan. Men heeft eenige moeite om deze op krijgsgebied te vinden, want het is geenszins eene kleine bezetting, die ze verschaffen zou. DE WEERGALM Tj D

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1913 | | pagina 1