Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, 10" April 1915. o centiemen. De parlij van Ponlius-Pilalus. Verkwistingen in hel Ministerie van Oorlog. De algemeene werkslaking. Negende jaar. i\r 22. Eendracht maakt Macht. I erschijnende de» donderdag». Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. :t-00. Voor stad Een jaar, Fr. 3-50. Men handelt bij overeenkomst. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. Dc vei a ui woord tl ij k lieden Er is bijna geene hoop meer om aan de gevaren en aan de heillooze gevolgen van de algemeene werksta king te ontsnappen. Wij beleven een plechtig en angst vol uur. Voor dat de ramp uitbreekt, is het noodig nogmaals de verant woordelijkheid vast te stellen. Wij willen het doen in korte woor den. De liberale partij steunt groote lij ks op de burgerij, en wij mogen zeggen dat de liberale burgerij ten vollen haren plicht heeft vervuld. De liberale burgers, zoowel als de liberale werklieden en neringdoen den, hebben belangloos de beweging voor meer gelijkheid en rechtvaar digheid, de beweging voor de af schaffing van het meervoudig stem recht bijgetreden. Zij hebben niet geaarzeld, afziende van hunne voorrechten, het zuiver A. S. aan 't hoofd van hun program ma te brengen, gelijk zij er den per soonlijken dienstplicht hadden op gebracht. Iedereen weet dat de liberale partij gevaar loopt in getalsterkte te ver liezen door de invoering van het zuiver A. S., en nochtans aarzelt zij niet, omdat dë liberale partij in alle omstandigheden vaderlandsliefde gelijkheid en rechtvaardigheid boven partijbelang stelde. Na 25 jaren lijden en strijden en propaganda, om de gelijkheid voor arm en rijk voor den soldatendienst te bekomen, door wettelijke midde len en zonder schade of geweld, bleef de liberale partij overtuigd dat zij weldra ook de gelijkheid van arm en rijk voor het stemrecht zou beko men. Daarom kon de liberale partij de bedreiging met algemeene werk staking niet goedkeuren, en nog veel minder er zieh-bij aansluiten. Van 't begin af hebben de libera len al het mogelijke aangewend om aan het land, en in 't bijzonder aan de stad Gent, de rampzalige gevol gen der algemeene werkstaking te sparen. Wij hebben ons niets te verwijten. Wij zijn voor niets verantwoorde lijk. De katholieke regeering heeft tot twee maal toe de kans gehad om, onder offer voor hare waardigheid, het gevaar der algemeene werksta king- af te wenden. Na de redevoe- ring van M. Hymans, na de pogingen der liberale fabrikanten en liberale burgers, na de voetstappen der libe rale burgemeesters, was er maar één vredelievend woord noodig om alles te redden. De Regeering, op bevel van oes- te en van de politieke geestelijkheid, wilde dat vredelievend woord niet uitspreken. Op haar valle een groot deel der verantwoordelijkheid, waarvan het ander deel op de socialistische partij, en niet het minst op de socialistische leiders valt. Wat Vooruit» er ook van zegge: indien enkele socialistische leiders, en in 't bijzonder M. Anseele, hun gezag op de werkersbevolking wil len doen gelden om de werkstaking op te geven, dan zou de overgroote massa der werklieden er vrede mede hebben eri de zaak der kieshervor- ming zou er alles bij winnen. Onder tweeërlei oogpunten zijn de socialistische leiders dan ook ver antwoordelijk. Wat den heer Anseele in 't bijzon der betreft, als schepen der stad Gent was het zijn plicht zich uit al zijne macht tegen het uitbreken van de algemeene werkstaking te ver zetten. Wij hebben hem gesne rekening te vragen als leider van de socialis tische partij, maar wij hebben het recht te eischen, dat zij ten volle en onvoorwaardelijk de belangen van de stad Gent en van hare bevolking behartigen en beschermen, desnoods tegenover hunne partij, desnoods tegenover hunnen eigen persoon. Volgens men leert in de katholie ke scholen, had Eontius-Pilatus het lot van Jezus Christus in handen. Het hing van hem af den armen schrijnwerkerszoon var. Bethleëm te redden, wanneer de vereenigde Sa- ducceërs, Pharizeeërs en Herodianen, Jezus voor den bloedraad van Caï- phas brachten. Jezus was beschuldigd zich den zoon Gods genoemd te hebben, wat door de wet verboden was, maar het vonnis kon niet uitgevoerd worden, zonder door Pontius-Pilatus, in zijne hoedanigheid van Romeinschen pro curator bekrachtigd te worden. Pilatus zocht wel het vonnis onuit voerbaar te maken, maar ten langen laatste bekrachtigde hij het toch. Edoch, op het oogenblik dat hij Jezus aan zijne beulen overleverde, wasch- te Pilatus zich de handen uitroepen de Ik ben onschuldig voor het ter dood brengen van dezen recht vaardige Minister de Broqueville scheen ook genegen de vraag voor meer gelijkheid en rechtvaardigheid van de Belgische werklieden in aanmer king te nemen, maar hij zwichte voor de onverzoenlijke en hatelijke tegen kanting van Caïphas Woeste, die het Sanhedrin.dat is de Rechterzijde der Belgische Kamer, wist mede te slepen om gelijkheid en rechtvaar digheid te blijven weigeren. Het verantwoordelijk kabinets- hoofd, minister de Broqueville, wist wel dat deze weigering een dood vonnis was voor de Wereldtentoon stelling en voor de nering van Gent. Hij had maar één woord te spreken om dit doodvonnis onuitvoerbaar te maken, maar het woord van bevre diging en verzoening is hem in den mond gebleven. de Broqueville wascht zich de han den en doet door zijne penneknech- ten in de klerikale gazetten verkon digen dat hij er niets kan aan doen. Maar de burgers en neringdoenden van Belgie in 't algemeen, en van de stad Gent in 't bijzonder, zullen zijne lamzakkige houding niet ver geten, en hem, gelijk aan al degenen die er toe aanvuurden, socialisten en klerikalen, eene strenge rekening vragen voor de rampspoedige gevol gen welke van de algemeene werk staking te verwachten en te vreezen zijn. De Regeering van Pontius-Pilatus ten ware zij spoedig in brokken viele zal verschrikkelijk duur kosten aan het land. Monseigneur Dumont, bisschop van Doornijk, had goed gelezen in de toekomst, wan neer hij uitriep dat de klerikalen, VOORT WELZIJN VAN 'T LAND nooit meer aan 't bewind hadden moeten komen. De volksvertegenwoordiger M. Buyl heeft aan den Minister van Oorlog de volgende vraag gesteld Den 6 Juli 1911 heb ik aan generaal Hellebaat, Minister van Oorlog, eenige vragen gesteld aangaande de krijgs voorraad voor ons veldgeschut. Ik vroeg namelijk of het waar was dat men in Dnitschland voor verscheiden millioenen fr. vuurpijlen besteld had tegen 16 fr. het stuk, terwijl onze vnurwerkmakersschool die kon maken voor 5 of 6 fr. Dan antwoordde de Minister dat iK, zeer slecht ingelicht was en dat, zoo men in den beginne vuurpijlen in Duitschland had moeten bestellen, deze sedertdien in onze staatsschool gemaakt werden. Welnu, den 11 Juli, dat is 5 dagen na dit antwoord van den Minister, be stelde het departement van oorlog aan de werkhuizen Krupp nog 13,000 vuur pijlen, den 2 Januari daarna 7,000, den 3 Januari 30,000 en den 12 Januari 15,000. Dat is samen 67,000 stuks, die samen, zonder uitpakkingskosten, noch tolrechten te rekenen, 1,051,232 fr. hebben gekost. Mijne opzoekingen in het rekenhof stellen mij in staat, te bevestigen dat de vuurpijlen, besteld in de werkhui zen Krupp, betaald werden tegen fr. 19-10 en fr. 15-20 het stuk, en uit eene inlichting, gegeven door generaal Michel, opvolger van M. Hellebaut, blijkt dat de inkoopprijs van die vuur pijlen, zoo zij waren gemaakt geweest in onze vuurwerkschool, niet meer dan fr. 7-26 het stuk zon bedragen hebben. Zou M. de Minister mij niet kunnen zeggen 1° om welke reden zijn depar tement aan een Duitsch huis den krijgsvoorraad, waarvan hier spraak is, besteld heeft, wanneer een staats- gesticht, rechtstreeks afhangende van het. Ministerie van Oorlog, dien voor raad 50 beterkoop hadde kunnen leveren 2° om welke reden men erin heeft toegestemd, schatplichtig te zijn van den vreemde in eene zaak, die de nationale verdediging betreft? Deze aankoop, die nog maar een klein gedeelte van de menige aankoo- pen is, die voor ons leger noodig zijn, doet ons zien hoe gemakkelijk onze regeering met onze centen omspringt. Zij doet daar wetens en willens een verlies van 565,812 fr. Onze Minister van Geldwezen heeft al schoon zijne ambtgenooten tot spaarzaamheid aan te zetten. Zij vagen hunne botten daaraan. En toch, als de kleine bedienden eene kleine ver meerdering van loon vragen, antwoordt men hun dat er geen geld in kas is. Wij kunnen het wel getooven als het zoo over den balk gesmeten wordt. Onze volksvertegenwoordigers moes ten wat meer in het rekenhof gaan snuffelen. Ze zonden misschien nog meer van die aardige dingen vinden. Verklapingen van den heer Anseele. Een dagbladschrijver heeft den heer Anseele ondervraagd over de aan staande werkstaking wij vatten hier dit gesprek saam. Zat de staking groote uitbreiding nemen te Gent Ik heb altijd staande gehouden, dat er hier twaalf tot dertien duizend werkstakers zullen zijn. De sekretaris- sen der syndikaten beweren noch tans, dat men op twintig tot vijf en twintig duizend stakers mag rekenen. Hoeveel werklieden zijn er te Gent De eenen zeggen 35,000, de ande ren 40,000. Zal de staking rustig en vreedzaam blijven Natuurlijk. Dit staat buiten kijf. Men spreekt veel thans van de mogelijke staking der werklieden van de stadsdiensten. Zelfs zegde men, dat u hierover uitleg zou gevraagd worden in den gemeenteraad, Maandagavond. Zoo de stadswerklieden de staking uit roepen, welk zal alsdan uwe houding zijn De heer Anseele antwoordde zeer kalm. Ik heb de staking aangepredikt. En ik zal dan ook de werklieden, die den arbeid schorsen, niet kunnen straffen..., zoo ik alsdan nog schepen ben. Ah zoo 1... Er zou dus een krisis uitbreken in het schepenkollege Welke zijn uwe inzichten Wij zullen onze volledige vrijheid van handelen hernemen. En de tentoonstelling Denkt ge niet dat zij van de staking veel te lijden zal hebben Zooveel niet als gevreesd wordt. Het is, inderdaad, van algemeene be kendheid dat, tijdens de eerste weken, 'de tentoonstellers niet veel meer laten bewonderen dan kisten en pakken. Misschien zou er de bloemententoon stelling kunnen door lijden. Hoe lang denkt gij dat de staking zal duren Wie kan dat voorzien Zullen wij het beoogde doel bereiken Niemand weet het. Wij zullen het afwachten. Doch waarvan ik ten volle overtuigd ben, is dat de staking zal kalm en rus tig zijn. Overal wordt hierop nadruk gelegd... Wij zijn het daarover allen eens Maar, indien zij nu eens niet kalm en rustig bleef Dan zouden wij, leiders der sta king, dadelijk ontslag nemen. Het Kongres der partij heeft ons opdracht gegeven een vreedzame staking in te richten. Daaraan willen wij niel te kort komen. Werd onze wil over 't hoofd gezien, dan bleef er ons niets over dan onze taak als geëindigd te aanschou wen. Wat verstaat men door nietvreed- zame staking Natuurlijk zullen wij geen reke ning houden met eenige afzonderlijke gevallen, doch indien een revolution- naire beweging moest ontstaan zooals in 1886, zouden wij dadelijk onlslag nemen. DE WEERGALM Men schrijft in bij den Uitgever, Uixrnudestraat, nr 53, te Yper. De aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Notariale en Kechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bnreele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Dijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. tl

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1913 | | pagina 1