Stadsnieuws. Vrome: VeIaid. Société royale des Francs Arbalétriers Ken en ander. Aieuwe wellen en Slaals verorden innen. Wereld I ctiloo nsl ell in van Geul. Twee ontslagen. Fijsl der Apothekers U. L AlUSTSliVS, De broedermoord van Ypor. De gebeurtenissen van 1886, waarop de heer Anseele zinspeelt, zijn nog levendig in 't geheugen van menschen van jaren. Men weet dat alsdan een echte volks opstand in liet Walenland losbrak, dat fabrieken en werkhuizen werden in brand gestoken, namelijk de glasblaze rijen Baudoux, en dat ongelukkiglijk ook bloedige onderdrukking volgde. Bij de Brusselsche Letterzetiers. 't Syndikaat der letterzetters van Brussel en omstreken hield Maandag een algetneene vergadering, om o. a. te beslissen of ook de zetters der dag bladen zouden begrepen worden in de algemeene werkstaking, die zooals men weet door de meerderheid van het syndikaat mede werd gestemd. Na een lange en vurige bespreking werd besloten dat het personeel der dagbla den tijdens de staking aan den arbeid zou blijven. Een bijzondere kommissie zal nog andere buitengewone gevallen onderzoeken en tevens vaststellen hoe veel de aan den arbeid blijvende let terzetters en drukkers van hun loon zullen hebben af te staan, tot onder steuning van hun stakende makkers. Onze Vorsten te Laken. De Ko ning, de Koningin en hunne kinderen hebben Zaterdagnanoen het Paleis van Brussel verlaten om op 't koninklijk kasteel van Laken voor langen tijd te gaan verblijven. Belangrijke verbeteringswerkon zijn aldaar uitgevoerd geworden. De Schoolwet. Tijdens den huidi- gen zittijd zal de Regeering de nieuwe Schoolwet nog niet neerleggen, hoewel de jonge rechterzijde nog niet tevreden is over den regen officieele toelagen welke op de kloosterscholen valt. De heer Woeste vraagt geen wijzigingen aan de schoolwet en de Regeering moet hem gehoorzamen. De heer Woeste weet dat de huidige wet aan de Regeering toelaat aan de klerikale scholen zooveel toelagen mogelijk uit te deelen. Loonsverhooging voor de spoorwegar beiders. De spoorwegarbeiders we ten nu hoe hoog de loonsverhooging, welke hun voor de kiezing van 2 Juni werd beloofd, zal bedragen. Alle vier jaar zal hun loon met 20 centiemen 's daags vermeerderd worden gemid deld dus 5 centiemen per jaar. Die ongelooflijke vrijgevigheid der Regeering heeft de werklieden met verstomming geslagen Voor de aangestelden in de posterijen. Het inzicht bestaat in het departe ment van 't Spoor een examen uit te schrijven waaraan zullen kunnen deel nemen helpers, onderontvangers, ze kere brievenbestellers, enz., die den M ENGEL W E UK (18 HE.X XIV. Wij zijn er nog niet, hernam Muller, het ergste komt achteraan, die dingen moeten geschreven wor den de pacht en de intresten moeten op den vervaldag betaald worden. Dat is de voorwaarde, en dan moet er nog bij geteekend worden, dat ik, indien gij binnen de acht dagen naar den ver valdag niet betaalt, het recht heb van op alles wat gij bezit beslag te leggen. Daarbij behoud ik het recht het kapi taal op te vorderen, zoodra ik het noo- dig acht. Dit zal u behoeden voor mis bruik van vertrouwen. G.eef elkander daar de hand op, om een einde te maken aan Frans Krab's pijnlijken toestand. Frans greep vaders hand en vatte toen dien van den aanstaanden schoon broeder. Ik voel wel dat gij voor mij hebt gesproken, en gij zult het u niet be klagen, zegde hij. De mannen gingen naar het achter huis, waar de twee zusters angstig op den uitslag der onderhandeling zaten te wachten. Met eenen enkelen blik zagen zij dat de zaken góed stonden, graad van aangestelde (agréé) zouden verwerven met eene jaarwedde van 1,050 tot 2,500 frank. Een proeftijd aan 900 fr. zou worden ingesteld. Ook een gevolg van de slaking. Op de jongste veemarkt van Anderlecht werden zooveel runderen aangebracht, dat een merkbare daling op den prijs van het vee is waargenomen. Het is echter niet zeker dat de vleeschhouwers daarom hunne prijzen niet zullen verminderen. De speelkassen in de herbergen. Wij hebben reeds gemeld, dat het par ket handelend is opgetreden tegen sommige herbergiers die speelkassen in hun drankhuis hadden geplaatst, eene speelgelegenheid die enkel van aard is om tot drankverbruik aan te zetten, mits de gewonnen penningen moeten gebruikt worden in de herberg zelf. Op 17 Mei zal de zaak worden opge roepen, ingespannen tegen herbergiers van Brussel, St-Gillis en Anderlecht. Het geding biedt veel belang aan, mits er bijna geen enkele herberg is te vin den of er staat eene speelkas. Vast en zeker is het echter nog niet, dat het uitbaten van dit spel onder toepassing der wet op de spelen valt. Daarom gaat het parket voorzichtig te werk en, komt het tot eene beslis sing, dan zal denkelijk aan de belang hebbenden tijd worden vergund om zich in regel te stellen met de wet. Stelt het gerecht de magistraten van het parket m het ongelijk, dan zullen de gemeentebesturen door het invoe ren van zware- taksen op deze speel kassen de uitbating ervan denkelijk, onmogelijk maken. Vergiftigde mug g ens teken. Om de pijn der vergiftigde steken van muggen te verzachten, gebruikt men formol, iode-tinctuur en kamfer. Het beste middel is formol met water en alkooi, dit behoeft men maar eene enkele maal toe te passen. De iode werkt traagzamer en kan niet overal gebruikt worden onze juf fertjes, wier aangezichtje toch ook niet gespaard blijft, zullen zich evenwel geene plek iodelinctuur daarop laten schilderen De volksvertegenwoordigers de Pon- thière, Verhaegen, Dr Van Sande, J. Dejardin, Ant. Borboux en Gielen, hebben een wetsvoorstel neergelegd, strekkend om den verkoop in 't klein van brood te regelen, en den verbrui ker te vrijwaren tegen mogelijk bedrog van wege den verkooper. Dit wetsvoorstel luidt als volgt Het rijtuig of de winkel van eiken verkooper in 't klein van brood, moet en dit vermoeden v/erd bevestigd dooi den vader. Hij zeiwij zijn overeen gekomen. XV. Op een schoonen Meidag werd het huwelijk van Pieter Rheingold en Siska Müller in het kleine kerkje van Rhondorf voltrokken. En hoe stond het volk te kijken als de familie af kwam, allemaal in rijtuigen. Er waren drie kuierwagentjes en eene sjees de sjees van Pieter's voogd, die zijne dochter meêbracht. De bruidegom en de bruid waren net gekleed. Maar de familie, wat zag zij er deftig uit. Gertha-inoei droeg een kleed van fijn bebloemde stof, een zwart zijden met kantgeboorden doek en eene kostbare muts. Over haren hals hing een gouden ketting en op hare borst schitterde een zwaar met diamanten bezet kruis. En ringen zooveel ringen, dat zij er wel tien brui den hadde kunnen meê gerieven. Julia had hare oude trouwkleederen aan, doch zij waren wel bewaart ge bleven er was niets op af te wijzen, zoo min als op de nichten van vaders en moeders zijde, die Siska, om nie mand te krenken, had nitgenoodigd maarzij die op alles de kroon stelden waren de Rheingold'szij waren in zwarte zijde, en hare mutsen en hals kragen van valencijnschen kant waren in de stad gemaakt, dat zag men dadelijk aan het fatsoen. voorzien zijn van eene balans, aan de wettelijke voorschriften beantwoor dende en van de noodige gewichten. Telkens als een kooper het eischt, wordt het gewicht van het tafelbrood, alsmede dit van het brood voor paar den gekeurd. De prijs dier brooden per kilogram, is aangegeven op een boord dat, voor het winkelraam of in het rijtuig op zichtbare wijze is ge plaatst. Die brooden mogen alleen worden geleverd wanneer zij, op drie ten hon derd na, een halven kilogram óf het veelvoud van een hal ven kilogram we gen. De overtreders dezer bepalingen zullen gestraft worden met eene boet van I tot 20 fr.en bij hervalling kan eene veel strengere straf toegepast worden. Den dag vóór dat du Kamers des volksvertegenwoordigers in paasch- vak-antie gingen is dit wetsvoorstel in aanmerking genomen. De Koning heeft een besluit onder teekend, dat aan 15 gemeenten onzer kust vergunning toestaat, om het zee strand te exploiteeren, ingaande van '1 Januari 1913 tot 31 December 1921. Deze gemeenten zijn De Pan'ne, 2,500 meters Goxijde, 1,000 meters Oostduinkerke, 3,000 metersLom- bartzijde, 500 meters Westende, 4,112 meters Middelkerke, 7,254 me ters Oostende, 6,800 meters Bree- dene, 300 meters; Glemskerke, 1,000 meters YVendiiyne, 550 meters Blankenberghe, 3,286 meters; Brugge, 1,620 meters Heyst, 4,200 meters, en Knocke, 1,747 meters. Deze gemeenten zullen jaarlijks aan de Staat eene taks moeten betalen in evenredigheid hunner ontvangsten, gaande van 10 tot 1,000 frank. De grootte van de zeestranden dier verschitlige gemeenten is belangrijk om na te gaan. De Panne is er nog al een der grootste wat van verwi badplaatsen te zijn April-November 1913 Inter nationaal Ilome voor Vrouwen 2, Godshuizenlaan2 Op 2 minuten af stand der Tentoonstelling Enkele dames hebben zich vereenigd om de belangen te behartigen dei- jonge meisjes, die als verkoopster of anderszinsop de Tentoonstelling werk zaam zullen zijn. Zij openen een HOME waar die mei sjes, mits een matigen prijs, een gul hartig onthaal zullen genieten, zonder verschil van nationaliteit of godsdienst. Prijs te beginnen met ïi*. per maand of 2,50 Ir. per dag. Er zal ook eene rustzaal voor jonge meisjes in de Tentoonstelling zijn. Wij zouden U dankbaar zijn Te huis te doen kennen.'De Consul der Neder landen te Gent, zal des verlangd bereid zijn inlichtingen te verstrekken. Voor alle andere bijzonderheden wende men zich tot eene der volgende Dames Mevr. Paul Lippens, Ajuinlei, l,Gent. Mej. Boddaert, Coupure, 44, Gent. Mevr. II. P. Enke, Pinnehurst, Eecloo. Mej. II. Fredericq, Winkelstr. 7, Gent. Mevr. S. Fredericq, Coupure, 33, Gent. Mej. Seresia, Leopoldlaan, 50, Gent. Indien men moet geloof hechten aan hetgene verteld wordt in stad, zouden twee onzer achtbaren hun ont slag ingediend hebben van gemeente raadslid de heeren Begerem en Van- derghote. Het Journal d'Ypres zal ons misschien zeggen wat er van is. Het is zeker dat M. Bpgerem geene enkele zitting meer heeft bijgewoond sedert den 1" Januari. Voor wat M. Vanderghote betreft, het schijnt dat zijn ontslag jonger is. Met hem ver dwijnt de volksvriend der klerikale partij, vermits hij in de laatste kiezing aan het hoofd der lijst kwam, met een aanzienlijker grooter getal stemmen dan al zijne mede-kandidaten. De redens dier ontslagen Men ver telt het eene en het andere. Wij laten liever het woord aan het Ypersche Volk, om daarover uitleg te geven. Wij bestatigen eenvoudig dat het er niet al te goed gaat met onze stadhuis bazen Lundi 7 Avril 1913. Tir aux Oiseaux. 1" Oiseau Vermeulen lleuri. 2"10 Oiseau Hoflack Emile. rsssn vim ilicnst zijnde ZONDAG 13 APRiL 1913 bOTEDilMIKT, n l'IiK Aanhouding van den moordenaar. Onze lezers herinneren zich nog de broedermoord die gepleegd werd óver een veertiental dagen op het gehucht De 3 Koningen buiten de Rijssel- poort. De dader was gevlucht en niettegen- En dat was de familie van Freed Pieter, het oud koewachtertje van boerke Vossaert, kwam hun thans voor als een prinsenkind dat onbekend on der hen had geleefd, net als in de oude spookjes. Over de kleedij der mannen is er niet veel te zeggen. Zij droegen allen zwarte jassen, hooge hoeden en laarzen. Alleen de zoon, de eenige zoon van oom Jozef, die pas uit de kostschool was gekomen, ver dient eene bijzondere melding. Zijn nieuwe hoed was naar de laatste mode het laken van zijne jas glom van fijn heid en zijne laarzen wogen maar half zoo zwaar als die der andere gasten. Gertha-moei had niet gewild, dat haar knappe achttienjarige jongen zou moe ten onderdoen voos de-familie Rhein gold. Daar het huis van Frans Krabs te klein was om zooveel volk te bevatten, werd het feestmaal in den gouden leeuw gehouden, in de afspanning waar Pie ter eens'zijn koffer in bewaring had gegeven, als hij naar Gerresheim ging om een onder dak komen te zoeken bij oom Jozef. Dat er lekker gegeten en gedronken werd, is te begrijpen. Het eetmaal was ten koste van het bruidspaar, maar volgens het gebruik der streek werd de wijn door de feestgasten betaald; en de eene wilde voor de andere niet onderdoen. De mannen keken allemaal, de bruidegom uitgezonderd, wat te diep in het glas, en zelfs de vrouwen i waren een beetje verblijd, j Tegen vier ure namiddag werden de rijtuigen inspannen de wagen van oom Jozef, de sjees van boer Rheingold, die ver van huis was, en de koets, die 1 de burgemeester van Gerresheim ter i beschikking van Pieter had gesteld 1 voorde bruidsreis* Henri Müller, de zoon van oom Jozef, sprak Eliza Rheingold nog eens vriendelijk aan eer zij afreisde hij had bij de voormid- dagwandelingrond het dorphetmeisje, of liefer de jonge juffrouw den arm ge geven, en zonder afspraak wilde hij haar niet verlaten. Wanneer vader Müller zijn oud huis verliet, het huis waar hij gewonnen en geboren was, en afscheid nam van zij- ne Julia, was hij sterk aangedaan al zijne ledematen beefden, maar hij stortte geen enkelen traan. 'I Was nu zoover gekomen, en het moest erdoor. Siska, het gelukkige Siska weende zij storlte tranen, omdat zij Julia ach terliet, hare eenige teergeliefde zuster. i Lang bleef Julia aan vaders hals han gen zij snikte hevig, maar weenen kon ze niet en als zij Siska den af scheidskus gaf, waren ze allebei doods bleek. De oude Müller nadat hij Frans Krabs de hand had gedrukt, trad eerst in het rijtuig van den burgemeester er moest een einde komen aan het treurig tooneel, en wegwaren ze. W. F. *- 73 73

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1913 | | pagina 2