Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. PAUL JANSON. Donderdag, I" Mei 1913, o centiemen. Negende jaar. L\r 23. Ellendige geldelijke toestand Politiek overzicht. Eendracht maakt Macht. Verschijnende des Khonderdags Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor dun buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 2-50 Men handelt bij overeenkomst. Men schrijft in bij den Uitgever, lux tand est raat, nr 53, te Yper. - De aankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle lioege- naamde artikels uiterlijk tegen Dijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. De Regeering, welke de burgerij om den tuin leidt door zich de re geering der nationale welvaart te laten noemen, sleept onze openbare financiën regelrecht naar den onder gang en staat voor een toestand waaruit alleen buitengewoon hooge nieuwe belastingen ons zullen kun nen redden. Minder dan een jaar geleden, op het einde van Mei 1912, dus kort voor de jongste wetgevende verkie zingen, beliep het bedrag der in om loop zijnde schatkistbons 214,287,800 frank. De uitgaven, door de regeering gedaan, waren dus 214 millioen hoo- ger dan de inkomsten, welk verschil zij door leeningen op korten termijn had gedekt. Edoch, op 15 April 1.1. beliep het bedrag der uitgegeven en nog uit te keeren schatkistbons 408,802,,ooo.fr. zegge in 10 1/2 maanden eene ver meerdering van 194,5 14,500 frank. Daaruit blijkt dus dat de Rej.ee- r'n&> gedurende elke maand sedert de verkiezingen, voor ongeveer 18,500,000 frank op korten termijn heeft geleend, wat meer dan 600,000 frank per dag vertegenwoordigt. De noodlottige vervaldag van 2 Juni was nauwelijks achter den rug, of ons ministerie van geldwezen zond overal zijne agenten op zoek naar bereidwillige geldschieters. Op 5 Juni leent het 2 millioen op 6 Juni, 1 millioen op i3e, 1 millioen; op 14% een millioen op I5e, 10 mil lioen op 2oe, 1 millioen en op 30e, 5 millioen samen dus in Juni 21 millioen of ruim 700.000 fr. per dag. Ons land, dat indertijd bogen mocht op de beste geldmiddelen van Europa, moet thans gaan leenen bij de Banca d'Italia, de Banca di Napoli (Napels), de Duitsche banken, de Engelsche, de Fransche en de Rus sische, bij bijzondere maatschap pijen zooals de levensverzekerings maatschappij Le Patri moine te Parijs, de smederijen van Chatillon- Commentry, de mijnen van Blanzy, de hoogovens, smederijen en staal fabrieken van Denain en Anzin te Parijs, het hoofdkomiteit der kool- putten van Frankrijk, enz. In die omstandigheden is het niet te verwonderen dat ons nationaal krediet vervlogen is en de belgische rentezoolaaggedaald. In 1911 mocht de regeering er nog in slagen schat kistbons tegen 3 t. h. aan den man te brengen. In 1903 wisselt de intrest - kom- missieloon, zegelrecht en andere kosten inbegregrepen af tusschen 3.75 en 5.05 t. h. en, wat nauwe lijks te gelooven is, voor de schat kistbons welke in de laatste maan den zijn uitgegeven, werden de in tresten dikwijls op voorhand be taald Wat op ontegensprekelijke wijze aantoont dat ons ministerie van Fi nancien letterlijk in den nood is, is wel dat het, om zich geld te ver schaffen, verplicht is aan alle deu ren te gaan aankloppen, in alle lan den en bij al wie waarvan het denkt dat er daar geld beschikbaar is en dat het ertoe gebracht is, alles aan te nemen wat het maar vinden kan en leeningen aan te gaan welke op recht belachelijk en onbeteekenend zijn. Zoo leende bedoeld ministerie op 29 Januari 1.1. 100,000 fr. aan de Banque Internationale van Brussel op 9 April, 100,000 frank aan de le vensverzekeringsmaatschappij Le Patrimoine van Parijs, op 15 April 100,000 fr. aan het hoofdkomiteit der koolputten van Frankrijk, en denzelfden dag 200,000 fr. aan de h.h. J. Thieriez vader en zoon te Rijssel. Wat waarlijk alles te boven gaat, is het feit dat de regeering, om al die sommen te kunne leenen, het voorbeeld volgt van zekere geldman nen die, oh hun schier waardelooze titels te kunnen plaatsen, hun toe vlucht nemen tot tusschenpersonen en deze hooge kommissieloonen uit betalen. Zoo hebben zekeretusschen personen tot 5.000 fr. getrokken voor een enkele geldplaatsing. De regeering bereid zich thans om voor ruim honderd milioen nieuwe belastingen in te steller.. Het moet geweten worden dat deze noodig geworden zijn door het misbruik dat de klerikalen van het gezag hebben gemaakt, en niet door de noodwen digheden der legerhervorming. Een vooruitziende regeering, welke de belangen van het land waarlijk ter harte neemt, zou sedert lang in deze nieuwe uitgaven voorzien hebben door de jaarlijksche meerwaarde der inkomsten, zonder aan de belasting schuldigen een enkelen nieuwen last op te leggen. De liberalen en de socialisten zijn het eens om de stemming der dag orde Masson, als een zeer bevredi gende uitslag te beschouwen. Er mag inderdaad uit het oog niet verloren worden, dat de klerikale Regeering verplicht is geweest te buigen voor de hardnekkige en indrukwekkende betooging van den volkswil. De zege praal is nabij het Zuiver Algemeen Stemrecht zal morgen in de Grond wet neergeschreven, worden. Leve de politieke gelijkheid, leve de de mocratie De opvolger van Paul Janson in de Kamer is Maurice Féron die Dinsdag laatst den grondwettelijken eed af legde. Het is insgelijks een vooruit strevend element, met jonge en vooruitstrevende gedachten bezield, die de stapper, van zijn voorganger zal volgen. De gevolgen der Algemeene Werkstaking zullen duur betaald worden door de Regeering en de nijverheidslieden. De verwarring op het spoor verwekt door den werkstil- stand is onbeschrijflijk, miljoenen en miljoenen zijn verloren zoo in loonen als in winsten. Dat heeft ons land te danken aan de bekrompen en achter- uitkruipende politiek der klerikale volkshaters Mochten de kiezers dit bij de toekomende verkiezing indach tig wezen In den Borinage is men weinig te vreden met de oplossing in het lan delijk stakerskomiteit gestemd. De Borains oordeeien dat zij zich te veel opofferingen getroost hebben om zich thans te laten paaien met eene belofte. Zij had liever de Alge meene Werkstaking vol gehouden. De pers der oppositie aanzief de stemming der Kamer met een goed oog. De Vlaamsche Gazet» schrijft dat al de dagbladen nu voor plicht hebben de gemoederen tot bedaren te brengen. De «Dernière Heure» zegt boven aan en manchette De zoo angstig verwachte dag is een dag van triomf voor de demokratie geweest De «Nieuwe Gazet», liberaal, schrijft dat het de liberale partij is die de overwinning behaalde, en zij dan ook de ware regeerende Partij is. De klerikale pers kraait insgelijks victorie Zij doen dat om beter hun ne nederlaag te dekken en verzwij gen zorgvuldig dat ook voor de wetgevende Kamers eene formuul moet gezocht worden. Altijd de zelfde Ziehier eenige nadere bijzonderhe den over het leven van den beroemden advokaat Paul Janson werd geboren in 1840 te Herstal-bij-Luik, als zoon van een ambtenaar van het geldwezen, en als kleinzoon van een Parijsch advokaat, die na de omwenteling van 1780 als kommissaris bij de rechtbank van eer sten aanlpg, naar Luik werd gezonden. In October 1856 kwam Paul Janson hij was pas 16 1/2 jaar in de rechten studeeren aan deHoogeschool te Brussel, waar hij o. na. Edm. Picard als makker had. In 1857 verliet hij de universiteit, omdat de raad van beheer geweigerd had eene studiebeurs aan zijn broeder Georges toe te kennen. Hij zette echter op eigen hand zijne studiën voort, trad zelfs inmiddels op als leeraar der kinderen De Euisseaux, welke later de grondleggers van het socialism inden Borinage zouden wor den, en doorstond in 1862, voor de middenjury, met groote onderschei ding, het examen voor dokter in de rechten. Kort nadien werd hij stagiair, eerst hij M' Mersman, later bij wijlen staatsminister J. Lejeune. In Juli 1866 werd hij ingeschreven op de rol der advokaten. Zijne loopbaan als advokaat. In 1864, terwijl hij nog stagiair was, won Bant Janson, samen met Mr E. Robert, het vermaard proces Debuck. Dit proces was ontstaan door het af sterven van een Antwerpsch million- nair, zekere De Boye, die zijn geheel fortuin aan een strooman der jezuieten had vermaakt. Debuck, een der wetti ge erfgenamen van De Boye, was door de jezuieten voor de rechtbank ge daagd onder de betichting een hunner door doodsbedreigingen geld te heb ben willen afpersen. Debuck werd niet alleen vrijgesproken, maar een bur gerlijk proces, dat daarop volgde en vier jaar duurde, deed aan Debuck en de andere wettige erfgenamen het ver inogen van den rijken De Boye toeko men. Als bijzonderheid kan nog aange merkt worden dat M' Janson, in dit burgerlijk proces, tegenover Mra Ja cobs en Beernaert stond (welke beide later deel uitmaakten van een klerikaal ministerie) en dat onder de wettige erf genamen die, evenals Debuck, elk een millioen mochten opstrijken, zich een jezuiet bevond die anders door zijn eigen orde van dat aardig sommetje ware beroofd geweest. Paul Janson onderscheidde zich ook in het proces Mandel (1870), dat in ver band stond met de beruchte zaak van den klerikalen bankier Langrand-Du- monceau. Mandel was een dagbladschrijver die het parket had aangevallen omdat het, naar hij beweerde, dezen bankier we tens en willens had laten ontsnappen. Deswege voor de rechtbank gedaagd, werd Mandel, na de prachtige verde diging van Janson, vrijgesproken en twee dagen nadien werd de betrokken procureur-general Bavay bij konink lijk besluit uit zijn ambt ontzet. Janson verwierf ook lauweren in de zaak Dumon-Durousseaux (1879-1884) ontstaan naar aanleiding van het geschil Dumon, den afgezetten bisschop van Doornik en Durousseaux, zijn opvolger. Dit proces had een politieken nasleep: het bracht namelijk aan het licht dat de schoolstrijd, welke ten tijde in Bel- gie woedde, op aanstichting van het vatikaan aangebonden was, wat voor gevolg had dat Frère-Orban, de toen malige liberale hoofdminister, den Bel gischen gezant bij het Vatikaan terug riep. Het vermaardste proces van den uit stekenden advokaat was echter dat van het Groot Kom plot (1889) waar in Janson op onomstootbare wijze aan toonde dat Beernaert, toen hoofdmi nister, den beruehten Pourbaix als uitdagingsagent had laten optreden. De socialistische leiders, die door het opzet van Pourbaix in het gevang wa ren gezet, werden met klank vrijge sproken en dadelijk in vrijheid gesteld. Zijne loopbaan als politiek man. Reeds in 1863 hij was toen pas 23 jaar werd aan P. Janson een Kamer-kandidatuur als vertegenwoor diger der liber. meeting aangebo den. Dit aanbod bleef echter zonder gevolg. In 1870 lijdt hij schipbreuk als republikeinsch-socialistisch kandidaat voor den gemeenteraad te Brussel. In 1876 geraakt hij voor de eerste maal als vooruitstrevend liberaal in de Ka mer. In 1884 verliest hij echter zijn zetel, om kort nadien in den gemeen teraad te treden. In 1889 keert hij terug in de Katrier, in de plaats van Graux, gematigd liberaal en gewezen minister. In de konstituante van 1892 wordt hij herkozen, om echter bij de daaropvol gende verkiezingen, na de grondwets herziening van 1893, weer eens zijn zetel te verliezen. Kort nadien wordt hij senator voor buik, om eerst in 1900 en deze maal voor goed zijne plaats in de Kamer te hernemen. Reeds in 1876 verdedigde Janson de kiesreehthervorming en de grondwets herziening in de Kamer en vormde toen, onder het liberaal ministerie, een radikale groep. Een voorstel tot grond wetsherziening, door hem in 1884 in gediend, werd verworpen. In 1889 kwam hij ermee terug en wist het ein delijk, in 1892, te doen aannemen. Hoe wel partijganger van het zuiver A. S. sloot hij zich in 1893 aan bij de for muul Nijssens, die het A. S. op meer voudige bazis huldigde. Paul Janson is steeds een der eerste kampvechters voor A. S. en politieke WEERGALM

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1913 | | pagina 1