&i i\ v w i dek exs VERMAARDE PACHTHOEVE Harmonie communale. liSWffiilSilMII Eijsl dei* Apothekers Een en ander. Van alles wal. Zelfvernieting van ijsbergen. De algemeene meening bestaat, dat de temperatuur der zee bij de ijsber gen laag is door het smeltwater van het ijs, dat in zee komt. Toch schijnt die opvatting niet juist té zijn. Integendeel, het moge aanvankelijk eenigszins paradoxaal klinkenHet smelten van het ijs van een ijsberg in volle zee veroorzaakt een lichte ver hooging der temperatuur aan de op pervlakte van het water. De smelling toch veroorzaakt twee stroomingen in het water een loodrechte strooming van afgekoeld water, dat daalt onder den ijsberg, en om dit dalende water aan te vullen, stroomt er warmer wa ter van alle kanten naar den ijsberg toe. Daardoor is nabij den ijsberg het water van de tweede strooming van iets hooger temperatuur dan de om ringende zee. Door die aantrekking van warmer water veroorzaakt de ijs berg als het v/are zijn eigen vernie tiging. Geringe temperatuurswijzinge In zeewater. Prof. Barnes san de Mc Gill Univer siteit (Kanada) heeft een verslag uitge bracht aan het departement van zee wezen en visscherij te Ottawa over het waarnemen van zeer geringe tempera- tuurswijzigingen in zeewater. De tot dat doel gebezigde thermometers be rusten op het beginsel dat verandering- van temperatuur een wijziging kan te weegbrengen in de weerstanden en ge leiders. Het is mogelijk om met mikro- thermometers, die op dit beginsel be rusten temperatuursafwijkingen van een duizendsten graad Celsius waar te nemen. Prof. Barnes heeft nu op zee met de ze thermometers reeds op tamelijk aan zienlijke afstanden ijs of land kunnen voorspellen. Gaat het schip een ijsberg naderen, dan stelt men met den mikro- thermométer in dè bovenlagen van het zeewater een geringe stijging van de temperatuur vast. Bij nadering van het land wordt het omgekeerde een da ling dus van de temperatuur in de bovenlagen van het zeewater opge merkt. Dez» uitslagen kunnen van beteeke- nis worden voor de zeevaart (men den- ke aan de ramp van de Titanic) en het rapport van prof. Barnes verdient dus wel de aandacht. IIi/ wist het. Gehoord in een koffiehuis Kellner Mijnheer Zie eens dat bier, hoe troebel het is. Ik wil alzoo geen bier drinken. Troebel, mijnheer Ik mag u verzekeren dat het bier niet troebel is. 'I Glas is vuil, maar het. bier is goed, proef het maar Anecdoten. Boer. Zeg eens, heer professor, als twee jonge varkens twintig kilo's wegen, hoeveel weegt, dan een volwas sen zwijn Professor. Stel u op de schaal, en ik zal het u terstond zeggen. CONCEPT, Jeudi 1' Mai (Ascension), a midi. Programme I. Bendez-vous, marc he Von Blon. P. Lugdunum, ouverture de con cours G. Allier. 3. La Guerre Joyeuse, pot-pourri J. Strauss. 4. Mar die aux /lambeaux Paul Gilson. Captivanle, valse Rogister. Ministerie van Landbouw en Openbare Werken. Beheer van Bruggen en Wegen. BERICHT. De Minister van Landbouw en Open bare werken laat weten dat, te begin nen met den Mei 1913de aandui ding der uren van0 tot 34 zal toege past worden in al de diensten van Bruggen en Wegen, alsmede in de be trekkingen dier diensten met het pu bliek over 't algemeen. De woorden Morgen (m) en Avond (a) "zullen van dien datum af met meer gebruikt worden. De oogenblikken begrepen tusschen middernacht en één uur 's morgens, zooals 12 u. 15, 12 u. 30,... zullen aangeduid worden door 0 gevolgd door het overeenstemmend getal minuten en zooals volgt0 u. 15, 0 u. 30..,. Middag zal voorgesteld worden door 12 u. Middernacht zal aangeduid worden, al naar het geval," door 0 of door 24 u. Voor voertuigen te lande of voor vaartuigen, welke bij nachte reizen en hunne standplaats juist te middernacht verlaten, zal men schrijven dat zij ver trokken zijn te 0 uur van den dag ge durende denwelken zeden reis moeten alleggen. Indien ze, integendeel, te middernacht op hunne standplaats aankomen, zal men aanteekenen dat ze aangekomen zijn te 24 uur van den dag gedurende den welken ze de reis af gelegd hebben. Dezelfde wijze zal ge volgd worden voor de werkzaamheden van alle slag, zooals waterailatingen, stremmingen van het verkeer,, enz., enz., beginnende of eindigende te mid dernacht. van dienst zijnde ZONDAG i MEI 1913 RIJSFLSTRAATn° 15, YPER. gelijkheid geweest aan hem is feite lijk de verdwijning van het cijnskies stelsel te danken. Hij streed daarbij met veel overtuiging voor de erken ning der sociale kwestie, welks bestaan door de klerikalen zoolang is geloo chend. Vele rechtvaardige zaken vonden in hem een warm verdediger hij was een der eersten om namelijk Dreyfus' onschuld te erkennen en de Engelsche wandaden in den Boerenoorlog te schandvlekken. In het overlijden van Paul Janson begroet men het heengaan van een man van groote burgerlijke waarde die aan het recht van de openbare zaak kostbare diensten heeft bewezen. Een gedenkteeken aan Paul Janson. Een voorloopig komiteit, bestaan de uit Kamerleden en senators, is in vorming om de nagedachtenis van Paul Janson te herdenken. Het zal een oproep richten tot de vrienden en bewonderaars van den grooten demo- kraat, met het doel deze herdenking op waardige wijze te doen geschieden. Deze herdenking zal hoogstwaarschijn lijk bestaan in het oprichten van een gedenkteeken. Ontvangsten op de Belgische Spoor- weg'en. Het cijfer der ontvangsten voor de spoorbanen, posterijen, tele grafen, telefoon en het zeewezen wordt voor de eerste negen maanden van 1912 medegedeeld. Terwijl reeds 't jaar 1911 een onverhoopte ontvangst aan geeft, die van 1910 merkelijk overtref fend, staan de eerste negen maanden van 1912 veel hooger dan overeenkom stige maanden van 1911 twaalf mil- lioen 834,220 frank voor de spoorwe gen, 2 millioen 3000 fr. voor de poste rijen 329,000 fr. voor de telegrafen 1 millioen 193,000 voor de telefoon 141,000 tr. voor het zeewezen, geza menlijk 16 millioen 482,348 frank. Voor de eerste twee maanden van 1913 overtreft de ontvangst met 3 mil lioen 187,000 fr. de overeenkomstige maanden van 1912. Voor April zal 't zoo niet wezen de staking heeft op bij zonder groote wijze wel de ontvang sten, maar geenszins de uitgaven ver minderd. Voor de soldaten met verlof. De Minister van Oorlog heeft een goed besluit meegedeeld die door de krijgs lieden met vreugde zal vernomen wor den, namelijk het afschaffen der visa op de verlofbrieven der soldaten. Vroeger moest een soldaat met ver lof zich met zijn verlofpas voor den burgemeester of den plaatskomman- dant der garnizoensteden aanbieden, hetgeen veelal een hoop ongemakken of moeilijkheden voor gevolg had. Het komiteit Janson. Een voorloo pig komiteit is tot stand gebracht in de MENGELWERK (1 i. In een der belangrijkste dorpen van Holland, juist daar waar het weelde rig houtland zich van de zandplaat scheidt, die, van nabij Vlissingen, dwars door het land heen, zich verre boven Walcheren in de duinen gaat ver liezen, stond vöör een twintigtal jaren eene hoeve, heinde en verre ver maard, zoowel om de uitgestrektheid harer landerijen, als om de bekoorlijk heid harer ligging en de schoonheid harer gebouwen. Deze hoeve, gebouwd op een vier kant stuk gronds van omtrent vier hectaren, was aan alle zijden omringd door eene breede vijvering, waarin de visch overvloedig heen en weèr dartel de, als in de rijkste kreek. Aan den zuiderkant bevond zich de wijde in gangpoort, die uitzicht had op een met masthoornen bezetten rijweg met drie dubbel spoorwantdaardezandgrond, die langs dien kant vlak vöör de hoeve lag, bijna geene waarde had, bij het planten der dreef hiermede zeer kwis tig te werk gegaan. Achter de huizing rees een groep hooge olmen waarvan de breede kruinen onderling waren Kamer en den Senaat om een beroep te doen op de vrienden en bewonde raars van Paul Janson, ten einde naar middelen uit te zien om het denkbeeld te belichamen dat werd vooruitgezet, strekkend om door een denkmaal of anderzijds een blijvende hulde te be tuigen aan de nagedachtenis van hem, die zooveel diensten bewees aan het land en aan de demokralie. De klas van 1911Van goeder hand wordt medegedeeld dat de mili tieklas van 1911 eindelijk over enkele dagen zal mogen aftrekken. De kommissie tot onderzoek van het kiesrechtvraagstuk.Zoodra de kalmte overal is weergekeerd, zal de regeering maatregelen nemen tot samenstelling der' Kommissie die geroepen is het kiesrechtvraagstuk op te lossen. Naar men zegt, zal deze Kommissie 21 leden tellen en voorgezeteld wor den door staatsminister Van den Heu vel, oud-minister van Rechtswezen. Van deze Kommissie zullen deel uit maken leden der drie groepen van Ka mer en Senaat, hoogleeraren, hooge ambtenaars, magistraten, leden der Koninklijke Akademie, hoogere ar beidsraad, nijverheidsraad, enz. Zoodat er voor elk dezer lichamen slechts een beperkt aantal vertegen woordigers zullen zitting hebben in de Kommissie. Als aangeduid om er in te zetelen worden van stonden aan genoemd, de heeren Prins, De Greef, Hector Denis en Vandervelde. Liet lot der Duitsche Noordpool-expeditié. Tè Berlijn en te Kristiania zijn draad- looze' telegrammen ontvangen, afkom stig van kapitein Staxrud, den leider van de Noordsche expeditie, die een poging doet om de deelnemers aan de Schröder-Stranz-expeditie op Spits bergen zoo mogelijk nog te redden. De Ilerta het vaartuig van de hulpexpeditie, is met veel moeite ge teisterd door stormen aan de Noor- sche kust en na een moeilijke vaart door het ijs te Green Harbour aan gekomen. Men zal trachten er de fjord in te varen en anders al dadelijk op sleden er zijn 18 honden en 20 ren dieren meegenomen de reis onder nemen naar Treurenberg-baai, waar de Herzog Ernst het expeditie schip van Schröder-Stranz, in het ijs vastzit. Half Mei ongeveer zal de hulpexpe ditie weer te Green Harbour terug kun nen zijn en dan eerst zal men in Duitsph- land door een draadloos telegram iets zekers te weten komen met betrekking- tot het lot van Schroder Stranz en de zijnen. samengevlochten. De schaduw, welke van dit heerlijk geboomte neerviel op de met madelieven bezaaide graszoden, bood koesterend lommer aan de ar beiders der hoeve, die daar in de zo- mergetijde, op het middaguur, van den vermoeiend en veldarbeid kwamen uit rusten. Ter linkerzijde dier olmboch- ages lag de welverzorgde moestuin, en rechts de vruchtrijke boomgaard, die in verre en na geene weêrgade had. Wat de gebouwen betrof, nooit zag men beter ingerichte boerderij de huizing, van zeer harden steen ge bouwd, bestond uit eene ruimekeuken en verscheidene geriefelijke kamers, die boven de melk- en provisiekelders lagen. De vensters, tamelijk hoog bo ven den grond verheven, waren voor zien van kleine, in lood gevatte ruitjes, vöör welke men tot meerdere veilig heid zware ijzeren staven had ge plaatst, niettegenstaande de venster luiken, van eikenhout vervaardigd, voldoende sluiting boden. De stallen waren insgelijks uit steen gebouwd, zoodat het vee zich daar des winters warm en wel bevond terwijl de groo te schuur uit zware eikenplanken was opgeslagen, tusschen welke de lucht genoegzamen doortocht had, om de graanbundels tegen broeiing te vrij waren. Al de gebouwen waren van dakpannen voorzien, wier helder roo- de kleur sierlijk afstak tegen de krui nen der olmen, die zich tot ver boven de gebouwen verhieven, en aldus aan de hoeve eene schilderachtige schoon heid bijzetten. Op zekeren afstand ge bouwd, scheen dePachthoeve, on danks haar oudervvetschen vorm,bijna nieuw en onbeschadigd doch deze frischheid dankte zij aan de heldere verwen, waar men jaarlijks de huizing mede opschilderde, aan de scheeps- teer waar men de planken der schuur, en de witkwast, waar men de stallin gen mede bestreek. Van naderbij was het nochtans duidelijk te zien, dat, hoewel het eikenhout euweu trot seert, de schuurplanken toch onder hun blinkend kleed van zeer vermolmden en de gansche hoeve begon te wagge len onder de drukkende hand des tijds. Achter de hoeve, langs den noordkant, lag eene uitgestrektheid lands van 150 gemeten, gescheiden van de overige landerijen door eenhoogen, met gras begroeiden dijk, waarop men populieren had geplant. Aan deze ak kers, op welke nooit iemand de vruch ten had zien mislukken, had men de naam van het Bruine Veld gegeven. Op den oogenblik dat wij ons ver haal beginnen, toen de fraaie boer derij door de weduwe Meyers en hare twee zonen, Karei en Lodewijk, werd bewoond, waren de akkers van het Bruine Veld de eenige niet, die men op de hoeve bebouwde. De hofstede was de eigendom der familie Meyers, doch het Bruine Veld behoorde den baron van Belleoave, van wien de weduwe het in pacht had maar buiten dit be zat zij ten zuiden der hoeve, in de zandakkers, 50 gemeten eigendom, die zij bebouwde benevens een aantal akkers, welke aan het kerk, arm- en gemeentebestuur behoorden. Het valt licht te begrijpen dat de bazinne dier vermaarde pachthoeve, waarop men het schoonste vee der streek kweekte en de beste vruchten won, met hare twee zonen, die de boerderij bestierden, bij arm en rijk in groote achting stond en nog te meer, omdat de familie Meyers, zoo lang het de inwoners heugde, eene brave, christelijk en deftige familie was geweest. Ook hielden al de rijke boerendochters van het gewest, de oogen op de twee knappe zonen van bazinne Meyers gevestigd. Lodewijk, de jongste en slechts twintig jarenoud, scheen dit niet te bemerken maar het hart van een en twintigjarigen Karei was sedert lang niet meer vrij. Eens, na het middag rustuur, toen de veehouder, vroolijk op de veldtromp spelende, zijne zestien blinkende koei en de hoeve afreed, de wietsters zin gende naar de akkers stapten en de paardenknechten de rijpzweep klap pende door de lucht slingerde, vroeg Karei zijnen jongeren broeder Lode wijk, met wien hij bij de bedstede hun ner zieke moeder een kopje koffie dronk Lodewijk, waar rijdt den knecht IDE

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1913 | | pagina 2