LLEN .goede volledige ftGMANS Krijgt ge Per JAAR Fr: 3.50 160 francs par mois BREUKEN E. LMïlBIN-iMTHÊE Schrijft heden in op ons bureel BISCUITS PAREIN \MM\ (GENEZING ZONDER OPERATIE- HUB Wel op de Dronkenschap voor Etat-civil. Marché cl'Ypres. Ti: Nieuwslij*! m^rii Een huis te Parijs ingestort. De woning van Froment Meurice, te Parijs, in de wijk l.a Madeleine, is in gestort. Vader en moeder Froment hebben den dood onder het puin ge vonden. De zoon is erg gewond ge worden. De inzakking van liet. huis, is toe te schrijven aan aardewerken, welke in de nabijheid zijn uitgevoerd geworden. Een woedend echtgenoot. Te Fontenelle, bij Cognac, woont het gezin Joxeux, saarngesteld uit vader, moeder en een twintigjarigen zoon. Een dochter is gehuwd doch leeft in slechte verstandhouding met haar man, zoo dat zij dra bij haar ouders haar intrek nam. Toen de man dit ver nam, liep hij naar zijn echtgenoote en stak ze met een degenstok doodbaar- na hij zijn schoonouders aanviel en doodelijk wondde. Vreezelijke val van een vlieger De vlieger Janoir, uit Sue opgegaan om te kampen voor de schaal Pom- mery, is bij Sanxay van 40 meter hoog te gevallen en werd erg gewond. Een Fransch magistraat door Duitschers misgandeld. Men seint aan het blad Le Matin M. Paillot, subtsituut van den pro- kureur der Republiek, werd door twee Duitschers beleedigd en geslagen Nieuwe brandstichtingen door suffra- getten De Sulfragetten hebben te Tedding- ton een trein 111 brand gestoken. Drie waggons tweede klas zijn vernield ge worden, andere zijn beschadigd. Elke waggon bevatte ontplofbare stoffen, door de sulfragetten neergelegd. Het vuur was tusschen 2 en 4 uur aange stoken geworden. Rond 2 uur 's morgens poogden de sulfragetten de statie van West-Mill in brand testeken. De schade is niet be langrijk. 'riis liOEKtlA A DEL 53. niXIVlUDESTRUT, 53, YPER Voor de herbergiers piüT^KseHHiP'T IN F LA HE DiiU KLETTEHS of) stevig papier. met dien guano heen Naar bet Bruine Veld, voor den vlasgaard, antwoordde bodewijk. Jongen hoe is het toch mogelijk zei Kareihebt gij nog niet genoeg ondervonden, dat guano, die onover- treifelijke meststof voor peulvruchten, integendeel verderfelijk werkt op lint- vruchten. Hebben wij verleden jaar met den guano geen vlas van acht en-twintig palmen hoogte gewonnen vroeg bodewijk. Eu boo veel lint is er van gekomen hoeveel ponden vlas bracht elke roede op hernam Karei. Als ware het geene eer, vlas van acht en-twintig palmen hoog te win nen zei bodewijk, de schouders ophalende, en daarop wilde hij de ka mer verlaten, doch de bevelende stem zijner moeder weêrhield hem. Kinderen, sprak de grijze vrouw, il word oud en sinds lang ben ik zie kelijk de dood kan mij verassen en daarom wil ik met u spreken, terwijl ik nog bij mijn volle verstand ben. Dikwijls hoorde ik u twisten over der gelijk onderwerp, en dit maakte mij bezorgd voor de toekomst. Nochtans beken ik gaarne dat gij beiden de taak, die ik u heb opgedragen, met meer wijsheid volbrengt dan zulks gewoon lijk op uwe jaren het geval is. Karei bestuurt de veeteelt en neemt bij koo- pen en verkoopen onze belangen waar Mijnheer M. MEIER, tandmeester, heeft de eer zijne talrijke klanten bekend te maken, clat hij zich VOORLOOPIG niet meer naar Yper zal kunnen begeven om geraadpleegd te worden en door nie mand zal vertegenwoordigd zijn. Niette min, diegene die begeer en M. Meier te raadplegen, kunnen zich begeven in zijn huis, te Kortri'jk, h?ek der Moeskroen- straat, 2, huis met koetspoort, bij het ge vang. Indien men eenige dagen te voren i Meier verwittigdkan men dezelfde dag, 's namiddags uit Kortrijk vertrekken met de kunstige tanden. nana 1 sans quitter position peuvent ètre gagnés par Monsieur de la bonne bourgeoisie en situation. II s'agit d'une institution beige de premier ordre. Rien a verser, be titulaire pourra être nommé inspecteur ou Directeur particulier après quel- ques mois d'essai. Ecrire avec détails et references a M. de j Meurisse, 148, Boulevard Ans- pacli, 148, Bruxelles. Ten buveele dezna. Declaration pour brassergereed gedr ukt, aan genadiger prijs op meer dan voldoende wijze maar gij, bodewijk mijn kind, gijwerktmeer voor de eer dan voor de winst, terwijl Karei altijd voor het meeste profijt han delt. Karei bezit de nederige eenvou digheid, die den landbouwer past maar gij, bodewijk, zijl; hoovaardig dit bewijst alweer het gebruik van guano op de vlasgaard van het Bruine Veld, waar eene enkele aschb'estrooi- ing voldoende was, om welig vlas te winnen. Beide zonen keken hunne moeder strak in het gelaat, doch vielen haar niet in de rede. De oude vrouwe ging voort baat nu echter de guano gebruikt ■worden, gelijk bodewijk bet bevolen heefthij toch is de bestuurder onzer velden, gebruikt worden om ons allen nogmaals te overtuigen, dat hoo- vaardij een landbouwer ten gronde helpt. Dit jaar hebben wij alwéér geen vlas, doch die les zal mijn 'jongsten zoon goud waard zijn. bodewijk wilde antwoorden, maar zijne moeder legde de wijsvinger op haren mond om hem het stilzwijgen te bevelen, en hernam Kinderen, door uwe kleine twisten over dergelijke zaken, heb ik sinds lang opgemerkt, dat het u niet mogelijk zal zijn, na mijn dood vreedzaam met elkander te leven daarom maakte ik schikingen, die uw beider onafhanke lijkheid, verzekeren. WV.) Naissances Goussaert, Simonne, rue du Canon. Dondeyne, Joseph, rue des Boudeurs. Jacques, An toinette, rue Grim mi nek; Sam per, Jean, Hoornwerk. Mariages Kindt, Joseph, voyageur de commerce, et Caliban, Agnès, couturière, a Ypres. Dehollan- der, Daniel, dessinateur a la So- ciété nationale des chemins de fer vicinaux, et Vanderheyden, Ra chel, sans profession, a Ypres. Décès Boulanger, Théophile, 82 ans, pensionné, veuf Bouckaert, boui- se, chaussée de Furnes. Bo- gaert, Marie, 8 mois, rue Surmont de Volsberghe. Geldhof, Jean ne, 4 mois, rue des Aweugles. Devoogbt, Irma, 1 an, rue des Riches Claires. Cauchies, Anaï- se, 40 ans, sans profession, épou- seGlaeys, Camille, rue du Temple. Bories, Marie, 26 ans, sans pro- fession, épouseGrimmonprez, Ri chard, chaussée de Dixnrude. s X s X X 5 .?.S^ 15g .2 g .23 a S TEN BUREEbE VAN DIT BEAD Eene groote assorteering Vlaamsche Leesboeken Den kleinen en grooten Droomboek De Belgische Keukenmeid De Kabinet Sekretaris, in 't Vlaamsch en in 't Fransch Verzameling van Minnebrie ven, enz., enz. Leveranciers nm den Staat, Burger en Krijgshosp.laal van Oostende, van ver scheidene Orthopedische Klinieken van het land en van het Ministerie van Oorlog. BREUKLIJDERS weest op uwe hoeile Laat u niet misleiden door at dié verlokken de aanki ndigingen die wij dagelijks in alle gazetten aantreffen van personen, die zich als specialisten bi enk meesters oj breukband makers willen doen doorgaan, en die van 't vak weinig of'niet kennen en slechts bande'n- verkoopers zijn en zeljs nooit een brevet bekomen hebben Zwicht u van rondrei zende personen, die u banden willen ver koopen, die op voorhand gemaakt zijn Laai u nooit zoo behandelen, want geen een ge neesheer zal die behandeling goedkeuren. Raadpleegt uwen geneesheer over ons systeem en kunde vooraleer u bij een ander te begeven. Vraagt bonderde adressen van hinders en jongelingen door ons genezen. BREUKLIJDERS, wij drukken genezing zonder operatie omdat wij liet werkelijk kunnen, kinderen en jongelingen worden gewaarborgd genezen,wij geven vijfduizend fianken aan gelijk wie het tegenovergestelde kan bewijzen Bejaarde lieden door zak-, navel- of uit blijvende breuken aangedaan, alsook degenen die twee en driemaal eene mislukte operatie onderstaan hebben of die doo r kwakzalvers met alle soorten van oude stelsels mismees- terd zijn geweest, mogen zicli altijd komen aanbieden, oogenblikkelijke hulp is hun verzekerd. Bijzondere huizen voor het maken van buikbanden op maat voor vrouwen die lijden aan allerhande doorzakkingen van den buik, verplaatsende nier, enz. Wendt u dus naar onze al oud vermaar de huizen gekend door alle geneesheeren, alwaar gij ter trouw, eerlijk en met waar borg zult bediend worden. KOS TE LOG ZE RA A DPL EG IA'G EN. M'Honoré VERD0NCK, Hendrik Ser- ruyslaan, Ibij de groote post te Oostende, is sprekelijk alle Zaterdagen in het hoiel Den Gouden HoornSimon Stevens- plaats, Brugge, van 9 lot 3 ure, ten zijnen linize den DinsdagWoensdag en Donder dag van ieder week. Op verzoek begeeft Mijnheer VERDONCK zicli ten huize van eeniedei en bij Morceau Van de Voorde, Dixmu- de steenweg 27, Yper en Jean Decroix te Zillebeke. Een goed liberaal abon neert zich aan DE WEER GALM. Cii'oote MKT DE ff - .X. Roman voor mr t&n Declarations du 18 au 25 April. <u go -a o -u a, c -5 O X Ph <3 D *5 Pi 20 20 20 o o o 20 F- CM O CM O CD O O Cb--^.COO 2.O GN (91 -r- GN GN <3^1 t»- 3^ <L) <D IA 3 X to H-- C. <u 1 C/3 2 CO c-JH TO - 3 tfl ■O g G S b£ s co U3 C/3 H a G M CU •üj w Q o ua o o o uci o 20 O F 20 20 b- C Q C C "W20C <31 ST (31 31 20 31 w o c: o o o o a. 'A O <u 0^ a) a ÜH CO (D C/3 c/3 o V<1> O C O TO CT 3 HÜIS GESTICHT IN 1840 0r alom vermaarde Familie VER D0NCK, Bandag' ten O.tliopédisten, vier maal gplneveieeul vom lireukbanden zon der staal en zonder él s que. Ars der bre vets lol i6 H7oM2, 2o7l"2-b 161918 Misgrr iïngen. Zelfde Hu>s gelast zich hijzonder mei 't recht- maken van alle misvormdelid- maten, zooals: misgroeiiogen der ruggraat, armen, beenen en voelen. Bijzondere toe stellen om de hooge rug te doen verdwij nen de de slechte hou ding hij ktn- ders. On zichtbare Cor sets" om de misgroeting der ruggraat te genezen noodig in dit geval. R.M.S. OLYMPIC' 43324 TONS WHITE STAR LINE voor New-York, Boston Canada Overtocht met de prachtige postboot «OLYMPIC» de grootste van heel de wereld (45.000 tonnen) Overheerlijke inrichtingen van derde klas Rechtstreeksche biljetten uit Uitwerpen naar alt# bestemmingen van Noord- en Zuid-Amerika bij F. Van den Abeele Co vroeger Fedor Berns Co 'econcessionneerde Algemeene Agenten 7t, Lange Nieuwstraat, 7a ANTWERPEN.

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1913 | | pagina 3